Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí NS 20 Cdo 1911/2022'.

NEJVYŠŠÍ SOUD 
Mgr. Petr TOMÍČEK  
vedoucí oddělení styku s  veřejností  
Brno, 30. 11. 2022 
 
sp. zn. Zin 188/2022 
 
 
Martin Chromec 
Šrámkova 104/8,   
779 00 Bystrovany 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
 
Odkaz  na  zveřejněnou  informaci  podle  §  6  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
„informační zákon“)   

 
Vážený pane Chromče, 
 
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 
25. 11. 2022 žádost sp. zn. vide supra (dále jen „projednávaná žádost“) v následujícím znění: 
 
„Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
Vážená paní, vážený pane, prosím vás zde o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího 
soudu sp. zn. 20 Cdo 1911/2022. 
 
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
 
Tato  elektronická  adresa  je  adresou  pro  doručování  ve  smyslu  §  14  odst.  2  Zákona  o 
svobodném  přístupu  k  informacím.  Na  tuto  adresu  žádám  i  o  doručení  do  vlastních  rukou 
(případně  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti)  postupem  podle  §  19  odst.  8  Správního  řádu. 
Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste 
splnili  svou  povinnost  podle  Zákona  106/1999  Sb.  Vámi  poskytnutá  informace  bude 
automaticky  zveřejněna  na  stránkách  www.informaceprovsechny.cz  
.  Použitím  této  služby 
žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace 
způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.). 
Ochrana osobních údajů žadatele: 
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných 
příloh  NEUVÁDĚLI  ŽÁDNÉ  OSOBNÍ  ÚDAJE  ŽADATELE.  Pro  plnou  identifikaci  žadatele  ve  vaší 
odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém 
pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k 
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz 
. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, 
k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany 
osobních  údajů.  Jako  povinný  subjekt  jste  podle  zákona  správcem  osobních  údajů  žadatele, 
které  jste  povinni  zpracovávat  pouze  za  účelem vyřízení  žádosti  o  poskytnutí  informace.  Při 
uveřejnění  informací  zákon  předpokládá  zveřejnění  poskytnutí  informací,  nikoliv  zveřejnění 
identifikačních údajů žadatele. 
Vyloučení  odpovědnosti:  Tato  zpráva  a  jakékoliv  odpovědi  na  ni  budou  uveřejněny  na 
stránkách  Informace  pro  všechny.  Naše  pravidla  o  ochraně  osobních  údajů  a  autorských 
právech si přečtěte: https://infoprovsechny.cz/help/officers 
Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.“ 
 
N e j v y š š í   s o u d ,   B u r e š o v a   2 0 ,   6 5 7   3 7   B r n o ,   Č e s k á   r e p u b l i k a ,   t e l . :   + 4 2 0   5 4 1   5 9 3   1 1 1 ,   f a x :   + 4 2 0   5 4 1   2 1 3   4 9 3 ,  
e - m a i l :   p o d a t e l n a @ n s o u d . c z ,   w w w . n s o u d . c z ,   I D   d a t o v é   s c h r á n k y :   k c c a a 9 t  

Podle § 6 odst. 1 informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné 
informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí 
informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména 
odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“. 
 

Požadované rozhodnutí již je volně dostupné v rámci databáze pseudonymizovaných 
Rozhodnutí  a stanovisek  Nejvyššího  soudu  na  webových  stránkách  www.nsoud.cz. 
Požadované rozhodnutí se zobrazí po zadání spisové značky do webového formuláře, případně 
je rozhodnutí dostupné přímo prostřednictvím následujícího odkazu: 
 
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F77E520FAC9D5BB5C1258901001DBB7C?ope
nDocument&Highlight=0,  
 
 
V dané souvislosti povinný subjekt sděluje, že veškerá vydaná rozhodnutí  zveřejňuje 
na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování pseudonymizovaných 
kopií  rozhodnutí,  obvykle  ve  lhůtě  60  dnů  od  data  vypravení  spisu  („odškrtnutí“  věci) 
s rozhodnutím  z Nejvyššího  soudu  k soudu  první  instance,  jež  následně  seznamuje 
s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V předmětné věci bylo řízení u Nejvyššího 
soudu  „odškrtnuto“  dne  22.  9.  2022,  ke dni  21.  11.  2022  tak  bylo  požadované  rozhodnutí 
standardně zveřejněno.   
 
Datum  standardního  zveřejnění  rozhodnutí  (stejně  jako  další  informace  o „pohybu“ 
v daném řízení) lze zpravidla zjistit na základě informací z aplikace „Infosoud“, provozované 
Ministerstvem spravedlnosti – konkrétně na základě v aplikaci zveřejňovaného údaje „Datum 
vrácení spisu
“ u dovolacího řízení, které má odpovídat datu „odškrtnutí věci“ v ISNS. Pokud se 
však v aplikaci Infosoud u informací k dovolacímu řízení datum „vyřízení“, které odpovídá datu 
vydání rozhodnutí, a „vrácení“ shoduje, pak se s vysokou pravděpodobností jedná o chybný 
údaj a je vhodné se orientovat na základě údaje o vrácení spisu na soud prvního stupně, tento 
údaj  je  zaznamenán  u informací  k řízení  na  prvním  stupni.  Povinný  subjekt  dodává,  že  na 
základě  informací  k dovolacímu  řízení  se  lze  následně  dobrat  i k předcházejícím  soudním 
řízením: 
 
https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?typSoudu=ns&cisloSenatu=20&druhVec=Cdo&bcVec=19
11&rocnik=2022&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL&backPage=..%2Fpublic%2Fsearch.jsp  
 
 
V případě,  kdy  má  Nejvyšší  soud  z prvoinstančního  soudu  potvrzeno  doručení 
rozhodnutí  v dané  věci  všem  účastníkům  řízení,  zveřejní  rozhodnutí  v pseudonymizované 
podobě  na  svých  webových  stránkách  i  před  uplynutím  60  denní  ochranné  doby.  Další 
výjimkou z pravidel pro standardní zveřejnění jsou kromě zveřejnění tzv. „na doručenky“ dále 
případy,  v  nichž  bylo  dané  rozhodnutí  vyhlašováno  na  Úřední  desce  v budově  soudu 
a elektronické  úřední  desce  Nejvyššího  soudu  –  pak  je  možné  se  souhlasem  předsedy 
příslušného  senátu  zveřejnit  pseudonymizovaný  text  těchto  rozhodnutí  bez  zbytečného 
odkladu po svěšení daného rozhodnutí z úřední desky a vytvoření pseudonymizované verze, 
která může být zveřejněna. Povinný subjekt v těchto případech vychází z předpokladu, že na 
základě  veřejného  vyhlašování  rozhodnutí  měly  všechny  oprávněné  osoby  dostatečnou 
možnost  se  s textem  rozhodnutí  seznámit  za  zcela  rovných  podmínek,  proto  již  není  zcela 
bezpodmínečně  nutné  poskytovat  další  (dodatečnou)  ochranu  před  zveřejněním 
pseudonymizované kopie rozhodnutí v databázi na webu www.nsoud.cz 
 

 

 
Závěrem  si  povinný  subjekt  dovoluje  okomentovat  některá  tvrzení  projednávané 
žádosti, byť tyto jsou automaticky generovány systémem www.infoprovsechny.cz .   
 
 
Ačkoli povinný subjekt předkládanou odpovědí vyřizuje projednávanou žádost v celém 
rozsahu poskytnutím všech požadovaných informací formou odkazu, kdy právní předpisy nijak 
nekolidují  s požadavkem  na  zaslání odpovědi na zvolenou  e-mailovou  adresu,  je  vhodné  se 
vzhledem k budoucím typově podobným žádostem vyjádřit obecněji. Především musí povinný 
subjekt  upozornit  na  situaci,  v  níž  by  mohlo  nastat,  že  bude  muset  vydat  rozhodnutí 
o odmítnutí (i jen části) žádosti.   
 
Rozhodnutí  o  (i  částečném)  odmítnutí  žádosti  povinný  subjekt  nemůže  zasílat  na 
„běžnou“ elektronickou e-mailovou adresu, neboť správní rozhodnutí musí být doručeno do 
vlastních  rukou  žadatele,  což  v případě  doručení  na  elektronickou  adresu  není  zajištěno, 
pokud  žádost  neobsahuje  uznávaný  elektronický  podpis  ve  smyslu  zákona  č. 297/2016  Sb., 
o službách  vytvářejících  důvěru  pro  elektronické  transakce.  „Běžná“  elektronická  adresa  je 
zpravidla vyhovující v případě poskytnutí informace či odkazu na zveřejněnou informaci, kdy 
informační  zákon  klade  na  povinný  subjekt  v doručovací  fázi  méně  formálních  povinností, 
avšak  nemůže  bez  jistých  pochybností  obstát  při  doručování  rozhodnutí  o (i částečném) 
odmítnutí žádosti,  neboť  povinný subjekt  odesláním  rozhodnutí na  „běžnou“  elektronickou 
adresu není schopen hodnověrně prokázat okamžik doručení.   
 
Povinný  subjekt  uvedené  vysvětlení  o  omezení  možnosti  volby  způsobu  doručení 
v případě vydání správního rozhodnutí přikládá i z preventivního důvodu, aby případní další 
žadatelé,  kteří  zvolí  stejný  způsob  podání  žádosti  a  kteří  od  povinného  subjektu  neobdrží 
ve lhůtě pro vyřízení informační žádosti žádnou odpověď, mohli dojít k předběžnému závěru, 
že  jejich  žádost  byla  (přinejmenším  částečně)  odmítnuta  a  rozhodnutí  je  jim  doručováno 
(případně  i  s částečně  poskytovanou  informací)  prostřednictvím  poštovních  služeb  na  jimi 
udanou poštovní adresu. V případě neobdržení odpovědi na udanou e-mailovou adresu tak 
povinný subjekt není nečinný, jak se mohou někteří žadatelé nejprve domnívat, nýbrž musel 
zvolit takový způsob doručení, který je v souladu s dotčenými právními předpisy. Pokud má 
konkrétní žadatel zřízenou datovou schránku, pak povinný subjekt namísto doručení odpovědi 
na  udanou  e-mailovou  adresu  zasílá  rozhodnutí  (spolu  s případně  částečně  poskytovanou 
informací)  do  datové  schránky  žadatele.  V popsaných  případech,  v nichž  povinný  subjekt 
nemohl  k doručení  použít  e-mailovou  adresu,  tak  bohužel  bývá  i trvale  na  webu 
www.infoprovsechny.cz  
,  který  nedisponuje  žádnou  reakcí  ze  strany povinného  subjektu, 
nesprávně uvedeno, že u vyřizování dané žádosti došlo k „velkému zpoždění
.“   
 
Povinný subjekt dále už v případě předchozích žádostí o informace, které byly podány 
shodným způsobem, tedy za využití „zprostředkovatele“, konstatoval, že v záhlaví odpovědi 
uvádí  základní  identifikační  údaje  účastníka  řízení  –  žadatele  (fyzické  či  právnické  osoby). 
Pokud  tedy  byla  žádost  podána  fyzickou  osobou,  jsou  její  údaje  uvedeny  v záhlaví  této 
odpovědi, a to v nezbytném rozsahu (jméno a příjmení, adresa a adresa pro doručování).   
 
Je tak nutné striktně odmítnout pokus o přenesení odpovědnosti za předpokládané 
zveřejnění  odpovědi  na  žádost  ze  strany  portálu  www.infoprovsechny.cz  na  povinný 
subjekt, jelikož další zpracování osobních údajů a jejich zveřejnění je plně v odpovědnosti 
uvedeného portálu a nikoliv povinného subjektu, který plní svoji informační povinnost.   

 

 

K uvedenému závěru  je ostatně  možné odkázat i  na  následující  vyjádření  Úřadu  pro 
ochranu  osobních  údajů  ze dne  2.  srpna  2016:  „Odpovědnost  za  zveřejnění  osobních  údajů 
nese  výlučně  osoba,  která  zveřejnění  (ať  už  automatizovaně  či  nikoli)  provádí,  ne  povinný 
subjekt  na  základě  toho,  že  nezbytné  identifikační  údaje  žadatele  v poskytnutí  informace 
uvede.“ 
Výše citované je dostupné z:   
 
https://www.uoou.cz/upozorneni-pro-nbsp-povinne-subjekty-podle-zakona-o-nbsp-svobodnem-
pristupu-k-nbsp-informacim/d-20929   
 
 
Poučení:  
 Proti  způsobu  vyřízení  žádosti  můžete  podle  §  16a  odst.  1  informačního  zákona 
podat stížnost do 30 dnů ode dne doručení. Stížnost se podává přímo k povinnému 
subjektu, který řízení k projednávané žádosti vedl v prvním stupni. 
 
 
 
Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá 
o zpětné potvrzení přijetí této odpovědi zpětně do e-mailu odesílatele. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Petr Tomíček   
 
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu, 
 
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona 
 
 
 
Mgr. Petr Digitálně 
podepsal Mgr. 
Tomíček Petr Tomíček 
Datum: 2022.11.30 
07:33:30 +01'00'