Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zdanění zvláštního práva souvisejícího s právem na podíl na zisku s.r.o.'. 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Sekce právní 
Č. j.: 91471/22/7700-00131-202098 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková, Oddělení soudních a správních agend 
Tel: (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
Jitka Kučerová 
 
INFORMACE K VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI 
Generální  finanční  ředitelství  (dále  jen  „povinný  subjekt“)  obdrželo  dne 14. 12.  2022  Vaši 
žádost  dle  zák.  č. 106/1999 Sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), v rámci které jste žádala o poskytnutí odpovědi na dotaz týkající se 
aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  
Povinný subjekt žádost posoudil a došel k následujícímu závěru: Vzhledem k tomu, že dle § 2 
odst.  4  InfZ  se  povinnost  poskytovat  informace  netýká  dotazů  na názory  či  právní  výklady 
a stanoviska,  byla  Vaše  žádost  překvalifikována  jako  obecný  dotaz  a předána  příslušnému 
odbornému útvaru Generálního finančního ředitelství, který ji vyřídí mimo režim InfZ. V souladu 
s postupy  dle  InfZ  Vám  zároveň  s tímto  sdělením  bylo  zasláno  na  Vámi  uvedenou  adresu 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  
        Ing. Milan Tvrdík 
ředitel odboru a zástupce ředitele sekce 
 
 
Elektronicky podepsáno
20.12.2022
Ing. Milan Tvrdík
ředitel odboru a zástupce ředitele
sekce