Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Všeobecná zdravotní sestra/ rehabilitační sestra'.
 
Vážená paní 
V.M.  
Adresa pro doručení: 
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis ze dne 17. srpna 2022 
 
V Praze dne 29. srpna 2022 
Č. j.: MZDR 24292/2022-4/MIN/KAN 
*MZDRX01LGKXZ* 
MZDRX01LGKXZ 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne  17.  srpna  2022  obdrželo  Ministerstvo  zdravotnictví  (MZ)  Vaši  žádost  
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. MZDR 24292/2022-1/MIN/KAN.  
 
Předmětným podáním jste požádala o následující informace: 
 
Aktuálně pracuji jako asistentka pedagoga v Základní škole speciální. Pracuji ve třídě, kde 
máme  velmi  těžce  postižené  žáky.  Naše  škola  je  vybavena  rehabilitační  místností  
a umožňuje zde žákům cvičení. Jsem vystudovaná diplomovaná všeobecná sestra a před 
třemi  lety  jsem  si  udělala  kurz  asistenta  pedagoga.  Umožňovalo  by  mi  moje  vzdělání 
pracovat například, jako rehabilitační sestra a rehabilitovat s postiženými dětmi? Případně 
pokud  bych  se  do  budoucna  vrátila  zpět  do  zdravotnictví,  jako  zdravotní  sestra  např.  
v  domově  pro  seniory,  mohla  bych  vykonávat  povolání  rehabilitační  sestry  či 
ergoterapeutky, nebo si potřebuji rozšířit vzdělání?  
 
K Vaší žádosti sděluji: 
 
Předně  mi  dovolte  Vás  informovat,  že  Váš  dotaz  nelze  kvalifikovat  jako  dotaz  podle 
uvedeného  zákona,  neboť  se  netýká  poskytnutí  informace,  která  by  se  vztahovala  
k  činnosti  MZ.  Výše  citovaný  zákon  se  nevztahuje  na  poskytování  výkladu  právních 
předpisů  vztahujících  se  k  podmínkám  získávání  způsobilosti  k  výkonu  nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností poskytovaných v rámci zdravotních služeb. 
Nicméně, nad rámec předmětného zákona Vám k Vašemu dotazu sdělujeme následující: 
 
Dle Vámi uvedeného vzdělání jste získala odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání  všeobecné  sestry  a  při  poskytování  zdravotních  služeb  jste  s  odkazem  
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
 
 
 
na  ustanovení  §  4  vyhlášky  č. 55/2011  Sb.,  o  činnostech  zdravotnických  pracovníků  
a  jiných  odborných  pracovníků,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  způsobilá  k  provádění 
rehabilitačního  ošetřování.  To  znamená    k  provádění  jednoduchých  rehabilitačních 
principů  využívajících základních pravidel  fyzioterapie (např. k  polohování,  posazování, 
provádění  základního  pasivního,  dechového  a kondičního  cvičení,  k  provádění  nácviku 
mobility a přemisťování, k nácviku sebeobsluhy, k cvičení týkající se rehabilitace poruch 
komunikace a poruch polykání a vyprazdňování a k provádění metod bazální stimulace) 
za účelem zachování co nejvyšší míry soběstačnosti pacienta, prevence a náprav poruch 
funkce těla, včetně prevence dalších poruch z imobility.  Z hlediska účelu je cílem zabránit 
vzniku  dekubitů  a  kontraktur,  preventivně  působit  proti  tromboembolické  nemoci  
a  hypostatické  bronchopneumonii,  napomoci  k  možnému  spontánnímu  dýchání  
a  následné  optimalizaci  dechové  funkce,  minimalizovat  úbytek  svalové  síly  a  udržet 
fyziologický rozsah pohybu v kloubech. 
 
Absolventi studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole nejsou 
bez  dalšího  připravováni  k  výkonu  povolání  fyzioterapeuta  (dříve  rehabilitačního 
pracovníka/v mluveném korpusu rehabilitační sestry) nebo ergoterapeuta. Pro vykonávání 
povolání  fyzioterapeuta  či  ergoterapeuta  je  nutné  si  zvýšit  kvalifikaci  ve  zdravotnickém 
bakalářském oboru pro přípravu fyzioterapeutů nebo ergoterapeutů.  
 
Závěrem si dovolujeme upozornit, že ovlivnění funkčního (hlavně motorického) deficitu je 
poskytováním  zdravotních  služeb,  které  lze  vykonávat  pouze  v  rámci  oprávnění  
k  poskytování  zdravotních  služeb,  nikoli  na  živnost  či  v  rámci  výkonu  povolání 
pedagogického pracovníka.  
 
Do zdravotnictví, včetně zařízení sociálních služeb, které poskytují zdravotní služby,  se 
můžete  jako  všeobecná  sestra  vrátit.  Vaši  odbornou  způsobilost  k  výkonu  povolání 
všeobecné  sestry,  přestože jste dlouhodoběji toto zdravotnické povolání  nevykonávala, 
jste nepozbyla. Pro vykonávání činností fyzioterapeuta a ergoterapeuta je bezpodmínečně 
nutné absolvování dalšího kvalifikačního vzdělání na vysoké škole.  
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
 

 
 
Elektronický podpis - 30.8.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Platnost do : 29.3.2023 11:16:04-000 +02:00