Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 3T 151/2010-136'.

 
 
č. j. 27 Si 31/2023-3 
 
 OKRESNÍ SOUD V ŠUMPERKU 
M. R. Štefánika 784/12, 787 73  Šumperk 
tel.: 583 313 953, fax: 583 215 260, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 35yabet 
NAŠE ZNAČKA:  27 Si 31/2023 
VAŠE ZNAČKA:             
Vážená paní 
Radka Biskupová 
VYŘIZUJE: 
správa soudu 
 
DNE: 
19. ledna 2023 
 
Vážená paní Biskupová, 
na  základě  Vaší  žádosti  o informace  podle  zákona  č. 106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu 
k informacím,  v platném  znění  (dále  jen  „InfZ“),  ze  dne  19. 1. 2023,  Vám  v příloze  zasílám 
požadovanou kopii rozsudku Okresního soudu v Šumperk čj. 3 T 151/2010-136. 
V textu byla provedena nezbytná anonymizace údajů, jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s § 8a 
InfZ, který stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní 
údaje poskytne povinný subjekt jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Těmito předpisy 
jsou  míněny  zejména  §§  81  až  90  zákona  č. 89/2012  Sb.,  občanský  zákoník  a nařízení 
Evropského  parlamentu  a Rady  (EU)  2016/679,  obecné  nařízení  o ochraně  osobních  údajů, 
a zákon  č. 110/2019  Sb.,  o zpracování  osobních  údajů.  Postup  je  rovněž  v souladu s Instrukcí 
Ministerstva  spravedlnosti  ČR  ze  dne  24.  7.  2009  č. j. 13/2008-  SOSV-SP,  kterou  se provádějí 
některá ustanovení InfZ. 
 
S pozdravem 
Zdeňka Janíčková v. r.  
vyšší soudní úřednice 
pověřena poskytováním informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Příloha: 
1x rozhodnutí dle textu 
Za správnost vyhotovení: Zuzana Kolářová