Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'anonymizovaný rozsudek 3 T 12/2016 z 14.10.2021'.


č. j. 3 T 12/2016-   
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
Městský soud v Praze rozhodl u hlavního líčení konaného dne  14. října 2021 v Praze v senátě 
složeném z předsedy JUDr. Kamila Kydalky a přísedících Zdeňky Pustayové a Adrieny Savič,  
 
takto: 
I.  
Podle § 206b odst. 3 tr. řádu ve spojení s § 314r) odst. 4 tr. řádu soud schvaluje dohodu o vině 
a trestu 
 
1, sjednanou dne 14. října 2021 v Praze v budově Městského soudu v Praze ve Spálené ulici 2, 
Praha  2,  mezi  státním  zástupcem  Městského  státního  zastupitelství  v  Praze  Mgr.  Drahomírem 
Drábem  na  straně  jedné  a  obžalovaným  Martinem  C.,  narozeným  xxx  v Praze,  trvale  bytem 
Xxx, zastoupeným obhájcem JUDr. Radimem Břenkem, advokátem se sídlem Lidická 28, 150 00 
Praha 5 na straně druhé, ve znění uvedeném pod bodem II. výrokové části tohoto rozsudku, 
 
2, sjednanou dne 14. října 2021 v Praze v budově Městského soudu v Praze ve Spálené ulici 2, 
Praha  2,  mezi  státním  zástupcem  Městského  státního  zastupitelství  v  Praze  Mgr.  Drahomírem 
Drábem  na  straně  jedné  a  obžalovanou  Martinou  F.,  rozenou  J.,  narozenou  xxx  v Hradci 
Králové,  trvale  bytem  Xxx,  zastoupenou  obhájcem  Mgr.  Tomášem  Lonkem,  advokátem  se 
sídlem Na příkopě 957/23, 110 00 Praha 1 na straně druhé ve znění uvedeném pod bodem II. 
výrokové části tohoto rozsudku, 
 
3, sjednanou dne 14. října 2021 v Praze v budově Městského soudu v Praze ve Spálené ulici 2, 
Praha  2,  mezi  státním  zástupcem  Městského  státního  zastupitelství  v  Praze  Mgr.  Drahomírem 

2                                                     
3 T 12/2016 
 
Drábem  na  straně  jedné  a  obžalovaným  Igorem  G.,  narozeným  xxx  ve  Valticích,  bytem  Xxx, 
zastoupeným obhájcem Mgr. Františkem Duškem, advokátem se sídlem Kaprova 40/12, 110 00 
Praha  1,  který  u  dnešního  hlavního  líčení  zastupoval  na  základě  substituční  plné  moci  obhájce 
obžalovaného Mgr. Martina Holuba, advokáta, taktéž se sídlem Kaprova 40/12, 110 00 Praha 1 
na straně druhé, ve znění uvedeném pod bodem II. výrokové části tohoto rozsudku, 
 
4, sjednanou dne 14. října 2021 v Praze v budově Městského soudu v Praze ve Spálené ulici 2, 
Praha  2,  mezi  státním  zástupcem  Městského  státního  zastupitelství  v  Praze  Mgr.  Drahomírem 
Drábem na straně jedné a obžalovaným Ondřejem L., narozeným xxx v Šumperku, trvale bytem 
Xxx,  zastoupeným  obhájkyní  Mgr.  Karolínou  Babákovou,  advokátkou  se  sídlem  Bucharova 
1314/8, 158 00 Praha 5 na straně druhé, ve znění uvedeném pod bodem II. výrokové části tohoto 
rozsudku, 
 
5, sjednanou dne 14. října 2021 v Praze v budově Městského soudu v Praze ve Spálené ulici 2, 
Praha  2,  mezi  státním  zástupcem  Městského  státního  zastupitelství  v  Praze  Mgr.  Drahomírem 
Drábem na straně jedné a obžalovaným Ing. Erikem M., narozeným xxx v Praze, trvale bytem 
Xxx,  adresa  pro  doručování:  Xxx,  zastoupeným  obhájcem  Mgr.  Ivo  Žídkem,  advokátem  se 
sídlem Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1, který dnes na základě substituční plné moci zastupoval 
obhájce  obžalovaného  JUDr.  Miroslava  Zámišku,  advokáta  se  sídlem  Na  Příkopě  23,  110  00 
Praha 1 na straně druhé, ve znění uvedeném pod bodem II. výrokové části tohoto rozsudku, 
 
6, sjednanou dne 14. října 2021 v Praze v budově Městského soudu v Praze ve Spálené ulici 2, 
Praha  2,  mezi  státním  zástupcem  Městského  státního  zastupitelství  v  Praze  Mgr.  Drahomírem 
Drábem na straně jedné a obžalovaným  Tiborem P., narozeným xxx v Mladé Boleslavi, trvale 
bytem Xxx, zastoupeným obhájcem Mgr. Ladislavem Mandíkem, advokátem se sídlem U hrušky 
63/8, 150 00 Praha 5 na straně druhé, ve znění uvedeném pod bodem II. výrokové části tohoto 
rozsudku, 
 
7, sjednanou dne 14. října 2021 v Praze v budově Městského soudu v Praze ve Spálené ulici 2, 
Praha  2,  mezi  státním  zástupcem  Městského  státního  zastupitelství  v  Praze  Mgr.  Drahomírem 
Drábem na straně jedné a obžalovaným Jiřím S., narozeným xxx. v Praze, trvale bytem Xxx.,  t.č. 
ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody  ve  věznici  Praha 4  –  Pankrác,  zastoupeným  obhájcem  JUDr. 
Karlem Brücklerem, advokátem se sídlem  
U  hrušky  63/8,  150  00  Praha  5  na  straně  druhé,  ve  znění  uvedeném  pod  bodem  II.  výrokové 
části tohoto rozsudku, 
 
 
II.  
Obžalovaní 
 
1, Martin C., narozený xxx v Praze, trvale bytem Xxx, 
 
2, Martina F., rozená J., narozená xxx v Hradci Králové, trvale bytem  
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

3                                                     
3 T 12/2016 
 
    Xxx, 
 
3, Igor G., narozený xxx ve Valticích, trvale bytem Xxx, 
 
4, Ondřej L., narozený xxx v Šumperku, trvale bytem xxx 
 
5, Ing. Erik M., narozený xxx v Praze, trvale bytem Xxx,  
    adresa pro doručování: Xxx, 
 
6, Tibor P., narozený xxx v Mladé Boleslavi, trvale bytem xxx, 
 
7, Jiří S., narozený xxx. v Praze, trvale bytem Xxx.,         
    t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Praha 4 – Pankrác 
 
 
 
s e   u z n á v a j í   v i n n ý m i ,   že 
 
 

I. 
 
Již odsouzená A. Věra, jako jednatelka spol. KLB Company CZ, IČ 26510375, se sídlem Praha 
9,  Pod  Harfou  933/64,  Vysočany  (dále  jen  KLB)  při  sjednávání  úvěru  a  čerpání  úvěru  
součinnosti obž. Erikem M. dne 02.07.2010 s  Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, ul. 
Olbrachtova  1929/62,  IČ:  45244782    (dále  jen  „banka“)    pobočka   Chrudim    uzavřela  a 
podepsala  jako  dlužník  smlouvu  o  úvěru  č.  1602/10/LCD  s konečným  dnem  splatnosti 
01.07.2011, na částku 15 mil. Kč a to na účel úvěru financování nákupu zásob materiálu, zboží a 
nákupu  subdodávek  stavebních  prací  a  různé  provozní  potřeby  a  téhož  dne  na  stejném  místě 
podepsala jako zástavce smlouvu o zastavení pohledávek z obchodního styku včetně přílohy č. 1  
č.  ZP/1602/10/LCD,  kde  v čl.  II.  bod  1  této  smlouvy  „  zástavce  prohlašuje,  že  je  jediným 
věřitelem  níže  uvedených  pohledávek,  což  dokládá  obchodní  smlouvou  nebo  jiným  pro  banku 
přijatelným způsobem a tím zřídila zástavní právo bance k veškerým peněžitým pohledávkám ze 
smluv o dílo:  
 
-  smlouva  o  dílo  č.  2010-D-07-STAV-3  ze  dne  06.04.2009  se  spol.  MITAS  a.s.  se  sídlem 
Praha 10, Švehlova 1900, IČ: 00012190 (dále jen MITAS) za cenu díla bez DPH 21 085 
962 Kč, 
-  smlouva o dílo č. 154-VII.-276-BC ze dne 01.04.2010 se spol. Abbott Products s.r.o. se 
sídlem Praha 5, nám. 14. Října 17/642, IČ: 63989859 (dále jen ABBOTT)  za cenu díla 
bez DPH 15 319 084 Kč, 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

4                                                     
3 T 12/2016 
 
-  smlouva o dílo č. 562010-II.C ze dne 24.03.2010 se spol. KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, 
s.r.o. se sídlem Brno – město, Křižíkova 68a, IČ: 63495554 (dále jen STEEL) za cenu díla 
bez DPH 23 736 293 Kč, 
-  smlouva  o  dílo  č.  JTSD/26/2010/CR/1  ze  dne  30.03.2010  se  spol.  JITONA  a.s.  se 
sídlem Soběslav, Wilsonova 222/III, IČ: 18164439 (dále jen JITONA) za cenu díla bez 
DPH 19 108 781 Kč, 
 
avšak  tyto  společnosti  nikdy  odběrateli  a  dlužníky  společnosti    KLB  nebyly,  což  obv.  Věra  A. 
věděla, protože žádné takové smlouvy s výše uvedenými společnostmi neuzavřela, z tohoto titulu 
tudíž nemohly vzniknout pohledávky a nemohlo vzniknout finanční plnění od těchto společností, 
přesto obv. Věra A. deklarovala v příloze č. 1 k zástavní smlouvě k pohledávkám z obchodního 
styku č. ZP/1602/10/LCD, existenci těchto pohledávek a tím i možného finančního uspokojení 
banky, přičemž v období před podepsáním úvěrové smlouvy obž. Erik M. jednal s ředitelem a 
úvěrovou  pracovnicí  pobočky  banky  Chrudim  v roce  2010  s  cílem  dosáhnout  uzavření  této 
úvěrové smlouvy  KLB u banky o portfoliu jemu  blízkých stavebních firem, mezi nimiž byla i 
společnost  KLB,  kterým  zajišťuje  zakázky,  konkrétně  u  společnosti  KLB  jednal  v bance  o 
podmínkách úvěru pro KLB, informoval pracovníky banky o konkrétních stavebních zakázkách 
společnosti KLB, o uzavřených smlouvách o dílo mezi KLB a známými investory, od kterých se 
dalo  očekávat  plnění  z uzavřených  smluv,  tím  na  pracovníky  banky  utvořil  dojem,  že    KLB  je 
úspěšně podnikající subjekt v oboru stavebnictví, přestože věděl, že finanční prostředky z těchto 
zakázek KLB nezíská, neboť smlouvy s investory uzavřeny nebyly a tudíž věděl, že nebude moci 
společnost KLB úvěr tímto deklarovaným způsobem splatit.  
 
Následně poskytnutý úvěr obv. Věra A. čerpala tak, že podepsala příkazy k úhradě z úvěrového 
účtu společnosti KLB č. xxx  (bod 1-4), kdy jako podklad k čerpání úvěru sloužily níže uvedené 
faktury vystavené na neexistující plnění, neboť zhotovitel díla žádnou práci nevykonal, přičemž 
faktury byly vyhotovené a do banky předložené dosud nezjištěnou osobou: 
 
1.  dne  02.07.2010  na  částku  ve  výši  1 021 394,-  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním 
symbolem č. 10037, jako úhradu faktury č. 10037 zhotovitele  DDF 
2.  dne 02.07.2010 na částky ve výši 2 804 559 Kč a 1 761 66  Kč (v celkové výši 4 566 227  
Kč) na bankovní účet č. xxx s variabilními symboly č. 2010033 a č. 2010034,  jako úhrady 
faktur č. 2010033 a č. 2010034 zhotovitele ECO 
3.  dne  13.07.2010  na  částku  ve  výši  3 789 152  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním 
symbolem č. 10031 jako úhradu faktury č. 10031 RIMA a na částku ve výši 1 695 687 Kč 
na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním  symbolem  č.  101000044  jako  úhradu  faktury  č. 
101000044 zhotovitele STC spol. s r.o. se sídlem Brno, Zahradnická 199/4, IČ: 48153681 
(dále jen STC) 
4.  dne 14.07.2010 na částky 2 137 701,60 Kč a 1 789 838,40 Kč (v celkové výši 3 974 540 
Kč)  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilními  symboly  č.  10045  a  č.  10041  jako  úhrady 
faktury č. 10045 a č. 10041 zhotovitele DDF,  
 
banka  na  výše  uvedené  účty  finanční  částky  převedla,  tím  obv.  Věra  A.  vyčerpala  z  úvěru  č. 
1602/10/LCD poskytnutém ve výši 15 000 000,- Kč částku 15 000 000,- Kč,  přitom  věděla, že 
žádné práce těmito zhotoviteli ve prospěch společnosti KLB nebyly provedeny, že faktury byly 
vyhotoveny  na  neexistující  plnění  a  přesto  příkazy  k úhradě  z úvěrového  účtu  na  účty  těchto 
společností podepsala, tudíž úvěr nebyl čerpán na účel, na který byl poskytnut, ke dni splatnosti 
úvěru dne 01.07.2011 neuhradila společnost KLB jistinu úvěru a tím obv. Věra A. a obv. Erik M. 
způsobili poškozené bance škodu ve výši neplacené jistiny úvěru ve výši 15 000 000 Kč. 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

5                                                     
3 T 12/2016 
 
 
II. 
Obž.  C.    Martin,  
jako  jednatel  společnosti  TRICIA  s.r.o.,  IČ  64940896,  se  sídlem  Praha  9, 
Drahobejlova  1019/27  (dále  jen  Tricia),  při  sjednávání  úvěru  a  čerpání  úvěru  v součinnosti 
s obž. Erikem M. dne 19.04.2010 s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, ul. Olbrachtova 
1929/62,  IČ:  45244782    (dále  jen  „banka“)    pobočka     Praha  –  Západ  uzavřel,  jako  dlužník  a 
podepsal smlouvu o úvěru č. 0010051469 s konečným dnem splatnosti dne 18.04.2011 na částku 
15 mil. Kč, na účel úvěru úhrady závazků klienta vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 363/09/LCD 
ze  dne  11.03.2009  a  na  financování  provozních  potřeb,  dne  19.04.2010  na  stejném  místě  jako 
zástavce podepsal smlouvu o zastavení pohledávek z obchodního styku  č. 0010051469_P, kde 
v čl.  II.  bod  1  této  smlouvy  „  zástavce  prohlašuje,  že  je  jediným  věřitelem  níže  uvedených 
pohledávek, což dokládá obchodní smlouvou nebo jiným pro banku přijatelným způsobem a tím 
zřídil zástavní právo bance k veškerým peněžitým pohledávkám ze smluv o dílo:  
 
-  smlouva  o  dílo  č.  10/12/45/SoD  ze  dne  23.02.2010  se  spol.  Tesco  Stores  ČR,  a.s.  se 
sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10, IČ: 45308314 (dále jen TESCO),  
-  smlouva  o  dílo  č.  10/05/45/SoD  ze  dne  25.01.2010  se  spol.  Pražské  vodovody  a 
kanalizace, a.s. se sídlem Pařížská 11, Praha 1, IČ: 25656635 (dále jen PVK)  
-  smlouva  č.  10/14/45/SoD  ze  dne  26.02.2010    se  spol.  Asklepion  SG  Hospital  s.r.o.  se 
sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3,  IČ: 28410840 (dále jen ASKLEPION)  
-  smlouva  č.  10/08/45/SoD  ze dne  02.02.2010  se  spol.  PIVOVAR  ROHOZEC,  a.s.  se 
sídlem Malý Rohozec 29, Turnov, IČ: 26011603 (dále jen ROHOZEC) 
-  smlouva  č.  10/06/45/SoD  ze dne  27.01.2010  se  spol.  OKD,  a.s.  se  sídlem  Prokešovo 
náměstí 6/2020, Ostrava, IČ: 26863154 (dále jen OKD)  
-  smlouva  č.  10/10/45/SoD  ze dne  09.02.2010  se  spol.  Tessitura  Monti  Cekia  s.r.o.  se 
sídlem Borovice u Staré Paky 15, Kolín, IČ: 26417251 (CEKIA)  
 
avšak tyto společnosti nikdy odběrateli a dlužníky společnosti TRICIA nebyly, což obž. Martin 
C. věděl, protože žádné takové smlouvy s výše uvedenými společnostmi neuzavřel, tudíž z tohoto 
titulu  nemohly  vzniknout  pohledávky  a  nemohlo  vzniknout  finanční  plnění  od  těchto 
společností, přesto obž. Martin C. deklaroval v příloze č. 1 k zástavní smlouvě k pohledávkám 
z obchodního styku č. č. 0010051469_P existenci těchto pohledávek a tím i možného finančního 
uspokojení banky, dále obž. Martin C., jako jednatel společnosti TRICIA při sjednávání úvěru a 
čerpání úvěru v součinnosti s obž. Erikem M., uvedl úmyslně nepravdivé údaje a to tak, že dne 
19.04.2010 s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, ul. Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782  
(dále  jen  „banka“)    pobočka     Praha  7,  uzavřel  a  jako  dlužník  podepsal  smlouvu  o  úvěru  č.  
10056489    s konečným  dnem  splatnosti  dne  18.04.2011  na  částku  10  mil.  Kč,  na  účel  úvěru 
provozní  financování  –nákup  zásob  a  dne  19.04.2010  na  stejném  místě  jako  zástavce  podepsal 
smlouvu  o  zastavení  pohledávek z  obchodního  styku    č. 10056489  _P,  kde v čl.  II.  bod  2  této 
smlouvy  zástavce  prohlašuje,  že  za  účelem  zajištění  řádného  a  včasného  splnění  zajištěných 
pohledávek  zřizuje  tímto  zástavce  ve  prospěch  banky  zástavní  právo  k veškerým  peněžitým 
pohledávkám zástavce  za poddlužníkem: 
 
-  společností AERO Vodochody a.s. se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště 374, 
PSČ 250 70 IČ 00010545, vyplývajícím ze Smlouvy o dílo č. 10/03/45/Sod uzavřené dne 
20.01.2010, 
 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

6                                                     
3 T 12/2016 
 
avšak  tato  společnost  nikdy  odběratelem  a  dlužníkem  společnosti  TRICIA  nebyla,  což  obž. 
Martin C. 
věděl, protože žádné takovou smlouvu s výše uvedenou společností neuzavřel, tudíž 
z tohoto  titulu  nemohly vzniknout  pohledávky  a nemohlo  vzniknout  finanční  plnění  od  těchto 
společností, přesto obž. Martin C. deklaroval ve smlouvě o zastavení pohledávek z obchodního 
styku  č. 10056489_P,  v čl.  II.  bod  2  existenci  této  pohledávky  a  tím  i  možného  finančního 
uspokojení  banky,  přičemž  v období  před  podepsáním  úvěrových  smluv  obž.  Erik  M.  jednal 
s  úvěrovou pracovnicí pobočky Praha 7 s cílem dosáhnout uzavření úvěrové smlouvy TRICIA u 
banky, o portfoliu jemu blízkých stavebních firem, mezi nimiž byla i společnost TRICIA, kterým 
zajišťuje  zakázky,  konkrétně  u  společnosti  TRICIA  jednal  v bance  o  podmínkách  úvěru  pro 
TRICIA, informoval pracovníky banky o konkrétních stavebních zakázkách společnosti TRICIA, 
o uzavřených smlouvách o dílo mezi TRICIA a známými investory, od kterých se dalo očekávat 
plnění  z uzavřených  smluv,  tím  na  pracovníky  banky  utvořil  dojem,  že  TRICIA  je  úspěšně 
podnikající subjekt v oboru stavebnictví, přestože věděl, že finanční prostředky z těchto zakázek 
TRICIA  nezíská,  neboť  smlouvy  s investory  uzavřeny  nebyly  a  tudíž  věděl,  že  nebude  moci 
společnost  TRICIA  úvěr  tímto  deklarovaným  způsobem  splatit,  následně  poskytnutý  úvěr  č. 
10051469  obv.  Martin  C.  čerpal  tak,  že  podepsal  dne  19.04.2010  příkaz  k  úhradě  z úvěrového 
účtu č. xxx na částku 15 000 000 Kč na účet xxx variabilní symbol 64940896, odkud banka peníze 
ve výši 15 000 000 Kč převedla na úhradu starého úvěru č. č. 363/09/LCD v souladu s úvěrovou 
smlouvou a dále poskytnutý úvěr č. 10056489 obv.  Martin  C. čerpal tak, že podepsal příkaz k 
úhradě z úvěrového účtu č. xxx, kdy jako podklad k čerpání úvěru sloužily níže uvedené faktury 
(bod  1-4)  vystavené  na  neexistující  plnění  stavebních  prací,  neboť  zhotovitel  díla žádnou  práci 
nevykonal, přičemž faktury byly vyhotovené a do banky předložené dosud nezjištěnou osobou: 
 
1.  dne  27.04.2010  na  částku  2 822  170,80  Kč  na  bankovní  účet  č. xxx,  variabilní  symbol 
100041 jako úhrady faktury č.  100041 zhotovitele KLB, 
2.  dne  27.04.2010  na  částku  2 186 216,40  Kč  na  bankovní  účet  č. xxx  variabilní  symbol 
2010007 jako úhrady faktury č.  2010007  zhotovitele ECO,  
3.  dne  10.05.2010  na  částku  2 394 292  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  variabilní  symbol 
2010015 jako úhrady faktury č.  2010015  zhotovitele ECO,  
4.  dne  10.05.2010  na  částku  2 597  320,80  Kč  na  bankovní  účet  č. xxx,  variabilní  symbol 
100053 jako úhrady faktury č.  100053 zhotovitele KLB, 
 
banka  na  výše  uvedené  účty  finanční  částky  převedla,  tím  obv.  Martin  C.  vyčerpal    z  úvěru  č. 
10056489  poskytnutém  ve  výši    10 000 000  Kč    částku  10 000 000  Kč  a  z  úvěru  č.  10051469 
poskytnutém ve výši 15 000 000 Kč částku 15 000 000 Kčpřitom věděl, že žádné práce těmito 
zhotoviteli  ve  prospěch  společnosti  TRICIA  nebyly  provedeny,  že  faktury  byly  vyhotoveny  na 
neexistující  plnění  a  přesto  příkazy  k úhradě  z úvěrového  účtu  na  účty  těchto  společností 
podepsal, tudíž úvěry nebyly čerpány na účel, na které byly poskytnuty, ke dni splatnosti úvěrů 
dne  18.04.2011  č.  10056489  a  č.  10051469  společnost  TRICIA  nesplatila  jistiny  úvěrů  a  tím 
způsobili obž. Martin  C. a obž. Erik M. bance škodu  ve výši neplacené jistiny úvěrů, a to u 
úvěru č. 10056489 ve výši 10 000 000 Kč  a u úvěru č. 10051469 ve výši  15 000 000 Kč. 
 
III. 
S odděleně  stíhaným  C.  Danielem  
jako  jednatelem  společnosti  KHP  montáž  s.r.o.,  IČ 
27681891, se sídlem Praha 5 – Smíchov Viktora Huga 377/4 (dále jen KHP) při sjednávání úvěru 
a  čerpání  úvěru  v součinnosti  s obž.    Erikem  M.  u  UniCredit  Bank  Czech  Republic,  a.s.,  se 
sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, IČ: 64948242 (dále jen UNICREDIT ) dne 28.03.2011  na 
pobočce Praha 5 uzavřel a podepsal jako dlužník smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1319/11-
120  s konečným  dnem  splatnosti  dne  30.03.2012    na  částku  10  mil.  Kč,  na  účel  úvěru  
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

7                                                     
3 T 12/2016 
 
financování  provozních  potřeb,  dne  28.03.2011  na  stejném  místě  jako  postupitel  podepsal 
smlouvu o zajištění  postoupením pohledávek č. 2433/11-1319/11-120, kde v čl. II. této smlouvy 
je  uvedeno,  že  postupitel  postupuje  UNICREDIT  veškeré  své  stávající  pohledávky  za  všemi 
poddlužníky,  které  vyplývají  z jeho  běžných  obchodních  vztahů  a  jsou  uvedeny  v příloze  č.  1 
k této smlouvě  a současně dle čl. V.  obv. Daniel C. jako postupitel prohlašuje, že jím uváděné 
údaje  ve  smlouvě  jsou  pravdivé,  postoupené  pohledávky  existují  a  jsou  vymahatelné,  přičemž 
seznamy    pohledávek  ze  dne  19.4.2011,  17.5.2011,    17.6.2011,  18.7.2011,  kde  jsou  uvedeni 
poddlužníci APM, SIVAS, DDF, PARD, DK, KpM, LIBRA, CLARIO, ÚVN, ( podrobnosti ke 
společnostem  níže)  byly  do  UNICREDIT    předloženy  dosud  nezjištěnou  osobou    a  dále  obž. 
Erikem  M.  
byly  do  banky  předloženy  níže  uvedené  smlouvy  o  dílo  s údajnými  poddlužníky  – 
objednateli díla, které měly dokládat UNICREDITu  tyto závazkové vztahy a kde jako zhotovitel 
je uvedena vždy spol. KHP: 
 
-  smlouva o dílo č. 18-2011-KH/1038/02 ze dne 21.02.2011 se spol. APM Agency s.r.o., se 
sídlem Praha 3, Husinecká 903/10, IČ: 25380371 (dále jen APM), 
-  smlouva  o  dílo  č.  2011/924/00031/E71  ze  dne  16.01.2011  se  spol.  SIVAS  s.r.o.,  se 
sídlem Praha 3, Husinecká 903/10, IČ: 270666146 (dále jen SIVAS), 
-  smlouva o dílo č. 2010/AD/0281/B1 ze dne 02.03.2011 se spol. DDF, 
-  smlouva  o  dílo  č.  10-2011-KH/1021/02-C  ze dne  19.01.2011  se  spol.  PARD 
COMPANY  CZ  s.r.o.,  se  sídlem  Praha  5,  Plzeňská  1270/97,  IČ:  27747441  (dále  jen 
PARD), 
-  smlouva o dílo č. SM/05/11/39023 ze dne 28.02.2011 se spol. DK International s.r.o., se 
sídlem Velké Přílepy, Ke Křížku 43, PSČ: 252 64, IČ: 26427010 (dále jen DKI), 
-  smlouva  o  dílo  č.  STR/PK/2011/0073  ze  dne  21.02.2011se  spol.  Kameňopriemysel 
Morava,  s.r.o.  se  sídlem  Bratislava,  Boženy  Němcovej  8,  PSČ:  811  04,  Slovenská 
republika, IČ: 36249629 (dále jen KpM), 
-  smlouva o dílo č. S/2011/1093/A1ze dne 30.01.2011 se spol. LIBRA CAPITAL s.r.o., se 
sídlem Praha 10 – Malešice, Počernická 272/96, IČ: 283472018 (dále jen LIBRA), 
-  smlouva  o  dílo  č.  2010/NC/0277/A2  ze  dne  26.02.2011  se  spol.  CLARIO  INVEST 
s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2396/184, IČ: 28365224 (dále jen CLARIO), 
-  smlouva  ze  dne  26.07.2011  s Ústřední  vojenská  nemocnice  Praha  se  sídlem  Praha,    U 
vojenské nemocnice 1200, IČ: 61383082 (dále jen ÚVN), 
 
avšak tyto společnosti nikdy odběrateli a dlužníky společnosti KHP nebyly, což obž. Erik M. i 
odděleně  stíhaný  Daniel  C.  věděl,  protože  ten  žádné  takové  smlouvy  s  výše  uvedenými 
společnostmi neuzavřel (kromě smlouvy s ÚVN viz níže) a tím pádem z tohoto titulu nemohly 
vzniknout pohledávky a nemohlo vzniknout finanční plnění od těchto společností, přesto obv. 
Daniel  C.  deklaroval  ve  smlouvě  o  zajištění  postoupením  pohledávek  č. 2433/11-1319/11-120, 
existenci těchto pohledávek a tím i možného finančního uspokojení  UNICREDIT, čímž uvedl 
UNICREDIT    v omyl  ohledně  skutečnosti,  která  měla  podstatný  význam  pro  schválení  úvěru, 
obv.  Daniel  C.  za  KHP  smlouvu  s   Ústřední  vojenskou  nemocnicí  Praha  se  sídlem  Praha,  U 
vojenské  nemocnice  1200,  IČ:  61383082  (dále  jen  ÚVN)  dne    26.07.2011sice  podepsal,  avšak 
práce na stavbě prováděla DDF a  KHP  ani neobdržela od ÚVN žádnou úhradu, přičemž obž. 
Erik  M.
,  aby  bylo  dosaženo  získání  úvěru  pro  KHP  u  UNICREDIT,  jednal  s úvěrovým 
pracovníkem před uzavřením  úvěrové smlouvy v únoru 2010, přičemž vystupoval jako  ředitel 
firmy  KHP,  kdy  pracovníka  banky  informoval  o  sjednaných  zakázkách  s odběrateli 
AMP,CLARIO, SIVAS, KAMKO, BILLA, DDF, ORVALD, České dráhy, ABS Jets  a předložil 
mu k nahlédnutí některé smlouvy s uvedenými odběrateli a následně byli tito odběratelé uvedeni 
v žádosti  o  úvěr  datované  dne  7.3.2011  a  předané  do  banky  obv.  Erikem  M.,  tímto  popisem 
odběratelů společnosti KHP vytvořil obž. Erik M. u pracovníka banky dojem že spol. KHP má 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

8                                                     
3 T 12/2016 
 
zamluvené bonitní odběratele, přičemž společnost KHP obv. Erikem  M. prezentované zakázky 
neměla, tudíž neměla z čeho úvěr uhradit, což obv. Erik M. věděl, následně  byl úvěr čerpán tak, 
že dne 29.03.2011  předal obv. Daniel  C. obv. Eriku M. elektronický bankovní klíč k běžnému 
účtu  KHP č. xxx, kde ke dni 30.03.2011 byl otevřený úvěrový rámec ve výši 10 000 000,- a od 
30.03.2011 do 11.4.2011 obv. Erik M. elektronicky převedl z účtu xxx: 
 
1.  dne 30.03.2011 částku  
1  539  136,00  Kč,  na  účet  dosud  nezjištěného  subjektu  č. 
xxx, 
2.  dne 30.03.2011 částku 834 576,00 Kč, na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
3.  dne 30.03.2011 částku 200,00 Kč, na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
4.  dne 31.03.2011 částku 1 864 661,00 Kč, na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
5.  dne 31.03.2011 částku 1 725 392,00 Kč, na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
6.  dne 31.03.2011 částku 1 494 219,00 Kč, na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
7.  dne 31.03.2011 částku 100 000,00 Kč, na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
8.  dne 01.04.2011 částku 2 289 482,00 Kč, PALACE MANAGEMENT s.r.o, č. xxx, 
9.  dne  01.04.2011 částku 10 000,00 Kč, KHP č. xxx, 
10. dne 04.04.2011 částku 70 000,00 Kč, na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
11. dne 04.04.2011 částku 24 900,00 Kč, na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
12. dne 11.04.2011 částku 500 206,00 Kč, na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
 
celkem 10 452 772,00 Kč 
 
přestože  věděl,  že  k poukázání  těchto  částek  není  právní  ani  ekonomický  důvod  a  tím  bylo 
vyčerpáno celkem 10 000 000 Kč z úvěru poskytnutého ve výši 10 000 000 Kč, ke dni splatnosti 
úvěru č. 1391/11-120 dne 30.03.2012  společnost KHP splatila jen 176 679 Kč jistiny úvěru a tím 
způsobili obv. Daniel C. a obv. Erik M. poškozené UNICREDIT  škodu ve výši 9 823 321 Kč.  
 
a dále   
 
odděleně stíhaný Daniel C. jako jednatel společnosti KHP při sjednávání úvěru a čerpání úvěru 
součinnosti s obž. Erikem M. u Raiffesenbank a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b IČ: 
49240901, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, IČ: 64948242 (dále jen RAIF ) dne 24.03.2011 
na  pobočce  RAIF  Praha    uzavřel  a  podepsal  obv.    Daniel  C.  jako  dlužník  smlouvu  o 
kontokorentním  úvěru  č.  SU-01/KTKIN/01/27681891  s konečným  dnem  splatnosti  dne 
23.03.2012 na částku 3 500 000 Kč  na účel úvěru  financování pohledávek za odběrateli  a dne 
24.03.2011  na  stejném  místě  jako  zástavce  podepsal  smlouvu  o  zřízení  zástavního  práva  k 
pohledávkám,  kde  v čl.  III.  bod  1.  této  smlouvy  je  uvedeno,  že  „  zástavce  se  zavazuje  dnem 
akceptace  nabídky  zastavení  pohledávek  zřídit  zástavní  právo  k peněžitým  pohledávkám  za 
obchodními  partnery  specifikovanými  vždy  v příslušné  nabídce,“    přičemž  v listině  ze    dne 
24.03.2011  Nabídka  zastavení  pohledávek,  kterou  obv.  Daniel  C.  podepsal,    je  uvedena  výše 
nabízených  pohledávek  5 331 745  Kč  bez  bližší  specifikace  a    v  listině  ze  dne  02.085.2011 
Nabídka  zastavení  pohledávek,  kterou  obv.  Daniel  C.  podepsal,    je  uvedena  výše  nabízených 
pohledávek  7 639  437  Kč    bez  bližší  specifikace,  přičemž  tyto  pohledávky  slouží  k zajištění  a 
budou zastaveny dle podmínek smlouvy, obv. Daniel C. tyto listiny podepsal i přes to, že věděl, 
že společnost KHP žádnou činnost nevykonává a tudíž žádné pohledávky vzniknout nemohly a 
přesto  jejich  souhrnnou  hodnotu  nabídl  RAIFEISSEN  BANK  k zastavení,  následně    byl  úvěr 
čerpán tak, že dne 24.02.2011  předal odděleně stíhaný Daniel C. obž. Eriku M. elektronický 
bankovní klíč k běžnému účtu  KHP č. xxx, kde ke dni 24.03.2011   otevřený úvěrový rámec ve 
výši 3 500 000 a od 24.03.2011 do 31.03.2011 obv. Erik M. elektronicky převedl z účtu xxx: 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

9                                                     
3 T 12/2016 
 
 
1.  dne 24.03.2011 částku 64 320 Kč na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
2.  dne 27.03.2011 částku  97 267 Kč, 1. krčská stavební s.r.o.,č. xxx, 
3.  dne 27.03.2011 
částku  654 789  Kč, BRUNNER CONSULTING s.r.o.,č. xxx. 
4.  dne 27.03.2011 
částku  598 768 Kč, Stavební Montáže s.r.o., č. xxx, 
5.  dne 28.03.2011 
částku 498 054 Kč 
,SEBSTAV s.r.o., č. xxx, 
6.  dne 29.03.2011 
částku  200 000 Kč na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
7.  dne 30.03.2011 
částku  50 000 Kč 
na účet dosud nezjištěného subjektu č. xxx, 
8.  dne 30.03.2011 
částku  500 234 Kč, Stavební Montáže s.r.o. , č. xxx, 
9.  dne 31.03.2011 
částku  998 000 Kč, BRUNNER CONSULTING s.r.o., č. xxx, 
 
přestože věděl, že k poukázání těchto částek není právní ani ekonomický důvod a tím vyčerpal 
celkem 3 500 000 Kč z úvěru poskytnutého ve výši 3 500 000 Kč, ke dni splatnosti 23.03.2012 
úvěru č. 1391/11-120 společnost KHP nesplatila nic a tím způsobili odděleně stíhaný Daniel 
C. a obž. Erik M. RAIFFEISEN BANK  škodu ve výši 3 500 000  Kč
 
IV. 
Zesnulý F. René 
jako jednatel společnosti RIMMA CZ & K s.r.o., IČ 26459914, se sídlem Praha 
4,  Vavřenova  1171/10  (dále  jen  RIMMA)  u  České  spořitelny,  a.s.,  se  sídlem  Praha  4,  ul. 
Olbrachtova  1929/62,  IČ: 45244782  (dále  jen  „banka“)  při  sjednávání  úvěru  a  čerpání  úvěru  
součinnosti  s obž.  Martinou  F.  osobně  na  pobočce  banky  v Praha  1,  Rytířská  ul.  dne 
20.07.2010 uzavřel a podepsal smlouvu o úvěru č. 1770/10/LCD s konečným dnem splatnosti 
dne  20.07.2011 na částku 15 mil. Kč, na účel úvěru financování oběžných prostředků klienta  a 
téhož  dne  na  stejném  místě  podepsal  smlouvu  o  zastavení  pohledávek z  obchodního  styku    č. 
ZP/1770/10/LCD, včetně přílohy č. 1, ve které jsou uvedeny pohledávky za společnostmi  DIC, 
STEEL, INTEHRAL, G-SKANES, McDonald a STAGE ( podrobné údaje níže), kde v čl. II. 
bod 1 této smlouvy „zástavce prohlašuje, že je jediným věřitelem níže uvedených pohledávek, což 
dokládá obchodní smlouvou nebo jiným pro banku přijatelným způsobem a v příloze č. 1 této 
smlouvy s názvem Seznam zastavených pohledávek je uveden seznam smluv o dílo uzavřených 
mezi  RIMMA  a  níže  uvedenými  odběrateli,    kterou  obv.  René  F.  jako  zástavce  podepsal  dne 
20.07.2010,  a  tím  zřídil  zástavní  právo  bance  k  veškerým  peněžitým  pohledávkám  ze  smluv  o 
dílo:  
 
-  smlouva  o  dílo  č.  011-2009  ze  dne  19.05.2010  se  spol.  DIAMONDS 
INTERNATIONAL CORPORATION – D.I.C. a.s., se sídlem Praha 1, Široká 124/15, 
IČ: 26399946 (dále jen DIC) za cenu díla bez DPH 14 750 000 Kč, 
-  smlouva  o  dílo  č.  05  -  2010  ze  dne  08.06.2010  se  spol.  STEEL  za  cenu  díla  bez  DPH 
16 208 333 Kč, 
-  smlouva o dílo č. 2010-IH-07-C ze dne 19.05.2010 se spol. INTEHRAL s.r.o., se sídlem 
Praha 9 – Libeň, Podvinný mlýn 2126/1, IČ: 27949991 (dále jen INTEHRAL) za cenu 
díla bez DPH 403 526 Kč, 
-  smlouva o dílo č. 2010-GS-05-C, ze dne 17.05.2010 se spol. G – SKANES GROUP a.s., 
se sídlem Praha 4, Ke Krči 11/804, IČ: 25240137 (dále jen G-SKANES) a oznámení o 
vzniku zástavního práva – bez data za cenu díla bez DPH 17 482 297,12 Kč, 
-  smlouva  o  dílo  č.  2010-  08,  ze dne  15.05.2010  se  spol.  McDonald’s  ČR  spol.  s r.o.,  se 
sídlem  Praha  5,  Řevnická  170/4,  IČ:  16191129  (dále  jen  McDonald)  za  cenu  díla  bez 
DPH 18 250 000 Kč 
-  smlouva  o  dílo  č.  2010-SM-02-C,  ze dne  07.05.2010  se  spol.  STAGE  Mont  s.r.o.,  se 
sídlem  Praha  10  –  Strašnice,  Štěchovická  1902/7,  IČ:  28366387  (dále  jen  STAGE)  za 
cenu díla bez DPH 17 482 120 Kč, 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

10                                                      3 T 12/2016 
 
 
avšak tyto společnosti nikdy odběrateli a dlužníky společnosti RIMMA nebyly, což obv. René F. 
věděl, protože žádné takové smlouvy s výše uvedenými společnostmi neuzavřel, tudíž z tohoto 
titulu  nemohly  vzniknout  pohledávky  a  nemohlo  vzniknout  finanční  plnění  od  těchto 
společností,  přesto  obv.  René  F.  deklaroval  v příloze  č.  1  k zástavní  smlouvě  k pohledávkám 
z obchodního  styku  č.  ZP/1770/10/LCD,  existenci  těchto  pohledávek  a  tím  i  možného 
finančního  uspokojení  banky,  která  měla  podstatný  význam  pro  schválení  úvěru,  přičemž  obž. 
Martina  F.
  byla  dne  20.07.2010  společně  s obv.  Reném    F.  přítomna  při  sjednávání  úvěru  na 
pobočce  banky  Praha  1,  kde  tento  úvěr  aktivně  projednávala  s úvěrovou  pracovnicí  pobočky 
banky  a  za  účelem  získání  úvěru    předložila  úvěrové  pracovnici  podklady  nutné  pro  uzavření 
úvěrové  smlouvy  a  zástavní  smlouvy  k pohledávkám  z obchodního  styku  a  to  smlouvy  o  dílo 
s investory:  DIC,  STEEL,  INTEHRAL,  G-SKANES,  McDonald,  STAGE,  přičemž  věděla,  že 
obv. René F. tyto smlouvy neuzavřel a nepodepsal, tudíž si byla vědoma toho, že bance předkládá 
nepravdivé údaje s cílem vylákat úvěr pro spol. RIMMA, následně poskytnutý úvěr obv. René F. 
čerpal tak, že podepsal příkazy k úhradě z úvěrového účtu společnosti RIMMA č. xxx (bod 1 – 
3), kdy jako podklad k čerpání úvěru sloužily faktury vystavené na neexistující plnění stavebních 
prací, neboť zhotovitel díla žádnou práci nevykonal, přičemž faktury byly vyhotovené a do banky 
předložené dosud nezjištěnou osobou: 
 
1.  dne 19.07.2010 na částku ve výši 4 100 721,60 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním 
symbolem č. 2010032, jako úhradu  faktury č. 2010032 zhotovitele LEMINGTON  
2.  dne 19.07.2010 na částku v celkové výši 5 045 026,80 Kč ve třech platbách a to ve výši 
1 595 713,20  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním  symbolem  č.  101000049,  jako 
úhradu faktury č. 101000049 zhotovitele spol. STC, ve výši 549 494,40 Kč na bankovní 
účet  xxx  s variabilním  symbolem  č.  101000054  jako  úhradu  faktury  č.  101000054 
zhotovitele  STC  a  dále  ve  výši  2 899 819,20  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním 
symbolem č. 2010051 jako úhradu faktury č. 2010051 zhotovitele TRICIA, 
3.  dne 19.07.2010 na částku v celkové výši 5 854 251,60 Kč ve třech platbách a to ve výši 
1 935 157,20 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem č. 2010046 jako úhradu  
faktury  č.  2010046 zhotovitele  TRICIA,  ve výši  2 742 812,40  Kč  na  bankovní  účet  xxx 
s variabilním symbolem č. 1033 jako úhradu faktury č. 1033  zhotovitele AMP a dále ve 
výši 1 176 282 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem č. 10029 jako úhradu 
faktury č. 10029 zhotovitele AMP, 
 
banka  na  výše  uvedené  účty  finanční  částky  převedla,  tím  obv.  René  F.  vyčerpal    z  úvěru  č. 
1770/10/LCD poskytnutém ve výši 15 000 000 Kč částku 15 000 000 Kč, přitom věděl, že žádné 
práce  těmito  zhotoviteli  ve  prospěch  společnosti  MA  jistinu  úvěru  č.  1770/10/LCD  a  tím 
způsobili obv. René F. a obv. Martina F. poškozené bance škodu ve výši nesplacené jistiny úvěru 
ve výši 15 000 000 Kč. 
 
V. 
Obž. G. Igor
 jako jednatel společnosti FOX Industrial s.r.o., IČ 62576135, se sídlem Praha 7, 
Argentinská  38  (dále  jen  FOX)  při  sjednávání  úvěru  a  čerpání  úvěru  v  součinnosti  s obž. 
Erikem  M.  
dne  05.08.2010  s   Českou    spořitelnou,  a.s.,  se  sídlem  Praha  4,  ul.  Olbrachtova 
1929/62, IČ: 45244782  (dále jen „banka“)  pobočka   Chrudim, uzavřel a  jako dlužník podepsal 
smlouvu  o  úvěru  č.  1907/10/LCD  na  účel  úvěru  financování  oběžných  prostředků  klienta 
s konečným dnem splatnosti dne 04.08.2011 na částku 15 mil. Kč, dále obv. Igor G., jako jednatel 
společnosti FOX při sjednávání úvěru a čerpání úvěru v součinnosti s obž. Erikem M. uvedl 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

11                                                      3 T 12/2016 
 
úmyslně  nepravdivé  údaje  a  to  tak,  že  dne  05.08.2010  obv.  Igor  G.  s bankou,  pobočkou 
v Chrudimi    uzavřel  a  podepsal  další  smlouvu  o  úvěru  č.  1908/10/LCD  na  účel  úvěru 
financování oběžných prostředků klienta s konečným dnem splatnosti dne 04.08.2011 na částku 
10 mil. Kč a téhož dne na stejném místě podepsal smlouvu o zastavení pohledávek z obchodního 
styku  č. ZP/1907/10/LCD  vztahující se k oběma smlouvám o úvěru uvedených výše, včetně 
přílohy  č.  1,  ve  které  jsou  uvedeny  pohledávky  za  společnostmi  OKD,  Prazdroj,  Lázně  a 
INPROJEKT ( podrobné údaje níže), kde v čl. II. bod 1 této smlouvy „ zástavce prohlašuje, že je 
jediným věřitelem níže uvedených pohledávek, což dokládá obchodní smlouvou nebo jiným pro 
banku  přijatelným  způsobem    a  tím  zřídil  zástavní  právo  bance  k  veškerým  peněžitým 
pohledávkám ze smluv o dílo:  
 
-  smlouva  č.  2010-34-U  ze  dne  25.05.2010  se  spol.  OKD  za  cenu  díla  bez  DPH 
41 051 383,20  Kč, 
-  smlouva  č.  2010-24-U  ze  dne  06.05.2010  se  spol.  Plzeňský  Prazdroj,  a.s.,  se  sídlem  U 
Prazdroje 7, Plzeň, IČ: 45357366 (dále jen PRAZDROJ) za cenu díla bez DPH 31 472 
565 Kč, 
-  smlouva  č.  2010-23-U  ze  dne  04.05.2010  se  spol.  Lázně  Luhačovice,  a.s.,  se  sídlem 
Lázeňské  náměstí  436,  Luhačovice,  IČ:  46347828  (dále  jen  LÁZNĚ)  za  cenu  díla  bez 
DPH 18 628 340 Kč, 
-  smlouva  č.  2010-37-U  ze dne  02.06.2010  se  spol.  INPROJEKT,  spol.  s r.o.,  se  sídlem 
Ostende  87,  Poděbrady,  IČ:  45149062  (dále  jen  INPROJEKT),  za  cenu  díla  bez  DPH 
26 127 381 Kč, 
 
avšak  tyto  společnosti  nikdy  odběrateli  a  dlužníky  společnosti  FOX  nebyly,  což  obv.  Igor  G. 
věděl, protože žádné takové smlouvy s výše uvedenými společnostmi neuzavřel, tudíž z tohoto 
titulu  nemohly  vzniknout  pohledávky  a  nemohlo  vzniknout  finanční  plnění  od  těchto 
společností,  přesto  obv.  Igor  G.  deklaroval  v příloze  č.  1  k zástavní  smlouvě  k pohledávkám 
z obchodního  styku  č.  ZP/190710/LCD,  existenci  těchto  pohledávek  a  tím  i  možného 
finančního  uspokojení  banky,  přičemž  v období  před  podepsáním  úvěrové  smlouvy  obž.  Erik 
M.
  jednal  s ředitelem  a  úvěrovou  pracovnicí  banky  -  pobočka  Chrudim,  s  cílem  dosáhnout 
uzavření úvěrové smlouvy FOX u banky, o portfoliu jemu blízkých stavebních firem, mezi nimiž 
byla i společnost FOX, kterým zajišťuje zakázky, konkrétně u společnosti FOX jednal v bance o 
podmínkách úvěru pro FOX, informoval pracovníky banky o konkrétních stavebních zakázkách 
společnosti FOX, o uzavřených smlouvách o dílo mezi FOX a známými investory, od kterých se 
dalo  očekávat  plnění  z uzavřených  smluv,  tím  na  pracovníky  banky  utvořil  dojem,  že  FOX  je 
úspěšně podnikající subjekt v oboru stavebnictví, přestože věděl, že finanční prostředky z těchto 
zakázek FOX nezíská, neboť smlouvy s investory uzavřeny nebyly a tudíž věděl, že nebude moci 
společnost  FOX  úvěr  tímto  deklarovaným  způsobem  splatit,  následně  poskytnuté  úvěry  čerpal 
obv. Igor G. tak, že podepsal příkazy k úhradě z úvěrových účtů společnosti FOX č. xxx (bod 1 – 
5, čerpání úvěru č. 1907/10/LCD) a č. xxx (bod 6 -11, čerpání úvěru č. 1908/10/LCD), kdy jako 
podklad k čerpání úvěru sloužily faktury vystavené na neexistující plnění stavebních prací, neboť 
zhotovitel díla žádnou práci nevykonal, přičemž faktury byly vyhotovené a do banky předložené 
dosud nezjištěnou osobou: 
 
1.  dne 05.08.2010 na částku ve výši 3 421 972,80 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním 
symbolem č. 10039, jako úhradu  faktury č. 10039 zhotovitele RIMMA, 
2.  dne 05.08.2010 na částku ve výši 2 891 071,20 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním 
symbolem č. 10045, jako úhradu  faktury č. 10045 zhotovitele RIMMA, 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

12                                                      3 T 12/2016 
 
3.  dne  05.08.2010  na  částku  ve  výši  4 288  866  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním 
symbolem č. 2010048,  jako úhrady faktury č. 2010048 zhotovitele ECO, 
4.  dne 05.08.2010 na částku ve výši 2 954 271,60 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním 
symbolem č. 2010038,  jako úhrady faktury č. 2010038 zhotovitele ECO, 
5.  dne 16.08.2010 na částku ve výši 1 443 818,40 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním 
symbolem č. 2010082 jako úhradu  faktury č. 2010082 zhotovitele TRICIA, 
 
a dále 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  dne 05.08.2010 na částku ve výši 2 285 726,40 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním 
symbolem č. 2010041 jako úhradu faktury č. 2010041 zhotovitele. ECO, 
7.  dne 05.08.2010 na částku ve výši 1 486 346,40 Kč na bankovní účet  č. xxx jako úhradu 
faktury č. 2010057 zhotovitele TRICIA, 
8.  dne  05.08.2010  na  částku  ve  výši  927 042    Kč  na  bankovní  účet    č.  xxx  jako  úhradu 
faktury č. 2010067 zhotovitele TRICIA, 
9.  dne 05.08.2010 na částku ve výši 1 756 297,20 Kč na bankovní účet  č. xxx jako úhradu 
faktury č. 2010075 zhotovitele TRICIA, 
10. dne 18.08.2010 na částku ve výši 2 234 833,20 Kč na bankovní účet  č. xxx jako úhradu 
faktury č. 10053 zhotovitele RIMMA, 
11. dne 18.08.2010 na částku ve výši 1 309 754, 80 Kč na bankovní účet  č. xxx jako úhradu 
faktury č. 10062  zhotovitele RIMMA, 
 
banka  na  výše  uvedené  účty  finanční  částky  převedla,  tím  obv.  Igor  G.  vyčerpal  z  úvěru  č. 
1907/10/LCD  poskytnutém  ve  výši  15  000 000  Kč  částku  15 000 000  Kč  a  z  úvěru  č. 
1908/10/LCD poskytnutém ve výši ve výši 10 000 000 Kč, částku 10 000 000 Kč  přitom věděl, 
že  žádné  práce  těmito  zhotoviteli  ve  prospěch  společnosti  FOX  nebyly  provedeny,  že  faktury 
byly vyhotoveny na neexistující plnění a přesto příkazy k úhradě z úvěrového účtu na účty těchto 
společností  podepsal,  tudíž  úvěry  nebyly  čerpány  na  účely,  na  které  byly  poskytnuty,    ke  dni 
splatnosti úvěrů dne 04.08.2010 neuhradila společnost FOX jistiny úvěrů,  proto banka inkasem 
z účtu  spol.  FOX  č.  xxx  převedla  na  úvěrový  účet  spol.  FOX  č.  xxx  za  účelem  úhrady  jistiny 
úvěru č. 1907/10/LCD dne 25.10.2010 částku 2 400 Kč, dne 04.11.2010 částku 337 000 Kč,  dne 
23.11.2010 částku 72 000 Kč, dne 30.11.2010 částku 82 000 Kč a dne 3.12.2010 částku 3 000 Kč 
celkem tedy 723 955 Kč přičemž  zbytek jistiny u úvěru č. 1907/10/LCD ve výši 14 276 045 Kč 
uhrazen  společností    FOX  bance  nebyl  ke  škodě  poškozené  banky,  dále  u  úvěru  č. 
1908/10/LCD,  banka  opět  za  účelem  úhrady  jistiny  úvěru  inkasem  z účtu  spol.  FOX  č.  xxx 
převedla  na  úvěrový  účet  spol.  FOX  č.  xxx  dne  25.10.2010  částku  62,38  Kč  a  dne  27.10.2010 
částku  108 549  Kč,    celkem  106 611,38  Kč,    přičemž    zbytek  jistiny  ve  výši  9 891  388,62    Kč 
uhrazen společností FOX bance nebyl ke škodě poškozené banky. 
 
VI. 
Již  odsouzený  K.  Jan  
jako  jednatel  společnosti  AMP  –stavební  a  projektová  spol.  s r.o.,  IČ 
61498874, se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Poděbradská 186/56 (dále AMP) při sjednávání úvěru 
a čerpání úvěru v součinnosti s obž. Erikem M. dne 24.08.2009  s  Českou spořitelnou, a.s., se 
sídlem Praha 4, ul. Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782  (dále jen „banka“)  pobočka   Kladno, 
uzavřel a  jako dlužník podepsal, smlouvu o úvěru č. 0038537479 na nákup zásob – materiálu na 
částku  7  mil.  Kč  s konečným  dnem  splatnosti  30.06.2010,    ke  které  dne  30.06.2010    podepsal 
dodatek č. 1 o prodloužení doby čerpání a splatnosti ke dni 31.07.2010 a dne 30.07.2010 dodatek 
č. 2 o prodloužení doby čerpání a splatnosti ke dni 31.07.2012, na stejném místě v nezjištěný den 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

13                                                      3 T 12/2016 
 
jako zástavce podepsal smlouvu o zastavení pohledávek z obchodního styku č. 0038536409_ZP, 
na které je uvedeno datum 24.08.2009 včetně přílohy bez čísla ze dne 24.08.2009, ve které jsou 
uvedeny pohledávky za společnostmi NOWACO, HIBERNIA, FOODS (podrobné údaje níže) a 
dne 30.07.2010 podepsal přílohu č. 2 ke smlouvě o zastavení pohledávek z obchodního styku, ve 
které  jsou  uvedeny  pohledávky  za  společnostmi  NOWACO,  HIBERNIA,  FOODS,  AERO, 
S&B,  BERGGER,  JAROV  a  PVK  (podrobné  údaje  níže),  se  kterými  měly  být  uzavřeny  níže 
uvedené smlouvy o dílo, přičemž v čl. II. bod 1 smlouvy o zastavení pohledávek z obchodního 
styku  „  zástavce  prohlašuje,  že  je  jediným  věřitelem  níže  uvedených  pohledávek,  což  dokládá 
obchodní  smlouvou  nebo  jiným  pro  banku  přijatelným  způsobem„  a  tím  zřídil  zástavní  právo 
bance k veškerým peněžitým pohledávkám ze smluv o dílo:  
-  smlouva o dílo č. 2009-06 ze dne 19.06.2009 se společností NOWACO Czech Republic 
s.r.o., V Růžovém údolí 553, Kralupy nad Vltavou, IČ: 28164601 (dále jen NOWACO) za 
nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouva  o  dílo  č.  2009-08  ze  dne  25.06.2009  se  společností  Hibernia  s.r.o.,  Dělnická 
213/12, Praha 7, IČ: 00199427 (dále jen HIBERNIA) za nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouva  o  dílo  č.  2009-11  ze  dne  06.06.2008  se  společností  AG  FOODS  Group  a.s., 
Soběšická 151, Brno – Lesná, IČ: 60724919 (dále jen FOODS), za nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouva o dílo č. 04/06/26/R/SoD ze dne 04.06.2010 se společností AERO Vodochody 
a.s.,  U  Letiště  374,  Odolena  Voda  –  Dolínek,  IČ:  00010545  (dále  jen  AERO)  za 
nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouvu  o  dílo  č.  SOD25ZY13W2010  ze  dne  14.06.2010  se  společností  PVK,  za  cenu 
díla, 
-  smlouvu  o  dílo  č.  2010/27  ze  dne  01.06.2010  se  společností  AUTO  JAROV,  s.r.o., 
Osiková 2688/2, Praha 3, IČ: 45789584 (dále jen JAROV), za nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouvu  o  dílo  č.  AMP-2010-17  ze  dne  24.05.2010  se  společností  Sellier  &  Bellot  a.s., 
Lidická 667, Vlašim, IČ: 28982347 (dále jen S&B), za nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouvu  o  dílo  č.  2010-16-AMP-B  ze  dne  27.05.2010  se  společností  BERGGER  s.r.o., 
Vídeňská  423/123,  Praha  4,  IČ:  26175037  (dále  jen  BERGGER),  za  nezjištěnou  cenu 
díla, 
 
avšak tyto společnosti nikdy odběrateli a dlužníky společnosti AMP nebyly, což obv. Jan K. věděl, 
protože  žádné  takové  smlouvy  s  výše  uvedenými  společnostmi  neuzavřel,  tudíž  z tohoto  titulu 
nemohly  vzniknout  pohledávky  a  nemohlo  vzniknout  finanční  plnění  od  těchto  společností,  
přesto  deklaroval  v příloze  bez  čísla  ze  dne  24.8.2009  a  příloze  č.  2  k zástavní  smlouvě 
k pohledávkám  z obchodního  styku  č.  0038536409_ZP,  existenci  těchto  pohledávek  a  tím  i 
možného  finančního  uspokojení  banky,  dále  obv.  Jan  K.,  jako  jednatel  společnosti  AMP  při 
sjednávání úvěru a čerpání úvěru v součinnosti s obž. Erikem M. uzavřel dne 10.08.2010 jako 
dlužník  s bankou,  pobočkou  v Kladně,  smlouvu  o  úvěru  č.  1938/10/LCD  s  účelem  úvěru 
financování  splacení  závazků  klienta  vůči  bance,  vzniklých  na  základě  smlouvy  o  úvěru  č. 
0038536409, ze dne 24.08.2009 a na financování oběžných prostředků klienta s konečným dnem 
splatnosti  dne  09.08.2011  na  částku  18  mil.  Kč,  kterou  jednatel  společnosti    AMP  obv.  Jan  K. 
jako dlužník podepsal a téhož dne na stejném místě jako zástavce podepsal smlouvu o zastavení 
pohledávek z obchodního styku č. ZP1/1938/10/LCD, včetně přílohy č. 1, ve které je uveden 
seznam  zastavených  pohledávek  za  společnostmi:  AERO,  PVK,  JAROV,  S&B,  BERGGER  
(podrobné  údaje  níže)  a  téhož  dne  na  stejném  místě  jako  zástavce  podepsal  další  smlouvu  o 
zastavení pohledávek z obchodního styku č. ZP2/1938/10/LCD, včetně přílohy č. 1, ve které je 
uveden  seznam  zastavených  pohledávek  za  společnostmi:  NOWACO,  FOODS  a  Hibernia 
(podrobné  údaje  níže),  se  kterými  měla  mít  spol. AMP  uzavřeny  níže  uvedené  smlouvy  o  dílo, 
přičemž v čl. II. bod 1 smluv o zastavení pohledávek z obchodního styku „zástavce prohlašuje, že 
je  jediným  věřitelem  níže  uvedených  pohledávek, což  dokládá  obchodní  smlouvou  nebo  jiným 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

14                                                      3 T 12/2016 
 
pro  banku  přijatelným  způsobem  a  tím  zřídil  zástavní  právo  bance  k  veškerým  peněžitým 
pohledávkám ze smluv o dílo:  
 
-  smlouva o dílo č. 2009-06 ze dne 19.06.2009 se společností NOWACO Czech Republic 
s.r.o., V Růžovém údolí 553, Kralupy nad Vltavou, IČ: 28164601 (dále jen NOWACO), 
za nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouva  o  dílo  č.  2009-08  ze  dne  25.06.2009  se  společností  Hibernia  s.r.o.,  Dělnická 
213/12, Praha 7, IČ: 00199427 (dále jen HIBERNIA), za nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouva  o  dílo  č.  2009-11  ze  dne  06.06.2008  se  společností  AG  FOODS  Group  a.s., 
Soběšická 151, Brno – Lesná, IČ: 60724919 (dále jen FOODS), za nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouva o dílo č. 04/06/26/R/SoD ze dne 04.06.2010 se společností AERO Vodochody 
a.s.,  U  Letiště  374,  Odolena  Voda  –  Dolínek,  IČ:  00010545  (dále  jen  AERO),  za 
nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouvu  o  dílo  č.  SOD25ZY13W2010  ze  dne  14.06.2010  se  společností  PVK,  za 
nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouvu  o  dílo  č.  2010/27  ze  dne  01.06.2010  se  společností  AUTO  JAROV,  s.r.o., 
Osiková 2688/2, Praha 3, IČ: 45789584 (dále jen JAROV), za nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouvu  o  dílo  č.  AMP-2010-17  ze  dne  24.05.2010  se  společností  Sellier  &  Bellot  a.s., 
Lidická 667, Vlašim, IČ: 28982347 (dále jen S&B), za nezjištěnou cenu díla, 
-  smlouvu  o  dílo  č.  2010-16-AMP-B  ze  dne  27.05.2010  se  společností  BERGGER  s.r.o., 
Vídeňská  423/123,  Praha  4,  IČ:  26175037  (dále  jen  BERGGER),  za  nezjištěnou  cenu 
díla, 
 
avšak tyto společnosti nikdy odběrateli a dlužníky společnosti AMP nebyly, což obv. Jan K. věděl, 
protože  žádné  takové  smlouvy  s  výše  uvedenými  společnostmi  neuzavřel,  tudíž  z tohoto  titulu 
nemohly  vzniknout  pohledávky  a  nemohlo  vzniknout  finanční  plnění  od  těchto  společností, 
přesto deklaroval v přílohách č. 1 k zástavním smlouvám k pohledávkám z obchodního styku č 
ZP1/1938/10/LCD, ZP2/1938/10/LCD, ze dne10.08.2010 existenci těchto pohledávek a tím i 
možného  finančního  uspokojení  banky,  přičemž  v období  před  podepsáním  úvěrových  smluv 
obž. Erik  M. jednal  s úvěrovou pracovnicí pobočky banky Kladno, se kterou se zná a jedná již 
od  roku  2009  s  cílem  dosáhnout    uzavření  úvěrové  smlouvy    AMP  u  banky,  o  portfoliu  jemu 
blízkých  stavebních  firem,  mezi  nimiž  byla  i  společnost  AMP,  kterým  zajišťuje  zakázky, 
konkrétně  u  společnosti  AMP  jednal  v bance    o  podmínkách  úvěru  pro  AMP,    informoval 
pracovníky  banky  o  konkrétních  stavebních  zakázkách  společnosti  AMP,  o  uzavřených 
smlouvách  o  dílo  mezi  AMP  a  známými  investory  od    kterých  se  dalo  očekávat  plnění 
z uzavřených  smluv,  tím  na  pracovníky  banky  utvořil  dojem,  že    AMP  je  úspěšně  podnikající 
subjekt  v oboru  stavebnictví,  přestože  věděl,  že  finanční  prostředky  z  těchto  zakázek  AMP 
nezíská,  neboť  smlouvy  s investory  uzavřeny  nebyly  a  tudíž  věděl,  že  nebude  moci  společnost  
AMP úvěr tímto deklarovaným způsobem splatit, následně poskytnutý úvěr č. 0038537479 obv. 
Jan K. čerpal tak, že podepsal příkazy k úhradě z úvěrových účtů společnosti AMP č. xxx (bod 1 
– 2), kdy jako podklad k čerpání úvěru sloužily faktury vystavené na neexistující plnění stavebních 
prací,  neboť  zhotovitele  díla  žádnou  práci  nevykonal,  přičemž  faktury  byly  vyhotovené  a  do 
banky předložené dosud nezjištěnou osobou: 
 
1.  dne  22.10.2009  na  částku  ve  výši  1 767 150  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním 
symbolem  č.  90055,  jako  úhradu    faktury  90055  zhotovitele  TRICIA,  přičemž  banka 
převedla částku 1 765 156, 02 Kč, 
2.  dne 24.09.2009 hromadný příkaz k úhradě (2 částky v celkové výši 5 234 843,98 Kč) a to 
na  částku  ve  výši  2 491 332,30  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním  symbolem  č. 
90035 jako úhradu faktury č. 90035 zhotovitele TRICIA a dále na částku 2 743 511,68 Kč 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

15                                                      3 T 12/2016 
 
na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem č. 900092 jako úhradu faktury č. 900092 
zhotovitele BOHEMIA BUDIMEX PRAGUE spol. s r.o., se sídlem Ke Krči 804/111, 
Praha 4 (dále jen BUDIMEX ), 
 
banka  na  výše  uvedené  účty  finanční  částky  převedla,  tím  obv.  Jan  K.  vyčerpal    z  úvěru  č. 
0038537479  poskytnutém  ve  výši  7 000 000  Kč  částku  7 000 000  Kč,  přitom  věděl,  že  žádné 
práce  těmito  zhotoviteli  ve  prospěch  společnosti  AMP  nebyly  provedeny,  že  faktury  byly 
vyhotoveny  na  neexistující  plnění  a  přesto  příkazy  k úhradě  z úvěrového  účtu  na  účty  těchto 
společností podepsal, tudíž úvěr nebyl čerpán na účel, na který byl poskytnut, ke dni splatnosti 
úvěru dne 31.07.2012 neuhradila společnost AMP jistiny úvěrů a tím způsobili poškozené bance 
škodu ve výši neplacené jistiny úvěru č. 0038537479 ve výši 7 000 000 Kč, 
a  další  poskytnutý  úvěr  č.  038536409  čerpal  obv.    Jan  K.  tak,  že  podepsal  příkazy  k úhradě 
z úvěrového účtu společnosti AMP č. xxx (bod 1 – 5), kdy jako podklad k čerpání úvěru sloužily 
faktury  vystavené  na  neexistující  plnění  stavebních  prací,  neboť  zhotovitel  díla  žádnou  práci 
nevykonal, přičemž faktury byly vyhotovené a do banky předložené dosud nezjištěnou osobou: 
 
1.  dne  16.09.2010  hromadný  příkaz  k úhradě  na  celkovou  částku  ve  výši  5 504 772,40  Kč 
rozdělenou  do  dvou  plateb  a  to  ve  výši  2 524 061,20  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx 
s variabilním symbolem č. 101000062, jako úhradu faktury č. 101000062 zhotovitele STC 
a  na  částku  2 980 711,20  Kč  na  tentýž  bankovní  účet  s variabilním  symbolem  č. 
101000060 jako úhradu faktury č. 101000060 zhotovitele STC, 
2.  dne 09.09.2010 na částku ve výši 4 495 227,60 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním 
symbolem č. 2010047 jako úhradu faktury č. 2010047 zhotovitele ECO, 
3.  dne  16.09.2010  na  částku  ve  výši  2 313 432  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním 
symbolem č. 101000075 jako úhradu  faktury č. 101000075 zhotovitele STC, 
4.  dne 16.09.2010 na částku 1 894 932 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem 
č. 101000068 jako úhradu faktury č. 101000068 zhotovitele STC, 
5.  dne 16.09.2010 na částku 3 791 636 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem 
č. 2010069 jako úhradu faktury č. 2010069 zhotovitele ECO, 
 
banka na výše uvedené účty finanční částky převedla, přestože účel úvěru byl určen na splacení 
závazků klienta vůči bance vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 038536409, tím obv. Jan K. vyčerpal 
úvěr č. 1938/10/LCD ve výši 18 000 000 Kč, přitom věděl, že žádné práce těmito zhotoviteli ve 
prospěch společnosti AMP nebyly provedeny, že faktury byly vyhotoveny na neexistující plnění a 
přesto příkazy k úhradě z úvěrového účtu na účty těchto společností podepsal, tudíž úvěr nebyl 
čerpán  na  účel,  na  který  byl  poskytnut,  ke  dni  splatnosti  úvěru  dne    09.08.2011  neuhradila 
společnost AMP jistinu úvěru a tím způsobili obv. Jan K. a obv. Erik M. poškozené bance škodu 
ve výši neplacené jistiny úvěrů č. 1938/10/LCD ve výši 18 000 000 Kč. 
 
 
 
VII. 
Již odsouzený K. Jiří 
jako jednatel společnosti VOLEMA s.r.o., IČ 26767732, se sídlem Praha 
10 – Vršovice, Kodaňská 1441/46 (dále jen VOLEMA) při sjednávání úvěru a čerpání úvěru  
součinnosti s obž.  Erikem M. dne 19.08.2009 s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, ul. 
Olbrachtova  1929/62,  IČ:  45244782    (dále  jen  „banka“)    pobočka     Kladno,  uzavřel  a  jako 
dlužník podepsal  smlouvu o úvěru č. 0038535449, účel úvěru financování nákupu materiálu na 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

16                                                      3 T 12/2016 
 
částku 4,5 mil. Kč s konečným dnem splatnosti 31.07.2012  a dne 19.08.2009  na stejném místě 
podepsal smlouvu o zastavení pohledávek z obchodního styku č. 0038534489-ZP, včetně přílohy  
z téhož dne, ve které jsou uvedeny pohledávky za společnostmi RINGIER, ROLTECH, KRKA, 
VETROPACK ( podrobné údaje níže), a dne 21.01.2010 na stejném místě podepsal přílohu č. 2 
ze  dne  21.1.2010,.  ve  které  jsou  uvedeny  pohledávky  za  společnostmi  RINGIER,  ROLTECH, 
KRKA,  VETROPACK  a  ASKLEPION  (  podrobné  údaje  níže),  kde  v čl.  II.  bod  1  těchto  to 
smluv  „  zástavce  prohlašuje,  že  je  jediným  věřitelem  níže  uvedených  pohledávek,  což  dokládá 
obchodní  smlouvou  nebo  jiným  pro  banku  přijatelným  způsobem  a  tím  zřídil  zástavní  právo 
bance k veškerým peněžitým pohledávkám ze smluv o dílo:  
 
-  smlouva o dílo č. V-10-2009 ze dne 13.07.2009 se společností RINGIER ČR a.s., Praha 
7, Komunardů 42, IČ: 40766713 (dále jen RINGIER) za cenu díla bez DPH 18 624 172 
Kč, 
-  smlouva  o  dílo  č.  V-10-2009  ze  dne  20.07.2009  se  společností  ROLTECH  spol.  s r.  o., 
Kadaň,  Jana  Švermy  539,  IČ:  48268534    (dále  jen  ROLTECH)  za  cenu  díla  bez  DPH 
15 472 278 Kč, 
-  smlouva o dílo č. V-10-2009 ze dne  15.07.2009 se společností KRKA ČR s.r.o., Praha 1, 
Mezibranská 7, IČ:65408977 (dále jen KRKA) za cenu díla bez DPH 27 981 243 Kč, 
-  smlouva  o  dílo  č.  V-10-2009  ze  dne    16.07.2009,  se  společností    VETROPACK  
MORAVIA GLASS a.s., Kyjov, Havlíčkova 180, IČ: 41505491 (dále jen VETROPAK) za 
cenu díla bez DPH 19 193 451 Kč, 
-  smlouvu o dílo č. 2010/34 ze dne 08.06.2010 se společností ASKLEPION za cenu díla 
bez DPH 21 347 826 Kč, 
 
avšak tyto společnosti nikdy odběrateli a dlužníky společnosti VOLEMA  nebyly, což obv. Jiří K. 
věděl, protože žádné takové smlouvy s výše uvedenými společnostmi neuzavřel, tudíž z tohoto 
titulu  nemohly  vzniknout  pohledávky  a  nemohlo  vzniknout  finanční  plnění  od  těchto 
společností, přesto deklaroval v přílohách k zástavní smlouvě k pohledávkám z obchodního styku 
č. 0038534489-ZP ze dne 19.08.2009  existenci těchto pohledávek a tím i možného finančního 
uspokojení banky,  
 
dále  obv.  Jiří  K.  jako  jednatel  při  sjednávání  úvěru  a  čerpání  úvěru  v  součinnosti  a  na  základě 
pokynů  obž.  Erika  M.  dne    10.08.2010    uzavřel  jako  dlužník  a  podepsal  s bankou,  pobočkou 
v Kladně,  smlouvu  o  úvěru  č.  1941/10/LCD,  účel  úvěru  financování  splacení  závazků  klienta 
vůči bance, vzniklých na základě smlouvy o úvěru č. 0038534489, ze dne 19.08.2009  a dále účel 
úvěru  financování  oběžných  prostředků  Klienta,  na  částku  21  mil.  Kč  s konečným  dnem 
splatnosti  09.08.2011  a  dne  10.08.2010  na  stejném  místě  podepsal  smlouvu  o  zastavení 
pohledávek z obchodního styku č. ZP1/1941/10/LCD, včetně přílohy č. 1 z téhož dne, ve které 
jsou  uvedeny  pohledávky  za  společnostmi  ČEPRO,  UNISTA,  UNIMILLS,  ABAKUS  a 
ASKLEPION  (podrobné  údaje  níže)  a  dne  10.08.2010  na  stejném  místě  podepsal  smlouvu  o 
zastavení  pohledávek  z  obchodního  styku  č.  ZP2/1941/10/LCD,  včetně  přílohy  č.  1  z téhož 
dne,  kde  v čl.  II.  bod  1  těchto  to  smluv  „  zástavce  prohlašuje,  že  je  jediným  věřitelem  níže 
uvedených  pohledávek,  což  dokládá  obchodní  smlouvou  nebo  jiným  pro  banku  přijatelným 
způsobem a tím zřídil zástavní právo bance k veškerým peněžitým pohledávkám ze smluv o dílo:  
 
-  smlouva  o  dílo  č.  2010/19  ze  dne  12.05.2010  se  společností  ČEPRO  a.s.,  Dělnická 
213/12, Praha 7, IČ: 60193531 (dále jen ČEPRO) za cenu díla bez DPH 28 075 231 Kč, 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

17                                                      3 T 12/2016 
 
-  smlouva  o  dílo  č.  2010/31  ze  dne  02.06.2010  se  společností  UNISTA  HALUZA  s.r.o., 
Čiklova 1706/13a, Praha 2  – Nusle, IČ: 25613707 (dále jen UNISTA) za cenu díla bez 
DPH 23 864 287 Kč, 
-  smlouva o dílo č. 2010/42 ze dne 18.06.2010 se společností UNIMILLS, a.s., Ke Klíčovu 
56/1, Praha 9, IČ: 26766698 (dále jen UNIMILLS) za cenu díla bez DPH 25 648 287 Kč, 
-  smlouva o dílo č. 2010/27 ze dne 26.05.2010 se společností ABAKUS, a.s., V rákosí 212, 
Praha 4, IČ: 00499307 (dále jen ABAKUS) za cenu díla bez DPH 26 286 825 Kč, 
-  smlouvu o dílo č. 2010/34 ze dne 08.06.2010 se společností ASKLEPION za cenu díla 
bez DPH 21 347 826 Kč, 
 
avšak tyto společnosti nikdy odběrateli a dlužníky společnosti VOLEMA  nebyly, což obv. Jiří K. 
věděl, protože žádné takové smlouvy s výše uvedenými společnostmi neuzavřel, tudíž z tohoto 
titulu  nemohly  vzniknout  pohledávky  a  nemohlo  vzniknout  finanční  plnění  od  těchto 
společností,  přesto  deklaroval  v příloze  č.  1  k zástavní  smlouvě  k pohledávkám  z obchodního 
styku č. ZP1/1941/10/LCD, ze dne 10.08.2010  existenci těchto pohledávek a tím i možného 
finančního  uspokojení  banky,  přičemž  v období  před  podepsáním  úvěrových  smluv  obž.  Erik 
M.  jednal  s  úvěrovou  pracovnicí  pobočky  banky Kladno,  se  kterou  se  zná  a  jedná  již  od  roku 
2009 s cílem dosáhnout uzavření úvěrové smlouvy  VOLEMA u banky, o portfoliu jemu blízkých 
stavebních firem, mezi nimiž byla i společnost VOLEMA, kterým zajišťuje zakázky, konkrétně u 
společnosti  VOLEMA  jednal  v bance  o  podmínkách  úvěru  pro    VOLEMA,  informoval 
pracovníky  banky  o  konkrétních  stavebních  zakázkách  společnosti  VOLEMA,  o  uzavřených 
smlouvách  o  dílo  mezi  VOLEMA  a  známými  investory,  od  kterých  se  dalo  očekávat  plnění 
z uzavřených  smluv,  tím  na  pracovníky  banky  utvořil  dojem,  že    VOLEMA  je  úspěšně 
podnikající subjekt v oboru stavebnictví, přestože věděl, že finanční prostředky z těchto zakázek 
VOLEMA  nezíská,  neboť  smlouvy  s investory  uzavřeny  nebyly  a  tudíž  věděl,  že  nebude  moci 
společnost  VOLEMA úvěr tímto deklarovaným způsobem splatit, následně poskytnutý úvěr č. 
0038535449 obv. Jiří  K. čerpal tak, že podepsal příkazy k úhradě z úvěrového účtu společnosti 
VOLEMA  č.  xxx  (bod  1  –3),  kdy  jako  podklad  k čerpání  úvěru  sloužily  faktury  vystavené  na 
neexistující  plnění  stavebních  prací,  neboť  zhotovitele  díla  žádnou  práci  nevykonal,  přičemž 
faktury byly vyhotovené a do banky předložené dosud nezjištěnou osobou: 
 
1.  dne 18.09.2009 příkaz k úhradě na částku ve výši 1 490 843 Kč na bankovní účet č. xxx 
s variabilním symbolem č. 29083, jako úhradu faktury č. 29083 zhotovitele  GRETNA 
2.  dne  18.09.2009  příkaz  k úhradě  na  částku  ve  výši  2 080 277,10  Kč  na  bankovní  účet  č. 
xxx s variabilním symbolem č. 290084 jako úhradu faktury č. 290084 zhotovitele DCC 
3.  dne 26.10. 2009 příkaz k úhradě na částku ve výši 928 929 Kč na bankovní účet č.  xxx 
s variabilním symbolem č. 29083, jako úhradu faktury č. 29083 zhotovitele DCC 
 
banka  na  výše  uvedené  účty  finanční  částky  převedla,  tím  obv.  Jiří  K.  vyčerpal  z  úvěru  č. 
0038535449 poskytnutém ve výši 4 500 000 Kč částku 4 500 000 Kč přitom věděl, že žádné práce 
těmito  zhotoviteli  ve  prospěch  společnosti  VOLEMA  nebyly  provedeny,  že  faktury  byly 
vyhotoveny  na  neexistující  plnění  a  přesto  příkazy  k úhradě  z úvěrového  účtu  na  účty  těchto 
společností podepsal, tudíž úvěr nebyl čerpán na účel, na který byl poskytnut, ke dni splatnosti 
úvěru dne 31.07.2012   neuhradila společnost VOLEMA jistinu úvěru a tím způsobili poškozené 
bance škodu ve výši neplacené jistiny úvěrů č. 0038535449 ve výši 4 500 000 Kč, 
 
a další poskytnutý úvěr č. 1941/10/LCD  čerpal tak, že obv. Jiří  K. podepsal příkazy k úhradě 
z úvěrového účtu společnosti  VOLEMA č. xxx (bod 1 – 5), kdy jako podklad k čerpání úvěru 
sloužily  faktury  vystavené  na  neexistující  plnění  stavebních  prací,  neboť  zhotovitel  díla  žádnou 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

18                                                      3 T 12/2016 
 
práci  nevykonal,  přičemž  faktury  byly  vyhotovené  a  do  banky  předložené  dosud  nezjištěnou 
osobou: 
 
1.  dne 31.08.2010 příkaz k úhradě na částku ve výši 2 000 000 Kč na bankovní účet č. xxx 
s variabilním symbolem č. 10055, jako úhradu faktury č. 10055 zhotovitele RIMMA, 
2.  dne 31.08.2010 příkaz k úhradě na částku ve výši 976 836,40 Kč na bankovní účet č. xxx 
s variabilním  symbolem  č.  2010072  jako  úhradu  faktury  č.  2010072  zhotovitele 
GRETNA, 
3.  dne 31.08.2010 příkaz k úhradě (3 částky v celkové výši 9 023 163,60 Kč) a to na částku 
ve výši 2 322 166,80 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem č. 2010064 jako 
úhradu faktury č. 2010064  zhotovitele GRETNA a dále na částku 2 018 916,00 Kč na 
bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem č. 2010067 jako úhradu faktury č. 2010067 
zhotovitele  GRETNA  a  dále  na  částku  4 682 080,80  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx 
s variabilním symbolem č. 2010065 jako úhradu faktury č. 2010065 zhotovitele TRICIA, 
4.  dne 31.08.2010 příkaz k úhradě (3 částky v celkové výši 7 848 109,20 Kč) a to na částku 
ve  výši  2 856 030  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním  symbolem  č.  10069  jako 
úhradu  faktury  č.  10069 zhotovitele RIMA  a  dále na  částku  1 771 560  Kč na  bankovní 
účet č. xxx s variabilním symbolem č. 2010081 jako úhradu faktury č. 2010081 zhotovitele 
GRETNA  a  dále  na  částku  3 220 519,20  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním 
symbolem č. 2010081 jako úhradu faktury č. 2010081 zhotovitele TRICIA, 
5.  01.09.2010  příkaz  k úhradě  na  částku  ve  výši  825 772,80  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx 
s variabilním symbolem č. 10073 jako úhradu faktury č. 10073 zhotovitele RIMMA, 
 
banka  na  výše  uvedené  účty  finanční  částky  převedla,  tím  obv.  Jiří  K.    vyčerpal  z  úvěru  č. 
1941/10/LCD poskytnutém ve výši 21 000 000 Kč částku 20 673 882 Kč, přitom věděl, že žádné 
práce  těmito  zhotoviteli  ve  prospěch  společnosti  VOLEMA  nebyly  provedeny,  že  faktury  byly 
vyhotoveny  na  neexistující  plnění  a  přesto  příkazy  k úhradě  z úvěrového  účtu  na  účty  těchto 
společností podepsal, tudíž úvěr nebyl čerpán na účel, na který byl poskytnut, ke dni splatnosti 
úvěru dne 09.08.2011 neuhradila společnost VOLEMA jistinu úvěru a tím způsobili obv. Jiří K. a 
obv.  Erik  M.  poškozené bance  škodu  ve  výši  neplacené jistiny  úvěrů  č.  1938/10/LCD  ve  výši 
20 673 882 Kč. 
 
VIII. 
Obž.  L.  Ondřej,  
jako  předseda  představenstva  společnosti  LEMINGTON  Agency  a.s.,  IČ 
26699141,  se  sídlem  Praha  4  –  Chodov,  Holušická  2221/3  (dále  jen  LEMINGTON)  při 
sjednávání úvěru a čerpání úvěru  v součinnosti s obž. Erikem M. dne   21.12.2009 s Českou 
spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, ul. Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782  (dále jen „banka“)  
pobočka    Kladno  uzavřel,  jako  dlužník  smlouvu  o  úvěru  č.  2784/09/LCD  na  účel  úvěru 
financování  oběžných  prostředků  klienta  s konečným  dnem  splatnosti  17.12.2010  na  částku  11 
mil.  Kč  a  téhož  dne  na  stejném  místě  uzavřel  obv.  Ondřej  L.  jako  předseda  představenstva 
společnosti  LEMINGTON  při  sjednávání  úvěru  a  čerpání  úvěru  v  součinnosti  a  na  základě 
pokynů  obž.  Erika  M.  smlouvu  o  úvěru  č.  2785/09/LCD  na  účel  úvěru  financování  koupě 
zásob a materiálu klienta s konečným dnem splatnosti dne 17.12.2010 na částku 8 mil. Kč a dále 
dne  10.1.2010  na  stejném  místě  podepsal  dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  úvěru  č.  0038690449  (č. 
2785/09/LCD) ze dne 21.12.2009, kterým byl dohodnut další způsob čerpání,  dne 21.12.2010 na 
stejném  místě  obv.  Ondřej  L.  jako  zástavce    podepsal  smlouvu  o  zastavení  pohledávek 
z obchodního  styku  č.  ZP/2784/09/LCD  platnou  pro  obě  výše  uvedené  smlouvy  (smlouva  č. 
2784/09/LCD  a  2785/09/LCD)  včetně  přílohy  č.  1,  ve  které  je  uveden  seznam  zastavených 
pohledávek za společnostmi DP Praha, LÁZNĚ, ČEZ, COSS a ESOX ( podrobné údaje níže) 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

19                                                      3 T 12/2016 
 
dále přílohu č. 2 uzavřenou dne 28.04.2010, ve které je uveden seznam zastavených pohledávek 
za  společnostmi  DP  Praha,  LÁZNĚ,  ČEZ,  COSS,  ESOX,  VZLÚ  a  CETELEM  (  podrobné 
údaje níže), kde v čl. II. bod 1 této smlouvy „ zástavce prohlašuje, že je jediným věřitelem níže 
uvedených  pohledávek,  což  dokládá  obchodní  smlouvou  nebo  jiným  pro  banku  přijatelným 
způsobem, tím zřídil zástavní právo bance k veškerým peněžitým pohledávkám ze smluv o dílo:  
 
-  smlouva  o  dílo  č.  56  -  2008  ze  dne  21.11.2008  se  společností  Dopravní  podnik  hl.  m. 
Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, IČ: 00005886 (dále jen 
DP Praha) včetně dvou dodatků ze dne 20.04.2009 a dodatku č. 2 ze dne 30.09.2009 za 
cenu díla bez DPH 29 970 021,- Kč, 
-  smlouva o dílo č. 60 - 2008 ze dne 27.11.2008 se společností LÁZNĚ včetně dodatku ze 
dne 26.05.2009 a dodatku č. 2 ze dne 05.10.2009, za cenu díla bez DPH 24 943 671 Kč, 
-  smlouva o dílo č. 61 - 2008 ze dne 28.11.2008 se společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, 
Duhová  2/1444,  IČ:  45274649  (dále  jen  ČEZ)  včetně  dodatku  ze  dne  09.06.2009  a 
dodatku č. 2 ze dne 08.10.2009, za cenu díla bez DPH  48 593 870  Kč, 
-  smlouva  o  dílo  č.  2009-EU-79  ze  dne  21.09.2009  se  společností  COSS  spol.  s r.o.,  se 
sídlem  Praha  4  –  Kunratice,  Vídeňská  423/123,  IČ:  41505191  (dále  jen  COSS),  za 
nezjištěnou cenu díla  
-  smlouva  o  dílo  č.  2009-EU-82  ze  dne  29.09.2009  se  společností  ESOX,  spol.  s r.o.  se 
sídlem  Brno,  Libušina  826/23,  PSČ:  623  00,  IČ:  00558010  (dále  jen  ESOX),  za 
nezjištěnou cenu díla,  
-  dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo 58 – 2008 ze dne 24. listopadu 2008 se společností 
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. se sídlem Praha – Letňany, Beranových 130, IČ: 
00010669 (dále jen VZLÚ) ze dne 06.11.2009, za cenu díla 31 575 754 Kč, 
-  dodatek  č.  2  ke  Smlouvě  o  dílo  číslo  63  –  2008  ze  dne  1.  prosince  2008  se  společností 
CETELEM  ČR,  a.s.  se  sídlem  Praha  5,  Karla  Engliše  5/3208,  IČ:  25085689  (dále  jen 
CETELEM) ze dne 06.01.2010, za cenu díla bez DPH  37 456 102 Kč, 
 
 
avšak tyto společnosti nikdy odběrateli a dlužníky společnosti LEMINGTON nebyly, což obv. 
Ondřej L. věděl, protože žádné takové smlouvy s výše uvedenými společnostmi neuzavřel, tudíž 
z tohoto  titulu  nemohly vzniknout  pohledávky  a nemohlo  vzniknout  finanční  plnění  od  těchto 
společností,  přesto  deklaroval  v příloze  č.  1  a  č.  2  k zástavní  smlouvě  k pohledávkám 
z obchodního styku č. ZP/2784/09/LCD ze dne 21.12.2010 existenci těchto pohledávek a tím i 
možného  finančního  uspokojení  banky,  přičemž  v období  před  podepsáním  úvěrových  smluv 
obž. Erik M. jednal s úvěrovou pracovnicí pobočky banky Kladno, se kterou se zná a jedná již 
od roku 2009 s cílem dosáhnout uzavření úvěrové smlouvy  LEMINGTON u banky, o portfoliu 
jemu blízkých stavebních firem, mezi nimiž byla i společnost  LEMINGTON, kterým zajišťuje 
zakázky,  konkrétně  u  společnosti  LEMINGTON  jednal  v bance  o  podmínkách  úvěru  pro 
LEMINGTON,  informoval  pracovníky  banky  o  konkrétních  stavebních  zakázkách  společnosti 
LEMINGTON, o uzavřených smlouvách o dílo mezi LEMINGTON a známými investory, od 
kterých se dalo očekávat plnění z uzavřených smluv, tím na pracovníky banky utvořil dojem, že  
LEMINGTON je úspěšně podnikající subjekt v oboru stavebnictví, přestože věděl, že finanční 
prostředky z těchto zakázek  LEMINGTON nezíská, neboť smlouvy s investory uzavřeny nebyly 
a tudíž věděl, že nebude moci společnost  LEMINGTON úvěr tímto deklarovaným způsobem 
splatit, 
 
následně poskytnutý úvěr čerpal obv. Ondřej L.  tak, že podepsal příkazy k úhradě z  úvěrových 
účtů společnosti LEMINGTON č. xxx (bod 1-3, čerpání úvěru č. 2784/09/LCD) a č. xxx (bod 5 
- 6, čerpání úvěru 2785/09/LCD), kdy jako podklad k čerpání úvěru sloužily faktury vystavené na 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

20                                                      3 T 12/2016 
 
neexistující  plnění  stavebních  prací,  neboť  zhotovitele  díla  žádnou  práci  nevykonal,  přičemž 
faktury byly vyhotovené a do banky předložené dosud nezjištěnou osobou:   
 
1.  dne  11.01.2010  na  částku  v celkové  výši  9 310 000  Kč  rozepsané  na  tři  platby  a  to  po 
částkách  ve  výši  2 740 934,20  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním  symbolem  č. 
20009132 jako úhradu faktury č. 20090132  zhotovitele KOL Prag s.r.o., se sídlem Praha 
4, Ke Krči 804, IČ: 28410874 (dále jen KOL), dále 2 604 385,30 Kč na bankovní účet č. 
xxx s variabilním symbolem č. 90081 jako úhradu faktury č. 90081 zhotovitele TRICIA a 
3 964 680,50 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem č. 209112 jako úhradu 
faktury č. 209112 zhotovitele Projektová a stavební společnost s.r.o., se sídlem Praha 1, 
Na Poříčí 1046/24, IČ: 26034816 (dále jen PSS),  
2.  dne 12.01.2010 na částku 6 037,12 Kč na bankovní účet č. xxx bez uvedení variabilního 
symbolu  s uvedením  důvodu  platby:  prostředky  k doplacení  úvěru  č.  38281469,  v  
souladu s úvěrovou smlouvou, 
3.  dne  12.01.2010  na  částku  1 654 201,61  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním 
symbolem č. 1, důvodem platby bylo doplacení úvěru č. 38281469, v  souladu s úvěrovou 
smlouvou 
 
a dále 
 
4.  dne 06.01.2010  na částku v celkové výši 7 834 662,60 Kč rozepsané na tři platby a to po 
částkách  ve  výši  3 133 615,10    Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním  symbolem  č. 
20090129  jako  úhradu  faktury  č.  20090129  zhotovitele  KOL,  dále  1 899 431,60  Kč  na 
bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním  symbolem  č.  90074  jako  úhradu  faktury  č.  90074 
zhotovitele TRICIA a 2 801 615,90 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem č. 
209107 jako úhradu faktury č. 209107 zhotovitele PSS, 
5.  dne  11.01.2010  na  částku  ve  výši  165 337,40  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním 
symbolem č. 90076 jako úhradu  faktury č. 90076 zhotovitele TRICIA, 
 
banka  na  výše  uvedené  účty  finanční  částky  převedla,  tím  obv.    Ondřej  L.  vyčerpal  z  úvěru  č. 
2784/09/LCD  poskytnutém  ve  výši  11 000 000  Kč  částku  10 970  238,73  Kč,  a  z  úvěru  č.  
2785/09/LCD  poskytnutém ve výši 8 000 000 Kč vyčerpal částku 8 000 000 Kč, přitom věděl, 
že žádné práce těmito zhotoviteli ve prospěch společnosti LEMINGTON nebyly provedeny, že 
faktury byly vyhotoveny na neexistující plnění, tudíž úvěry nebyly čerpány na účely, na které byly 
poskytnuty,      ke  dni  splatnosti  obou  úvěrů,  tedy  k 17.12.2010  neuhradila  společnost 
LEMINGTON  dlužnou  jistinu  úvěru  č.  2785/09/LCD  ve  výši  8 000 000  Kč,  čímž  způsobili 
obv.  Ondřej  L.  a  obv.  Erik  M.  poškozené  bance    škodu  v této  výši  a  dále  u  úvěru  č. 
2784/09/LCD  byla  vlastním  inkasem  banky  z účtu  spol.  LEMINGTON  č.  xxx,  splacena  část 
jistiny dne 17.12.2010 ve výši 30 950,763 Kč, dne 28.12.2010 ve výši 84 600 Kč a dne 11.01.2011 
ve výši  89 912 Kč,  celkem 205 462,73 Kč, přičemž zbytek jistiny ve výši 10 764 776 Kč uhrazen 
spol. LEMINGTON nebyl ke škodě poškozené banky. 
 
IX. 
Obž. P. Tibor, 
jako předseda představenstva společnosti Diligenta Consulting & Construction 
a.s.,  IČ  28211955,  Praha  2  –  Vinohrady,  Vinohradská  1241/67  (dále  jen  DCC)  při  sjednávání 
úvěru a čerpání úvěru v součinnosti s obž. Erikem M. dne 11.08.2010 s  Českou  spořitelnou, 
a.s., se sídlem Praha 4, ul. Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782  (dále jen „banka“)  s pobočkou 
banky  Chrudim,    jako  dlužník  uzavřel  smlouvu  o  úvěru  č.  1905/10/LCD    na  účel  úvěru 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

21                                                      3 T 12/2016 
 
financování oběžných prostředků klienta na částku 13 mil. Kč a dále obv. Tibor P.  jako předseda 
představenstva  společnosti  DCC    při  sjednávání  úvěru  a  čerpání  úvěru  v  součinnosti  s obv. 
Erikem M., téhož dne, na stejném místě uzavřel další smlouvu o úvěru č. 1906/10/LCD na účel 
financování oběžných prostředků klienta na částku 12 mil. Kč, obě s konečným  datem splatnosti 
dne  05.08.2011,  dále  dne  11.08.2010    na  stejném  místě  jako  zástavce  obv.  Tibor  P.  podepsal 
smlouvu  o  zastavení  pohledávek  z obchodního  styku  č.  ZP/1905/10/LCD  vztahující  se  ke 
smlouvám  o  úvěru  č.  1905/10/LCD  a  1906/10/LCD  včetně  přílohy  č.  1,  ve  které  je  uveden 
seznam zastavených pohledávek za společnostmi ROHOZEC, SHELL, CEKIA, UNILEVER a 
ABS  ( podrobnosti níže), kde v čl. II. bod 1 této smlouvy „ zástavce prohlašuje, že je jediným 
věřitelem  níže  uvedených  pohledávek,  což  dokládá  obchodní  smlouvou  nebo  jiným  pro  banku 
přijatelným způsobem a tím zřídil zástavní právo bance k veškerým peněžitým pohledávkám ze 
smluv o dílo, se kterými měly být uzavřeny níže uvedené smlouvy o dílo:  
 
-  smlouva o dílo č. 25-2010-MH ze dne 13.05.2010 se společností  PIVOVAR ROHOZEC 
a.s. se sídlem Malý Rohozec 29, Turnov IČ: 26011603 (dále jen ROHOZEC) za cenu díla 
bez DPH 17 569 060 Kč,  
-  smlouva o dílo č. 16-2010-AD ze dne 29.04.2010 se společností Shell Czech Republic a.s. 
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, IČ: 15890554 (dále jen SHELL) za cenu díla 
bez DPH  28 196 073 Kč, 
-  smlouva  o  dílo  č.  29-2010-ZP  ze  dne  17.05.2010  se  společností  Tessitura  Monti  Cekia 
s.r.o. se sídlem Borovice u Staré Paky 15, IČ: 26417251 ( dále jen CEKIA) za cenu díla 
bez DPH 18 607 280 Kč, 
-  smlouva  o  dílo  č.  23-2010-AR  ze  dne  10.05.2010  se  společností  UNILEVER  ČR,  spol. 
s r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 18, IČ: 18627781 (dále jen UNILEVER) za cenu díla 
bez DPH 21 723 814 Kč, 
-  smlouva o dílo č. 19-2010-LM ze dne 04.05.2010 se společností ABS Jets, a.s. se sídlem 
Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27163628, (dále jen ABS) za cenu díla bez DPH 25 324 
516 Kč, 
 
avšak  tyto  společnosti  nikdy  odběrateli  a  dlužníky  společnosti  DCC  nebyly,  což  obv.  Tibor  P. 
věděl, protože žádné takové smlouvy s výše uvedenými společnostmi neuzavřel, tudíž z tohoto 
titulu  nemohly  vzniknout  pohledávky  a  nemohlo  vzniknout  finanční  plnění  od  těchto 
společností,  přesto  deklaroval  v příloze  č.  1  k zástavní  smlouvě  k pohledávkám  z obchodního 
styku  č.  ZP/1905/10/LCD  ze  dne  11.08.2010  existenci  těchto  pohledávek  a  tím  i  možného 
finančního uspokojení banky,  přičemž v období před podepsáním úvěrové smlouvy obž. Erik 
M.
  jednal  s ředitelem  a  úvěrovou  pracovnicí  pobočky  Chrudim  s  cílem  dosáhnout  uzavření 
úvěrové  smlouvy  DCC  u  banky,  o  portfoliu  jemu blízkých  stavebních  firem,  mezi  nimiž  byla  i 
společnost  DCC,  kterým  zajišťuje  zakázky,  konkrétně  u  společnosti  DCC  jednal  v bance  o 
podmínkách úvěru pro DCC, informoval pracovníky banky o konkrétních stavebních zakázkách 
společnosti DCC, o uzavřených smlouvách o dílo mezi DCC a známými investory, od kterých se 
dalo  očekávat  plnění  z uzavřených  smluv,  tím  na  pracovníky  banky  utvořil  dojem,  že  DCC  je 
úspěšně podnikající subjekt v oboru stavebnictví, přestože věděl, že finanční prostředky z těchto 
zakázek DCC nezíská, neboť smlouvy s investory uzavřeny nebyly a tudíž věděl, že nebude moci 
společnost  DCC  úvěr  tímto  deklarovaným  způsobem  splatit,  následně  poskytnuté  úvěry  čerpal 
obv. Tibor P. tak, že podepsal příkazy k úhradě z  úvěrových účtů společnosti DCC č. xxx (bod 1 
–  3,  čerpání  úvěru  1905/10/LCD)  a č.  xxx    (bod 4-5,  čerpání  úvěru  1906/10/LCD),  kdy  jako 
podklad k čerpání úvěrů sloužily faktury vystavené na neexistující plnění stavebních prací, neboť 
zhotovitele díla žádnou práci nevykonal, přičemž faktury byly vyhotovené a do banky předložené 
dosud nezjištěnou osobou: 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

22                                                      3 T 12/2016 
 
 
1.  dne 11.08.2010 hromadný příkaz k úhradě na celkovou částku 5 716 622,40 Kč ve třech 
platbách a to na částku 2 843 119,20 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem 
č.  1002010048  jako  úhradu  faktury  č.  1002010048  zhotovitele  LIBRA,  dále  na  částku 
1 748 880 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem č. 1002010042 jako úhradu 
faktury č. 1002010042 zhotovitele LIBRA a na částku 1 124 623,20 Kč na bankovní účet 
č. xxx s variabilním symbolem č. 101000046 jako úhradu faktury č. 101000046 zhotovitele 
STC, 
2.  dne 16.08.2010 na částku 453 067,60 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem 
č. 1002010055 jako úhradu faktury č. 1002010055 zhotovitele LIBRA, 
3.  dne 11.08.2010 hromadný příkaz k úhradě na celkovou částku 6 830 310 Kč ve dvou 
platbách a to na částku 3 075 060 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem 
č. 10041 jako úhradu faktury č. 10041 zhotovitele. RIMMA a dále na částku 3 755 250 
Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem č. 10034 jako úhradu faktury č. 
10034 zhotovitele RIMA, 
 
a dále 
 
4.  dne 11.08.2010 hromadný příkaz k úhradě na celkovou částku 7 497 124,80 Kč ve třech 
platbách a to na částku 1 803 157,20 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem 
č. 101000052 jako úhradu faktury č. 101000052 zhotovitele STC, dále na částku 2 314 476 
Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním  symbolem  č.  2010035  jako  úhradu  faktury  č. 
2010035  zhotovitele  ECO  a  na  částku  3 379 491,60  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx 
s variabilním symbolem č. 2010038 jako úhradu faktury č. 2010038 zhotovitele ECO, 
5.  dne  18.8.2010  hromadný  příkaz  k úhradě  na  celkovou  částku  4 502 872,20  Kč  ve  dvou 
platbách a to na částku 1 822 821,60 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem 
č. 2010043 jako úhradu faktury č. 2010043 zhotovitele ECO a dále na částku 2 680 053,60 
Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním  symbolem  č.  2010057  jako  úhradu  faktury  č. 
2010057 zhotovitele ECO, 
 
banka  na  výše  uvedené  účty  finanční  částky  převedla,  tím  obv.  Tibor  P.      vyčerpal  z  úvěru  č. 
1905/10/LCD  poskytnutém  ve  výši  13 000 000  Kč  částku  13 000 000  Kč    a  z  úvěru  č. 
1906/10/LCD  poskytnutém  ve  výši  11 000 000  Kč    částku  11 000 000  Kč,    přitom  věděl,  že 
žádné práce těmito zhotoviteli ve prospěch společnosti DCC nebyly provedeny, že faktury byly 
vyhotoveny  na  neexistující  plnění  a  přesto  příkazy  k úhradě  z úvěrového  účtu  na  účty  těchto 
společností  podepsal,  tudíž  úvěry  nebyly  čerpány  na  účely,  na  které  byly  poskytnuty,  ke  dni 
splatnosti  úvěrů  dne  05.08.2011  neuhradila  společnost  DCC  jistinu  úvěrů  a  tím  způsobili  obv. 
Tibor  P.  a  obv.  Erik  M.  poškozené  bance  škodu  ve  výši  neplacených  jistin  úvěrů  č. 
1905/10/LCD ve výši 13 000 000 a  č. 1906/10/LCD ve výši 12 000 000 Kč. 
 
X. 
Již  odsouzený    Š.  Michal,  
jako  jednatel  společnosti  GRETNA  Trade  s.r.o.,  IČ  28383532,  se 
sídlem  Praha  3  –  Žižkov,  Koněvova  2596/211  (dále  jen  GRETNA)  při  sjednávání  úvěru  a 
čerpání  úvěru  dne    09.06.2010  s Českou  spořitelnou,  a.s.,  se  sídlem  Praha  4,  ul.  Olbrachtova 
1929/62, IČ: 45244782  (dále jen „banka“) pobočkou banky Praha 7,  jako dlužník uzavřel dne 
09.06.2010 smlouvu o úvěru č. 1290/10/LCD na částku 25 mil. Kč, na účel úvěru financování 
splacení  veškerých  závazků  Klienta  vůči  Bance,  vzniklých  na  základě  smlouvy  o  úvěru  č. 
597/09/LCD ze dne 06.04.2009 a dále na financování oběžných prostředků klienta s konečným 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

23                                                      3 T 12/2016 
 
dnem  splatnosti  08.06.2011,  téhož  dne  na  stejném  místě  obv.  Michal  Š.  podepsal  smlouvu  o 
zastavení pohledávek z obchodního styku č. ZP/1290/10/LCD včetně přílohy č. 1, ve které je 
uveden  seznam  zastavených  pohledávek  za  společnostmi  BERGGER,  UNISTA,  FOLSPOL  a 
ABAKUS, kde v čl. II. bod 1 této  smlouvy „ zástavce prohlašuje, že je jediným věřitelem níže 
uvedených  pohledávek,  což  dokládá  obchodní  smlouvou  nebo  jiným  pro  banku  přijatelným 
způsobem“  a  tím  zřídil  zástavní  právo  bance  k  veškerým  peněžitým  pohledávkám  ze  smluv  o 
dílo, se kterými měly být uzavřeny níže uvedené smlouvy o dílo:  
 
-  smlouva o dílo č. 2010-14-PH-B ze dne 24.02.2010 se společností BERGGER, s.r.o., se 
sídlem Praha 4, Vídeňská 123, IČ: 26175037 (dále jen BERGGER), cena díla bez DPH 
31 267 780 Kč, 
-  smlouva  o  dílo č.  2010-16-HA-U  ze  dne  01.03.2010  se  společností  UNISTA  HALUZA 
s.r.o., se sídlem, Praha 2, Čiklova 13a, IČ: 256137307 (dále jen UNISTA), cena díla bez 
DPH 27 394 121 Kč, 
-  smlouva o dílo č. 2010-17-FO ze dne 05.03.2010 se společností FOLSPOL Praha s.r.o., 
se sídlem Hořovice, Masarykova 161, IČ: 27404111 (dále jen FOLSPOL) cena díla bez 
DPH23 780 695 Kč, 
-  smlouva  o  dílo  č.  2010-21-AB  ze  dne  18.03.2010  se  společností  ABAKUS,  se  sídlem  
Praha 4, V Zákosí 121, IČ: 0499307 (dále jen ABAKUS), cena díla bez DPH   
-  25 975 149 Kč, 
 
avšak tyto společnosti nikdy odběrateli a dlužníky společnosti GRETNA nebyly, což obv.  Michal 
Š. věděl, protože žádné takové smlouvy s výše uvedenými společnostmi neuzavřel, tudíž z tohoto 
titulu  nemohly  vzniknout  pohledávky  a  nemohlo  vzniknout  finanční  plnění  od  těchto 
společností,  přesto  deklaroval  v příloze  č.  1  k zástavní  smlouvě  k pohledávkám  z obchodního 
styku  č.  ZP/1290/10/LCD  ze  dne  09.06.2010    existenci  těchto  pohledávek  a  tím  i  možného 
finančního  uspokojení  banky,  přičemž  v období  před  podepsáním  úvěrové  smlouvy  obž.  Erik 
M.
 jednal s  úvěrovou pracovnicí pobočky banky Praha 7, s cílem dosáhnout uzavření úvěrové 
smlouvy  GRETNA  u  banky,  o  portfoliu  jemu  blízkých  stavebních  firem,  mezi  nimiž  byla  i 
společnost  GRETNA,  kterým  zajišťuje  zakázky,  konkrétně  u  společnosti  GRETNA  jednal 
v bance  o  podmínkách  úvěru  pro    GRETNA,  informoval  pracovníky  banky  o  konkrétních 
stavebních zakázkách společnosti GRETNA o uzavřených smlouvách o dílo mezi GRETNA a 
známými investory, od kterých se dalo očekávat plnění z uzavřených smluv, tím na pracovníky 
banky utvořil dojem, že  GRETNA je úspěšně podnikající subjekt v oboru stavebnictví, přestože 
věděl,  že  finanční  prostředky  z  těchto  zakázek    GRETNA  nezíská,  neboť  smlouvy  s investory 
uzavřeny nebyly a tudíž věděl, že nebude moci společnost GRETNA úvěr tímto deklarovaným 
způsobem splatit,  
 
následně  poskytnutý  úvěr  čerpal  obv.  Michal  Š.  tak,  že  podepsal  příkaz  k úhradě  z   úvěrového 
účtu společnosti GRETNA č. xxx (bod 1 – 2), kdy jako podklad k čerpání úvěru sloužily faktury 
vystavené na neexistující plnění stavebních prací, neboť zhotovitel díla žádnou práci nevykonal, 
přičemž faktury byly vyhotovené a do banky předložené dosud nezjištěnou osobou:  
 
1.  dne  16.06.2010  na  částku  v celkové  výši  6 000 000  Kč  rozepsané  na  tři  platby  a  to  po 
částkách ve výši 1 580 954 Kč na bankovní účet č. xxx s variabilním symbolem č. 10028 
jako úhradu faktury č. 10028  dodavatele spol. RIMMA, dále 2 482 554 Kč na bankovní 
účet č. xxx s variabilním symbolem č. 2010026 jako úhradu faktury č. 2010026 dodavatele 
spol.  ECO  a  1 936 492  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx  s variabilním  symbolem  č.  100066 
jako úhradu faktury č. 100066 KLB, 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

24                                                      3 T 12/2016 
 
2.  dne  10.06.2010  na  částku  v celkové  výši  19 000  000  Kč  na  bankovní  účet  č.  xxx 
s variabilním symbolem č. 28383532 jako doplacení dle Smlouvy o úvěru č. 597/09/LCD, 
což bylo v souladu s úvěrovou smlouvou, 
 
banka  na  výše  uvedené  účty  finanční  částky  převedla,  tím  vyčerpal  obv.  Michal  Š.  z  úvěru 
č.1290/10/LCD  poskytnutém  ve  výši  25 000 000  Kč  částku  25 000 000  Kč,  přitom  věděl,  že 
žádné práce těmito zhotoviteli ve prospěch společnosti GRETNA nebyly provedeny, že faktury 
byly vyhotoveny na neexistující plnění, tudíž úvěr nebyl čerpán na účel, na který byl poskytnut  a 
ke dni splatnosti úvěrů, tedy k 08.06.2011 neuhradila společnost GRETNA částku jistiny úvěru,  
tím způsobili obv. Michal Š. a obv. Erik M. poškozené bance škodu ve výši 25 000 000 Kč. 
 
XI. 
Obž. F. Martina 
jednatelka ECO od dubna 2010 do září 2010 v ČR organizovaným koloběhem 
finančních  prostředků,  které  byly  získány  zločiny  úvěrových  podvodů  popsaných  v bodech  II., 
X., I., V., IX., VI. výroku obžaloby,  což obž. Martina F. věděla, zastírala původ takto získaných 
peněz a to tak, že 
 
na  účet  společnosti  ECO  č.  xxx,  ke  kterému  měla  jako  jediná  dispoziční  právo,  a  rovněž  měla 
založeno elektronické bankovnictví, obdržela: 
 
1.  z úvěrového účtu společnosti TRICIA č. xxx (bod II. výroku tohoto  
rozsudku) 

 
1.  dne 27.04.2010 částku 2 186 216,40 Kč, 
2.  dne 10.05.2010 částku  2 394 292,00 Kč, 
 
celkem: 4 580 508,40 Kč 
 
přičemž dále obž. Martina F. z účtu u spol. ECO č. xxx  tyto finanční prostředky převáděla 
 
1.  dne 12.05.2010 od 11:03 hod do 11:39 hod  
a.  na účet společnosti CLARIO č. xxx částku 112  536 Kč 
b.  na účet společnosti CLARIO č. xxx částku 321 541 Kč 
 
c.  na účet společnosti AMP č. xxx částku 205 632 Kč 
d.  na účet společnosti AMP č. xxx částku 214 589 Kč 
e.  na účet společnosti DCC č. xxx částku 196 852 Kč 
f.  na účet společnosti DCC č. xxx částku 224 696 Kč   
g.  na účet společnosti FURON INVEST, s.r.o., IČ: 255 71 834, se sídlem Praha 6, 
Milady Horákové 109/116, PSČ 160 00 (dále jen FURON), č. xxx částku 321 851 
Kč 
h.  na účet společnosti FURON č. xxx částku 98 149 Kč 
i.  na účet společnosti FOX č. xxx částku 168 541 Kč 
j.  na účet společnosti FOX č. xxx částku 251 459 Kč 
k.  na účet dosud nezjištěné společnosti č. xxx částku 325 621 Kč 
 
l.  na účet dosud nezjištěné společnosti č. xxx částku 104 379 Kč 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

25                                                      3 T 12/2016 
 
m.  na účet společnosti KOL č. xxx částku 312 422 Kč 
n.  na účet společnosti KOL č.xxx  částku 147 578 Kč 
 
celkem za den: 3 005 846,00 Kč 
 
2.  a dne 13.05.2010 od 8:53 hod do 9:10 hod 
a.  na účet společnosti DCC č. xxx částku 98 638 Kč 
b.  na účet společnosti LEMINGTON  č. xxx částku 405 324 Kč 
c.  na účet společnosti LEMINGTON  č. xxx  částku 205 676 Kč 
d.  na účet společnosti LIBRA č. xxx  částku 201 113 Kč 
e.  na účet společnosti LIBRA č. xxx  částku 409 887 Kč 
f.  na účet společnosti PSS č. xxx  částku 241 014 Kč 
 
celkem za den: 1 561 652,00 Kč 
 
 
 
celkem: 4 567 498,00 Kč 
 
2.  z úvěrového  účtu  společnosti  GRETNA  č.  xxx  (bod  X.  výroku  tohoto  rozsudku)  dne 
11.6.2010 částku 2 482 554 Kč 
 
přičemž dále obž. Martina F. z účtu u spol. ECO č. xxx tyto finanční prostředky převáděla 
 
1.  dne 18.06.2010 od 13:51 hod do 14:14 hod 
a.  na účet společnosti DCC č. xxx částku 36 987 Kč 
b.  na účet společnosti DCC č. xxx částku 298 747 Kč 
c.  na účet společnosti DCC č. xxx částku 406 322 Kč 
d.  na účet společnosti FURON č. xxx částku 210 542 Kč 
e.  na účet společnosti FURON č. xxx částku 351 239 Kč 
f.  na účet společnosti CLARIO č. xxx částku 198 975 Kč 
g.  na účet společnosti CLARIO č. xxx částku 432  231Kč 
h.  na účet společnosti LIBRA č. xxx částku 550 220 Kč 
 
celkem: 2 485 263,00 Kč 
 
3. z úvěrového účtu společnosti KLB č. xxx  (bod I. výroku tohoto rozsudku) 
 
1.  dne 01.07.2010 částku 2 804 559 Kč,  
2.  dne 01.07.2010 částku 1 761 668 Kč, 
celkem: 4 566 277,00 Kč  
 
přičemž dále obž. Martina F. z účtu u spol. ECO č. xxx tyto finanční prostředky převáděla 
 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

26                                                      3 T 12/2016 
 
1.  dne 15.07.2010 v 16:39 
a.  na účet společnosti DDF č. xxx částku 4 569 880 Kč 
 
 
 
 
4. z úvěrových účtů společnosti FOX č. xxx a č. xxx (bod V. výroku tohoto rozsudku) 
 
1.  dne 05.08.2010 částku  2 285 726,40 Kč, 
2.  dne 05.08.2010 částku 2 954 271,60 Kč, 
3.  dne 05.08.2010 částku 4 288 866,00  Kč, 
 
celkem: 9 528 864 Kč 
 
přičemž dále obž. Martina F. z účtu u spol. ECO č. xxx tyto finanční prostředky převáděla 
 
1.  dne 06.08.2010 od 13:33 hod do 14:34 hod 
a.  na účet společnosti FURON č. xxx částku 102 541 Kč 
b.  na účet společnosti FURON č. xxx částku 497 959 Kč 
c.  na účet společnosti LEMINGTON č. xxx částku 954 241 Kč   
d.  na účet společnosti LEMINGTON č.xxx částku 2 129 259 Kč   
e.  na účet společnosti LEMI č.xxx částku 513 216 Kč 
f.  na účet společnosti DCC č.xxx částku 678 951 Kč 
g.  na účet společnosti DCC č.  xxx částku 739 657 Kč 
h.  na účet společnosti VOLEMA č. xxx částku 1 586 624 Kč 
 
i.  na účet společnosti VOLEMA č. xxx částku 536 894 Kč 
j.  na účet dosud nezjištěné společnosti č. xxx částku 894 857 Kč 
 
a dále obž. Martina F. z účtu u spol. ECO č. xxx  tyto z finanční prostředky převáděla 
 
celkem za den: 8 634 199 Kč 
 
1.  dne 09.08.2010 od 13:49 hod do 13:50 hod 
a.  na účet společnosti TRICIA č. xxx částku 105 327 Kč 
 
b.  na účet společnosti KOL č. xxx částku 124 596 Kč 
c.  na účet společnosti CLARIO č. xxx částku 304 482 Kč 
d.  na účet společnosti STC č. xxx částku 305 661 Kč 
 
celkem za den: 840 066 Kč 
 
celkem: 9 474 265 Kč 
 
5. z úvěrového účtu společnosti DCC č. xxx  (bod IX. výroku tohoto rozsudku) 
 
1.  dne 11.8.2010 částku 3 379 491,60 Kč, 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

27                                                      3 T 12/2016 
 
2.  dne 11.8.2010 částku 2  314 476,00 Kč, 
3.  dne 18.8.2010 částku 1 822 821,60 Kč,  
4.  dne 18.8.2010 částku 2 680 053,60 Kč,  
 
 celkem: 10 196 842,80 Kč 
 
přičemž dále obž. Martina F. z účtu u spol. ECO č. xxx tyto finanční prostředky převáděla 
 
1.  dne 12.08.2010 od 14:54 hod do 15:14 hod 
a.  na účet společnosti CLARIO s.r.o., č. xxx částku 2 130 244Kč 
b.  na účet zatím nezjištěné společnosti č. xxx částku 131 672 Kč 
c.  na účet společnosti AMP č. xxx částku 620 112 Kč 
d.  na účet společnosti TRICIA č. xxx  částku 218 644Kč 
e.  na účet zatím nezjištěné společnosti č. xxx částku 91 256 Kč 
f.  na účet společnosti TRICIA č. xxx  částku 896 877 Kč 
g.  na účet společnosti  DDF č. xxx částku 201 496 Kč 
h.  na účet společnosti FOX č. xxx částku 842 114 Kč 
i.  na účet společnosti FOX č. xxx částku 400 886 Kč 
 
celkem za den: 5 533 301 Kč 
 
2.  dne 19.08.2010 od 12:37 hod do 13:12 hod 
a.  na účet zatím nezjištěné společnosti č. xxx částku 490 854 Kč 
b.  na účet společnosti DCC č. xxx částku 586 541 Kč 
c.  na účet společnosti LEMINGTON č. xxx částku 470 841 Kč 
d.  na účet společnosti AMP č. xxx částku 479 865 Kč 
e.  na účet společnosti PSS č. xxx částku 480 968 Kč 
f.  na účet společnosti VOLEMA č. xxx částku 400 126 Kč 
g.  na účet společnosti DDF č. xxx částku 602 532 Kč 
h.  na účet společnosti VOLEMA č. xxx částku 201 018 Kč 
i.  na účet společnosti RIMA č. xxx částku 787 856,00 Kč 
 
celkem za den: 4 500 601,00 Kč 
 
celkem: 10 033 902,00 Kč 
 
6. z úvěrového účtu společnosti AMP č. xxx (bod VI. výroku tohoto rozsudku) 
 
1.  dne 09.09.2010 částku 4 495 227,60 Kč, 
2.  dne 16.09.2010 částku 3 791 636,00 Kč, 
 
celkem: 8 286 863,60Kč 
 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

28                                                      3 T 12/2016 
 
přičemž dále obž. Martina F. z účtu u spol. ECO č. xxx tyto finanční prostředky převáděla 
 
1.  dne 14.09.2010 od 12:40 hod do 13.23 hod 
a.  na účet společnosti DDF  č.xxx částku 860 855 Kč 
b.  na účet společnosti LIBRA č.xxx částku 1 264 906 Kč 
c.  na účet společnosti LIBRA č.xxx částku 734 264 Kč 
d.  na účet společnosti LIBRA č.xxx částku 988 124 Kč 
e.  na účet společnosti DDF č.xxx částku 639 208 Kč 
 
celkem za den: 4  487 357,00 Kč  
 
2.  dne 20.09.2010 od 15:22:09 hod do 15:22:14 hod 
a.  na účet společnosti  LEMINGTON č. xxx částku 1 205 986 Kč 
b.  na účet společnosti  LEMINGTON č. xxx částku 1 584 432 Kč 
c.  na účet společnosti  LEMINGTON č.xxx částku 1 001 202 Kč 
 
 
 
celkem za den: 3 791 620 Kč 
 
celkem: 3 791 620 Kč 
 
celkem  převedeno  od  27.04.2010  do  20.09.2010  jak  je  uvedeno  zde  v bodech  1.  až  6.  částku 
v souhrnné výši 39 641 859,80 Kč,  
 
obž.  Martina  F.  tímto  rozdělením  finančních  prostředků  na  účty  různých  společností  zastírala 
původ finančních prostředků, které byly získány trestnými činy spáchanými na území ČR, tak jak 
jsou popsány v bodech I. až X. výroku obžaloby a které se kumulovaly na účtu č. xxx společnosti 
EC,  vytvářela  dojem  obratu  své  firmy  ECO  a  dojem,  že  společnost  ECO  je  činná,  ačkoliv  to 
nebyla pravda, neboť finanční prostředky převedené na účet č. xxx společnosti ECO byly získány 
trestnou činností a ne vlastní podnikatelskou činností společnosti ECO, neboť společnost ECO 
neměla  žádné  zaměstnance  a  byla  nečinná,  a  přesto  tyto  finanční  prostředky  bez  právního  a 
ekonomického  důvodu  dále  přerozdělovala  s cílem  vzbudit  takovým  předstíráním  uskutečněné 
obchodní  transakce  zdání,  že  tyto  finanční  prostředky  byly  nabyty  v souladu  se  zákonem  a 
pochází  z běžného  obchodního  styku  a  jako  takové  je  vnést  do  legálního  finančního  oběhu  a 
tímto  jednáním  zastřela  původ  a  ztížila  zjištění  původu  finančních  prostředků  v celkové  výši 
37 327 381,80 Kč.  
 
XII. 
Obž. Ing. Erik M.,
 bývalý jednatel společnosti DDF- EUROSTAV s.r.o. Praha 1, Nové Město, 
Opletalova  1015/55,  IČ  40764937  (dále  jen  DDF)  v   červenci  2010  v  ČR  organizovaným 
koloběhem  finančních  prostředků,  které  byly  získány  zločinem  úvěrového  podvodu,  což  obv. 
Erik  M.  věděl,  neboť  se  na  trestné  činnosti  aktivně  podílel,  jak  je  popsáno  v bodě  I.  výroku 
obžaloby, nad to dále zastíral původ takto získaných peněz z poskytnutého úvěru spol. KLB  ve 
výši 15 000 000 Kč, který byl čerpán prostřednictvím úvěrového účtu spol. KLB č. xxx, kdy první 
převod z úvěrového účtu spol. KLB na účty uvedené níže v bodech 1-5 uskutečnila již odsouzená 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

29                                                      3 T 12/2016 
 
Věra  A.  v bance  v pobočce  Chrudim,  kdy  podepsala  příkazy  k úhradě  z úvěrového  účtu,  jak  je 
popsáno v bodě I. výroku obžaloby a tím převedla 
 
1.  dne 02.07.2010 částku ve výši 1 021 394 Kč na bankovní účet společnosti  DDF č. xxx,  
2.  dne 13.07.2010 částky ve výši 2 804 559 Kč a 1 761 668 Kč (v celkové výši 4 566 227 Kč) 
na bankovní účet společnosti ECO č. xxx 
3.  dne 13.07.2010 částku ve výši 3 789 152 Kč na bankovní účet společnosti RIMMA č. xxx,  
4.  dne 13.7.2010 částku ve výši 1 695 687 Kč a na bankovní účet společnosti  STC č. xxx, 
5.  dne 14.07.2010 částky 2 137 701,60 Kč a 1 789 838,40 Kč (v celkové výši 3 974 540 Kč) 
na bankovní účet společnosti  DDF č. xxx,  
 
po  tomto  prvním  převodu   popsaném  v bodech  1-5  učinil  sám  obž.  Erik  M.  následné  další 
finanční transakce, a to  
 
6.  dne 02.07.2010 vybral z účtu DDF č. xxx částku 800 000 Kč,  
7.  dne 14.07.2010 vybral z účtu DDF č. xxx částku 1 000 000 Kč, 
8.  dne 15.07.2010 vybral z účtu DDF č. xxx částku 800 000 Kč,  
9.  dne 15.07.2010 vybral z účtu DDF č. xxx částku 200 000 Kč, 
 
celkem vybráno 2 800 000 Kč 
 
10.  dne 02.07.2010 převedl z účtu č. xxx DDF na účet KLB č. xxx částku 125 000 Kč, odtud 
bylo téhož dne vybráno již odsouzenou Věrou A. 124 000 Kč, 
 
dále  
 
11. dne 15.07.2010 byla z účtu ECO č. xxx odeslána obž. Martinou F. částka  4 569 880 Kč 
na účet DDF č. xxx, 
12. dne 16.07.2010 byla z účtu RIMA č. xxx odeslána  nezjištěnou osobou částka 3 790 000 
Kč na účet DDF č. xxx, 
13. dne 15.07.2010 byla z účtu STC č. xxx odeslána nezjištěnou osobou částka 1 694 785 na 
účet DDF č. xxx, 
 
celkem na účet DDF (bod 11-13) odesláno 10 054 665 Kč, 
 
přičemž 
 
14. dne 16.07.2010 vybral obž.  Erik M. na 4 různých pobočkách RAIF v Praze 2 a 3 z účtu 
DDF č. xxx částky 1 500 000 Kč a 3 500 000 Kč a 1 500 000 Kč a 300 000 Kč  
(celkem 6 800 000 Kč), 
 
přičemž k účtu č. xxx  DDF a č. xxx DDF měl dispoziční právo obž. Erik M.
 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

30                                                      3 T 12/2016 
 
tímto  způsobem  obž.  Erik  M.,  nejen  že  finanční  prostředky  ve  výši  15 000 000  Kč  použil  pro 
vlastní potřebu, ale také  se snažil těmito několikanásobnými převody zastírat původ finančních 
prostředků,  vytvářet  dojem  obratů  na  účtu  a  tím  i  činnosti  firmy  DDF  za  použití  převodů 
finančních  prostředků,  které  byly  získány  trestným  činem  úvěrového  podvodu  spáchaného  na 
území ČR s cílem vzbudit takovým předstíráním uskutečněné obchodní transakce zdání, že tyto 
finanční prostředky byly nabyty v souladu se zákonem a pochází z běžného obchodního styku a 
jako takové je vnést do legálního finančního oběhu tímto jednáním obž. Erik M. zastřel původ a 
ztížil zjištění původu finančních prostředků v celkové výši úvěru KLB a to 15 000 000 Kč.  
XIV. 
Obž. Jiří  S., 
účetní, člen představenstva účetní firmy JS servis a.s., IČO: 273 88 590, se sídlem 
Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2596/211, PSČ 130 00, který vedl sám nebo prostřednictvím svých 
zaměstnanců    účetnictví společnostem    AMP,  DCC,  FOX,    GRETNA,  LEMINGTON,  KLB, 
RIMMA, TRICIA, VOLEMA, tedy úvěrových dlužníků pod body I., II. a IV.  – X. obžaloby ( 
podrobnosti  ke  společnostem  níže),  v období  minimálně  od  roku  2009  až  do    2010  v ČR  při 
zpracování účetních materiálů požadovaných  pobočkami České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 
4, ul. Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782  (dále jen „banka“) pobočkami v  Praze 5,  Praze 1, 
Kladně  a  Chrudimi,    jako  součást    žádostí  a  čerpání  úvěrů  aktivně  komunikoval    v období  let 
2009  a  2010  s úvěrovými  pracovníky  poboček  banky  Praha  5,  Praha  1,  Kladno,  a  Chrudim  
ohledně  účetních  údajů  společností  AMP,  DCC,  FOX,    GRETNA,  LEMINGTON,  RIMMA, 
TRICIA,  VOLEMA  a  to  bez  vědomí,  instrukcí  a  pokynů  jednatelů  (podrobnosti  k jednatelům 
níže)  těchto  společností,  avšak  po  konzultacích  a  domluvách  s obž.  Ing.  Erikem  M.,    a  po 
konzultacích  a  domluvách  s již  odsouzeným   Ing.  Tomášem  M.,  bývalým  zaměstnancem  ČS 
a.s.,  zpracoval a předával do banky nepravdivé ekonomické údaje společností AMP, DCC, FOX,  
GRETNA, LEMINGTON, RIMMA, TRICIA, VOLEMA, vědom si toho,  že pokud by banka 
znala  pravdivou  ekonomickou    situaci    budoucího  dlužníka,  tak  by  úvěr  neposkytla  a  proto  za  
účelem  získání  úvěrů  zpracoval  sám  nebo  prostřednictvím  svých  zaměstnanců  žádosti  o  úvěr 
žadatelů AMP, DCC, FOX,  GRETNA, KLB, LEMINGTON, RIMMA, TRICIA, VOLEMA, 
kde ve všech případech uvedl nepravdivé údaje k zajištění těchto úvěrů, spočívající v zástavním 
právu  k pohledávkám  z obchodního  styku  a  to  přesto,  že  si  byl  vědom,  že  žádné  pohledávky 
neexistují,  dále  do  banky  dodával  přehledy  „Pohledávky  a  závazky  dle  rozmezí  splatnosti“ 
společností  žadatelů  AMP, DCC, FOX,  GRETNA, KLB, LEMINGTON, RIMMA, TRICIA, 
VOLEMA, kde byli uvedeni konkrétní odběratelé – dlužníci- žadatelů o úvěry a výše pohledávky 
v Kč,  tyto  přehledy  předával  obž.  Jiří  S.  do  banky  buď  sám,  nebo  prostřednictvím  svých 
zaměstnanců,  ačkoliv  on  věděl,  že  společnosti  žadatelů  AMP,  DCC,  FOX,GRETNA,  KLB, 
LEMINGTON,  RIMMA,  TRICIA,  VOLEMA  nevykonávaly  žádnou  činnost,  tak  přesto 
zaúčtovával  do  jejich  účetnictví  neexistující  plnění  a  to  také  proto,  aby  mohl  vytvořit  seznamy 
těchto pohledávek,  jejichž  obsahy konzultoval s obž. Ing. Erikem M. a již odsouzeným Ing. 
Tomáše M.
, to vše s cílem a po předchozí dohodě se spoluobviněnými, před bankou vytvořit 
dojem fungujících firem a dodavatelsko-odběratelských vztahů pro účely získání a čerpání úvěrů, 
obž.  Ing.  Erik  M.  byl  informován  obž.  Jiřím  S.  o  tom,  jak  probíhá  sjednávání  a  čerpání  úvěrů 
AMP, DCC, FOX,  GRETNA, KLB, LEMINGTON, RIMMA, TRICIA, VOLEMA a zejména, 
jaké mají úvěroví pracovníci banky požadavky na listiny a účetní podklady pro sjednání a čerpání 
úvěru, aby po vzájemné konzultaci a dohodě mezi obž. Jiřím S. a  obž. Ing. Erikem M. byly tyto 
požadavky  splněny  tak,  aby  mohlo  dojít  k sjednání  a  čerpání  úvěrů,    a  aby  do  banky  byly 
zhotoveny a předány listiny, faktury, přehledy a smlouvy, které vypadají věrohodně a sloužily, jak 
k sjednání, tak k čerpání úvěrů žadatelů a dále obž. Jiří S. aktivně komunikoval s již odsouzeným 
Ing. Tomášem M.,  kdy se vzájemně informovali  o tom, jaká je „ situace“ při sjednávání a čerpání 
úvěrů  AMP,  DCC,  FOX,    GRETNA,  KLB,  LEMINGTON,  RIMMA,  TRICIA,  VOLEMA  a 
zejména,  kde  nastaly  problémy  z důvodu  chybějících  či  nedostatečných  dokladů,  koordinovali 
mezi  sebou  postup  a  domlouvali,  jaké  doklady  a  listiny  zhotovit    tak,  aby  se  k úvěrovým 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

31                                                      3 T 12/2016 
 
pracovníkům  banky    na  pobočkách,  kteří  zpracovávali  úvěry    AMP,  DCC,  FOX,    GRETNA, 
KLB,  LEMINGTON,  RIMMA,  TRICIA,  VOLEMA,  dostaly  věrohodně  vypadající    podklady, 
které  by  dokládaly  obchodní  činnost  těchto  společností  a  jejich  ekonomické  údaje    nutné  
k sjednání  a  čerpání  úvěrů,  již  odsouzený    Ing.  Tomáš  M.,  který  návrhy  úvěrů  zpracované 
úvěrovými pracovníky banky ze své pracovní pozice schvaloval,  radil obž. Jiřímu S. postup tak, 
aby  nemohlo  dojít  k neschválení  úvěrů,  při  komunikaci  ohledně  úvěrů  s úvěrovými  pracovníky 
banky takto činil obž. Jiří S.  s vědomím předstírání skutečných ekonomických procesů před nimi, 
přičemž si byl vědom toho, že úvěry nemohou být splaceny, protože věděl, že společnosti AMP, 
DCC,  FOX,    GRETNA,  KLB,  LEMINGTON,  RIMMA,  TRICIA,  VOLEMA    nevykonávají 
žádnou činnost, tedy nemají žádné příjmy, ze kterých by úvěry mohly splatit a tímto jednáním se 
podílel  na  uvádění  banky  v omyl,  přičemž  cílem a  výsledkem  součinnosti  těchto  tří  osob    obž. 
Jiřího S.,  obž. Ing. Erika M. a již odsouzeného Ing. Tomáše M. bylo, aby jednatelé společností 
AMP, DCC, FOX,  GRETNA, KLB, LEMINGTON, RIMMA, TRICIA, VOLEMA, sjednali a 
čerpali úvěry uvedené pod body I. – X. výroku tohoto rozsudku, 
 
tedy 
 
 
obž. C. Martin pod bodem II. výroku tohoto rozsudku 
společným  jednáním  při  sjednávání  úvěrové  smlouvy  uvedl  nepravdivé  údaje,  bez  souhlasu 
věřitele použil prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel a způsobil takovým 
činem škodu velkého rozsahu 
 
obž. G. Igor pod bodem V. výroku tohoto rozsudku 
společným  jednáním  při  sjednávání  úvěrové  smlouvy  uvedl  nepravdivé  údaje,  bez  souhlasu 
věřitele použil prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel a způsobil takovým 
činem škodu velkého rozsahu 
 
obž. L. Ondřej pod bodem VIII. výroku tohoto rozsudku 
společným  jednáním  při  sjednávání  úvěrové  smlouvy  uvedl  nepravdivé  údaje,  bez  souhlasu 
věřitele použil prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel a způsobil takovým 
činem škodu velkého rozsahu 
 
obž. P. Tibor pod bodem IX. výroku tohoto rozsudku 
společným  jednáním  při  sjednávání  úvěrové  smlouvy  uvedl  nepravdivé  údaje,  bez  souhlasu 
věřitele použil prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel a způsobil takovým 
činem škodu velkého rozsahu 
 
obž. Martina F. pod bodem IV. výroku tohoto rozsudku 
společným  jednáním  při  sjednávání  úvěrové  smlouvy  uvedla  nepravdivé  údaje,  bez  souhlasu 
věřitele použila prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel a způsobila takovým 
činem škodu velkého rozsahu 
 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

32                                                      3 T 12/2016 
 
obž. Martina F. pod bodem XI. výroku tohoto rozsudku 
zastírala  původ  majetkové  hodnoty,  která  byla  získána  trestným  činem  spáchaným  na  území 
České republiky a získala takovým činem prospěch velkého rozsahu 
 
obž. Ing. Erik M. pod body I. – III. a V.- X. výroku tohoto rozsudku 
společným  jednáním  při  sjednávání  úvěrové  smlouvy  uvedl  nepravdivé  údaje,  bez  souhlasu 
věřitele použil prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel a způsobil takovým 
činem škodu velkého rozsahu 
 
obž. Ing. Erik M. pod body  XII. výroku tohoto rozsudku 
zastíral původ majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným na území České 
republiky a získal takovým činem prospěch velkého rozsahu 
 
obž. Jiří S. pod body I. – II. a IV.-X. výroku tohoto rozsudku 
společným  jednáním  při  sjednávání  úvěrové  smlouvy  uvedl  nepravdivé  údaje,  bez  souhlasu 
věřitele použil prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel a způsobil takovým 
činem škodu velkého rozsahu 
 
 
čímž spáchali 
 
 
obž. C. Martin pod bodem II. výroku tohoto rozsudku 
zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu dle § 211 odst. 1, odst. 2, odst. 6 písm. a) tr. zákoníku 
spáchaného ve formě spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku 
 
obž. G. Igor pod bodem V. výroku tohoto rozsudku 
zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu dle § 211 odst. 1, odst. 2, odst. 6 písm. a) tr. zákoníku 
spáchaného ve formě spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku 
 
 
obž. L. Ondřej pod bodem VIII. výroku tohoto rozsudku 
zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu dle § 211 odst. 1, odst. 2, odst. 6 písm. a) tr. zákoníku 
spáchaného ve formě spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku 
 
obž. P. Tibor pod bodem IX. výroku tohoto rozsudku 
zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu dle § 211 odst. 1, odst. 2, odst. 6 písm. a) tr. zákoníku 
spáchaného ve formě spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku 
 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

33                                                      3 T 12/2016 
 
obž. F. Martina pod bodem IV. výroku tohoto rozsudku 
zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu dle § 211 odst. 1, odst. 2, odst. 6 písm. a) tr. zákoníku 
spáchaného ve formě spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku 
 
obž. F. Martina pod bodem XI. výroku tohoto rozsudku 
zločin  legalizace  výnosů  z trestné  činnosti  podle  §  216  odst.  1  písm.  a),  odst.  4  písm.  c)  tr. 
zákoníku 
 
obž. Ing. Erik M. pod body I. – III. a V. – X. výroku tohoto rozsudku 
pokračující zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, odst. 2, odst. 6 písm. 
a) tr. zákoníku spáchaného ve formě spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku 
 
obž. Ing. Erik M. pod bodem XII. výroku tohoto rozsudku 
zločin  legalizace  výnosů  z trestné  činnosti  podle  §  216  odst.  1  písm.  a),  odst.  4  písm.  c)  tr. 
zákoníku 
 
obž. Jiří S. pod body I. – II. a IV. – X.výroku tohoto rozsudku 
pokračující zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, odst. 2, odst. 6 písm. 
a) tr. zákoníku spáchaného ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. 
 
a odsuzují se 
 
obž. Martin C., obž. Igor G., obž. Ondřej L. a obž. Tibor P., každý z nich podle § 211 odst. 6 
tr. zákoníku ve spojení s § 58 odst. 3 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců
přičemž  podle  §  81  odst.  1  tr.  zákoníku,  §  82  odst.  1  tr.  zákoníku,  se  výkon  tohoto  trestu 
podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 18 měsíců
 u každého z nich. 
 
Podle  §  82  odst.  2  tr.  zákoníku  se  obžalovaným  ukládá  ve  zkušební  době  podmíněného 
odsouzení  přiměřená  povinnost  spočívající  v tom,  aby  podle  svých  sil  nahradili  škodu, 
kterou trestným činem způsobili
.  
 
obž. Martina F. podle § 211 odst. 6 tr. zákoníku ve spojení s § 58 odst. 3 tr. zákoníku a              § 
43  odst  1,  odst.  2  tr.  zákoníku  k úhrnnému  a  souhrnnému  trestu  odnětí  svobody  v trvání      
1  (jednoho)  roku  nepodmíněně  za  současného  zrušení  výroku  o  trestu
  z rozsudku 
Městského  soudu  v Praze  ze  dne  26.2.2016  pod  sp.  zn.  43T  11/2013  ve  spojení  s rozsudkem 
Vrchního soudu v Praze ze dne 5.5.2017 pod sp. zn. 9To 21/2017, přičemž se zrušují zároveň i 
všechna další rozhodnutí na tento výrok o trestu obsahově navazující, pokud vzhledem ke 
změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku se pro 
výkon tohoto trestu zařazuje do věznice s ostrahou, podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku se 
obžalované  ukládá  trest  zákazu  činnosti  spočívající  ve  vykonávání  funkcí  nebo  zaměstnání 
v orgánech  veřejné  moci  a  ve  vykonávání  funkcí  ve  statutárních  orgánech  obchodních 
společností v trvání 10 (deseti) let. 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

34                                                      3 T 12/2016 
 
 
obž.  Ing.  Erik  M.  podle  §  211  odst.  6  tr.  zákoníku  ve  spojení  s  §  58  odst.  3  tr.  zákoníku  a            
§ 43 odst 1, odst. 2 tr. zákoníku zákoníku k úhrnnému a souhrnnému trestu odnětí svobody 
v trvání  8  (osm)  let  a  10  (deseti)  měsíců  nepodmíněně  za  současného  zrušení  výroku  o 

souhrnném  trestu  z rozsudku  Městského  soudu  v Praze  ze  dne  26.2.2016  pod  sp.  zn.                  
43T  11/2013  ve  spojení  s rozsudkem  Vrchního  soudu  v Praze  ze  dne  5.5.2017  pod  sp.  zn.                
9To 21/2017, přičemž se zrušují zároveň i všechna další rozhodnutí na tento výrok o trestu 
obsahově  navazující
,  pokud  vzhledem  ke  změně,  k níž  došlo  zrušením,  pozbyla  podkladu, 
podle  §  56  odst.  2  písm.  a)  tr.  zákoníku  se  pro  výkon  tohoto  trestu  zařazuje  do  věznice 
s ostrahou,  
podle  §  73  odst.  1,  odst.  3  tr.  zákoníku  se  obžalovanému  ukládá  trest  zákazu 
činnosti spočívající ve vykonávání funkcí nebo zaměstnání v orgánech veřejné moci v trvání 10 
(deseti) let. 
 
u obž. Jiřího  S. soud podle § 44 tr. zákoníku upouští od uložení souhrnného trestu v rozsahu 
rozsudku  zdejšího  soudu  ze  dne  26.2.2016  pod  sp.  zn.  43T  11/2013  ve  spojení  s rozsudkem 
Vrchního soudu v Praze ze dne 22.3.2017 pod sp. zn. 9 To 92/2016. 
 
Podle § 229 odst. 1 tr.  řádu se poškozené organizace Česká spořitelna, Olbrachtova 62, Praha 4, 
Raiffeisen Bank a.s., Hvězdova 1716/2, Praha 4 a Unicredit Bank a.s., Želetavská 1525/1, Praha 
4, odkazují se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
1. 
Tento rozsudek neobsahuje odůvodnění, jelikož po jeho vyhlášení se obžalovaní i 
státní zástupce vzdali práva odvolání. Obžalovaní i za osoby oprávněné v jejich prospěch 
podat opravný prostředek.  Obžalovaní spolu se státním zástupcem shodně prohlásili, že 
nepožadují odůvodnění rozhodnutí. 
2. 
Pokud se týká výroku o náhradě škody. Poškozené organizace se připojily k trestnímu 
řízení  řádně  a  včas.  Jelikož  však  soud  schválil  dohodu  o  vině  a  trestu,  došlo  v  podstatě  ke 
zkrácení celého řízení o otázku dokazování. Zde by však s ohledem na náhradu škody bylo 
zapotřebí  provádět  další dokazování  s ohledem  na provázanost  jednání  obžalovaných v tom 
směru, jakou konkrétní měrou měl který z nich tzv.výhodu ze svého jednání, tedy v jaké výši 
z  hlediska  finančního.  Soud  by  musel  sáhodlouze  zjišťovat  a  dokazovat,  kolik  by  měl  ten 
který  obžalovaný  konkrétně  uhradit  na  náhradě  škody.  To  by  však  bylo  již  nad  rámec 
dokazování v trestním řízení. 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 8 (osmi) dnů ode dne doručení jeho písemného 
vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.  
 
Proti  rozsudku,  kterým  soud  schválil  dohodu  o  vině  a  trestu,  lze  podat  odvolání  pouze  v 
případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní 
zástupce  soudu  navrhl.  Proti  rozsudku,  kterým  soud  schválil  dohodu  o  vině  a  trestu,  může 
poškozený,  který  uplatnil  nárok  na  náhradu  škody  nebo  nemajetkové  újmy  nebo  na  vydání 
bezdůvodného  obohacení,  podat  odvolání  pro  nesprávnost  výroku  o  náhradě  škody  nebo 
nemajetkové  újmy  v  penězích  nebo  o  vydání  bezdůvodného  obohacení,  ledaže  v  dohodě  o 
vině a trestu souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová 

35                                                      3 T 12/2016 
 
vydáním  bezdůvodného  obohacení  a  tato  dohoda  byla  soudem  schválena  v  podobě,  s  níž 
souhlasil.  
 
Rozsudek může odvoláním napadnout obžalovaný a v jeho prospěch osoby uvedené v § 247 
odst. 2 trestního řádu, a to pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká. Pro nesprávnost 
kteréhokoli  výroku  může  rozsudek  odvoláním  napadnout  státní  zástupce.  Státní  zástupce  je 
povinen v odvolání uvést, zda odvolání podává, byť i zčásti, ve prospěch nebo v neprospěch 
obžalovaného.  Přípustné  odvolání  podané  včas  a  osobou  oprávněnou  má  odkladný  účinek. 
Odvolání  musí  být  ve  shora  uvedené  lhůtě  nebo  v  další  lhůtě  k  tomu  stanovené  předsedou 
senátu odůvodněno tak, aby bylo patrno, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady 
jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo.  
 
Práva odvolání se nemůže úspěšně domáhat ten, kdo se jej již jednou výslovně vzdal. 
 
V Praze dne 14. října 2021 
 
 
JUDr. Kamil Kydalka v.r. 
předseda senátu 
Shodu s prvopisem stvrzuje: Dana Archmanová