Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 62 Co 394/2021, 8. 3. 2022'.

 
10 C 258/2016 – 506 
 
 
  U S N E S E N Í 
 
Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Lenkou Fučíkovou ve věci 
 
žalobce:  
Společenství vlastníků jednotek Voskovcova čp. 1075 - Kaskády 
Barrandov, IČO 26689545 
sídlem Voskovcova 1075, 152 00  Praha 5-Hlubočepy 
zastoupený advokátem JUDr. Jiřím Tvrdkem 
sídlem Semická 3292/6, 143 00  Praha 4 
proti 
 
žalovanému:  
J. H., narozený xxx 
bytem xxx 
zastoupený advokátem Mgr. Et Mgr. Patrikem Tauerem 
                            sídlem Vinohradská 126, 130 00 Praha 3 
 
o zaplacení částky 33 667,-  Kč s příslušenstvím  
 
t a k t o : 
 
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j. 10C 258/2016-500 ze dne 6.září 2021 se doplňuje o 
následující výrok : 
III. Žalobce je povinen nahradit České republice náklady řízení ve výši 30 181,- Kč do tří dnů od 
právní moci rozsudku. 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
1.  Ve  výroku  citovaným  rozsudkem  soud  zamítl  žalobu  na  zaplacení  částky  33 667,-  Kč 
s příslušenstvím a žalobci uložil povinnost nahradit žalovanému náklady řízení ve výši  76949,10 
Kč.  Opomněl však rozhodnout o nákladech řízení, které vznikly státu. 
 
2.  Soud  proto  postupoval  dle  ust.  §  166  o.s.ř.  za  použití  ust.§  167  odst.2  o.s.ř.,  a    rozsudek  o 
chybějící výrok doplnil. 
 
3.  O nákladech státu bylo rozhodnuto dle § 148 odst.1 o.s.ř.. Vzhledem k tomu, že žalobci byla 
uložena  povinnost  nahradit  žalovanému  náklady  řízení  v plné  výši,    a  nejsou  u  něj  dány 
předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, stíhá jej též povinnost nahradit náklady, 
které v této věci vznikly státu. Ty jsou představovány náklady znalečného v celkové výši  60181,- 
Kč.  Vzhledem  k tomu,  že  ve  výši  30  000,-  Kč  byly  pokryty  zálohami  na  důkaz  složenými 
účastníky, činí nedoplatek 30 181,- Kč.  O lhůtě k plnění bylo rozhodnuto dle   § 160 odst.1, část 
věty před středníkem  o.s.ř. , když pro stanovení lhůty jiné než obecné soud neshledal důvody,   
   
Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Sedlářová. 

P o u č e n í : 
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Městskému soudu 
v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. 
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu 

rozhodnutí. 
 
Praha dne 1. října 2021 
 
  Mgr.Lenka  F u č í k o v á   v.r.                              
  předsedkyně senátu 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Sedlářová.