Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání vydání rozhodnutí'.

č. j. 29 Co 243/2022-258 
 
USNESENÍ 
Městský  soud  v Praze  jako  soud  odvolací  rozhodl  v senátu  složeném  z předsedkyně                             
JUDr. Dany Slavíková a soudců JUDr. Tomáše Vejnara a Mgr. Adéla Kaftanová  ve věci  
 
žalobců:  
1. Ing. Kateřina H
, narozená dne 
 
bytem 
 
 
2. Společenství pro dům Havanská 142, Praha 7 – Bubeneč 
  
IČO 28195981 
sídlem 
 
 
oba zastoupeni advokátem Mgr. Ing. Tomášem Vítkem 
sídlem Argentinská 783/18, 170 00  Praha 7 
proti 
žalované:  
Olga K
, narozená dne 
 
bytem 
zastoupená advokátem JUDr. Richardem Nigrinim, Ph.D. 
sídlem Kladská 1489/5, 120 00  Praha 2 
 
o  zdržení  se  zásahů  do  vlastnického  práva  žalobkyně  a odstranění  následků                               
tohoto  jednání,
  o  odvolání  žalobců  proti  usnesení  Obvodního  soudu  pro  Prahu  7  ze  dne                      
2. června 2022 č. j. 5 C 442/2015-244 
 
takto: 
 
Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že se odvolací řízení nezastavuje.  
  
 
Odůvodnění: 
 
1.  Odvoláním napadeným usnesením soud prvního stupně zastavil odvolací řízení podle § 9 odst. 1 
zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, neboť žalobci nezaplatili soudní 
poplatek z odvolání ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 3. 3. 2022 č. j. 5 C 442/2015-227, které 
jim bylo doručeno dne 10. 3. 2022 (výrok I.). Současně vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo 
na náhradu nákladů řízení (výrok II.).  
 
2.  Proti  tomuto  usnesení  podali  žalobci  včasné  odvolání,  ve  kterém  požadovali  jeho  zrušení 
a pokračování  v odvolacím  řízení.  Vycházeje  z obsahu  spisu  uvedli,  že  dne  25.  3.  2022  byl 
v souladu  s výzvou  soudu  uhrazen  soudní  poplatek  za  odvolání  na  bankovní  účet  soudu  č.    
3703-3720011/0710 pod variabilním symbolem 5110044215 v částce ve výši 2 000 Kč. Doklad o 
platbě byl do spisu založen ke dni 28. 3. 2022. Uvedené je důvodem, pro který není napadené 
usnesení vydáno zákonným způsobem.  
 
3.  Z obsahu  spisu  se  podává,  že  usnesením  soudu  prvního  stupně  ze  dne  3.  března  2022  č.  j. 
5 C 442/2015-227 byla žalobcům uložena povinnost, aby do 15 dnů od doručení tohoto usnesení 
zaplatili  soudu  prvního  stupně  soudní  poplatek  za  odvolání  ve  výši  2 000  Kč  na  specifikovaný 
bankovní  účet  soudu.  Usnesení  obsahuje  i  poučení  o  tom,  že  nebude-li  soudní  poplatek  ve 
stanovené  lhůtě  zaplacen,  bude  odvolací  řízení  zastaveno.  Citovaná  výzva  byla  doručena 
právnímu zástupci žalobců dne 10. 3. 2022. Údaj o doručení soudního poplatku na specifikovaný 
 

2                                                      29 Co 243/2022 
 
bankovní  účet  soudu  se  nachází  na  č.  listu  230  spisu  založeného  ke  dni  28.  3.  2022.  Podle 
záznamu o složení byl soudní poplatek uhrazen dne 25. 3. 2022.   
 
4.  Odvolací soud podle ust. § 212 a § 212a o. s. ř. přezkoumal usnesení soudu I. stupně, aniž za tím 
účelem nařizoval jednání (§ 214 odst. 2, písm. c/ o. s. ř.), poté dospěl k závěru, že odvolání je 
opodstatněné.   
 
5.  Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení 
splatný  podáním  návrhu na  zahájení  řízení,  odvolání,  dovolání  nebo  kasační  stížnosti  zaplacen, 
soud  vyzve  poplatníka  k  jeho  zaplacení  ve  lhůtě,  kterou  mu  určí  v  délce  alespoň  15  dnů; 
výjimečně  může  soud  určit  lhůtu  kratší.  Po  marném  uplynutí  této  lhůty  soud  řízení  zastaví. 
K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.   
 
6.  Podle  ust.  §  9  odst.  3  zákona  soud  poplatníka  ve  výzvě  poučí  o  tom,  že  řízení  zastaví,  jestliže 
poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.  
 
7.  Podle ust. § 9 odst. 4 zákona pro nezaplacení poplatku soud řízení nezastaví, a) začal-li již jednat 
o věci samé, b) vznikla-li povinnost zaplatit poplatek poplatníku, kterému soud v řízení ustanovil 
opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou 
adresu v cizině, c) je-li nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout 
újma, a poplatník ve lhůtě určené soudem ve výzvě podle odstavců 1 a 2 sdělí soudu okolnosti, 
které  toto  nebezpečí  osvědčují,  a  doloží,  že  bez  své  viny  nemohl  poplatek  dosud  zaplatit, 
d) došlo-li  k  rozšíření  návrhu  na  zahájení  řízení  v  téže  věci  nebo  rozšířil-li  poplatník  odvolání 
nebo dovolání poté, co soud začal jednat o věci samé.  
 
8.  Z obsahu spisu je patrné, že soud  prvního stupně postupoval zcela v souladu s výše citovaným 
ustanovením. Odvolatelé zaplatili na základě výzvy soudu ze dne 3. 3. 2022 v soudem stanovené 
lhůtě  soudní  poplatek  vyměřený  v souladu  s položkou  22/1b  Sazebníku  soudních  poplatků  na 
účet  ve  výzvě  specifikovaný  před  marným  uplynutím  15  denní  lhůty  běžící  od  doručení  výzvy 
právnímu zástupci žalobců dne 10. 3. 2022, která skončila dne 25. 3. 2022. Soud prvního stupně 
rovněž  nijak  nepochybil,  doručoval-li  výzvy  k  úhradě  soudního  poplatku  zástupci  žalobce 
a nikoliv  žalobci  samotnému,  jak  plyne  z aktuální  rozhodovací  praxe  Ústavního  soudu  (viz 
usnesení ze dne 9. 2. 2021 sp. zn. II. ÚS 1090/20 ). 
 
9.  Vzhledem k tomu, že nenastaly důsledky nezaplacení soudního poplatku dle § 9 odst. 3 zákona, 
odvolací soud usnesení soudu prvního stupně dle § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, že se odvolací 
řízení nezastavuje. 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto usnesení lze podat dovolání za podmínek  uvedených v ust. § 237 o. s. ř.  Takové 
dovolání  lze  podat  do  dvou  měsíců  ode  dne  doručení  tohoto  rozhodnutí  k  Nejvyššímu  soudu 
České republiky u soudu, který rozhodoval v I. stupni.  
 
Praha 23. srpna 2022  
 
 
 
JUDr. Dana Slavíková v. r. 
předsedkyně senátu 
Shodu s prvopisem potvrzuje Beata Szturcová.