Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'zaslání stanoviska týkající se výmazu poznámek o Exekuci zřízením exekutorského zástavního práva'.

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ 
KANCELÁŘ PŘEDSEDY 
 
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8 
IČ: 00025712, tel: 284 041 111, fax: 284 041 204, eMail: xxxx@xxxx.xx, ID DS: uuaaatg 
 
 
 
VAŠE ZNAČKA: 
 
     
   
ZE DNE: 
30. 3. 2022 
     
   
NAŠE SP. ZN.: 
ČÚZK-05764/2022-11 
    Paní 
   
NAŠE Č. J.: 
ČÚZK-05908/2022 
    Mgr. Iveta Zouharová 
   
VYŘIZUJE: 
Mgr. Jarmila Daňková 
    foi+request-9297-
   
TELEFON: 
284 041 210 
    xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
   
EMAIL: 
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx 
     
   
MÍSTO A DATUM: 
Praha, 6. dubna 2022 
   
   
POČET LISTŮ/PŘÍLOH: 
1/3 
 
     
   
 
 
 
Poskytnutí informace na žádost 
 
Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK) došla dne 30. 3. 2022 Vaše žádost 
o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádáte o zaslání 
stanovisek  ČÚZK  týkajících  se  výmazu  poznámek  o  exekuci  zřízením  exekutorského 
zástavního  práva.  V  příloze zasílám  dva metodické  dopisy  katastrálním  úřadům  v  této  věci 
a jednu odpověď na individuální metodický dotaz. 
 
Pro úplnost ještě doplňuji, že výmaz poznámky o podaném návrhu na zřízení exekutorského 
zástavního práva je upraven v § 73 odst. 6 katastrální vyhlášky poměrně jednoznačně, takže 
pro vydávání metodiky v této věci není důvod. 
§ 73 (6) Poznámka o podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského 
zástavního práva a poznámka o podaném návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva 
se  vymaže  spolu  se  zápisem  příslušného  zástavního  práva,  a  to  bez  návrhu.  Poznámka 
o podaném  návrhu  na  zřízení  exekutorského  zástavního  práva  se  vymaže  také  na  základě 
potvrzení  oprávněného,  že  důvody  pro  zápis  poznámky  pominuly,  s  úředně  ověřeným 
podpisem. 
 
Ještě doplňuji, že od 1. 1. 2022 (účinnost zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění mj. exekuční 
řád)  lze  tuto  poznámku  vymazat  i  na  základě  usnesení  o  zastavení  exekučního  řízení  ke 
zřízení  exekutorského  zástavního  práva  na  nemovitých  věcech  v případě,  kdy  oprávněný 
neuhradí náklady exekuce. To opět vyplývá přímo ze zákona. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Jarmila Daňková 
ředitelka kanceláře předsedy 
podepsáno elektronicky 
Podepsal Mgr. Jarmila Daňková
DN: cn=Mgr. Jarmila Daňková, c=CZ, o=ČR - Český úřad
zeměměřický a katastrální, ou=100206,
email=xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx
Datum: 2022.04.06 08:45:44 +02'00'