Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí 25 Co 266/2019-358'.

 
 
č. j. Si 2163/2022- 3 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Slezská 9, 120 00 Praha 2  
tel.: 224 172 111, fax: 222 512 441, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA  Si 2163/2022 
VAŠE ZNAČKA:    
 
VYŘIZUJE:  
Mgr. Lukáš Strašák, DiS. 
DNE:  
19.07.2022 
 
Vážená paní,  
 
na  základě  Vaší  žádosti  o  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ze dne 12. 7. 2022, Vám v příloze zasíláme kopii 
rozhodnutí Městského soudu v Praze, vedeného pod sp. zn. 25 Co 266/2019-358. 
V  textu  byla  provedena  nezbytná  anonymizace  údajů,  jejichž  zveřejnění  by  bylo  v  rozporu 
s § 8a InfZ, který stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby 
a osobní  údaje  poskytne  povinný  subjekt  jen  v souladu  s právními  předpisy,  upravujícími  jejich  ochranu
Těmito předpisy  jsou  míněny  zejména  §§  81  až  90  zákona  č.  89/2012  Sb., občanský  zákoník a 
nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679,  obecné  nařízení  o  ochraně  osobních 
údajů  (GDPR).  Postup  je  rovněž  v souladu  s Instrukcí  Ministerstva  spravedlnosti  ČR  ze  dne 
24. 7.  2009  č.  j.  13/2008-  SOSV-SP,  kterou  se   provádějí  některá  ustanovení  InfZ. 
Citovaná instrukce  není  obecně  závazným  právním  předpisem,  avšak  Městský  soud  v Praze, 
stejně jako všechny soudy v ČR, je povinen se jí jako rezortním předpisem řídit a dodržovat její 
ustanovení. Pro úplnost dodejme, že ustanovení instrukce nepřekračují rámec zákonné ochrany 
osobnosti,  pouze  zpřesňují  některá  vymezení  pojmů  a  poskytují  návod,  jakým  způsobem 
se prakticky provádí anonymizace textů, např. soudních rozhodnutí.  
 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Lukáš Strašák 
vedoucí oddělení poskytování informací 
 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Mgr. Lukáš  Digitálně podepsal Mgr. Lukáš Strašák, DiS. 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00215660, 
o=MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, ou=správní, 
ou=13900, cn=Mgr. Lukáš Strašák, DiS., 
Strašák, DiS. sn=Strašák, givenName=Lukáš, 
serialNumber=P563033, title=vedoucí oddělení 
poskytování informaci 
Datum: 2022.07.19 10:15:59 +02'00'