Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Přístup ke strojově zpracovatelným informacím z GRAPP'.

 
 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.   
 
 
Ze dne 
9. listopadu 2022 
 
  Vážený pan 
Naše zn. 
78198/2022-SŽ-GŘ-O25 
 
  Nedoma Ondrej 
Listů/příloh  2/0 
 
 
 
 
e-mail: foi+request-9419-
Vyřizuje 
Jana Klenotová 
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Telefon 
 
 
Mobil 
+420 720 970 174 
 
E-mail 
xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
Datum 
15. listopadu 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Správa železnic, státní organizace, obdržela dne 9. listopadu 2022 Vaši žádost podle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
InfZ), týkající se poskytnutí informací ve věci přístupu ke strojově zpracovatelným informacím 
z GRAPPu. Konkrétně žádáte sdělit, s odkazem na předchozí odpověď v této věci, zda skutečně 
za takovouto věc by bylo vhodné platit 360 Kč denně a proč tato data nemohou být otevřená 
stejným stylem jako například informace o katastru. 
Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a vyjádření 
k žádosti naleznete níže. 
Cena je stanovena za služby, které taková WS potřebuje. Jedná se primárně o provoz, jeho 
podporu, dohled zajištění a další podpůrné služby. Data, která jsou poskytována touto službou, 
slouží dále pro další činnosti dopravců, popřípadě jiných institucí a musí být předávány 
v nejvyšší kvalitě. Podmínky jsou pro všechny uživatele shodné. Ve vztahu k dotazu na 
otevřenost dat a srovnání databáze s evidencí katastru sdělujeme, že jednak evidence katastru 
nemovitostí není aktuálně plně strojově čitelná, když správce evidence byl nucen činit opatření, 
aby bránil automatickému zpracování dat, nelze pak pominout ani obecný zájem na otevřenosti 
dat katastru stanovený právními předpisy, kdy v přímém kontrastu s tím stojí neexistence 
právními předpisy stanoveného zájmu na otevřenosti dat v této oblasti a především zájmy 
dopravců, které by byly publikací úplných dat dotčeny, když nelze nevidět, že řešené databáze 
obsahují údaje právě a pouze o dopravcích a jejich dopravních výkonech. Tito dopravci, 
zpravidla soukromé podnikající osoby, pak zpravidla nejsou osobami povinnými dle InfZ. Na 
závěr doplňujeme, že žadatel nepochybně může, u těch dopravců, kteří jsou povinnou osobou 
dle InfZ, žádat o poskytnutí údajů přímo, nikoli zprostředkovaně cestou provozovatele dráhy 
a přídělce. 
 
 
Správa železnic, státní organizace 
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 
Generální ředitelství 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
Dlážděná 1003/7 
1/2 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 
spravazeleznic.cz 
110 00 Praha 1 
 
 


 
 
 
 
POUČENÍ 
Proti tomuto rozhodnutí, kterým bylo žádosti vyhověno, není odvolání přípustné. 
Žadatel je oprávněn v souladu s § 16a InfZ podat stížnost na postup při vyřizování žádosti 
o informace, shledá-li důvody pro její podání vymezené v § 16a odst. 1 InfZ, a to u SŽ do 
30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace dle 14 odst. 5 písm. d) InfZ. 
S ohledem na formu vypravení tohoto rozhodnutí na e-mailovou adresu, která byla určena jako 
doručovací adresa, a nemožnost zajistit prokazatelné doručení písemnosti, Vás zdvořile žádáme 
o potvrzení přijetí tohoto rozhodnutí volnou formou přímo e-mailem na adresu zpracovatele 
(xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx). V případě nepotvrzení doručení do pěti pracovních dnů 
budeme nuceni přistoupit k opětovnému zaslání rozhodnutí poštou s doručenkou na Vámi 
uvedenou adresu trvalého bydliště. Děkujeme za pochopení. 
Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 
2/2 
 
 
 
 


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 3153689
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: efd8203c-373e-4abe-8f52-f2ff9d217ff9
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLENOTOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.11.2022 09:36:01