Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání vydání rozhodnutí'.

Sp. zn.: 5 C 442/2015-244 
U S N E S E N Í  
Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl samosoudkyní Mgr. Markétou Vodákovou ve věci 
žalobců:  
1. Ing. Kateřina H
, narozená 
bytem Havanská 142/12, 170 00  Praha 7 
 
2. Společenství pro dům 
 - 
, IČO
 
sídlem 
 
oba zastoupeni advokátem Mgr. Ing. Tomášem Vítkem 
sídlem Argentinská 783/18, 170 00  Praha 7 
proti 
žalované:  
Olga K
, narozená 
 
bytem 
zastoupená advokátem JUDr. Richardem Nigrinim, Ph.D. 
sídlem Kladská 1489/5, 120 00  Praha 2 
o:  zdržení  se  zásahů  do  vlastnického  práva  žalobkyně  a odstranění  následků  tohoto 
jednání
 
t a k t o :  
I.  Odvolací  řízení  se  podle  § 9  odst.  1  zákona  č. 549/1991  Sb.,  o soudních  poplatcích, 
v platném  znění,  zastavuje,  neboť  žalobci  nezaplatili  soudní  poplatek  z odvolání  ve  lhůtě 
stanovené usnesením ze dne 3.3.2022, čj.: 5C 442/2015-227,které jim bylo doručeno dne 
10. 3. 2022.  
II.  Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
Poučení: 
Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Městskému 
soudu v Praze prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 7. 
Praha 2. června 2022 
Mgr. Markéta Vodáková v.r. 
samosoudkyně 
Shodu s prvopisem potvrzuje Elena Coufalová