Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 28 Co 270/2017-47 a č.j. 36 Co 378/2021 – 240'.

 
 
č. j. Si 1529/2022- 3 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Slezská 9, 120 00 Praha 2  
tel.: 224 172 111, fax: 222 512 441, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA  Si 1529/2022 
VAŠE ZNAČKA:    
 
 
VYŘIZUJE:  
Mgr. Lukáš Strašák, DiS. 
DNE:  
18.05.2022 
 
Vážená paní,  
 
na  základě  Vaší  žádosti  o  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím,  v platném  znění  (dále  jen  „InfZ“),  ze  dne  13.  5.  2022,  Vám  v příloze 
zasíláme kopie  rozhodnutí  Městského  soudu  v Praze,  vedená  pod  sp.  zn.  28  Co  270/2017-47 
sp. zn. 36 Co 378/2021-240. 
V  textu  byla  provedena  nezbytná  anonymizace  údajů,  jejichž  zveřejnění  by  bylo  v  rozporu 
s § 8a InfZ, který stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a 
osobní údaje poskytne povinný subjekt jen v souladu  s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu
. Těmito 
předpisy jsou míněny zejména §§ 81 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nařízení 
Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679,  obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů 
(GDPR). Postup je rovněž v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. 7. 2009 
č. j. 13/2008- SOSV-SP, kterou se  provádějí některá ustanovení InfZ. Citovaná instrukce není 
obecně  závazným  právním  předpisem,  avšak  Městský  soud  v Praze,  stejně  jako  všechny  soudy 
v ČR,  je  povinen  se  jí  jako  rezortním  předpisem  řídit  a  dodržovat  její  ustanovení.  Pro  úplnost 
dodejme,  že  ustanovení  instrukce  nepřekračují  rámec  zákonné  ochrany  osobnosti,  pouze 
zpřesňují  některá  vymezení  pojmů  a  poskytují  návod,  jakým  způsobem  se  prakticky  provádí 
anonymizace textů, např. soudních rozhodnutí.  
 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Lukáš Strašák 
ved. odd. poskytování informací 
 
 
Počet příloh: 2 
 
 
Mgr. Lukáš  Digitálně podepsal Mgr. Lukáš Strašák, DiS. 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00215660, 
o=MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, ou=správní, 
ou=13900, cn=Mgr. Lukáš Strašák, DiS., 
Strašák, DiS. sn=Strašák, givenName=Lukáš, 
serialNumber=P563033, title=vedoucí 
oddělení poskytování informaci 
Datum: 2022.05.18 09:54:28 +02'00'