Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Daňení úniku finančních prostředků při podvodu'. 
Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1 
 
Sekce metodiky výkonu daní 
Odbor daní z příjmů II 
Oddělení daně z příjmů právnických osob 
 
 

Č. j.: 78582/22/7100-40110-207203 
 
  Vyřizuje: Mgr. Jitka Fridrichová, Oddělení daně z příjmů právnických osob 
Tel: (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
 
 
 
Jan Pěčonka 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
 
 
 
Zaúčtování úniku peněžních prostředků z bankovního účtu 
 
Odboru  daní  z  příjmů  Generálního  finančního  ředitelství,  Oddělení  daně  z příjmů 
právnických  osob,  byl  předán  k vyřízení  Váš  dotaz  týkající  se  zaúčtování  úniku  peněžních 
prostředků z bankovního účtu společnosti. 
Předmětem Vašeho dotazu je zaúčtování úbytku peněžních prostředků na bankovním účtu 
ve výši 666 000 Kč, který byl dle Vámi uvedených informací způsoben jednatelem společnosti, 
který  byl  k tomuto  jednání  donucen  neznámým  podvodníkem.  Uvedená  věc  je  momentálně 
v šetření policie. Jednatel je na základě dohody se společností povinen peněžní prostředky 
vrátit v plné výši, a to během několika let.  
Generální finanční ředitelství k tomuto dotazu uvádí následující: 
Ve  Vámi  popsaném  případě  úbytek  peněžních  prostředků  na  bankovním  účtu  bude 
z hlediska  účetních  předpisů  představovat  inventarizační  rozdíl  ve  smyslu  §  30  odst.  10 
zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  neboť  skutečný  stav 
peněžních prostředků na bankovním účtu neodpovídá stavu v účetnictví (v uvedeném případě 
je  skutečný  stav  nižší)  a  tento  rozdíl  není  doložen  způsobem  stanoveným  zákonem 
o účetnictví,  tj.  například  příslušným  průkazným  účetním  záznamem.  Uvedený  rozdíl 
společnost zaúčtuje na vrub příslušného účtu finančních nákladů (např. 569/221) a pohledávku 
za jednatelem společnosti z titulu náhrady peněžních prostředků zaúčtuje na vrub příslušného 
účtu pohledávek a ve prospěch příslušného účtu finančních výnosů (např. 335, 355, 378/668). 
V průběhu následujících let, kdy bude jednatel postupně vracet peněžní prostředky, se bude 
snižovat pohledávka společnosti za jednatelem. 
Z hlediska  daňové  uznatelnosti  zaúčtovaného  nákladu  bude  společnost  postupovat 
dle § 25  odst.  1písm.  n)  zákona  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z příjmů,  ve  znění  pozdějších 
předpisů, dle kterého se za daňově neuznatelný náklad považují manka a škody přesahující 
náhrady. Pokud tedy bude do výnosů zaúčtována náhrada od jednatele ve stejné výši, jako 
je částka  zaúčtována  do  nákladů  jako  úbytek  peněžních  prostředků,  pak  bude  uvedená 

Č. j.: 78582/22/7100-40110-207203 
strana 2 (celkem 2) 
 
transakce  daňově  neutrální,  neboť  výnos  bude  zdanitelný  a  náklad  bude  daňově  uznatelný 
v plné výši. 
Při  posuzování  Vámi  předloženého  dotazu  vycházelo  Generální  finanční  ředitelství 
výhradně z údajů uvedených ve Vašem podání bez podrobných znalostí konkrétních informací 
a souvislostí, které se k předmětnému problému vztahují, a které by případně mohly mít vliv 
na  relevantnost  odpovědi.  Dále  si  Vás  dovolujeme  upozornit  na  skutečnost,  že  Generální 
finanční  ředitelství není  oprávněno  k závaznému  výkladu  právních  předpisů  a  rovněž 
k poskytování právního poradenství v individuálních záležitostech. 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Svoboda 
           vedoucí oddělení 
Elektronicky podepsáno
20.10.2022
Ing. Jan Svoboda
vedoucí oddělení a zástupce
ředitele odboru