Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'anonymizovaný rozsudek 3 T 12/2016 z 14.10.2021'.

 
 
č. j. Si 1397/2022- 13 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Slezská 9, 120 00 Praha 2  
tel.: 224 172 111, fax: 222 512 441, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA  Si 1397/2022 
VAŠE ZNAČKA:    
žadatelka 
 
VYŘIZUJE:  
Irena Macoszková 
DNE:  
17.05.2022 
 
Vážená paní,  
 
na  základě  Vašich  dvou  žádostí  o  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu  k informacím,  v platném  znění  (dále  jen  „InfZ“),  Vám  v příloze  zasíláme  kopie 
rozhodnutí Městského soudu v Praze, vedeného pod sp. zn. 3 T 12/2016 ze dne 29. 9. 2021 a ze 
dne 14. 10. 2021.  
 
V textu byla provedena nezbytná anonymizace údajů, jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s § 8a 
InfZ, který stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní 
údaje poskytne povinný subjekt jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu
. Těmito předpisy 
jsou  míněny  zejména  §§  81  až  90  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník  a  nařízení 
Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679,  obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů 
(GDPR). Postup je rovněž v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. 7. 2009 
č. j. 13/2008- SOSV-SP, kterou se  provádějí některá ustanovení InfZ. Citovaná instrukce není 
obecně  závazným  právním  předpisem,  avšak  Městský  soud  v Praze,  stejně  jako  všechny  soudy 
v ČR,  je  povinen  se  jí  jako  rezortním  předpisem  řídit  a  dodržovat  její  ustanovení.  Pro  úplnost 
dodejme,  že  ustanovení  instrukce  nepřekračují  rámec  zákonné  ochrany  osobnosti,  pouze 
zpřesňují  některá  vymezení  pojmů  a  poskytují  návod,  jakým  způsobem  se  prakticky  provádí 
anonymizace textů, např. soudních rozhodnutí.  
 
 
 
Irena 
Digitálně podepsal Irena Macoszková 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00215660, 
S pozdravem 
o=MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, 
Macoszkov ou=správní, ou=13652, cn=Irena 
Macoszková, sn=Macoszková, 
 
givenName=Irena, 
á
serialNumber=P708914, 
title=referentka správy soudu 
Irena Macoszková 
Datum: 2022.05.17 15:33:42 +02'00'
referentka správy soudu 
 
 
Počet příloh: 2