Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Robert Neff Novák - Rozsudek'.

 
 
č. j. Si 948/2022- 3 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Slezská 9, 120 00 Praha 2  
tel.: 224 172 111, fax: 222 512 441, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA  Si 948/2022 
VAŠE ZNAČKA:    
 
VYŘIZUJE:  
Mgr. Lukáš Strašák, DiS. 
DNE:  
28.03.2022 
 
Vážený pane, 
 
Městský  soud  v  Praze  jako  povinný  subjekt  podle  §  2  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu  k  informacím,  v  platném  znění  (dále  jen  „InfZ“),  obdržel  dne  21.  3.  2022  Vaše  e-podání 
(podání z portálu  infoprovsechny.cz  -  běžné  číslo  97085/2022),  ve  kterém  požadujete  poskytnutí  kopie 
anonymizovaného textu rozhodnutí Městského soudu v Praze, týkající se konkrétní fyzické osoby.  
V souvislosti  s  vyřízením  Vaší  žádosti  dovolte  krátké  sdělení.  Informace  o  konkrétních  řízeních, 
které mohou  být  zpřístupněny  třetím  osobám,  jsou  zveřejněny  na  www.justice.cz.  V situaci,  kdy jste 
fyzickou osobu v trestním řízení jednoznačně identifikoval a její totožnost je Vám známá, nelze v režimu 
InfZ  poskytnout  žádné  další  informace  (pozn.  totéž  platí  i  v situacích,  pokud  jde  o  poškozené,  ostatní  účastníky 
řízení  apod.).  Obecně  lze  dodat,  že veškeré údaje  týkající  se  konkrétní  fyzické  osoby  či  osob, 
ať již informace  o  případné  účasti  v soudním  řízení  nebo  dokonce  sdělení  dalších  podrobností, 
jsou osobními  údaji  ve  smyslu  čl.  4  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679, 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  Případná anonymizace textu, která je prováděna 
vždy  při  zveřejňování  kopií  soudních  rozhodnutí,  včetně  jejich  poskytování  žadatelům  podle  InfZ, 
by v nyní  řešeném  případě  byla  bezvýznamná,  jelikož  jste  účastníka  řízení  jednoznačně  identifikoval  již 
v podané  žádosti.  V  takovém  skutkovém  kontextu  by  ochrana  osobních  údajů  dotčené  fyzické  osobě 
poskytnuta v důsledku nebyla. Povinný subjekt může obecně – ve smyslu ust. § 8a InfZ – poskytnout jen 
takové  informace,  které  nebude  možno  identifikovat  s konkrétní  fyzickou  osobou  (subjektem  údajů), 
ke které  se vztahují,  a  to  s ohledem  na  jeho  povinnost  chránit  osobní  údaje  fyzických  osob, 
které zpracovává  (pozn. výjimkou  je  situace,  kdy  žadatel  jedná  jako  zástupce  dotčené  fyzické  osoby,  toto  zastoupení 
je však nutné prokázat udělenou plnou mocí s ověřeným podpisem -  není tento případ).  
Vzhledem  k  výše  uvedenému,  se  za  daných  okolností  v  režimu  InfZ  požadovaných  informací  domoci 
nelze. Informativně je možné doplnit, že pokud má někdo zájem o přístup do soudního spisu a není-li 
účastník  řízení,  zástupce  či  osoba  zúčastněná  na  řízení,  je  zde  speciální  úprava  –  nahlížení  do  spisů; 
(pozn.: pokud je prokázán právní zájem nebo vážný důvod).  
  
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Lukáš Strašák 
vedoucí oddělení poskytování informací 
 Mgr. Lukáš  Digitálně podepsal Mgr. Lukáš Strašák, DiS. 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00215660, 
o=MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, ou=správní, 
ou=13900, cn=Mgr. Lukáš Strašák, DiS., 
Strašák, DiS. sn=Strašák, givenName=Lukáš, 
serialNumber=P563033, title=vedoucí oddělení 
poskytování informaci 
Datum: 2022.03.28 11:45:23 +02'00'