Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí 25 Co 266/2019-358'.

č. j. 25 Co 266/2019-358 
 
USNESENÍ 
Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Blanky 
Kapitánové a soudkyň JUDr. Ivety Veselé a Mgr. Zdeňky Winklerové ve věci 
 
Oprávněné:   
Jana V., narozená dne xxx 
bytem xxx, xxx U. S. A. 
zastoupená advokátkou Mgr. Markétou Medřickou 
sídlem K Červenému dvoru 294, 100 00 Praha 10 
proti 
povinnému:   
Jiří V., narozený dne xxx 
bytem xxx, xxx 
zastoupený advokátem JUDr. Alanem Vitoušem 
sídlem Dukelských hrdinů 23, 170 00 Praha 7 
 
pro  dlužné  výživné,  o  návrhu  povinného  na  částečné  zastavení  exekuce,  k  odvolání 
oprávněné  proti  usnesení  Obvodního  soudu  pro  Prahu  5  ze  dne  17. května  2019, 
č. j. 36 EXE 1899/2012-333, 
 
takto: 
 
Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. 
 
Odůvodnění: 
 
1.  Napadeným  usnesením  soud  prvního  stupně  zastavil  exekuci  vedenou  u  Obvodního  soudu 
pro Prahu  5  pod  sp.  zn.  36  EXE  1899/2012  soudní  exekutorkou  JUDr.  Janou  Tvrdkovou, 
Exekutorský úřad Praha 4, pod sp. zn. 095 EX 313/12, a to ohledně způsobu provedení exekuce 
pozastavením  řidičského  oprávnění  podle  exekučního  příkazu  ze  dne  18. 3.  2019, 
č. j. 095 Ex 1812/13-82. 
 
2.  Takto rozhodl na podkladě skutečnosti, že usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 17. 7. 
2012, č. j. 36 EXE 1899/2012 - 27, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 
2013, č. j. 25 Co 364/2013 - 67, byla dle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 
ze dne 6. 6. 2009, č. j. 50 P 93/2007 - 290, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze 
dne 9. 2. 2010, č. j. 64 Co 572/2009 - 321, k vymožení pohledávky na dlužném i běžném výživném 
do června 2012 včetně, ve výši 500 000 Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněné, které budou 
určeny v příloze k úhradě nákladů exekuce, nařízena exekuce na majetek povinného. Provedením 
exekuce byla pověřena JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 4. 
Ve věci  vedené  u  Obvodního  soudu  pro  Prahu  5  pod  sp. zn. 36 EXE  2028/2013  vydal  soud 
pověření  soudního  exekutora  ze  dne  12. 6.  2014,  č. j. 36 EXE  2082/2013  -  41,  kterým  pověřil 
vedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. 6. 2009, 
č. j. 50 P 93/2007 - 290, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2010, č. j. 
64 Co 572/2009 - 321, k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněné částku 132 500 Kč za 
dlužné výživné za období od července 2012 do října 2013, včetně nákladů oprávněné a nákladů 
soudního  exekutora,  které budou  stanoveny  v  průběhu  řízení,  JUDr.  Janu  Tvrdkovou,  soudní 
exekutorku Exekutorského úřadu Praha 4. Při jednání dne 24. 11. 2015 usnesením Obvodního 
soudu  pro Prahu  5  byla  obě  shora  uvedená  řízení  spojena  ke  společnému  řízení 
pod sp. zn. 36 EXE 1899/2012. 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Hrdličková. 
 

2                                                      25 Co 266/2019 
 
3.  Povinný se podáním ze dne 20. 3. 2019 ve znění doplnění domáhal zrušení exekučního příkazu 
k provedení  exekuce  pozastavením  řidičského  oprávnění  vydanému  pověřenou  soudní 
exekutorkou dne 18. 3. 2019, č. j. 095 Ex 1812/13 - 082. Uvedl totiž, že nejsou splněny podmínky 
pro vydání tohoto exekučního příkazu, neboť je zaměstnán v pracovním poměru u společnosti xxx 
jako řidič s výkonem práce řidiče, jež je jeho jediným zdrojem příjmu, z něhož uspokojuje základní 
životní potřeby své a osob, k nimž má vyživovací povinnost. Řidičské oprávnění tak nezbytně 
potřebuje k výkonu práce. 
 
4.  Oprávněná ve vyjádření ze dne 9. 4. 2019 s návrhem povinného na částečné zastavení exekuce 
nesouhlasila s tím, že předmětný exekuční příkaz byl vydán po právu. 
 
5.  Soudní exekutorka s ohledem na stanovisko oprávněné návrh povinného na částečné zastavení 
exekuce postoupila dle § 55 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „exekuční řád“) společně s exekučním spisem 
k rozhodnutí  exekučnímu  soudu.  Uvedla,  že  neshledala  důvody  pro  zrušení  předmětného 
exekučního  příkazu,  kterým  bylo  rozhodnuto  o  pozastavení  řidičského  oprávnění  povinného, 
neboť postihnout řidičské oprávnění povinného lze v řízeních zahájených od 1. 1. 2013, kdy nabyla 
účinnosti novela zákona 396/2012 Sb., a toto exekuční řízení bylo zahájeno dne 26. 9. 2013. 
 
6.  Soud prvního stupně aplikoval na návrh povinného § 52 odst. 1 exekučního řádu a § 268 odst. 1 
písm.  h)  zákona  č. 99/1963 Sb.,  občanský  soudní  řád  (dále  jen  „o. s. ř.“),  jakož  i  § 268  odst. 4 
o. s. ř.   Konstatoval,  že  v  dané  věci  mohl  rozhodnout  bez  nařízeného  jednání  ve  smyslu  § 253 
o. s. ř. a § 52 odst. 1 exekučního řádu, neboť exekuční řízení není řízením nalézacím ve věci samé. 
Posléze soud prvního stupně konstatoval, že soudní exekutorka vydala dne 18. 3. 2019 exekuční 
příkaz, č. j. 095 Ex 1812/13 - 082, a to k provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění 
povinného. Odkázala na nález Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. II ÚS 50/18, kdy za 
splnění  podmínky  § 71a  odst. 1  exekučního  řádu  novela  provedená  zákonem  č. 298/2017 Sb. 
umožňuje exekutorovi vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného, je-li 
v  exekuci  vymáhán  nedoplatek  výživného  na  zletilé  dítě  do  26  let  věku,  které  se soustavně 
připravuje  studiem  na  své  budoucí  povolání.  Novela  však  nabyla  účinnosti  dne  4. 10.  2017  a 
vzhledem k chybějícím přechodným ustanovením platí, že se použije na řízení zahájená po nabytí 
účinnosti  této  novely.  Řízení  zahájená  přede  dnem  nabytí  účinnosti  zákona  č. 298/2017 Sb.,  je 
proto  dle  soudu  prvního  stupně  nutno  dokončit  podle  dosavadních  právních  předpisů,  jež 
soudnímu exekutorovi neumožňovaly vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění 
povinného, je-li v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na zletilé dítě. Protože pak dané řízení 
bylo  zahájeno  před  datem  4. 10.  2017,  předmětný  exekuční  příkaz  k pozastavení  řidičského 
oprávnění povinného byl vydán bez zákonného podkladu, což je důvodem pro částečné zastavení 
exekuce  v  rozsahu  provedení  exekuce  pozastavením  řidičského  oprávnění  povinného  dle 
exekučního příkazu ze dne 18. 3. 2019, č. j. 095 Ex 1812/13 - 082, a to dle § 268 odst. 1 písm. h), 
odst. 4 o. s. ř. O nákladech řízení soud prvního stupně nerozhodoval ve smyslu § 89 exekučního 
řádu, a to ve spojení s judikaturou Ústavního soudu, na níž odkázal. 
 
7.  Usnesení včas podaným odvoláním napadla oprávněná. Odvolací důvody spatřovala v § 205 odst. 2 
písm. b) až g) o. s. ř.  Konstatovala, že v řízení doložila, že povinný se dlouhodobě a zcela účelově 
vyhýbá plnění své zákonné vyživovací povinnosti ve vztahu k oprávněné. To vše za situace, kdy 
disponuje jako statutární zástupce různých společností značnými majetkovými hodnotami a jeho 
příjmy  mu  umožňují,  aby  výživné  hradil.  Povinný  tak  od  počátku  činí  vše,  aby se  plnění  své 
povinnosti vyhnul. Výjimkou není pak ani jeho návrh na částečné zastavení exekuce k provedení 
exekuce pozastavením řidičského oprávnění na základě exekučního příkazu ze dne 18. 3. 2019, č. 
j. 095 Ex 1812/13 - 082. Uvedla dále, že povinný založil do spisu pracovní smlouvu uzavřenou 
se společností xxx, z níž vyplývá, že pro tuto společnost, kde je statutárním zástupcem, pracuje 
Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Hrdličková. 

3                                                      25 Co 266/2019 
 
zároveň jako řidič. Oprávněná má zato, že na tuto smlouvu je třeba pohlížet v širších souvislostech, 
což  soud  prvního  stupně  neučinil.  Pracovní  smlouvu  podepsal  povinný  na  straně  jedné  jako 
statutární zástupce uvedené společnosti, na straně druhé jako zaměstnanec. Je tak zřejmé, že tato 
pracovní smlouva žádnou důkazní hodnotu nemá a je absolutně pochybná. Dále oprávněná uvedla, 
že  pokud  jde  o  novelu  exekučního  řádu  provedenou  zákonem  č. 298/2017 Sb.,  umožňující 
exekutorovi vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného, je-li v exekuci 
vymáhán nedoplatek výživného na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem 
na  své  budoucí  povolání,  že  tato  nabyla  účinnosti  dne  4. 10.  2017.  Nesouhlasí  však  s  tím,  že 
předmětné exekuční řízení je třeba dokončit dle dosavadních právních předpisů, nikoliv ve znění 
právě této novely. V tomto smyslu odkázala na rozhodnutí Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 512/05, 
kde tento soud zaujal názor naprosto odlišný. Vychází proto z toho, že novela exekučního řádu 
provedená zákonem č. 298/2017 Sb. se vztahuje i na exekuci vedenou proti povinnému. Soudnímu 
exekutorovi  proto  umožňuje  vydat  exekuční  příkaz  pozastavením  řidičského  oprávnění.  Právní 
posouzení provedené soudem prvního stupně považuje za nesprávné, jež nemůže obstát. Nadto v 
dané věci má za to, že řízení trpí procesní vadou, neboť soud přistoupil k rozhodnutí bez nařízení 
jednání,  přičemž  vysvětlení  tohoto  jeho  postupu  není  přesvědčivé.  Navrhla,  aby  odvolací  soud 
napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému řízení. 
 
8.  Povinný se k odvolání oprávněné vyjádřil tak, že s tímto nesouhlasí. Připomněl, že předmětné 
exekuční řízení od počátku považuje za šikanózní, neboť oprávněná v jeho průběhu činí kroky, 
jimiž  se  snaží  povinného  poškodit.  Byť  je  oprávněné  dobře  známo,  že  povinný  má  jedinou 
možnost výdělku výkonem zaměstnání řidiče motorových vozidel, toto nerespektuje. Jestliže pak 
oprávněná  zpochybňuje  pracovní  smlouvu  povinného,  povinný  na  této  nespatřuje  nic 
neobvyklého, a to za situace, kdy současně vykonává funkci jednatele společnosti i řidiče. Podané 
odvolání ze strany oprávněné povinný hodnotí jako ryze účelové, obsahující řadu nepravdivých 
tvrzení, zejména stran možnosti výdělku povinného. Jestliže se pak jedná o nepřípustnost vedení 
exekuce pozastavením řidičského oprávnění povinného, má zato, že názor soudu prvního stupně 
v tomto smyslu je zcela správný. Řízení zahájená před nabytím účinnosti zákona č. 298/2017 Sb., 
je  totiž  nutno  dokončit  podle  dosavadních  právních  předpisů,  které  soudnímu  exekutorovi 
neumožňovaly vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného, je-li v exekuci 
vymáhán nedoplatek výživného na zletilé dítě. Jestliže pak oprávněná argumentuje specifikovaným 
ústavním nálezem, tento je na danou věc zcela nepřiléhavý a nelze jej použít. Novela exekučního 
řádu  provedená  zákonem  č. 298/2017  totiž  neobsahuje  přechodná  ustanovení,  a  proto  za  této 
situace  není  možné,  aby  soudní  exekutor  při  provádění  exekuce  vydal  exekuční  příkaz  bez 
zákonného podkladu, je proto namístě exekuci stran daného exekučního příkazu zastavit. Navrhl, 
aby odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil. 
 
9.  Odvolací soud, aniž ve věci nařídil jednání, neboť účastníci řízení ve smyslu § 254 odst. 1 o. s. ř. 
ve spojení  s  § 214  odst. 3  o. s. ř.  a  § 52  odst. 1  exekučního  řádu  souhlasili  s  rozhodnutím  věci 
bez nařízení jednání, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, jež jeho vydání předcházelo 
(§ 212, § 212a o. s. ř. ve spojení s § 52 odst. 1 exekučního řádu), a dospěl k závěru, že odvolání 
je důvodné. 
 
10.  Podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže výkon rozhodnutí je 
nepřípustný,  protože  tu  je  jiný  důvod,  pro  který  rozhodnutí  nelze  vykonat.  Podle  odst. 4 
téhož ustanovení, týká-li se nařízení výkonu rozhodnutí některých z důvodů zastavení jen zčásti, 
nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, 
bude výkon rozhodnutí zastaven částečně. 
 
11.  V  dané  věci  je  zjevné,  že  soudní  exekutorka  vydala  dne  18. 3.  2019  exekuční  příkaz, 
č. j. 095 Ex 1812/13 - 082, k provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění povinného. 
Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Hrdličková. 

4                                                      25 Co 266/2019 
 
Měla tak s odkazem na nález Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 50/18, za splněné 
podmínky § 71a odst. 1 exekučního řádu. Dospěl-li však soud prvního stupně, jemuž posléze návrh 
povinného na částečné zastavení exekuce uvedeným exekučním příkazem soudní exekutorka dle 
§ 55 exekučního řádu předložila, neboť oprávněná s částečným zastavením exekuce nesouhlasila, 
k závěru, že postup soudní exekutorky vydáním uvedeného exekučního příkazu nebyl po právu, 
odvolací  soud  tento  závěr  považuje  za  nesprávný.  Nutno  totiž  plně    souhlasit  s odvolacími 
námitkami oprávněné, že procesní právo a jeho změny lze použít ode dne nybytí účinnosti nového 
zákona, a to i pro řízení zahájená před jeho účinností, přičemž účinky procesních úkonů soudu i 
účastníků, které s nimi spojovala  či nespojovala dřívější úprava, zůstávají zachovány. Jinak řečeno, 
v případě procesních vztahů platí nové právo i ve věcěch zahájených před jeho účinností, ale dosud 
neskončených. Tuto zásadu pak lze prolomit případnými přechodnými ustanoveními, v nichž lze 
stanovit, že řízení započatá přede dnem účinnosti nového předpisu se dokončí dle dosavadních 
právních předpisů. Nestanoví-li však přechodná ustanovení nic jiného, případně pokud nestanoví 
vůbec nic, platí výše uvedená zásada (srovnej např. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 
512/05).  Z uvedeného  proto  plyne  závěr,  že  novela    provedená  zákonem  č. 298/2017 Sb.,  jež 
umožňuje exekutorovi vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného, je-li 
v exekuci  vymáhán  nedoplatek  výživného  na  zletilé  dítě  do  26  let  věku,  které  se  soustavně 
připravuje studiem na své budoucí povolání, se vztahuje i na exekuci vedenou proti povinnému. 
 
12.  Z popsaných důvodů proto odvolací soud napadené usnesení dle § 219a odst. 2 o. s. ř. ve spojení 
s § 52 odst. 1 o. s. ř. a § 254 o. s. ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.  
 
13.  Na soudu prvního stupně tak následně bude, aby se návrhem povinného na částečné zastavení 
exekuce zabýval věcně. 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř.). 
 
Praha 26. září 2019 
 
 
JUDr. Blanka Kapitánová v. r.  
předsedkyně senátu  
 
 
 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Hrdličková.