Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Režim DPH u akustických budek'. 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Sekce právní 
Č. j.: 75882/22/7700-00131-202098 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková, Oddělení soudních a správních agend 
Tel: (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
Alena Kohnová 
 
INFORMACE K VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI 
Generální finanční ředitelství (dále jen „povinný subjekt“) obdrželo dne 30. 9. 2022 Vaši žádost 
dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“), v rámci které jste žádala o poskytnutí odpovědi na dotaz týkající se aplikace 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
Povinný subjekt žádost posoudil a došel k následujícímu závěru: Vzhledem k tomu, že dle § 2 
odst.  4  InfZ  se  povinnost  poskytovat  informace  netýká  dotazů  na názory  či  právní  výklady 
a stanoviska, byla Vaše žádost překvalifikována jako obecný dotaz a předána příslušnému 
odbornému  útvaru
  Generálního  finančního  ředitelství,  který  ji  vyřídí  mimo  režim  InfZ
V souladu s postupy dle InfZ Vám zároveň s tímto sdělením bylo zasláno na Vámi uvedenou 
adresu rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  
        Ing. Milan Tvrdík 
ředitel odboru a zástupce ředitele sekce 
Elektronicky podepsáno
12.10.2022
Ing. Milan Tvrdík
ředitel odboru a zástupce ředitele
sekce