Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 28 Co 270/2017-47 a č.j. 36 Co 378/2021 – 240'.

 
 
 
  28Co 270/2017 - 47 
 
Usnesení 
 
 
  Městský  soud  v  Praze  jako  soud  odvolací  rozhodl  v  senátu  složeném  z  předsedkyně 
JUDr.  Věry  Sýkorové  a  soudkyň  JUDr.  Ivany  Hesové  a  JUDr.  Aleny  Bílkové                         
ve  věci  oprávněného:  IFIS  investiční  fond,  a.s.,  se  sídlem  Vodičkova  791/41,  Praha  1,                  
IČO 24316717, zast. Mgr. Markem Indrou, advokátem, se sídlem Čechyňská 361/16, Brno,                  
proti  povinnému:  Ing.  Dalibor  K.,  nar.  xxx,  bytem  xxx,  xxx,  za  účasti  bývalé  manželky 
povinného: Mgr. Zuzana K., nar. xxx, bytem xxx, xxx, pro 382.201 Kč s  příslušenstvím
k odvolání bývalé manželky povinného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 
01.08.2016, č. j. 54EXE 250/2014-22, 
 
t a k t o : 
 
 

  Usnesení soudu I. stupně se  ve výroku o zamítnutí návrhu manželky povinného na odklad 
exekuce do doby pravomocného rozhodnutí o jejím návrhu na zastavení exekuce potvrzuje
ve  výroku  o  částečném  zastavení  exekuce  se  mění  tak,  že  exekuce  se  v  části,                               
kde  bylo  rozhodnuto  o  jejím  provedení  srážkami  ze  mzdy  manželky  povinného                             
Mgr.  Zuzany  K.  exekučním  příkazem  soudního  exekutora  JUDr.  Petra  Kociána                      
ze  dne  19.02.2014,  č.  j.  137EX  194/14-15,  na  kterou  má  nárok  vůči  plátci  mzdy                    
Základní škola xxx, xxx, xxx, zastavuje
 
 
Odůvodnění 
 
  Napadeným  usnesením  soud  I.  stupně  zamítl  návrh  povinného  na  částečné  zastavení 
exekuce  a  na  odklad  exekuce.  Rozhodnutí  odůvodnil  tím,  že  pověřením  soudu                                   
ze  dne  15.01.2014  byla  nařízena  exekuce  pro  pohledávku  oprávněné  na  základě 
vykonatelného  rozhodnutí  Městského  soudu  v  Praze  ze  dne  03.10.2013,                                                          
č.  j.  56Cm  258/2013-20,  a  vedením  exekuce  byl  pověřen  soudní  exekutor                                      
JUDr.  Petr  Kocián,  Exekutorský  úřad  Brno  -  venkov.  Dne  26.07.2016  soudní  exekutor             
soudu  doručil  návrh  manželky  povinného  na  částečné  zastavení  a  odklad  exekuce,                           
v  němž  požadovala  zastavení  exekuce  v  části,  kde  bylo  rozhodnuto  o  jejím  provedení 
srážkami  ze  mzdy  manželky  povinného,  neboť  manželství  s  povinným  bylo  pravomocně 
rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 16.03.2016, č. j. 10C 54/2016-7, 
který  nabyl  právní  moci  dne  16.03.2016,  a  srážky  z její  mzdy  nadále  probíhají.                             
Soud  I.  stupně  vyšel  z  obsahu  exekutorského  spisu,  ze  spisu  soudu  a  předložených  listin                   
a uvedl, že není zřejmé, jakým způsobem došlo k zániku majetkových práv mezi povinným             
a jeho manželkou, a není postaveno najisto, zda k tomu došlo, protože manželka povinného 
svá  tvrzení  nijak  nedoložila.  Za  této  situace  soud  nemohl  rozhodnout  jinak,  než  její  návrh 
zamítnout.  
  Proti tomuto usnesení se odvolala manželka povinného, která namítala, že především soud 
nejednal o návrhu povinného na zastavení a odklad exekuce, jak uvedl ve výroku rozhodnutí, 

pokračování 
 2
28Co 270/2017 
ale o návrhu jejím, tedy o návrhu bývalé manželky povinného. Soud I. stupně nevzal v úvahu 
novelu  exekučního  řádu  a  novelu  občanského  soudního  řádu  účinnou  od  01.07.2015,                  
která  neumožňuje  postihnout  mzdu  manžela  povinného.  Postup  soudního  exekutora                             
i  soudu  I.  stupně  je    v    rozporu  se  zákonem,  a  proto  navrhla,  aby  odvolací  soud  změnou 
napadeného  usnesení  exekuci  zastavil  v  té  části,  kde  bylo  rozhodnuto  o  jejím  provedení 
srážkami  ze  mzdy  manželky  povinného,  na  kterou  má  nárok  vůči  plátci  mzdy                       
Základní  škola,  xxx,  a  aby  exekuce  byla  odložena  do  doby  pravomocného  rozhodnutí                 
o návrhu na zástavu na její zastavení. 
 
  Oprávněná navrhla potvrzení napadeného usnesení. 
 
  Odvolací  soud  přezkoumal  napadené  usnesení  i  řízení  mu  předcházející,  aniž  nařizoval 
odvolací  jednání  (§ 212,  § 212a,  § 214  odst. 2  písm.  c/  o.  s.  ř.,  § 52  odst.  1  zákona 
č. 120/2001 Sb., v platném znění - dále jen e. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. 
 
  Z obsahu spisu soudního exekutora vyplývá, že exekučním příkazem ze dne 19.02.2014,            
č.  j.  137EX  194/14-15,  rozhodl  o  provedení  exekuce  srážkou  ze  mzdy  manželky                  
povinného Dalibora K., a to Zuzany K., u plátce mzdy Základní škola, xxx, se sídlem xxx, 
xxx xxx. Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 16.03.2016, č. j. 10C 54/2016-7, 
který nabyl právní moci dne 16.03.2016 bylo manželství Mgr. Zuzany K., rozené H., a Ing. 
Dalibora  K.,  uzavřené  dne  xxx  před  Městským  národním  výborem  v  xxx  rozvedeno.  Tato 
skutečnost vyplývá rovněž z lustrace v ISZR provedené dne 29.06.2016 soudním exekutorem, 
podle níž je Dalibor K. od 16.03.2016 rozvedený. 
 
  Je-li  výkonem  rozhodnutí  postižen  majetek  ve  společném  jmění  manželů  nebo  majetek 
manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho 
výkonem rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení 
výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem poučen (§ 262b odst. 1 o. s. ř.). 
 
  Novelou  exekučního  řádu  a  občanského  soudního  řádu  provedenou  zákonem 
č. 139/2015 Sb.  s   účinností  od  01.07.2015  došlo  ke  změnám  rozsahu  majetku,                 
postižitelného v exekučním řízení, především majetku v režimu společného jmění manželů. 
Možnost  postihu  mzdy  manžela  povinného  byla  vyloučena  a  došlo  k  faktickému  zrušení 
vedení  exekuce  tímto  způsobem.  Pokud  se  týká  vedení  exekuce  pro  dluh  patřící                             
do  společného  jmění  manželů,  zůstává  v  řízení  k  aplikaci  exekuce  přikázáním  pohledávky               
z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.  Pro případ, že dojde k exekučnímu postihu 
majetku ve společném jmění manželů nebo majetku manžela povinného ve větším rozsahu, 
než připouští zákon, respektive nelze-li jej exekucí postihnout vůbec, je jedinou způsobilou 
procesní  obranou  dotčeného  manžela  podání  návrhu  na  zastavení  exekuce  vůči  jeho  osobě 
tímto konkrétním prováděným způsobem. 
 
  Není-li  dále  stanoveno  jinak,  použije  se  občanský  soudní  řád  ve  znění  účinném                            
ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  i  pro  řízení  zahájená  přede  dnem  nabytí  účinnosti 
tohoto  zákona;  právní  účinky  úkonů,  které  v  řízení  nastaly  přede  dnem  nabytí  účinnosti    
tohoto  zákona,  zůstávají  zachovány  (článek  II.  -  přechodná  ustanovení,  bod  první                   
zákona č. 164/2015 Sb.).  
 
  Není-li  dále  stanoveno  jinak,  použije  se  exekuční  řád  a  občanský  soudní  řád  ve  znění 
účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  i  pro  řízení  zahájená  přede  dnem  nabytí 
účinnosti  tohoto  zákona;  právní  účinky  úkonů,  které  v  řízení  nastaly  přede  dnem  nabytí 

pokračování 
 3
28Co 270/2017 
účinnosti  tohoto  zákona,  zůstávají  zachovány  (článek  IV.  -  přechodná  ustanovení,                        
bod první zákona č. 164/2015 Sb.). 
 
  Soud  I.  stupně  neposuzoval  návrh  bývalé  manželky  povinného  na  odklad  a  zastavení 
exekuce  v  souvislosti  se  shora  citovanou  novelou  exekučního  řádu  a  o. s. ř.  Z  odůvodnění 
napadeného  usnesení  navíc  není  zřejmé,  které  listiny  nebyly  soudu  údajně  předloženy                     
a  nejsou  obsaženy  ve  spise  soudního  exekutora  ani  ve  spise  soudu.  Dle  názoru  odvolacího 
soudu  podstatné  pro  posouzení  návrhu  je,  že  je  zde  exekuční  příkaz  postihující  mzdu                         
bývalé  manželky  povinného,  přičemž  zákon  nepřipouští  ani  postih  mzdy  manželky 
povinného. 
 
  Z výše uvedených důvodů odvolací soud ve výroku o zamítnutí návrhu bývalé manželky 
povinného na odklad exekuce do doby pravomocného rozhodnutí o jejím návrhu na zastavení 
exekuce  zamítavé  rozhodnutí  soudu  I.  stupně  potvrdil  (§ 219  o.  s.  ř.),  neboť  tento  návrh                
je nadbytečný. Ohledně výroku o částečném zastavení exekuce ve vztahu k bývalé manželce 
povinného,  jímž  bylo  rozhodnuto  o  provedení  srážkami  ze  mzdy  manželky  povinného,              
bylo napadené usnesení změněno a v tomto rozsahu byla exekuce zastavena (§ 221a o. s. ř.). 
 
  O  nákladech  odvolacího  řízení  nebylo  rozhodováno,  neboť  exekuce  pokračuje                                  
a  je  věcí  soudního  exekutora,  jaké  způsoby  exekuce  zvolí,  a  to  i  ve  vztahu                                         
k bývalé manželce povinného. 
 
Poučení
Proti  tomuto  usnesení  lze  podat  dovolání  ve  lhůtě  dvou  měsíců                           
od  jeho  doručení  k Nejvyššímu  soudu  ČR  prostřednictvím  soudu  I.  stupně,           
o jehož přípustnosti za podmínek § 237 o. s. ř. rozhodne dovolací soud. 
 
V Praze dne 3. srpna 2017 
 
 
 

JUDr. Věra Sýkorová v. r. 
předsedkyně senátu 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Jana Schmidtová 
 

Document Outline