Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání usnesení'.

 
 
č. j. 0 PP 208/2022-27 
 
USNESENÍ 
 
Okresní soud v Ostravě  rozhodl  ve  veřejném  zasedání  konaném  dne  3.  října  2022  v  senátě 
složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jitky Kaustové a přísedících Milana Pešata a Pavla Červenky 
takto: 
Podle § 88 odstavce 1, odstavce 3, odstavce 4 trestního zákoníku se odsouzená 
 
Jana J., narozená XXXXX v XXXXX, naposledy trvale bytem XXXXX, t.č. ve výkonu trestu 
odnětí svobody ve XXXXX 
podmíněně propouští 
z výkonu trestu odnětí svobody uloženého: 
  rozsudkem Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 32 T 8/2018 ze dne 6. 8. 2019.  
 
Podle § 89  odstavce 1 trestního zákoníku se odsouzenému  stanoví zkušební doba v trvání 7 
(sedmi) roků. 
 
Dle § 136 odstavec 3 trestního řádu se vyhotovuje zjednodušené usnesení, neobsahující odůvodnění, neboť po jeho 
vyhlášení se státní zástupce a odsouzený, který zároveň prohlásil, že si nepřeje, aby oprávněné osoby podaly stížnost 
v jeho prospěch, vzdali stížnosti a současně prohlásili, že netrvají na písemném odůvodnění usnesení. 
 
Poučení: 
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost ve lhůtě tří dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 
soudu v Ostravě prostřednictvím soudu podepsaného. Stížnost má odkladný účinek. 
Toto právo nepřísluší tomu, kdo se jej po vyhlášení rozhodnutí výslovně vzdal. 
Ostrava 3. října 2022 
 
JUDr. Jitka Kaustová  v.r. 
předsedkyně senátu 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Mikendová. 

Document Outline