Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zaslání rozhodnutí KS Ostrava 66 Co 817/2022'.

 
KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ 
Havlíčkovo nábřeží č. 34, 728 81 Ostrava 
 
tel.: 596 153 222,  fax: 596 153 370, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx , IDDS: jhyaeqv 
 
NAŠE ZNAČKA:    
Si 1100/2022 
Vážený pan 
VAŠE ZNAČKA:                                      
Martin Ch. 
VYŘIZUJE:   
 
e-mail: 
DNE:  
          13. prosince 2022 
foi+request-9444-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
 
Vážený pane, 
v návaznosti na Vaši žádost ze dne 6. 12. 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v příloze  zasílám 
anonymizované usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 10. 2022, č.j. 66 Co 817/2022-
65. 
S pozdravem 
Digitálně podepsal 
 Lenka 
Lenka Slaninová 
 Slaninová Datum: 2022.12.13 
 
10:06:57 +01'00'
Lenka Slaninová 
vedoucí sekretariátu předsedy krajského soudu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
dle textu