Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Anonymizované rozhodnutí'.

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
Tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA  Si 216/2023 
VAŠE ZNAČKA:    
e-mail: 
foi+request-9482-
VYŘIZUJE:  
Mgr. Klára Belkovová 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
DNE:  
22. 3. 2023 
 
 
Vážení, 
 
 
Krajský soud v Brně obdržel dne 7. 3. 2023 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), 
kterou jste požádali o: „o zaslání anonymizovaných rozhodnutí 69T1/2020 a 69T2/2020.“ 
 
Na základě této žádosti Vám zasíláme rozsudky Krajského soudu v Brně vydané ve věci sp.zn. 
69 T 1/2020 a 69 T 2/2020. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
  
 
Mgr. Klára Belkovová                                                       
asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 Mgr. Klára  Digitálně podepsal 
 
Mgr. Klára Belkovová 
Datum: 2023.03.22 
 Belkovová 08:58:23 +01'00'
 
 
 
Příloha: 
2x