Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Nárok na odpočet daně - úvěr na rekonstrukci'. 
   
Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7,117 22  Praha 1 
 
Sekce metodiky a výkonu daní 
Odbor daní z příjmů I 
 
 
 
          Č. j.: 24634/22/7100-10114-111753 
 
Vyřizuje: Mgr. Lukáš Pulgret, LL.M., Oddělení závislé činnosti a ostatních agend 
Tel.: 296 851 733 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
 
Zaslat emailem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Nárok na odpočet úroků z úvěru na rekonstrukci rodinného domu 

 
Dne 7. 3. 2022 bylo Generálnímu finančnímu ředitelství doručeno Vaše elektronické podání, 
ve kterém se dotazujete na možnost uplatnění nezdanitelné části ze základu daně podle § 
15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o daních z příjmů), v případě, že se jedná o úvěr na rekonstrukci rodinného domu, 
kdy odpočet požadujete uplatnit v rámci ročního zúčtování  záloh na daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění. 
 
Podle § 4b odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů se bytovou potřebou rozumí údržba a 
změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, 
která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru. 
 
V případě,  že  poplatník  požádal  o  provedení  ročního  zúčtování  záloh  na  daň  z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti v souladu s § 38ch zákona o daních z příjmů, pak k Vámi 
dotazované bytové potřebě předkládá poplatník plátci daně v souladu s § 38l odst. 1 písm. e) 
zákona  o  daních  z příjmů  v  případě  úvěru  poskytnutého  na  účely  uvedené  v  §  4b  odst.  1 
písm. e)
 výpis z listu vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo jednotku, která 
nezahrnuje  nebytový  prostor  jiný  než  garáž,  sklep  nebo  komoru,  ve  vlastnictví  anebo 
nájemní  smlouvu,  jde-li  o  byt  nebo  o  jednotku,  která  nezahrnuje  nebytový  prostor  jiný  než 
garáž,  sklep  nebo  komoru,  v  nájmu,  anebo  doklad  o  trvalém  pobytu,  jde-li  o  byt  nebo  o 
jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, v užívání.   
 
Protože  v podání  uvádíte,  že  majitelkou  (vlastníkem)  nemovitosti  je  Vaše  matka,  tak 
podmínku předložení výpisu z listu vlastnictví plátci daně, která je definována v § 38l odst. 1 
písm.  e)  zákona  o  daních  z příjmů  nelze  naplnit  a  plátce  daně  tak  nemůže  přihlédnout  k        
uplatnění nezdanitelné části ze základu daně. 
 
Řešením  Vaší  situace  je  výše  uvedenou  nezdanitelnou  část  ze  základu  daně  uplatnit 
prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a prokázat správci daně, 
že se jedná o bytovou potřebu v užívání, ve které splňujete podmínku trvalého pobytu.  
 
Při posuzování Vámi předloženého dotazu vycházelo Generální finanční ředitelství výhradně 
z  údajů  uvedených  ve  Vašem  podání  bez  podrobných  znalostí  konkrétních  informací 
a souvislostí, které se k předmětnému problému vztahují. Dále si Vás dovolujeme upozornit 
 

č.j.: 24634/22/7100-10114-111753 
 
 
 
 
   strana 2 (celkem 2) 
na  skutečnost,  že  Generální  finanční  ředitelství  není  oprávněno  k  závaznému  výkladu 
právních  předpisů  a  rovněž  k  poskytování  právního  poradenství  v  individuálních 
záležitostech.  
 
 
 
Ing. Hanuš Kytler 
      vedoucí oddělení 
 
 
Elektronicky podepsáno
13.04.2022
Ing. Hanuš Kytler
 
vedoucí oddělení