Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 4T 140/2011-310'.

 
 
Sp. zn.: 29 Si 3/2023 
 OKRESNÍ SOUD V BRUNTÁLE 
 Partyzánská 1453/11, 792 01  Bruntál,  
tel.: 554786220, fax: 554 711 220, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: xgdaer4 
NAŠE ZNAČKA:  29 Si 3/2023 
Vážená paní 
VAŠE ZNAČKA:             
Radka Biskupová 
U Stadionu I.1685 
VYŘIZUJE: 
informační oddělení 
274 01  Slaný 
DNE: 
18. ledna 2023 
 
 
žadatelka:  
Radka Biskupová, narozená 18. 7. 1969 
bytem U Stadionu I.1685, 274 01  Slaný 
 
Vážení, 
Okresní  soud  v Bruntále  obdržel  dne  12.  1.  2023  Vaši  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  také  „InfZ“),  v níž 
žádáte: zaslání anonymizovaného rozsudku Okresního soudu v Bruntále, sp. zn. 4 T 140/2011. 
V souladu s ustanovením  §  14  odst.  5  písm.  d)  InfZ  poskytujeme  následující  informace,  a to 
požadovaný  rozsudek  Okresního  soudu  v Bruntále  ze  dne  6.  3.  2012,  č.  j.  4  T  140/2011-310 
v anonymizované podobě. 
Tímto povinný subjekt považuje Vaši žádost za vyřízenou. 
 
Bruntál 18. ledna 2023 
 
Mgr. Marek Macháček v. r. 
pověřený poskytováním informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 
 
Přílohy
 
- anonymizovaný rozsudek OS v Bruntále ze dne 6. 3. 2012, č. j. 4 T 140/2011-310. 
 
Za správnost vyhotovení: Monika Morbicrová