Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Poskytnutí podkladů, dokumentace a informací k projektu „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň-Praha-Malešice, I. stavba, kód stavby A-12"'.

 
 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.   
 
 
Ze dne 
7. února 2022 
 
  Hrdlořezská zvonička, spolek 
Naše zn. 
15832/2022-SŽ-GŘ-O25 
 
  Hrdlořezská 357/16 
Listů/příloh  5/0 
 
 
 
 
Praha-Hrdlořezy 
Vyřizuje 
Ing. Tomáš Drvota 
 
190 00 
Telefon 
+420 972 235 775 
 
e-mail: 
Mobil 
+420 725 345 959 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
E-mail 
xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
   
Datum 
22. února 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZHODNUTÍ 
Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, 
IČO 709 942 34, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, 
vložka 48384, jež je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), obdržela dne 7. února 2022 žádost 
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), v níž spolek Hrdlořezská zvonička, IČ: 28554060, 
sídlem Hrdlořezská 357/16, 190 00  Praha 9-Hrdlořezy (dále jen žadatel) žádá o poskytnutí 
následujících informací, týkajících se stavebního projektu „Modernizace traťového úseku Praha-
Libeň-Praha-Malešice, I. stavba, kód stavby A-12", především pak: 
1)  veškeré aktuální technické a projektové dokumentace včetně zpracovaných vizualizací 
dodavateli/projektanty/architekty SŽDC 
2)  skladbu/složení financování realizace tohoto projektu 
3)  aktuální harmonogram realizace projektu. 
Dále žádáme o zodpovězení následujících bodů: 
4)  Je stále platný údaj o rozpočtu stavby zveřejněný na webu szdc.cz ke dni podání této 
žádosti ve výši 2,259 miliardy korun? Pokud ne, jaký je aktuální rozpočet a jak se jeho 
případné zvýšení odrazí v realizaci projektu? 
5)  V jaké fázi se nachází výběr zhotovitele/dodavatele stavby? Probíhá již výběrové řízení, 
kdo se ho zúčastnil či kdo zvítězil? 
6)  Kolik stojí/stály služby společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (zhotovitel 
dokumentace) týkající se tohoto projektu? 
7)  V oznámení k záměru z roku 2014 bylo uvedeno, že „Předmětná stavba řeší zvýšení 
kapacity traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice pro nákladní dopravu”. Ale dle 
současných podkladů (hluková studie z roku 2017 – doplnění EIA) je hlavní nárůst 
osobní dopravy a nákladní doprava naopak ve výhledu v součtu na všech tratích klesá. 
Jak je možné, že se od záměru v roce 2014 tak zásadně změnilo odůvodnění potřeby 
stavby? 
8)  Dle podkladů „Nová tříkolejná trať za odbočkou Hrdlořezy bude zaústěna do 
jednokolejné trati před malešickým tunelem“. Jak lze odůvodnit takto nákladnou stavbu 
2 nových kolejí (v délce 2 km), které stejně budou sjíždět do stávající 1 trati před 
malešickým tunelem? 
9)  Jednou z dalších etap má být vybudování více kolejí v malešickém tunelu. V jaké fázi 
se plány této etapy nacházejí, jaký je její harmonogram? Co když k této navazující 
etapě nikdy nedojde, stejně jako se tomu stalo v případě velkokapacitního překladiště 
Malešice, které mělo také na tuto stavbu navazovat a skončilo už ve fázi EIA („Terminál 
Malešice EIA“ PHA1037). 
Správa železnic, státní organizace 
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 
Generální ředitelství 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
Dlážděná 1003/7 
1/5 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 
www.spravazeleznic.cz 
110 00 Praha 1 
 
 

 
 
 
 
10) Jaké jsou všechny navazující etapy této I. stavby, jejich harmonogramy a zajištění 
financování? 
Správa železnic, státní organizace, posoudila tuto žádost z pohledu InfZ a dospěla k závěru 
požadované informace omezit a proto v souladu s ust. § 15 InfZ a ustanoveními zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává níže 
uvedené rozhodnutí. 
ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ČÁSTI ŽÁDOSTI 
Správa železnic, státní organizace, jako povinný subjekt podle § 2 InfZ, ve věci žádosti 
o poskytnutí informací, kterou Správní železnic, státní organizace, obdržela dne 7. února 
2022od žadatele, rozhodla takto: 
Bodům 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) a 10) se vyhovuje. 
Bod 2) se v souladu s § 15 odst. 1 InfZ odmítá. 
ODŮVODNĚNÍ 
Správa železnic, státní organizace, obdržela dne 7. února 2022 žádost žadatele o poskytnutí 
shora uvedených informací. 
K bodu 1) 
K bodu 1) s ohledem na objem požadované informace níže zasíláme odkaz na stažení 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované vizualizace a videoprezentaci 
akce.  
Dovolujeme si upozornit žadatele, že projektová dokumentace na železniční stavitelství je 
specifická a může zbytečně docházet ke konfliktním situacím i po prostudování specialistou 
z jiného oboru stavitelství. Z tohoto důvodu jsme se zpracovatelem projektové dokumentace 
ochotni uspořádat s žadatelem schůzku pro vyjasnění případných nejasností. 
Odkaz: https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/UGaZFCmQ4j6TJ4W 
Heslo: LiMa2022 
K bodu 2) 
Správa železnic, státní organizace, prověřila existenci požadované informace a k danému 
sděluje, že v tuto chvíli nejsou detaily financování realizace stavby řešeny. Volba konkrétních 
finančních zdrojů je řešena až v posledním stádiu přípravy stavby, dle aktuálních možností 
státního rozpočtu a vypsaných dotačních programů. S ohledem na zjištěné Správa železnic, 
státní organizace, považuje za splněný kumulativní požadavek na neexistenci dané informace a 
zároveň na podmínku touto informací nedisponovat. Vzhledem k uvedenému tedy Správa 
železnic, státní organizace, žádost v bodě 2) pro faktickou neexistenci požadované informace 
v souladu s § 15 odst. 1 InfZ odmítá. 
 
2/5 
 
 
 
 

 
 
 
 
K bodu 3) 
Předpokládaný harmonogram projektu: 
Získání ÚR: 
06/2022 
Zpracování DSP+PDPS:  06/2022–06/2023 
Získání SP: 
01/2024 
Realizace stavby: 
09/2024–12/2027 
K bodu 4) 
Souhrnný rozpočet podle nejnovější verze dokumentace pro územní rozhodnutí po zapracování 
připomínek dotčených orgánů činí 2 495 447 000 Kč. Případné zvýšení se neodrazí v realizaci 
projektu, rozpočet je průběžně aktualizován dle platných cenových soustav. 
K bodu 5) 
V současné době probíhá územní řízení. Po jeho dokončení vypíše zadavatel výběrové řízení na 
zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace (pro stavební povolení, výběr zhotovitele, 
provedení stavby apod.). Teprve následně dojde k vlastnímu výběrovému řízení na zhotovitele 
stavby. V tuto chvíli není vypsané žádné výběrové řízení na zhotovitele další části projektové 
dokumentace ani realizaci stavby. 
K bodu 6) 
Informace je dostupná z volně přístupného registru smluv. Aktuálně je uzavřená smlouva na 
částku 11 808 523 Kč bez DPH. 
K bodu 7) 
Skutečně rozsah dopravy doznal po roce 2014 uváděných změn, a to především v důsledku 
dopracování a schválení podstatných investic. Jedná se především optimalizaci a zkapacitnění 
trati Kolín – Všetaty – Děčín, zdánlivě nesouvisející stavby mezi Lysou nad Labem/Nymburkem 
a Mladou Boleslaví a zkapacitnění trati Choceň – Hradec Králové – Velký Osek. 
Jmenované investice následně ovlivňují především rozsah nákladní dopravy, který je nutné 
provážet přes Prahu v ose Praha-Libeň – Praha-Běchovice (např. z důvodu technického stavu, 
nedostatečných parametrech trati přes Všetaty a její nedostatečné kapacitě ve výhledovém 
stavu, obdobně vlivem dostavby nákladních kapacit v Mladé Boleslavi následně dochází 
k uvolnění seřaďovací stanice Nymburk pro potřeby částečného přesunu vlakotvorby ze stanice 
Praha-Libeň). Současně i dokončením investic přes Hradec Králové dojde k částečnému 
přechodu výkonů od Ústí nad Labem mimo dlouhodobě přetíženou trať v úseku Praha – 
Choceň. Nicméně částečně jsou výkony nákladní dopravy nahrazovány výhledově novými 
přepravami, proto propad proti předchozímu období není tak výrazný. 
Úsek Praha-Libeň – Praha-Malešice je ovlivňován z obdobných důvodů a uvedenými investicemi 
přesahujícími Prahu, jak jest uvedeno výše. Zatímco přepravní vztahy a očekávaný rozvoj 
v relacích vázaných např. na terminál v Praze-Uhříněvsi jsou relativně stálé, opět dochází 
k úpravám rozsahu dopravy i v důsledku výhledových změn vlakotvorby (především přesuny 
zátěže mezi Nymburkem a Prahou-Libní). Současně došlo k upřesnění části výkonů téhož 
operátora především mezi terminály Praha-Uhříněves a Česká Třebová. 
Naopak je nutné potvrdit nárůst osobní dopravy především v ose Praha-Libeň – Praha-
Běchovice, přičemž stav nezlepší ani připravované investice v rámci Rychlých spojení. I přes 
pokles výhledového rozsahu nákladní dopravy v ose Praha-Libeň – Praha-Malešice je řešená 
oblast v případě neexistence předmětné investice s přesmykem zásadním kolizním bodem, 
který neumožňuje odbavení uvedeného výhledového rozsahu dopravy, natož v odpovídající 
stabilitě a bezpečnosti provozu, v řádných jízdních dobách (patrné již v aktuálním stavu, kdy 
3/5 
 
 
 
 

 
 
 
 
jsou kvůli zvýšení stability provozu nejen vlaky zpožďovány, ale již při konstrukci jízdního řádu 
zpomalovány – to však degraduje minimálně část přínosů např. z úspory jízdních dob mnoha 
investic i přesahujících Prahu v dané trase vlaku). 
K bodu 8) 
Hlavním smyslem nového dvoukolejného úseku Praha-Libeň – odb. Hrdlořezy spočívá v tom, že 
je možné vůči sobě nekolizně provozovat vlaky v ose Praha hl. n./Mas. n. – Praha-Běchovice 
a Praha-Holešovice – Praha-Malešice. Dokud nebude investičně vyřešen zůstávající 
jednokolejný úsek Hrdlořezy – Praha-Malešice, tak „tříkolejný“ úsek sám o sobě nejen že 
v souladu s výše uvedeným řeší jinak neřešitelnou nedostatečnou kapacitu zhlaví stanice 
Praha-Libeň (kde se bez přesmyku ruší po směru a protisměrně jízdní cesty), ale zvyšuje 
samotnou kapacitu úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, který je dnes kompletně 
jednokolejným a výhledovému rozsahu nedostačující (ve variabilitě provozu, ale i vůči 
samotným možnostem konstrukce jízdního řádu). Třetí kolej nevedoucí přes přesmyk zůstává 
především z důvodu možné jízdy měně častých, ale velmi těžkých nákladních vlaků, které by 
nebyly bez potřeby dalších lokomotiv projet sklonově náročnější trasou přes přesmyk, obdobně 
jako pro vlaky běžně přes přesmyk projíždějící, ale vlivem velmi nepříznivých povětrnostních 
podmínek by v ojedinělých případech opět musely vyčkat pomoci dalších lokomotiv, dělení na 
části atd. Současně je „třetí“ kolej využívána např. k soupravovým (manipulačním) jízdám 
vlaků v trase Praha hl. n./Mas. n. – Praha-Malešice, aniž by protisměrně kolidovaly s vlaky od 
Prahy-Běchovic apod. 
K bodu 9) 
Význam stavby Modernizace trati Praha-Libeň – Praha-Malešice je popsán výše. Navazující 
etapou je akce „Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy – Praha-Malešice – Praha-Hostivař“. Její 
součástí bude nový jednokolejný souběžný tunel pod vrchem Tábor, neboť profil současného 
tunelu pro dvojkolejnou elektrifikovanou trať svým profilem nevyhovuje a jeho přestavba by 
znamenala mnohaměsíční přerušení provozu. Součástí akce je též modernizace ŽST Praha-
Malešice s výstavbou nástupišť poblíž stanice metra a zdvoukolejnění tratě do Prahy-Hostivaře. 
Navazující stavba vychází ze schválené studie proveditelnosti zaústění IV. tranzitního 
železničního koridoru do železničního uzlu Praha a v současné chvíli je ve fázi zpracování 
záměru projektu, který bude předložen do Centrální komise Ministerstva dopravy v létě 2022. 
Po jeho schválení Správa železnic zajistí zpracování dalších fází projektové dokumentace. 
Realizace je v koordinaci s ostatním akcemi v rámci Železničního uzlu Praha plánována na roky 
2029–2032. 
K bodu 10) 
Stavba „Modernizace trati Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“ není dělena na etapy. Po 
dokončení této stavby by měla být realizována stavba „Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy – Praha-
Malešice – Praha-Hostivař“. Detaily ohledně této stavby jsou rozepsány v odpovědích výše. 
Financování bude řešeno v závěrečných stupních přípravy, tak jak bylo popsáno výše. 
Ve vazbě na rozhodnutí co do bodu 2 žádosti pak shrnujeme, že s ohledem na výše uvedené a 
ve spojení s teorií (k tomu např. Furek, Rothanzl, Jirovec. Zákon o svobodném přístupu k 
informacím. Komentář. C. H. Beck, Praha 2016, s. 769) a praxí (k tomu např. rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu ze dne 2. dubna 2008, čj. 2 As 71/2007-56: „Poskytnutí informace 
lze totiž odmítnout nejen z důvodů právních, jež jsou taxativně vyjmenovány v § 7–11 zákona 
o svobodném přístupu k informacím, nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně z 
pochopitelných důvodů vyjmenovány nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnutí 
informace přitom bude právě situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nemá.“) 
nelze proto žádosti v tomto bodu vyhovět, a to z důvodu faktické neexistence informace. 
4/5 
 
 
 
 


 
 
 
 
Se zřetelem na výše uvedené skutečnosti Správa železnic, státní organizace, shledala, že 
informaci požadovanou v bodu 2) žádosti, nelze žadateli poskytnout a rozhodla proto dle § 15 
InfZ tak, jak je uvedeno ve výroku a v odůvodnění tohoto rozhodnutí. 
POUČENÍ 
Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podle ust. § 16 InfZ a § 83 odst. 1 a násl. správního 
řádu podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, a to podáním učiněným u Správy železnic, státní organizace. 
S ohledem na formu vypravení tohoto rozhodnutí na e-mailovou adresu, která byla určena jako 
doručovací adresa, a nemožnost zajistit prokazatelné doručení písemnosti, Vás zdvořile žádáme 
o potvrzení přijetí tohoto rozhodnutí volnou formou přímo e-mailem na adresu zpracovatele 
(xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx). V případě nepotvrzení doručení do pěti pracovních dnů budeme 
nuceni přistoupit k opětovnému zaslání rozhodnutí poštou s doručenkou na Vámi uvedenou 
adresu trvalého bydliště. Děkujeme za pochopení. 
Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 
5/5 
 
 
 
 


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 2505381
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 7f695dea-95be-48e0-83fd-465df580ec74
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Tomáš DRVOTA)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.02.2022 09:24:02