Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výše zálohy na daň z příjmů fyzických osob'. 
Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Sekce metodiky a výkonu daní 
Odbor daní z příjmů I 
Oddělení daně z příjmů fyzických osob 
 
 
Č. j.: 36314/22/7100-10111-110110 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Lucie Pelesná, Oddělení daně z příjmů fyzických osob 
Tel.: 296 853 842 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
 
Paní  
Daniela Kubelková 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Dotaz k výši záloh splatné do 15. dne šestého měsíce 
 
Generální finanční ředitelství, Odbor daní z příjmů I, obdrželo Vaše e-mailové podání, v němž 
se dotazujete na výši zálohy splatné do 15. 6. 2022, jestliže podáte daňové přiznání k dani 
z příjmů  za  zdaňovací  období  2021  před  termínem,  např.  v  květnu  2022,  prostřednictvím 
poradce (dříve „daňový poradce“), zda bude ovlivněna výše této zálohy podle vzniklé daňové 
povinnosti za rok 2020 nebo již podle daňové povinnosti za rok 2021.  
 
Při posuzování Vámi předloženého dotazu vycházíme výhradně z údajů uvedených ve Vašem 
podání, proto v obecné rovině uvádíme následující: 
 
Daň z příjmů fyzických osob, daňové povinnosti a práva poplatníků a plátců této daně se řídí 
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
ve kterém jsou zálohy zakotveny v ust. § 38a zákona. 
 
Podle  §  38a  odst.  1  zákona  je  stanoveno,  že  „zálohy  na  daň  z  příjmů  se  platí  v  průběhu 
zálohového období. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí 
posledního  dne  lhůty  pro  podání  daňového  přiznání  za  minulé  zdaňovací  období  do 
posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. 
Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti

Za poslední známou daňovou povinnost se pro stanovení periodicity a výše záloh v zálohovém 
období  považuje  rovněž  částka,  kterou  si  poplatník  sám  vypočetl  a  uvedl  v  daňovém 
(dodatečném)  přiznání  za  období  bezprostředně  předcházející  zdaňovacímu  období, 
s platností  od  následujícího  dne  po  termínu  pro  podání  daňového  (dodatečného)  přiznání, 
a bylo-li daňové (dodatečné) přiznání podáno opožděně, s platností od následujícího dne po 
dni  jeho  podání,  do  účinnosti další  změny  poslední  známé  daňové  povinnosti  podle  tohoto 
ustanovení nebo zvláštního právního předpisu 
…“.   
 
V případě  podání  přiznání  k dani  z příjmů  fyzických  osob  za  zdaňovací  období  2021 
prostřednictvím poradce, termín/lhůta pro toto podání podle § 136 odst. 2 písm. b) zákona č. 
280/2009  Sb.,  daňový  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  do 1.  7.  2022.  První  záloha 
z vypočtené  daňové  povinnosti  za  zdaňovací  období  2021  vznikne  po  termínu  podání,  a  to 
buď k 15. 9. 2022 nebo k 15. 12. 2022.  

č. j.: 36314/22/7100-10111-110110                                                                         Strana 2 (celkem 2) 
 
Periodicita  (a  výše  záloh)  v zálohovém  období  se  odvíjí  na  základě  vypočtené  daňové 
povinnosti  podle ust.  § 38a  v odst.  3 nebo  v odst.  4  zákona.  V  odst.  3  tohoto  ustanovení  je 
uvedeno:  „Poplatníci,  jejichž  poslední  známá  daňová  povinnost  přesáhla  30  000  Kč,  avšak 
nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední 
známé daňové povinnosti. První  záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce  zdaňovacího 
období  a  druhá  je  splatná  do  15.  dne  dvanáctého  měsíce  zdaňovacího  období.
“  A  v  odst. 
4 tohoto ustanovení: „Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 
Kč,  platí  zálohy  na  daň  na  zdaňovací  období,  a  to  ve  výši  1/4  poslední  známé  daňové 
povinnosti.  První  záloha  je  splatná  do  15.  dne  třetího  měsíce  zdaňovacího  období,  druhá 
záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 
15.  dne  devátého  měsíce  zdaňovacího  období  a  čtvrtá  záloha  je  splatná  do  15.  dne 
dvanáctého měsíce zdaňovacího období.
“  
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, změna výše zálohy se odvíjí od poslední daňové povinnosti. 
Záloha splatná k 15. 6. 2022 je stanovená podle daňové povinnosti z přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za zdaňovací období roku 2020. Výše této zálohy neovlivní daňové přiznání 
podané poradcem před lhůtou k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za 
zdaňovací období roku 2021, která jak již bylo výše uvedeno, je do 1. 7. 2022, neboť teprve 
po tomto datu dojde ke změně poslední známé daňové povinnosti. 
 
 
Dále  si  Vás  dovolujeme  upozornit  na  skutečnost,  že  Generální  finanční  ředitelství   není 
oprávněno  k závaznému  výkladu  právních  předpisů  a  rovněž  k poskytování  právního 
poradenství  v individuálních  záležitostech.  Proto  Vám  doporučujeme  v komplikovanějších 
případech  se  obracet  na certifikovaného  daňového  poradce,  který  se  o  Váš  případ  postará 
s náležitou péčí. 
 
 
 
 
                                                                   Ing. Kateřina Illetško 
                                                                        vedoucí oddělení a zástupkyně ředitelky odboru 
 
 
 
Elektronicky podepsáno
13.06.2022
Ing. Jiří Hrubý
vrchní rada a zástupce vedoucí
oddělení