Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Čtyřkolka a přeprava spolujezdce dítě'.


 
 
 
 
*MDCRX016IZNU* 
Vážený pan  
Luděk Ryšlavý 
 
e-mail: foi+request-9329-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Odpověď k č. j. ze dne 
Č. j./Sp. zn./Typ 
Vyřizuje/E-mail/Telefon 
Datum 
 
MD-17522/2022-072/4 
Jana Klenotová 
Praha 
MD/17522/2022/072 
xxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx 
01.06.2022 
      
+420 2251 31317 
 
 
Věc: Podání ze dne 19.05.2022 - Sdělení 
 
Vážený pane Ryšlavý, 
 
dne  19.06.2022  bylo  doručeno  Ministerstvu  dopravy,  Odboru  komunikace,  prostřednictvím 
prostého e-mailu Vaše podání označené jako „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů
  (dále  jen  „InfZ“),  které  bylo 
zaevidováno  podatelnou  ministerstva  pod  čp.  MDCRX016E6GW.  V podání  požadujete  po 
Ministerstvu dopravy sdělit následující - cit.: 
jak je to s přepravou, konkrétně dětí na čtyřkolce. Dle některých informací kolujících po internetu 
přeprava dětí jako spolujezdce na čtyřkolce není zákonem upravena ani omezena, dokonce údajně 
již bylo MDČR vydáno, že věkové omezení není a však se přeprava dětí velmi nedoporučuje.“ 
 
Dovolujeme  si  Vás  upozornit  na  skutečnost,  že   Vaše  podání  nespadá  pod  režim  InfZ,  neboť 
povinnost  poskytovat  informace  podle  tohoto  zákona  se  nevztahuje  na  posuzování  a  sdělování  
návrhů  řešení  konkrétních  životních  situací  a  s tím  související  vytváření  právních  stanovisek  či 
výkladů  právních  předpisů.  Informace,  kterou  požadujete,  je  právě  takovým  dotazem  na  výklad 
zákona o silničním provozu. (Takové dotazy můžete úřadům zaslat, ale bez odkazu na informační 
zákon,  standardní  cestou).  Podstatou  informačního  zákona  je  především  prosté  přeposílání 
v minulosti již připravených a hotových dokumentů.  
 
Nicméně Ministerstvo dopravy se rozhodlo v tomto případě postupovat vstřícně a ve smyslu dobré 
správy, na základě vyjádření věcně příslušného Odboru agend řidičů, Vám níže mimo režim InfZ
sděluje následující.  
  
Pokud se jedná o  silniční čtyřkolky, tak  jsou zařazeny do druhu vozidla „motocykl“ (kategorie L),  
a  tudíž  se  v takovémto  případě  uplatní  obecně  povinnosti  řidiče  motocyklu  stanovené  zákonem 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, kde je  v ustanovení  § 7 odst.  1  písm.  e)  uvedeno,  cit.:  „(1)  Řidič  nesmí  na 
druhém sedadle přepravovat osobu mladší 12 let.“ 

Na čtyřkolce zařazené mezi motocykly tedy není možné přepravovat osobu mladší 12 let.  
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 

IČO: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111 
 
 


MD-17522/2022-072/4 
K čtyřkolkám,  které  jsou  zařazeny  do  kategorie  „Z“,  kdy  se  jedná  o  pracovní  stroje  samojízdné 
(nosič  pracovních  adaptérů),  tak  uvedená  vozidla  nejsou  již  svým  charakterem  určena  pro 
přepravu osob, tj. není řešena ani možnost přepravy spolujezdce obecně. 
V případě  obdobných  dotazů  v budoucnu  však  doporučujeme  již  nepodávat  žádosti 
prostřednictvím InfZ, neboť dle zákona mohou být odmítnuty. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jakub Stadler 
ředitel 
Odbor komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektronický podpis - 2.6.2022
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
Certifikát autora podpisu :
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 
Jméno : Mgr. Jakub Stadler

Vydal : PostSignum Qualified CA 4
IČO: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111 
 
Platnost do : 21.12.2022 10:23:25-000 +01:00