Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacímVáV'.


č. j. 57 T 3/2022-   
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
Městský soud v Praze rozhodl senátem ve složení z předsedy senátu JUDr. Petra Blažka, Ph.D. 
a přísedících  JUDr.  Zbyňka  Lubovského,  Ph.D.  a  Ing.  Bc.  Lindy  Vojkůvkové  v hlavním  líčení 
konaném dne 12. září 2022 v Praze 
 
takto: 
 
Obžalovaný 
 
 
M. B., nar. xxx
, trvale bytem Xxx, Xxx, adresa pro účely doručování Xxx, Xxx 
 
 

je vinen, že  
 
 
od přesně nezjištěné doby od října 2019 do 10.5.2020 v Xxx v ulici Xxx před domem č.p. Xxx, tedy 
v místě bydliště poškozeného J. S., nar. xxx, jakož i na dalších blíže nezjištěných místech na území 
hlavního  města  Prahy,  v  úmyslu  se  za pomoci  násilí  a výhružek  domoci  výplaty  finančních 
prostředků,  osobně  anebo  v  rámci  telefonických  hovorů  v podstatě  každodenně  požadoval  po 
poškozeném vrácení půjčených finančních prostředků ve výši 3.250.000,- Kč, které poškozenému 
od roku 2018 v rámci půjček poskytoval, přičemž po poškozeném požadoval úhradu finančních 
prostředků  až  ve  výši  5.000.000,-  Kč,  přestože  si  byl  vědom  toho,  že  mu  poškozený  již  část 
půjčených finančních prostředků vrátil a obžalovanému dlužil jen 3.250.000,- Kč, poškozenému 
pak hrozil tím, že pokud mu peníze v požadované výši 5.000.000,- Kč nepřiveze, tak mu rozšlape 
hlavu, zlikviduje mu rodinu, zapálí barák, vypálí auto, že ho nechá odvést a pověsit, že ho rozšteluje, 
že bude hůř, že mu ukáže, jak se chová ke dlužníkům, současně nátlak na poškozeného zvyšoval 
i tím,  že opakovaně  osobně  dojížděl  do místa  bydliště  poškozeného,  kde  jej  hledal,  kdy  v  blíže 

2                                                     
57 T 3/2022 
 
nezjištěný den v lednu 2020 vstoupil na pozemek domu, v němž poškozený bydlí, zaklepal na  okno 
a manželky poškozeného A. S., nar. xxx se dotazoval na poškozeného s tím, že mu dluží 5.000.000,- 
Kč, které by měl vrátit, přičemž když mu manželka poškozeného sdělila, že zavolá Policii ČR, tak 
obžalovaný dodal, že bude zlej, následně se do místa bydliště poškozeného dostavil i dne 16.2.2020, 
kdy  po poškozeném  požadoval  uhradit  do  středy  tři  miliony  korun,  jinak  bude  poškozený 
pravidelně platit částku 35.000,- Kč týdně až do doby, než obžalovanému předá 5.000.000,- Kč, 
následně  dne  3.4.2020  po  22.00  hodině  opět  v  místě  bydliště  poškozeného  před  domem 
poškozeného  fyzicky  napadl,  a  to  tak,  že jej  třikrát  udeřil  rukou  sevřenou  v  pěst  do obličeje  a 
požadoval po něm, aby si vlezl do kufru jeho vozu, následně se obžalovaný dne 29.4.2020 ve 22.29 
hodin dostavil před dům poškozeného, po kterém telefonicky požadoval, aby za ním přišel, čemuž 
poškozený nevyhověl, po čemž mu obžalovaný taktéž sděloval: „Postavím dva lidi před barákem 
jenom,  aby  mi  tě  chytli,  a  přivezou  mi  tě  domů,“  a  tímto  jednáním  se  tedy  na  poškozeném 
neoprávněně domáhal výplaty finančních prostředků ve výši 5.000.000,- Kč, k čemuž však nedošlo, 
když poškozený po tomto nátlaku obžalovanému počátkem roku 2020 vložil na jeho bankovní účet 
finanční hotovost ve výši 20.000,- Kč, 
 
tedy: 
 
dopustil  se  jednání,  které  bezprostředně  směřovalo  k  dokonání  zločinu  tím,  že  jiného  násilím, 
pohrůžkou násilí a pohrůžkou jiné těžké újmy nutil, aby něco konal, a takovým činem způsobí 
značnou  škodu,  jehož  se  dopustil  v  úmyslu  zločin  spáchat,  avšak  k  dokonání  trestného  činu 
nedošlo, 
 
čímž spáchal: 
 
zločin vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 
tr. zákoníku. 
 
a odsuzuje se: 
 
 
podle § 175 odst. 2 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let. 
 
Podle  §  81  odst.  1  tr.  zákoníku  za  použití  §  82  odst.  1  tr.  zákoníku  se  výkon  tohoto  trestu 
podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 2 (dvou) let. 
 
Podle § 67 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku za použití § 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku se obžalovanému dále 
ukládá peněžitý trest v celkovém počtu 100 (sto) denních sazeb s výší denní sazby 500 Kč 
(pět set korun českých), tedy v celkové výši 50.000 Kč (padesáti tisíc korun českých). 

 
 
Podle § 129 odst. 2 tr. řádu se vyhotovuje zjednodušený rozsudek, který neobsahuje písemné odůvodnění, neboť 
obžalovaný  i  státní  zástupce  se  po  vyhlášení  rozsudku  výslovně  vzdali  práva  odvolání  a  prohlásili,  že  netrvají 

na písemném  odůvodnění  rozsudku.  Obžalovaný  zároveň  prohlásil,  že  si  nepřeje,  aby  v jeho  prospěch  podávaly 
odvolání osoby k tomu oprávněné. 

 
 
 
 

P o u č e n í: 
 
 

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Hradecká. 

3                                                     
57 T 3/2022 
 
Proti  tomuto  rozsudku  lze  podat  do  8  (osmi)  dnů  od  doručení  jeho  písemného  vyhotovení 
odvolání  k Vrchnímu  soudu  v Praze,  a  to  prostřednictvím  zdejšího  soudu.  Odvolání  musí  být 
odůvodněno tak, aby bylo patrno, proti kterému výroku směřuje a jaké vady jsou vytýkány rozsudku 
nebo řízení, které mu předcházelo. Odvolání může podat státní zástupce; obžalovaný; poškozený, 
který uplatnil nárok na náhradu škody, a to pro nesprávnost výroku o náhradě škody či proto, že 
takový výrok nebyl učiněn; dále osoby oprávněné podat odvolání ve prospěch obžalovaného dle § 
247 odst. 2 trestního řádu, tj. příbuzní obžalovaného v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojitel, 
osvojenec, manžel, partner a druh, přičemž státní zástupce do všech výroků a poškozený, pokud 
jde o výrok o náhradě škody, mohou podat odvolání rovněž v neprospěch obžalovaného. Státní 
zástupce  je  povinen  v odvolání  uvést,  zda  odvolání  podává  ve prospěch,  či  v neprospěch 
obžalovaného. Odvolání podané včas a osobou oprávněnou má odkladný účinek. Odvolání lze 
opřít i o nové skutečnosti a důkazy. Práva odvolání se nemůže úspěšně domáhat ten, kdo se jej již 
jednou  výslovně  vzdal.  Dle  §  228  odst.4  tr.  řádu,  odsuzuje-li  soud  obžalovaného  za  zločin 
k nepodmíněnému  trestu  odnětí  svobody  a  přiznává-li  poškozenému  alespoň  zčásti  nárok  na 
náhradu  škody  či  nemajetkové  újmy  v penězích  či  na  vydání  bezdůvodného  obohacení,  poučí 
poškozeného  o  možnosti  požádat  o vyrozumění  o konání  veřejného  zasedání  o  podmíněném 
propuštění z trestu odnětí svobody. Žádost podává poškozený k soudu, který ve věci rozhodoval 
v prvním stupni.  
 
 
Praha 12. září 2022 

 
 
JUDr. Petr Blažek, Ph.D. v.r. 
předseda senátu 
 
 
 
 
 
 

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Hradecká.