Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '40 T 6/2015'.

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
Tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA  Si 89/2023 
e-mail: 
VAŠE ZNAČKA:    
foi+request-9470-
VYŘIZUJE:  
Mgr. Klára Belkovová 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
DNE:  
13. 2. 2023 
 
 
Vážený pane, 
 
 
Krajský soud v Brně obdržel dne 1. 2. 2023 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), 
kterou jste požádal o zaslání anonymizovaného rozsudku zdejšího soudu ve věci č.j. 40 T 6/2015
 
Na základě této žádosti Vám zasíláme přílohou požadovaný rozsudek. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
  
 
Mgr. Klára Belkovová                                                       
asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 Mgr. Klára  Digitálně podepsal 
 
Mgr. Klára Belkovová 
Belkovová Datum: 2023.02.13 
 
08:53:57 +01'00'
 
 
 
Příloha: 
1x