Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Program náměstků primátora 5. 9. 2022'.

 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
*MHMPXPJKV3R2* 
 Odbor právní podpory 
MHMPXPJKV3R2 
 Oddělení svobodného přístupu k informacím 
 
 
 
           
 
Žadatel 
 
 
 
Váš dopis zn./ze dne: 
Vyřizuje/tel.: 
           
Mgr. Adéla Brťková 
Č. j.: 
236 002 815 
MHMP 1677167/2022 
Počet listů/příloh: 1/0 
Sp. zn.: 
Datum: 
S-MHMP 1664829/2022  
14.09.2022 
 
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane, 
hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), jako povinný subjekt 
podle  zákona  č. 106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“), obdržel dne 12. 9. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informace (dále 
jen „Žádost“). 
Podle  Žádosti  požadujete  informaci,  „jaké  konkrétní  pracovní  úkoly  plnili  náměstkové 
primátora pro oblasti dopravy a památkové péče dne 5. 9. 2022 od 13 do 17 hodin a kde se 
přitom nacházeli“. 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) Zákona Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to: 
V prvé  řadě  Vám  sdělujeme,  že  pro  oblasti  dopravy  a  památkové  péče  nejsou  ustanoveni 
do funkce  dva  náměstci,  ale  pouze  jeden  s titulem náměstek  primátora  pro  oblast  dopravy  a 
památkové  péče. V současné  době  (včetně  5.  9.  2022)  tuto  funkci  zastává  Ing. Adam 
Scheinherr, MSc., Ph.D. 
Pan náměstek se dne 5. 9. 2022 zúčastnil cca od 13:00 tiskové konference po jednání Rady hl. 
m. Prahy, a následně přejel k metru Palmovka, kde informoval o pilotním projektu Jednotného 
informačního  systému.  Poté  přejel  tramvají  do sídla Technické správy komunikací a.s., 
Veletržní  1623/24,  kde  se  od  14:45  zúčastnil  jednání  k Barrandovskému mostu.  Po  ukončení 
jednání zhruba v 15:30 hodin odtud odjel služebním vozem s řidičem. Ten využil proto, že se 
potřeboval zároveň účastnit videokonferenčně koaličního jednání, které pokračovalo i následně 
na Mariánském náměstí 2, Praha 1. 
Prosíme o potvrzení přijetí tohoto poskytnutí na e-mail xxxxx@xxxxx.xx. Děkujeme. 
S pozdravem 
Mgr. Lenia Vrbíková 
pověřená řízením odboru právní podpory 
podepsáno elektronicky 
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157 
Elektronický podpis - 15.9.2022
1/1 
E-mail: xxxxx@xxxxx.xx, ID DS: 48ia97h 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Lenia Vrbíková
Vydal : ACAeID3.2 - Issuing Certificate
Platnost do : 29.6.2023 15:25:10-000 +02:00