Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'anonymizovaný rozsudek 4 TO 9 / 2022 z 25.3.2022'.

                                                                                                                    Sp. zn. Si 137/2022 
VRCHNÍ SOUD V PRAZE 
Náměstí Hrdinů 1300, 140 00 Praha – Pankrác 
tel.: 261 196 111, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 3fvabbh 
 
 
NAŠE ZNAČKA:     Si  137/2022 
Vážená paní  
DNE:    
 
5. dubna 2022 
Zuzana Kučerová 
Lipenská 1904/13 
                                                                                       České Budějovice 
 
 
Vážená paní Kučerová, 
 
dne  5.  4.  2022  jste  podala  u  Vrchního  soudu  v Praze  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném  přístupu  k informacím,  v platném  znění  (dále  jen  „InfZ“),  ve  které  požadujete 
poskytnutí kopie rozhodnutí vedeného pod sp. zn. 4 To 9/2022. 
 
Povinný subjekt sděluje, že rozhodnutí ze dne 25. 3. 2022 doposud nebylo písemně vypracováno, 
přičemž  v současnosti  běží  lhůta  pro  písemné  vyhotovení  dle  §  129  zákona  č.  141/1961  Sb., 
trestního  řádu.  Povinný  subjekt  Vám  anonymizované  rozhodnutí  zašle,  jakmile  bude  splněna 
podmínka pro poskytování soudních rozhodnutí třetím osobám, tedy rozhodnutí bude doručeno 
všem stranám řízení a toto doručení vykázáno.  
 
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že povinný subjekt je v souladu s § 17 InfZ  a Instrukcí 
Ministerstva  spravedlnosti  ČR  ze  dne  14.  7.  2011,  č.  j.  286/2011-OT-OST,  kterou  se  stanoví 
sazebník úhrad za poskytování informací podle InfZ, oprávněn požadovat úhradu za poskytnutí 
informací, tedy i kopií soudních rozhodnutí, přesáhne-li doba vyhledávání údajů pro anonymizaci 
jednu hodinu.   
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Kateřina Kolářová v. r. 
z pověření předsedy  
Vrchního soudu v Praze 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Eva Janouchová 
Eva 
Digitálně podepsal 
Janoucho Eva Janouchová 
 
Datum: 2022.04.05 

10:15:25 +02'00'