Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'KD Barikádníků, dům na Moskevské a KD Eden'.

P10-547597/2021 
Stenografický záznam 
 
27. zasedání zastupitelstva městské části Praha 10 
konaného dne 20. prosince 2021 
v sále KD Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 
 
 

 

P10-547597/2021 
(Jednání zahájeno v 12.35 hodin.) 
Zasedání zahájila a řídila Starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobré odpoledne, milé kolegyně,  milí kolegové, chtěla 
bych vás poprosit, zda byste se všichni, kdo jste přítomni, přihlásili svými kartami a posadili se 
na svá místa. Poprosím příchozí, aby se zaregistrovali a mohli jsme rychle začít. 
 
Dobré  odpoledne,  vážené  a  milé  kolegyně  zastupitelky,  vážení  a  milí  kolegové 
zastupitelé, všichni, kdo sledujete přímý přenos, vás zdravím. Dovolte, abych konstatovala, že 
v sále je přítomno 40 zastupitelů plus jeden zastupitel je přihlášen online. 
 
Z dnešního jednání se omlouvá pan zastupitel Filip Humplík a zastupitelé pan Vávra, 
paní Hauffenová a pan Sekal jsou na cestě a připojí se během chvíle. Tímto konstatuji, že je 
zastupitelstvo usnášení schopné.   
 
Členové  zastupitelstva,  kteří  se  účastní  distančně,  budou  své  písemné  návrhy  a 
přihlášky k bodu dotazy a informace členů zastupitelstva zasílat elektronicky na e-mailovou 
adresu xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
 
Nejprve je mou povinností upozornit přítomné, že toto jednání je vysíláno v přímém 
přenosu na webu městské části. Kromě toho je z průběhu jednání pořizován audiovizuální 
záznam a stenozáznam, včetně zaznamenávání údajů o osobách, které vystupují, a o jejich 
příspěvcích. Tyto záznamy jsou zpracovávány a archivovány v oddělení Rady a Zastupitelstva 
úřadu  MČ  Praha  10  a  jejich  elektronická  podoba  sloužící  ke  zveřejňování  na  webových 
stránkách,  bude  upravena  tak,  aby  podle  předpisů,  upravujících  ochranu  osobních  údajů, 
nedošlo k zásahu do práva na ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob. 
Audiovizuální záznam z jednání bude zveřejněn na webových stránkách městské části Praha 
10 po dobu volebního období tohoto zastupitelstva. 
 
Následně  bych  chtěla  informovat  k bezpečnostním  opatřením,  související 
s koronavirovou  nákazou.  Všem  byly  rozdány  jednorázové  respirátory  a  desinfekční 
prostředek,  a  v průběhu  zasedání  je  zajištěna  pravidelná  desinfekce  míst,  kde  dochází  ke 
kontaktu osob. Přestávka na občerstvení bude vyhlášena orientačně okolo 16.30. Pokud bude 
dnešní zasedání pokračovat po 20. hodině, bude přestávka vyhlášena operativně. 
 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, ještě než začneme projednávat dnešní body 
našeho  zastupitelstva,  dovolte,  abychom  vás  krátce  informovali  o  řešení  aktuální  situace 
kolem  pandemie  Covid-19  v rámci  gescí,  které  řeší  MČ  Praha  10.  Pro  přehlednost  bych  to 
rozdělila do tří oblastí, za prvé úřad, za druhé naše školská zařízení a nakonec mě doplní pan 
radní Kočí, který nás seznámí s aktuální situací v našich sociálních a zdravotnických zařízení. 
 
Co  se  týká  Úřadu  MČ,  25.  listopadu  byl  svolán  krizový  štáb  MČ  Praha  10  včetně 
zástupců  IZS.  Z tohoto  jednání  je  zveřejněn  zápis.  Na  tomto  jednání  jsem  informovala  o 
výsledcích jednání s primátorem hlavního města a ostatními starosty městských částí, které se 
uskutečnilo o den dříve 24. listopadu. Pan místostarosta David Kašpar informoval o zrušení 
všech doprovodních programů k vánočním akcím, pořádaným naší městskou částí. 

 

P10-547597/2021 
 
Aktuálně  máme  na  úřadě  celkem  7  pracovníků  s pozitivním  výsledkem  a  dva 
v karanténě či izolaci. 
 
V současné  době  jsou  všichni  zaměstnanci  vybaveni  respirátory  FFP2  až  do  začátku 
příštího kalendářního roku. V budově úřadu MČ neustále probíhá zesílený úklid a dezinfekce 
společných prostor a nejexponovanějších míst. V případě zjištění pozitivního zaměstnance je 
ve většině případů prováděna kompletní dezinfekce jeho kanceláře. 
 
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021 a 
ze dne 13. 12. 2021 bylo opět přistoupeno k antigennímu testování zaměstnanců, a to nejen 
neočkovaných,  ale  možnost  se  sám  otestovat  antigenním  testem  má  i  každý  naočkovaný 
zaměstnanec, který o to projeví zájem. V této souvislosti byla vydána i paní tajemnicí příslušná 
metodika pro zaměstnance. Většina pracovních jednání včetně jednání rady probíhá formou 
online. 
 
Za  druhé  školská  zařízení.  Dle  průběžného  zjišťování  je  proočkováno  asi  85  % 
zaměstnanců škol a k říjnu to bylo asi 14,3 % žáků. Testování zaměstnanců našich škol hradí 
ředitelé  z neinvestičního  příspěvku  zřizovatele,  tedy  městské  části.  Školní  třídy  jsou 
v karanténě minimálně, Hygienická stanice hlavního města řeší každý případ pozitivity z řady 
škol individuálně. Situace se mění každý den, takže není možné zde dát nějakou podrobnější 
informaci platnou. 
 
Nyní  bych  chtěla  poprosit  pana  radního  Kočího,  aby  nás  krátce  seznámil  se  situací 
v CSOP a LDN. Prosím, pane radní. 
 
 
Pan Kočí: Děkuji za slovo, paní starostko. Zdravím vás, dámy a pánové, kolegyně  a 
kolegové. Začal bych se zprávou o situaci k dnešnímu dni v CSOP. Dovolím si v zájmu přesnosti 
přečíst údaje od paní Evy Lexové, která je zde i přítomna, v případě potřeby podrobnějších 
informací mě ochotně doplní. V současné době je v CSOP v Praze 10 248 zaměstnanců. Z toho 
je  očkovaných  193  zaměstnanců  a  94  je  očkovaných  třetí  dávkou.  V pobytových  službách 
máme 177 klientů, z toho je naočkovaných 171, a třetí dávkou 157 klientů. Počet zaměstnanců 
je 128, z toho naočkovaných 112 zaměstnanců třetí dávkou. K dnešnímu dni není Covid-19 
pozitivní žádný klient pobytových služeb. Pozitivita Covid-19 byla prokázána u 4 zaměstnanců 
CSOP. 
 
V domově  Zvonková  z důvodu  výskytu  nákazy  Covid-19  u  pracovníka  byly  zakázány 
návštěvy do 17. prosince ve službě Domov pro seniory. 
 
V CSOP  v Praze  10  se  každých  7  dní  testují  všichni  neočkovaní  zaměstnanci,  a 
v pobytových službách i neočkovaní klienti. Na všech střediscích se používají respirátory a další 
předepsané ochranné prostředky, desinfikují se ruce a pravidelně se také desinfikují veškeré 
povrchy. 
 
Opatření platí i v oblasti návštěv, kdy návštěva se musí prokázat bezinfekčností, buď 
ukončeným  očkováním,  nebo  proděláním  nemoci  v posledních  180  dnech,  nebo  PCR  testy 
nově ve lhůtě nejdéle 72 hodin před návštěvou, případně antigenními testy, nově ve lhůtě 

 

P10-547597/2021 
nejdéle  24  hodin  před  absolvováním  návštěvy.  Díky  dodržování  předepsaných  postupů  a 
opatření  všemi  zaměstnanci  CSOP  nebylo  nutné  přistoupit  k výraznému  omezení 
poskytovaných služeb. 
 
A  nyní  bych  si  dovolil  ještě  navázat  zprávou  z naší  LDN  v Obloukové  ulici  od  pana 
ředitele Ptáčka. Epidemická situace v LDN Vršovice se zásadně nemění. Nikdo z klientů není 
PCR  pozitivní,  nikdo  také  nemá  žádné  příznaky  onemocnění.  Jeden  neočkovaný  sanitář  ze 
stanice 4 měl v úterý 14. prosince pozitivní antigenní test. Onemocnění bylo potvrzeno PCR 
testem, takže do  konce roku v izolaci. Průběh zatím lehký. Zdroj nákazy byl v rodině. Další 
s ním  spolupracující  sanitář  je  v karanténě,  zítra  ho  čeká  test.  Jinak  je  veškerý  personál 
v pořádku. Vzhledem ke zlepšující se epidemické situaci a plném proočkování prakticky všech 
klientů povolím o svátcích mimořádně návštěvy. To mi pan ředitel zaslal přílohou. Při klidném 
průběhu je pro zájemce ještě zopakujeme na Nový rok. 
 
Děkuji za pozornost, a opět platí, že zástupce LDN v případě zájmu doplní podrobnější 
informace. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, pane radní, a půjdeme na další bod, a to je 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
 
z dnešního zasedání, kde bych chtěla pověřit pana zastupitele Martina Kostku a pana 
zastupitele  Václava  Vlčka.  Tak  zda  souhlasíte,  pánové.  Ano,  vidím,  že  pokyvujete.  Děkuji. 
Dovolte,  abych  konstatovala,  že  ověřovateli  dnešního  zápisu  z dnešního  zasedání  je  pan 
zastupitel Martin Kostka a pan zastupitel Václav Vlček. 
 
Vážení kolegové, vy dva po uplynutí lhůty pro podání přihlášek k bodům vystoupení 
občanů  a  dotazy  a  informace  členů  ZMČ  tedy  těsně  po  16.30  dostanete  informaci,  zda  je 
potřeba vylosovat pořadí vystupujících občanů a členů zastupitelstva. 
 
 
Ověření zápisu z minulého jednání ZMČ 
 
A  nyní  se  dostáváme  k ověření  zápisu  z minulého  jednání  zastupitelstva,  kdy 
ověřovatelé  byli  pan  zastupitel  Tomáš  Pek  a  pan  zastupitel  Ivan  Mikoláš.  Obdržela  jsem 
informaci z oddělení rady a zastupitelstva, že zápis z 26. zasedání zastupitelstva nebyl ověřen 
panem zastupitelem Tomášem Pekem, což je považováno za vyjádření námitky ověřovatele 
k zápisu. Ptám se tedy předsedy návrhového výboru, zda mu byla námitka v souladu s § 13 
odst. 4 e) podána písemně, a pokud ano, tak prosím o vyjádření. Pane předsedo, prosím, máte 
slovo. 
 
 
Pan Satke: Děkuji, paní starostko. Byla mi na začátku tohoto jednání předána panem 
zastupitelem Pekem námitka, a já bych vzhledem k tomu, že byla předána na začátku, požádal 

 

P10-547597/2021 
minimálně o pět minut přestávku, aby se s tím mohli seznámit i ostatní členové návrhového 
výboru, a my bychom se k tomu následně vyjádřili. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře. Přestávka pět minut, prosím. 
 
(Jednání přerušeno od 12.51 do 13.06 hodin.) 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám pokyn od předsedy návrhového výboru, že 
došlo k probrání podané námitky, takže já bych poprosila, abyste zaujali svá místa, a pozorně 
si  vyslechneme  předsedu  návrhového  výboru,  jak  budeme  dále  postupovat.  Prosím,  pane 
předsedo. 
 
 
Pan Satke: Děkuji, paní starostko. S dovolením bych rád načetl námitku, která mi byla 
dána. Je to, jak už jsem říkal, od pana zastupitele Peka, podáno dnešního dne. Cituji: 
 
„V souladu s § 13 odst. 3 písm. e) podávám tuto námitku k zápisu z jednání ZMČ, a 
zároveň odůvodnění, proč jsem zápis v předložené formě nepodepsal. Za prvé konstatuji, že 
jsem  jako  zastupitel  pověřený  ověřením  zápisu  neobdržel  na  svou  žádost  odpovědi  paní 
starostky  žádný  důkaz,  zda  distančně  formou  videokonference  připojený  zastupitel  Milan 
Maršálek  skutečně  splňoval  v době  konání ZMČ  primární  podmínky  pro  žádost  o  distanční 
připojení/účast na jednání ZMČ, tedy zda byl v izolaci nebo karanténě. Nebyl mi postoupen 
žádný doklad o karanténě či izolaci tohoto zastupitele. 
 
Za  druhé  z tohoto  důvodu  jsem  nucen  považovat  distanční  účast  zastupitele  za 
neoprávněnou a neplatnou. 
 
Za třetí požaduji upravit zápis z jednání ZMČ tak, aby zde byly upraveny počty hlasování 
tak, jako kdyby se zastupitel Milan Maršálek jednání ZMČ neúčastnil se všemi dalšími dopady 
do  znění  zápisu.  Dle  stenozáznamu  odvozuji  a  požaduji,  aby  bylo  hlasování  opraveno  dle 
přiložené přílohy. 
 
Za  čtvrté  na  usnášení  schopnosti  a  na  přijetí  či  nepřijetí  usnesení  neměly  změny 
v počtech hlasů vliv. 
 
Za páté dále požaduji, aby byly v zápisu upraveny všechny odkazy na pana zastupitele 
Maršálka  následovně.  Za  prvé  informace  v seznamu  zastupitelů,  že  je  videokonferenčně 
připojený, změnit na nepřítomný na straně 1 návrhu zápisu. Za druhé vymazat celý odstavec 
pod XXX. na straně 2 návrhu zápisu. Za třetí vymazat jméno z diskuze k bodu 3 na straně 6 
návrhu  zápisu.  Za  čtvrté  vymazat  poznámku  pod  hlasováním  k bodu  5  na  straně  7  návrhu 
zápisu. Za páté vymazat jméno z diskuze k bodu 10 na straně 10 návrhu zápisu. 
 
Dále  konstatuji,  že  kontrolní  výbor  přijal  v podobné  záležitosti  z prosince  2020 
usnesení, které konstatuje porušení pravidel jednání paní starostkou a které připojuji. 

 

P10-547597/2021 
 
Dále  je  tedy  připojeno  usnesení  kontrolního  výboru,  a  dále  je  v námitce  uvedeno: 
Předem  uvádím,  že  jednání  ZMČ  musí  být  založeno  na  faktech,  nikoli  na  bezmezné, 
všeobjímající a navíc opakované porušované důvěře. Opakovanou argumentaci touto slepou 
důvěrou  považuji  ze  strany  paní  starostky  za  nepřijatelnou  v kontextu  tíhy  rozhodování  a 
odpovědnosti při jednání ZMČ. Ing. Tomáš Pek. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, pane předsedo. Jestli dovolíte, protože jsem zde 
byla jmenovaná, tak já bych taky na steno k tomu dala svůj komentář. Já bych chtěla říci, že 
dlouhodobě se nepotkáváme s výkladem ustanovení jednacího řádu o přihlašování zastupitelů 
v izolaci  nebo  v karanténě,  tak  bych  zde  chtěla  prohlásit,  že  my  postupujeme  podle 
metodického  doporučení  k činnosti  územních  samosprávných  celků  Ministerstva  vnitra, 
v kterém se hovoří následující: Námitky mohou směřovat, námitky ověřovatelů zápisu, je to I . 
námitky člena zastupitelstva obce proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, kde se píše, že 
námitky mohou směřovat proti obsahu zápisu i proti správnosti všeho, co je v zápisu uvedeno. 
 
Nesouhlasíme  s tvrzením  pana  zastupitele  Peka,  že  má  možnost  kontrolovat 
oprávněnost  distanční  účasti  Ing.  Maršálka.  Dle  našeho  názoru  pan  zastupitel  Maršálek 
postupoval  v souladu  s jednacím  řádem,  a  vše  je  i  v souladu  s jednacím  řádem  v zápisu 
popsáno. Tímto považuji námitku pana zastupitele Peka jako nedůvodnou. 
 
Dále  je  fér  tady  říci,  že  člen  zastupitelstva,  který  je  určen  ověřovatelem,  může 
samozřejmě  vznést  proti  zápisu  jakoukoli  námitku,  a  právě  o  této  námitce  rozhodne 
zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání. 
 
Já  bych  zde  chtěla  panu  zastupiteli  Pekovi  doporučit  následující  postup:  Vzhledem 
k tomu, že jde o trvalý dlouhodobý rozpor právního výkladu mezi mnou a jím, tak bych ho 
chtěla požádat, ať pošle námitku na Ministerstvo vnitra ČR, které udělá právní rozklad našeho 
postupu, abychom už pro příště měli jasno, kdo z nás má ten výklad dle zákona a dle přijatého 
jednacího  řádu  v souladu.  Toto  bych  poprosila,  aby  se  stalo,  abychom  tady  příště  zase 
nemuseli  již  potřetí  se  o  tomto  bavit  v takto  širokém  fóru.  Takže  já  dávám  slovo  panu 
předsedovi návrhového výboru, aby formuloval hlasování. 
 
Paní zastupitelka Kleslová má faktickou k hlasování? 
 
 
Paní Kleslová: Mám, paní starostko, technickou. Vy tam říkáte, aby nebyl rozpor mezi 
panem Pekem a vámi, tak já bych chtěla, aby do zápisu bylo, že ten rozpor není mezi Pekem a 
vámi, ale vámi, panem Pekem a celým klubem ANO. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Dobře,  není  problém.  Předpokládám,  že  obdobnou 
poznámku má pan zastupitel Pek, prosím. 
 

 

P10-547597/2021 
 
Pan Pek: Děkuji za slovo. Už jsem si před rokem nechal dát stanovisko Ministerstva 
vnitra, s kterým jste byla seznámena, a v tom stanovisku bylo, že ten distančně účastnící se 
zastupitel, nebo jeho účast že má být prokazatelně dokladovatelná. Věřím, že zrovna tato část 
toho stanoviska Ministerstva vnitra byla i citována na kontrolním výboru, kterého jste se sama 
zúčastnila. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Tak  já  jenom  říkám,  že  disponuji  prokazatelným 
prohlášením pana zastupitele Maršálka, mám ho k dispozici, a myslím si, že rozpor se nevede 
o tomto, ale o tom, zda vy jako ověřovatel toto máte ověřovat. V tomto bych asi Ministerstvo 
vnitra vám doporučila se jej na to zeptat, ať máme jasno pro příště. 
 
Faktická paní zastupitelka Ivana Cabrnochová. Prosím. 
 
 
Paní  Cabrnochová:  Děkuji  za  slovo.  Chtěla  bych  stejně  jako paní  kolegyně  Kleslová 
z klubu ANO bych se přihlásila k tomu, že i já mám ten problém. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře, bude to v zápisu. 
 
 
Paní Cabrnochová: Můžu pokračovat, paní starostko? Mám ještě další věc. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Fakticky k hlasování? 
 
 
Paní Cabrnochová: Ano, fakticky. Chtěla bych vás poprosit, jestli máte prokazatelný 
způsob té omluvy od pana Maršálka, ale i od těch předchozích lidí, kteří byli připojeni online, 
tak bych vás poprosila o to, abyste mi to doložila. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pane předsedo návrhového výboru, prosím, navrhněte 
usnesení, které budeme hlasovat. 
 
 
Pan  Satke:  Děkuji,  paní  starostko.  Nejprve  tedy  budeme  hlasovat  o  námitce  jako 
takové, a následně bychom hlasovali o schválení zápisu. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře. Hlasujeme o námitce pana zastupitele Tomáše 
Peka. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 

P10-547597/2021 
 
Pro 14, proti 11, zdrželo se 0, s tím že distančně připojený pan zastupitel David Kašpar 
hlasoval proti. Nebylo přijato. 
 
Prosím,  spusťme  hlasování  na  souhlas.  Pan  zastupitel  Pavel  Mareš  má  faktickou, 
prosím. 
 
 
Pan Mareš: Já jenom aby nebylo pochybnosti, na obrazovce bylo 15, to získalo hlasů, a 
vy jste řekla 14. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji.  Protože  my  jsme  domluveni,  že  se  do  toho 
připočítává. Vy jste to nestihli připočítat? 
 
 
Paní Vávrová: Na tabuli je ve výsledku počet včetně distančně hlasujícího. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Ano. Jestli jsem to řekla špatně, tak se omlouvám. Vždy 
už  jsme  domluveni,  že  distančně  připojený  zastupitel  je  započítán.  Děkuji  za  vyjasnění  a 
prosím,  budeme  hlasovat  o  ověření  zápisu  z minulého  zastupitelstva.  Prosím,  spusťme 
hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 28, proti 15, zdrželo se 0, distančně připojený zastupitel pan David Kašpar hlasoval 
pro. 
 
Schválení programu 
 
Nyní se posuneme k schválení dnešního programu. Všichni jste obdrželi návrh. Ptám 
se, zda má někdo z přítomných nějaké další návrhy do programu. Vidím, že se nikdo nehlásí, 
takže v tu chvíli předávám slovo předsedovi návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním. 
 
 
Pan  Satke:  Děkuji,  paní  starostko.  Vzhledem  k tomu,  že  nebyly  žádné  jiné  návrhy, 
budeme hlasovat o návrhu, tak jak byl předložen. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 28, proti 7, zdržel se 1, distančně připojený zastupitel hlasoval pro. 
 
Tímto otevírám bod 

 

P10-547597/2021 
 
1. 
Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022 
 
 
Předkládá  paní  radní  Sedmihradská.  Ještě  vteřinu.  Teď  jsem  prosila,  pan  zastupitel 
ještě má faktickou poznámku, pan zastupitel David Kašpar, tak jestli ho můžeme ještě pustit. 
 
 
Pan Kašpar: Hezké odpoledne. Omlouvám se, že jsem se do té diskuze přihlásil pozdě, 
nicméně  v souvislosti  s tím  neschváleným  zápisem  jsem  chtěl  konstatovat,  že  se  aktuálně 
nacházím  v čtrnáctém  dni  povinné  izolace,  nebo  jsem  byl  6.  prosince  identifikován  jako 
pozitivní na covid, takže dnes mi poslední den dobíhá izolace. Proto jsem distančně. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji vám, pane místostarosto, všichni jsme to slyšeli. 
Faktickou poznámku paní zastupitelka Radmila Kleslová, prosím. 
 
 
Paní Kleslová: Jenom bych chtěla říct, že nám klubu ANO to absolutně stačí, a my panu 
radnímu věříme. Takhle by nám to stačilo i v ostatních případech. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, pokud chcete, můžete se samozřejmě všech svých 
kolegů zeptat, kteří takto byli připojeni, zda skutečně plnili povinnost z jednacího řádu. Pokud 
mám  informace,  nikdo  z vás  za  panem  zastupitelem  Maršálkem  nepřišel.  Klidně  můžete. 
Budeme pokračovat bodem 1., jehož název jsem již načetla. Dávám slovo paní předkladatelce 
radní Luci  Sedmihradské. Prosím, máte slovo. 
 
 
Paní Sedmihradská: Přeji pěkné odpoledne. Poprosím technickou podporu o puštění 
prezentace, kdy předkládám návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2022, návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 – 27 a návrh akčního plánu městské části na 
rok 2022. Poprosím o posunutí. 
 
Co se týká hlavních parametrů, návrh rozpočtu na příští rok je sestaven tak, že obsahuje 
příjmy ve výši 1 053 mil., běžné výdaje ve výši 888 mil., investice ve výši 417 mil. a schodek ve 
výši 252 mil. Kč. 
 
Co  se  týká  plánu  zdaňované  činnosti,  výnosy  jsou  očekávány  ve  výši  542  mil.,  Kč, 
náklady ve výši 346 mil. Kč a výsledný zisk by měl činit 196 mil. Kč. Poprosím o posunutí. 

 

P10-547597/2021 
 
Co  se  týká  předložených  dokumentů,  od  počátku  volebního  období  respektujeme 
uvedené  principy,  tzn.,  předkládáme  rozpočet  a  plán  zdaňované  činnosti  včas.  Jedná  se  o 
hospodárný, rozvojový a transparentní návrh. Poprosím o posunutí. 
 
Včas již potřetí v řadě předkládám rozpočet a plán zdaňované činnosti ke schválení již 
v prosinci,  což  znamená,  že  městská  část  nemusí  hospodařit  dlouhé  týdny,  nebo  i  měsíce 
v rozpočtovém provizoriu a je možné zahájit nové výdaje okamžitě po spuštění roku. Současně 
to značně eliminuje administrativní zátěž, související s hospodařením v rámci rozpočtového 
provizoria. Poprosím o posunutí. 
 
Návrh  je  zodpovědný,  plně  respektuje  reálné  rozpočtové  omezení  městské  části. 
Městská část má uzavřenou smlouvu o kontokorentním úvěru, máme tedy finanční pojistku 
v nejisté době. Připomínám, že pro kontokorentní úvěr minulý měsíc jsme schválili smlouvu, a 
to smlouvu, která je bez zajištění, bez poplatku za blokaci zdrojů a s úrokovou sazbou, která 
v případě čerpání je nižší než overnight pribor. Předložený rozpočet a plán zdaňované činnosti 
navazuje na desetiletý strategický plán udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím navrženého 
akčního plánu. Poprosím o další obrázek. 
 
Z hlediska  srovnání  schválených  rozpočtů  pro  příští  rok  vidíte  jednak  mírný  nárůst 
běžných výdajů, který budu následně komentovat. Ambiciózní návrh investičních výdajů, ke 
kterým se rovněž dostanu. Za zmínku stojí poměrně vysoké převody ze zdaňované činnosti. 
Můžeme si to dovolit proto, že od roku 2019, tedy za celou dobu našeho volebního období 
jsme ze zdaňované činnosti nepřevedli ani korunu. Takže zatím plánujeme tento převod pro 
rok 2022. Poprosím o posunutí obrázku. 
 
Návrh je hospodárný. Celou dobu se snažíme o stabilní provozní výdaje. Co se týká 
nárůstu  jak  za  další  období,  tak  meziročně,  roli  hrají  samozřejmě  osobní  náklady,  kdy 
předkládaný  rozpočet  počítá  s rezervou  na  nárůst  osobních  nákladů,  související  s možným 
nárůstem tarifů. Současně je tam malá rezerva, kdyby došlo k přechodu přestupkové agendy 
již v roce 2022. Počítáme s 3 mil. na odchodné zastupitelů a oproti minulému roku je navýšení 
výdajů na opravy o 30 mil. Kč. To souvisí především s tím, že dlouhodobě je přesun některých 
oprav  ze  zdaňované  činnosti,  kdy  v minulosti  byly  prováděny  prakticky  všechny  opravy 
svěřeného  majetku  s výjimkou  oprav  v oblasti  životního  prostředí  ze  zdaňované  činnosti. 
Postupně  jsou  některé  opravy  realizovány  z činnosti  hlavní.  Co  se  týká  plánu  zdaňované 
činnosti,  i  tam  dochází  k různým  drobným  úsporám,  například  ostatní  náklady  jsou  v tom 
návrhu o 6 mil. nižší než v loňském roce. Poprosím ještě o další obrázek. 
 
Zde je vidět srovnání běžných výdajů po jednotlivých funkčních oblastech. Víceméně 
to dokumentuje to, co už jsem uvedla. Rezerva na platy a mzdové výdaje, navýšení oprav jak 
v oblasti životního prostředí, tak správy majetku včetně kulturních objektů. Pro ty z vás, kdo 
velmi dobře vidí, vidíte velmi drobný nárůst v oblasti kultury, sportu a volného času. Zde se 
jedná o metodickou změnu, kdy v loňském roce jsme plně rozpočtovali časopis Praha 10 ve 
zdaňované činnosti. Nyní na základě doporučení kontrolní skupiny Magistrátu hl. m. Prahy je 
94 % nákladů souvisejících s vydáváním časopisu v hlavní činnosti. Poprosím o posunutí. 
 
Návrh je rozvojový. V rozpočtu je 32 % výdajů investičních, a připomínám, že se jedná 
pouze o výdaje, které kryjeme ze zdrojů městské části. Navíc budou do rozpočtu zapojeny 
10 
 

P10-547597/2021 
dotace  jak nově získané,  tak dotace  převáděné z minulých  období, ty v tom  rozpočtu  nyní 
nejsou. Co se týká nákladů na opravy, tak ty v plánu zdaňované činnosti tvoří téměř 50 %. 
 
Za rozvojové považuji i to, že akční plán MČ Praha 10, tak jak je ten návrh předkládán, 
ze 129 projektů obsahuje 39 projektů investičních a 19 je nových. Poprosím o další obrázek. 
 
Na obrázku jsou hlavní investice, kdy více méně to hlavní, co nás čeká v příštím roce, je 
dokončení novostavby MŠ Bajkalská, realizace zateplené fasády a dalších energetických úspor 
v ZŠ Olešská, revitalizace parku Na Solidaritě a především zahájení rekonstrukce ZŠ v Olšinách, 
kdy ona se tam v tuto chvíli krčí ZŠ v Olšinách s 12 mil. Kč, ale je to proto, že máme ještě dotaci 
80 mil. Kč z hl. m. Prahy, která do rozpočtu ale bude zapojena až při finančním vypořádání. 
 
Současně  stojí  za  zmínku,  že  poprvé  jsou  do  rozpočtu  zapojeny  příspěvky,  které 
městská  část  získala  na  základě  uplatňování  metodiky  spoluúčast  privátního  sektoru  ve 
veřejných  výdajích.  V tom  návrhu  rozpočtu  jsou  tyto  prostředky  jednoznačně  označeny. 
Poprosím o další obrázek. 
 
Důležité  pro  nás  je  návrh  připravit  a  projednat  transparentně.  Návrh  rozpočtu  byl 
projednán  ve  vybraných  výborech,  resp.  vybrané  kapitoly  byly  projednány  ve  vybraných 
výborech, na desítkovém fóru bylo představeno propojení strategického, resp. akčního plánu 
a  rozpočtu.  Jeden  z těch  diskuzních  stolů  byl  věnován  hospodaření  městské  části,  kde  se 
občané  a  další  účastníci  desítkového  fóra mohli  ptát na  hospodaření  městské  části.  Návrh 
rozpočtu byl zveřejněn na webu městské části již 18. listopadu, tj. více než měsíc před dnešním 
jednáním.  Připomínám,  že  zákonná  lhůta  je  15  dnů,  takže  jsme  ji  překročili  vlastně 
dvojnásobně.  Veřejné  jednání  finančního  výboru  proběhlo  22.  listopadu,  takže  také  téměř 
před měsícem. 
 
Co se týká komentáře, komentář je zpracován velmi podrobně pro každou položku, 
nicméně  obsahuje  i  shrnutí,  srovnání  s minulými  roky,  a  s ohledem  na  komplikovanost 
hospodaření městské části a existenci dvou účetních okruhů je tam i průvodce hospodařením 
městské části. Poprosím o posunutí na ten poslední obrázek. Opakuji, že rozpočet a návrh 
plánu zdaňované činnosti předkládáme včas a jedná se o zodpovědný, hospodárný, rozvojový 
a transparentní návrh. 
 
Další  dokument  klíčový,  který  budeme  schvalovat  v rámci  tohoto  bodu,  je  výhled 
rozpočtu na roky 2023 až 2027. Co se týká rozpočtového výhledu, je třeba myslet na to, že 
reflektuje  současnou  metodiku,  kdy  obsahuje  100  %  výdajů,  ale  jen  některé  příjmy.  Tzn., 
výsledné  saldo  je  značně  nadhodnoceno  oproti  tomu,  jak  bude  vypadat  skutečnost.  Při 
sestavování  výhledu  jsme  vycházeli  z údajů,  které  jsou  k dispozici  dnes,  resp.  v době  jeho 
sestavení. V případě, že dojde k nějakým podstatným změnám, že se změní situace, tak není 
problém výhled aktualizovat i případně v průběhu roku, jak jsme zažili v roce 2020, kdy byl 
výhled aktualizován kvůli příchodu pandemie Covid. 
 
Co  se  týká  schvalovaného  usnesení,  je  obdobné  jako  v loňském  roce,  kdy  v bodě  1 
schvaluje zastupitelstvo všechny uvedené dokumenty. V bodě 2 zastupitelstvo zmocňuje radu 
MČ k úpravám rozpočtu, kdy toto zmocnění je limitováno 5 mil. Kč s výjimkou dotací, které 
získáme. Takže dotace, které přijdou z Magistrátu hl. m. Prahy, jsou zapojovány do rozpočtu 
11 
 

P10-547597/2021 
rozhodnutím  rady  MČ,  v případě  jiných  změn,  překračujících  5  mil.  Kč  půjdeme  na 
zastupitelstvo. 
 
Co se týká úkolů, které vyplývají pro radu, je to jednak provedení rozpisu závazných 
ukazatelů  rozpočtu  a  plánu  zdaňované  činnosti,  následně  stanovení  maximálního  počtu 
zaměstnanců  v sociálních  příspěvkových  organizacích  KD  Barikádníků  a  na  úřadu  městské 
části, a poslední bod je potom - první polovina posledního bodu je úkol pro mě, abych vám 
v září roku 2022 předložila zprávu o hospodaření za první pololetí, a druhý úkol je pro toho, 
kdo vzejde z nových voleb jako radní pro rozpočet. 
 
Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti byl projednán ve finančním výboru. Bylo 
k tomu přijato usnesení a poprosím pana předsedu, aby vás seznámil s obsahem jednání a 
s obsahem usnesení. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Pan  předseda  Roman  Bulíček,  prosím  o  zapnutí 
mikrofonu. 
 
 
Pan Bulíček: Dobrý den, děkuji za slovo. Rád bych potvrdil informaci, že finanční výbor 
ZMČ  Praha  10  se  dne  22.  11.  na  svém  šestém  jednání  v tomto  roce  zabýval  jako  hlavním 
bodem návrhem rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022, a v počtu 
osmi  členů  celkem  z 9  odsouhlasil  předložený  materiál  návrh  rozpočtu  a  plánu  zdaňované 
činnosti MČ Praha 10 na rok 2022. Členové se seznámili, tak jako my teď, s obsahem, celý bod 
byl představen a proběhla diskuze, tak jak bylo plánováno. Myslím, že za finanční výbor mohu 
konstatovat, že vše bylo splněno. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Také  děkuji  a  otevírám  tímto  diskuzi.  Vidím  pana 
zastupitele  Kostku  přihlášeného  řádně  i  fakticky.  Tak  jestli  to  platí,  tak  prosím  faktickou, 
technickou pane zastupiteli. 
 
 
Pan Kostka: Nejdříve mám tu technickou, a to bych chtěl říct, že jsme sice na finančním 
výboru projednávali schodek rozpočtu, ale byl jiný, než máme zde předložený. Na finančním 
výboru byl schodek rozpočtu 254 mil., a zde máme schodek rozpočtu 252 mil. Takže jsme si 
schválili jiný rozpočet, než teď projednáváme tady. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře, hned vypořádáme, abyste pak měl plný čas na svůj 
řádný příspěvek. Prosím paní předkladatelku. 
 
 
Paní Sedmihradská: Děkuji za tuto připomínku. Mezi finančním výborem a termínem, 
kdy rozpočet schvalovala rada, došlo k upřesnění výše dotace na výkon přenesené působnosti, 
12 
 

P10-547597/2021 
tzn. ten návrh, který projednával finanční výbor, v tuto chvíli jsme tu informaci neměli, proto 
jsme do toho návrhu zapojili dotaci ve stejné výši, jako v loňském roce. Mám pocit, že to bylo 
79  mil.  korun,  a  následně  přišla  ta  nová  informace,  tzn.,  ta  verze  byla  aktualizována,  byly 
navýšeny příjmy asi o 2 mil. Kč na těch 81 966 tisíc, a o stejnou částku byl ponížen schodek. 
Omlouvám se, na toto jsem zapomněla. To je celý důvod rozdílu mezi tím, co bylo projednáno 
na finančním výboru, a co je dnes předkládáno. Ta vyvěšená verze už obsahovala tuto korekci. 
Bohužel tato informace letos přišla extrémně pozdě, takže jsme ji zapracovali až v průběhu 
druhé půlky listopadu. Děkuji za upozornění. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Tak  a  prosím,  ještě  technickou  poznámku  paní 
zastupitelka Kleslová, prosím. 
 
 
Paní Kleslová: Jednak jsem chtěla říct, že to je moje první technická v tomto bodě, 
nevím, proč tam je dvojka. A pak jsem se chtěla právě zeptat to, co paní radní asi jakoby říkala. 
Vy jste říkali, že byl už před měsícem ten rozpočet vyvěšený, tak jsem se právě chtěla zeptat, 
jestli tam byl vyvěšený ten, co máme nyní předložený, anebo ten, co byl na výboru. 
 
 
Paní Sedmihradská: Na úřední desce je vyvěšen návrh, který již obsahuje tuto změnu. 
To co je na webu, tam si myslím, že je to ještě bez té úpravy, ale tam se skutečně jedná o návrh 
ten první, který byl, jedná se o návrh pro finanční výbor. Na úřední desce je to správně, a až 
bude rozpočet schválen, tak bude samozřejmě zveřejněna ta verze opravená. Ale z toho, jak 
je to zveřejněno, je zřejmé, kdy se co zveřejňovalo, takže tam není žádný problém. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Vypořádali jsme technické, a řádně do diskuze 
jako první pan zastupitel Martin Kostka. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Kostka: Ještě jednou dobrý den, děkuji za slovo. Máme zde před sebou rozpočet 
na rok 2022, tentokrát se schodkem 252 mil. Kč. Rozdíl oproti minulým letům je ale ten, že 
bude kryt nejen přebytkem hospodaření z let minulých, ale i kontokorentním úvěrem ve výši 
130 mil. Kč, který, jak bylo řečeno, může, ale nemusí být použit. 
 
Splátka tohoto kontokorentu je jeden rok, takže pokud to dobře chápu, když se použije 
na  krytí  investic  např.  v polovině  roku,  zatíží  to  nové  vedení  radnice  nejen  investicemi, 
přesahujícími miliardu, jako je např. rekonstrukce budovy úřadu a staré školy v Olšinách, ale i 
splácením tohoto kontokorentu. 
 
Ještě  bych  se  chtěl  zeptat.  Městská  část  obdržela  účelovou  dotaci  na  rekonstrukci 
radnice ve výši 100 mil. Kč. Ta je započítána do příjmů, takže reálný schodek je tedy o 100 mil. 
vyšší? V úvodním slovu paní starostky při schvalování rozpočtu na rok 2019 se píše, že minulé 
vedení městské části přenechalo této koalici investice v objemu, překračujícím 600 mil. Kč. 
13 
 

P10-547597/2021 
V rozpočtu na příští rok je ale plánováno např. na rekonstrukci radnice pouze 18 mil. Kč. Z toho 
usuzuji, že ani v roce 2022 nepočítáte se zahájením rekonstrukce budovy radnice, a tudíž tuto 
investici ve výší, přesahující 1 mld. přesunete na nové vedení, což jste v minulosti kritizovali. 
 
Stále slyšíme, jak neprojídáte peníze Prahy 10, ale například odložením rekonstrukce 
školy v Olšinách jste přišli minimálně o 30 mil. Kč. Cena podle původního projektu z roku 2019 
byla 222 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná cena realizace rekonstrukce na rok 2021 je 253 mil. 
Kč bez DPH. 
 
Dalším vyhazováním peněz z oken, a to obrazně i skutečně, je rekonstrukce radnice. 
Slibovali  jste  podle  vašeho  harmonogramu  prací,  že  letos  dojde  ke  stěhování  a  příští  rok 
k zahájení rekonstrukce. K tomu dle plánovaných investic nedojde ani v roce 2022. Namísto 
toho jste vyčlenili např. na opravu oken a jiných oprav přes 8 mil. Kč. Tyto opravy ale nebudou 
při rekonstrukci využity, tudíž peníze přijdou vniveč. 
 
O další peníze městská část přišla vypovězením současných nájemců v budově úřadu, 
a to o minimálně 3 mil. Kč ročně. Kritizovali jste minulé vedení, že žilo z prodeje majetku města. 
Vy  přitom  plánujete  prodat majetek městské  části  ve  výši  211  mil.  Kč. Když  srovnám  vaše 
vystoupení  na  začátku  vašeho  vládnutí  a  tento  rozpočet,  tak  děláte  přesně  to,  co  jste 
kritizovali. 
 
A teď tu mám pár otázek. Plánujete investovat do oprav areálu Gutova přes 10 mil. Kč. 
Tento  areál  využívají  stejně  jako  vámi  zrušenou  pohotovost  obyvatelé  celé  Prahy.  Chci  se 
zeptat, jak velké jsou plánované příjmy z pronájmu restaurace v areálu Gutova a ze sportovišť 
nacházejících se v tomto areálu. 
 
Dále se chci zeptat na položku 5169, nákup ostatních služeb, údržba zeleně. Kritizovali 
jste nevýhodné smlouvy na údržbu zeleně. Když se ale podíváme na závěrečné účty z roku 
2019 – 2020, jsou náklady na tuto položku stejné, nebo i nižší, než vámi plánované na rok 
2022. Přitom například počet sečí z důvodu udržení vláhy je nižší než v minulosti. Myslíte si, že 
tyto nové smlouvy jsou opravdu pro městskou část výhodnější? 
 
Dále  zde  máme  otázky  z kapitoly  Doprava.  V rozpočtech  na  roky  2020  –  2021  bylo 
vyčleněno  okolo  2  mil.  Kč  na  studie  proveditelnosti  a  zpracování  projektu  vybudování 
parkovacích domů v lokalitě ulic Jahodová a V Olšinách. V rozpočtu na rok 2022 je dokonce 
vyčleněno na tyto studie 9 mil. Kč. Chci se zeptat, jestli už máte nějaké výsledky těchto studií 
a nějaký termín, kdy by se mohl parkovací dům postavit, nebo nás čekají každý rok další a další 
studie? 
 
K tomuto bych se ještě chtěl zeptat, jak velké příjmy do rozpočtu plánujete ze 
zavedení modrých zón a z pokut za neoprávněné parkování? Spojuji příspěvky. Parkování na 
těchto zónách. Jak velké jsou celkové příjmy z těchto, a kolik z celkové částky dostane 
městská část? 
 
Pak zde máme vyčleněné příspěvky na provoz a opravu KD Barikádníků. Není zbytečné 
plánovat opravy za 4 mil. Kč, když už probíhají mezi radní Třeštíkovou a radním Benešem a 
Kočím  o  odsvěření  tohoto  majetku  městské  části  ve  prospěch  Magistrátu,  kde  je  nabídka 
14 
 

P10-547597/2021 
z Magistrátu, že se postarají o opravu a provoz kulturního domu? Není lepší počkat na výsledek 
těchto jednání? 
 
Dále  se  chci  zeptat  na  položku  5021  odměny  za  provedenou  práci  konanou  mimo 
pracovní poměr a položku 5166 konzultační, poradenské a právní služby v celkové výši 9 mil. 
Kč. Chtěl bych se zeptat, na co konkrétně budou tyto finanční prostředky použity, a proč tuto 
práci nemohou vykonávat úředníci? 
 
A pak zde máme střednědobý výhled rozpočtu. Z jakých kritérií vycházíte při přípravě 
tohoto výhledu? Chápu, že se každý rok bude střednědobý výhled rozpočtu lišit, ale ne o stovky 
milionů. Například schodem ve výhledu předloženém v roce 2020 se s tím letošním na rok 
2023 a na 2024 liší pokaždé o 400 mil. Kč. Počítáte v tomto výhledu i s výpadkem příjmů z daně 
z nemovitostí, k jehož snížení jste se zavázali v roce 2022? 
 
Co bych chtěl ocenit v tomto rozpočtu, je 10 mil. na chodníkový program, který zde 
fungoval už za minulých vedení. Vy jste ho omezili, ale naštěstí se k němu již vracíte. A co mi 
v rozpočtu chybí, je podpora bydlení, konkrétně bytové výstavby. Na Magistrátu mají program 
na podporu družstevního bydlení, a tady nám chátrá již mnoho let dům v ulici Černokostelecká 
–  Malínská,  a  i  za  vašeho  vládnutí  se  s tímto  domem  nic  neudělalo.  Přitom  by  zde  mohly 
vzniknout desítky družstevních bytů za podpory Magistrát a Prahy 10. Děkuji. 
 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Dobrá,  pokusím  se  to  vzít  postupně.  Co  se  týká  dotace  na 
rekonstrukci radnice, ta není součástí navržených příjmů, to je jedna odpověď. 
 
Co se týká splátky úvěru, v tuto chvíli je smlouva podepsána tak, že do 7. 12. 2022 je 
třeba ten úvěr splatit, tzn., můžete si být jist, že my ho splatíme a po volbách je jenom potřeba, 
aby si nové vedení radnice velmi dobře zvážilo, jestli chce úvěr prodloužit, a pokud ano, je 
potřeba, aby tak nové zastupitelstvo učinilo nejpozději do 7. 12. 2022. 
 
Co se týká odložení rekonstrukce staré školy, rozhodně se nejednalo o nějakou zlovůli, 
ale o důsledek technických skutečností. 
 
Co  se  týká  harmonogramu  pro  rekonstrukci  radnice,  nyní  se  finalizuje  aktuální 
harmonogram, který vychází z nových skutečností, např. toho, že městská část získala stavební 
povolení asi před 14 dny. Částky, které jste uvedl, ty asi není třeba komentovat. 
 
Co  se  týká  areálu  volného  času  Gutova,  příjmy  z pronájmu  restaurace  vám  rádi 
poskytneme.  Co  se  týká  výnosů  z jednotlivých  sportovišť,  to  je  příjem  akciové  společnosti 
Praha 10 – Majetková a. s. 
 
Náklady  na  údržbu  zeleně,  teď  abych  to  řekla  správně.  Proběhlo  přesoutěžení 
dodavatelů, kdy první rok, kdy se jelo podle nových smluv, byl rok letošní 2021, kdy jsme více 
méně rozpočtovali, odhadovali ty náklady, tam došlo k nějaké drobné chybě, proto jsme ten 
rozpočet i upravovali. Pro příští rok vycházíme již ze zkušeností s novými smlouvami. Současně 
se ukázalo, že v určitých oblastech je potřeba, ona to není jenom údržba zeleně, on je to i úklid, 
tam je potřeba vynaložit trochu větší finanční prostředky, aby byl udržen standard, který na 
Praze 10 chceme. 
15 
 

P10-547597/2021 
 
Co se týká dopravy, to nebudu rychle hledat, ale domnívám se, že možná je to chyba 
komentáře,  v každém  případě  pro  letošní  rok  není  plánováno  9  mil.  Kč  na  další  studie 
parkovacích  domů,  ale  už  by  se  mělo  jednat  o  výdaje,  související  s přípravou  projektové 
dokumentace. Takže dalším stupněm není to, že pořád zadáváme to samé. Jedeme krok za 
krokem, abychom postupně jednou dokázali ty parkovací domy zrealizovat. 
 
Co  se  týká  příjmů  ze  zón  a  pokut,  příjmy  ze  zón  jsou  v plánu  zdaňované  činnosti. 
Domnívám se, že je tam 15 mil. Kč. Co se týká pokut, tak si myslím, že máme narozpočtovány 
ve výši 25 mil. Kč. Pro městskou část, městské části zůstávají veškeré příjmy z pokut a 1/2 
z čistého zisku z parkovacích zón z těch parkovaček. Je tam velké zpoždění. Nyní jsme získali 
zisk ze zón za rok 2020 a bylo to ve výši asi 5,5 mil. Kč. To co je v rozpočtu nebo resp. v plánu 
zdaňované činnosti pro rok 2022 těch 15 mil. Kč, to očekáváme, že bude polovina toho čistého 
zisku. 
 
Co  se  týká  opravy  KD  Barikádníků  a  odsvěření,  přesně  tak.  Počkáme  na  výsledek 
jednání, a potom se rozhodneme. 
 
Poslední otázka, a tam jsem si to nedokázala zapsat všechno, ale týkala, ale týkala se 
především dohod o provedení práce. Ukazuje se, že na určité činnosti je nezbytné najmout 
další lidi a že tyto dohody jsou z hlediska nástroje, který máme k dispozici, výhodné. Co se týká 
celkové částky, za je na úrovni loňského, předloňského, před-předloňského atd. roku. Tam 
k žádnému nárůstu nedochází. To je k tomu. 
 
Výhled.  Ano,  oproti  minulosti  dochází  k nárůstu  výhledu  výdajů,  má  to  dvě  příčiny. 
První, s rekonstrukcí staré školy jsme tak daleko, že na profilu zadavatele je vypsaná soutěž, 
tzn., že příští rok se skutečně začne stavět, a tím pádem se zvyšují výdaje. Současně bohužel 
v důsledku  covidu,  ekonomické  krize  a  tisíce  dalších  skutečností  dochází  k nárůstu  cen 
stavebních prací,  takže to  je  tam  nějakým  způsobem  reflektováno.  Výpadek příjmů z daně 
z nemovitých věcí je ve výhledu vidět, kdy příjmy pro příští rok jsou asi poloviční. To tam je 
podchyceno. 
 
Co  se  týká  podpory  bydlení,  domnívám  se,  že  městská  část  na  bydlení  vynakládá 
poměrně významné prostředky. Jedná se především o opravy volných bytů, které můžete najít 
v plánu zdaňované činnosti tady ve středisku OBN. Současně, a to je pravda, že tam nevidíte, 
z Fondu rozvoje dostupného bydlení jsme letos získali dotaci 55 mil. Kč, z nichž odhadem 25 – 
30  mil.  Kč  bude  převedeno  do  příštího  roku.  To  je  další  podpora  bydlení,  která  bude 
realizována. Současně v plánu zdaňované činnosti i v rozpočtu v odboru OMP, resp. kapitola 
82, jsou další výdaje, které souvisejí s rekonstrukcemi bytových domů. Je to tam. Pokud vás to 
zajímá, tak ráda s vámi pak ten rozpočet projdu a ukážu vám to, ale přijde mi to v tuto chvíli 
nadbytečné.  Pokud  by  se  některý  z kolegů  chtěl  vyjádřit  k oblastem,  které  jste  vznesl, 
samozřejmě budu ráda. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji.  Právě  jsem  to  chtěla  říct,  že  mám  pocit,  že 
můžeme v tomto bodě, já podle jednacího řádu můžu vyzvat případně kolegy, pokud se chcete 
ke své rozpočtové gesci, za kterou odpovídáte, nějak vyjádřit, tak mně dejte vědět, já vám dám 
16 
 

P10-547597/2021 
slovo v rámci předkladu, protože rozpočet se týká celého našeho vedení, také samozřejmě 
pokud nikdo nebude namítat toto moje rozhodnutí, tak prosím, hlaste se, případně to můžeme 
prohlasovat. 
 
Nevidím,  že  by  chtěl  někdo  teď  reagovat  z kolegů  z rady,  takže  dále  je  do  diskuze 
přihlášena paní zastupitelka Romana Šímová. Prosím, máte slovo, paní zastupitelko. 
 
 
Paní  Šímová:  Dobrý  den,  děkuji  za  slovo,  paní  starostko.  Chtěla  bych  se  dotknout 
určitých  konkrétních  položek,  a  nedříve  to  bude  položka  ostatní  záležitosti  sdělovacích 
prostředků, a potom půjdu do majetku. 
 
Teď jestli můžu, na straně 39 se dotknu položky nákup ostatních služeb. Jedná se už o 
vámi zmiňovaný jednak měsíčník, vydávání měsíčníku a vůbec tyto služby. Já jsem si spočítala 
z těch dvou částek, které tady uvádíte, jedna je 1 700 tisíc, je to částka na nějaké vaše mediální 
akce, a 2 mil. 632 na vydávání měsíčníku. Když jsem sečetla tyto částky, vydělila 12, vycházejí 
mi měsíční výdaje 361 700 tisíc, a k tomu jsem si s dovolením vzala tiskové oddělení, které má 
pět zaměstnanců, průměrná měsíční mzda 34 tisíc, to jsem ještě asi výrazně podstřelila, takže 
mi vychází 170 tisíc na měsíc. Když sečtu tyto dvě částky, tak mi vychází částka 531 700 zhruba 
jako měsíční výdaj jednak na vydávání toho časopisu a vůbec na tyto akce. 
 
Chtěla bych se zeptat, jestli tato částka vám přijde adekvátní. Mně přijde hodně vysoká. 
Obzvlášť v době, kdy občané padají do dluhových pastí, nemají na nájemné, jestli skutečně 
tato částka by se nedala vynaložit efektivněji, a také jsem si spočítala jen tak pro zajímavost, 
co vlastně udělá to, když otevřete nebo nově vytvoříte oddělení, které má čtyři zaměstnance, 
kolik to stojí. Už minule jsem se zmiňovala například o oddělení strategie a participace. Nic 
proti tomu oddělení, já sama mám velice ráda projektové řízení, ještě se potom zmíním o těch 
projektech na konci. Ale vyšlo mi, že každé takové oddělení o čtyřech zaměstnancích stojí 136 
tisíc minimálně měsíčně, ročně milion 632, za funkční období 6,5 mil. Znovu bych se chtěla 
ptát, jestli by nebylo vhodné zvážit vůbec počet zaměstnanců v některých odděleních, nebo 
vůbec některá oddělení, která jsou zřízena. 
 
Potom bych se chtěla dotknout majetku, konkrétních položek majetku. Vy už jste tady 
zmiňovala ty nespecifikované rezervy na byty, které dělají 2,5 mil. Ptám se, proč jsou ty byty 
volné, z jakého důvodu, proč se nepronajímají. Na každé komisi majetkové se ptám, jestli už 
byla schválena nějaká strategie, podle kterých se byty prodávají, prodávají se nebyty, podle 
kterých se byty opravují. Nedostala jsem ještě ani jednu reálnou odpověď, ani o strategi , ani 
o systému. Je to pro mě velice nepřehledné, vůbec tomu nerozumím. 
 
Další  položka  je  investiční  výdaje,  konkrétně  služby  následné  péče  na  straně  44,  a 
zařazení jako nových, a tam mě zaujalo finanční prostředky sloučené rekonstrukce nebytových 
prostor. Já ze své několikaleté zkušenosti vedení tohoto oddělení nebo referátu vím, že se do 
nebytových prostor nikde neinvestuje. A jestliže si někdo pronajme nebytový prostor, tak si 
ho zainvestuje ve 100 % sám. Takže se ptám, na jaké konkrétní nebytové prostory, nebo jak 
tomu mám rozumět, tady 2,5 mil. tomuto nákladu. 
17 
 

P10-547597/2021 
 
Dále ještě y mě zajímalo tady na straně 53 rekonstrukce secesní školy Strašnická. Je 
tam 3 800 tisíc, a je to zahájení realizace. Jestli by mi někdo dokázal stručně říci, co stojí na 
zahájení realizace 3 800 tisíc. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Spojujete příspěvky? 
 
 
Paní Šímová: Spojuji. Na straně 54 ostatní osobní výdaje, odměny za provedenou práci 
podle  dohod  a  prací  konaných  mimo  pracovní  poměr.  Tady  už  se  o  tom  někteří  kolegové 
zmiňovali, je to 7 mil. Kč, jestli koukám dobře. 
 
A teď přímo k majetku. Položka budovy haly a stavby na straně 59 rekonstrukce budovy 
úřadu, jsou tam uvedeny právní služby firmy Karolas Legal řádově 500 tisíc korun. O jaké služby 
v souvislosti s rekonstrukcí radnice jde? Tady už moje dotazy některé směřovaly v předchozím 
období na právní služby celkově při rekonstrukci. Ty částky jsou ohromně vysoké. 
 
Na straně 61 píšete o nákladech na OBN. Je to 164 139 tisíc. Chtěla jsem se zeptat, 
jestliže vidíme náklady a výnosy a vůbec tady nikde třeba není, nenašla jsem o tom zmínku, 
jaká částka je pohledávek, nebo co se vůbec stalo s byty, jestliže nabízíte novou metodu těm 
různým sociálním vrstvám. V roce 2018, co jsem měla poslední informaci, vím, že pohledávky 
na byty byly v řádech 500 mil. Kč. Chtěla bych se zeptat, co se s tím stalo, jestli se snížily, jakým 
způsobem vzrostly, nebo nevzrostly, protože jestliže máme náklady, pak máme nějaké výnosy, 
tak z mého pohledu když nedostaneme tuto informaci, tak je to velice zkreslené. 
 
Na straně 63 byty a nebytové prostory. Výdaje se zajištěním elektronických aukcí 500 
tisíc, v čem spočívají tak vysoké výdaje? Pozemky hned pod tím na straně 63 píšete, že jsou 
finanční prostředky určené zejména na výdaje spojené s údržbou pozemku. Za dobu, co jsem 
měla možnost být na úřadě, se do pozemků neinvestovala ani koruna, obzvlášť do pozemků, 
které byly určeny k pronájmu, jako jsou zahrádky, nevím, další ostatní pozemky. 
 
Pod  tím  položka  OMP  zajištění  právních  služeb,  spojených  z prodejem  nemovitého 
majetku, výběrové řízení. Další částka 4 700 tisíc. Zase otázka, kdo to pro vás provádí, je ten 
náklad  relevantní?  A  dole  znovu  pozemky  ostatní  náklady.  Finanční  prostředky  jsou  výše 
uvedené  převody  nedohledatelný  nedoplatků  s pronájmem  pozemků.  Na  co  tady  máte 
oddělení vymáhání pohledávek, kde sedí pět nebo šest lidí? 600 tisíc. O co se jedná konkrétně 
v této položce? 
 
Ještě bych se velice krátce, jestli mi to čas dovolí, dotkla těch projektů, jak jsem o tom 
mluvila, tady oddělení participace, zaujaly mě některé projekty, které vy uvádíte jako projekty, 
a chtěla bych se zeptat, jestli když to uvádíte jako projekt, jestli je to hrazeno těmi náklady 
přímo  na  ty  zaměstnance  těch  oddělení,  anebo  jestli  je  to  náklad  navíc.  Mám  tady  třeba 
urbanisticko-architektonickou soutěž jako projekt. Zajímalo by mě u všeho, jestli je to tedy 
řazeno, jestli to provádějí zaměstnanci úřadu, kteří už jsou za to placeni, nebo je to mimo tento 
rozpočet. 
18 
 

P10-547597/2021 
 
Bytové domy projekt, úprava a údržba. Co to je za projekt, který tady je? Jestli už je to 
vlastně  projekt,  který  jsem  citovala  teď  v rozpočtu.  Celková  obnova  vily  Karla  Čapka 
zpřístupnění veřejnosti. Jaká částka na to bude vynaložena? Co to je za projekt? Vila Karla 
Čapka stála už mnoho milionů. Je to skutečně v této době relevantní? Ještě mám pokračovat? 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Ještě máte jeden příspěvek. 
 
 
Paní Šímová: Spolupráce s podnikateli. O jakou spolupráci s podnikateli jde? Jestliže 
prodáváte  nekompromisně  všechno,  co  je  tady  k mání,  nebytové  prostory,  pozemky,  jak 
chcete  ovlivňovat  jednání  v jednotlivých  částech  Prahy  10,  jestliže  tam  už  nic  nevlastníte? 
Nebo v čem spočívá spolupráce, pomoc podnikatelům, kteří krachují, kteří se ocitají ve velice 
složité finanční situaci? V čem ten projekt, který tady vidím, v čem spočívá a kolik stojí? 
 
Jeden z posledních, což mě zaujalo jako projekt, nábor nových zaměstnanců. Znovu se 
ptám. Je to v rámci toho, že máte personalisty, máte personální oddělení, a toto je většinou 
v náplni práce personalisty. A vy to berete jako projekt nový, který financujete zvlášť. Já jsem 
se dívala do té kapitoly, tam to bohužel nenajdu, rozpad této částky. Pokračování projektu 
Úřadu  městské  části,  profil  úřadu  s cílem  zmodernizovat,  zefektivnit,  zkvalitnit,  to  je  další 
projekt. Taky by mě zajímalo, jak je financován. 
 
A jeden z posledních je KD Barikádníků, částečná oprava objektu, výměna oken. Tady 
jsme se dozvěděli minulé zastupitelstvo, že chcete nějakým způsobem odsvěřit, a teď vidím, a 
v rozpočtu, tuším, je kolem 5 mil., jestli jsem se nespletla. Zase znovu k tomuto projektu? Co 
to je za projekt? Proč se vůbec realizuje v této době? Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Jestli chce paní předkladatelka nebo kdokoli reagovat? 
Paní předkladatelka. 
 
 
Paní Sedmihradská: Paní Šímová, děkuji za tisíc otázek. Strašně mě mrzí, že jste nezašla 
na finanční výbor, protože tam jsme určitě měli prostor věnovat se jednotlivým položkám. 
Vezmu to zevrubně, ale skutečně v tuto chvíli nejsme schopni jít položku po položce, dám vám 
doporučení, jak ty informace získat. 
 
Co se týká výdajů, souvisejících s ostatní záležitostí sdělovacích prostředků. Jak už jsem 
zmínila,  nově  rozpočtujeme  podstatnou  část  měsíčního  časopisu  v této  položce.  Uvedená 
částka 2 632 tisíc vyplývá z uzavřených smluv. Všechny smlouvy, a to jak na distribuci, tak na 
tisk, byly soutěženy, uzavřeny, a nyní se jedná skutečně jenom už o dokončení. Co se týká, 
jestli  chceme  zvážit  existenci  některých  oddělení.  My  ne.  My  jsme  vytvořili  ta  oddělení, 
protože se domníváme, že nám pomáhají naplňovat naše politické priority, a proto ta oddělení 
byla  zřízena.  Co  se  týká  rezervy  2,5  mil.  Kč  na  volné  byty,  jedná  se  o  rezervu.  V minulých 
obdobích se ukázalo, že je z důvodu platných metodik třeba u volných bytů tyto výdaje hradit 
19 
 

P10-547597/2021 
z rozpočtu. Necháváme si tam rezervu, protože máme velké potíže s tím, odhadnout, kolik to 
bude peněz. Už pro letošní rok je to výrazně míň, než 2,5 mil. Bude to tak i v příštím roce. 
Nicméně obezřetnost nás učí nechat si nějakou rezervu. 
 
Co se týká strategie prodeje nemovitého majetku, to si myslím, že není součástí teď té 
rozpravy o rozpočtu. Myslím si, že jsme vám to ve středu na komisi majetkové poměrně pečlivě 
to naše stanovisko vysvětlili. 
 
Investice do nebytu, předpokládám, pokud to odbor s gesčním radním takto navrhli, 
tak reagují na nějakou konkrétní potřebu. 
 
Stará škola. Co se týká staré  školy, v tuto chvíli jsou v rozpočtu  prostředky na dvou 
řádcích,  a  to  je  jednak  řádek,  který  souvisí  s příspěvkem  na  základě  metodiky.  Pak  je  tam 
částka,  která  je  nijak  neomašličkovaná,  a  toto  jsou  prostředky,  které  nám  umožní  zahájit 
rekonstrukci.  Současně  máme,  do  finančního  vypořádání  půjde  dotace  ve  výši  80  mil.  Kč, 
kterou  bychom  měli  mít  k dispozici  někdy  v březnu,  v dubnu,  nejpozději  v květnu,  tzn., 
s úderem května máme k dispozici pro rekonstrukci staré školy pro příští rok 93,4 mil. Kč. To 
co možná je nepřehledné, je to, že ty peníze jsou na několika řádcích. Je to způsobeno tím, že 
mají různé zdroje. Zdroj hl. m. Praha, těch 80 mil. Kč tam ještě není, nicméně v komentáři o 
nich mluvíme. Potom jsou tam, podle mě je tam 3,5 mil. Kč na základě metodiky a 8 mil. Kč 
volných. 
 
Co se týká dohod o provedení práce, o tom jsem mluvila. Právní služby firmy Karolas, 
tyto právní služby souvisely s rekonstrukcí radnice a se všemi kroky, které se činí, tzn., podle 
mě tam byla nějaká dohoda, příprava dohod o narovnání s Casuou, příprava zadávacího řízení 
na  další fáze související s rekonstrukcí radnice, není to nic tajného, ty podrobnosti můžete 
dostat. A předpokládáme, že v příštím roce to poběží obdobně. 
 
Co se týká pohledávek, pohledávky v rozpočtu by se mohly objevit pouze v jedné chvíli, 
a to očekávané výnosy z vymožených pohledávek. Vzhledem k tomu, že se jedná o tak nejistou 
položku, o jakou  se jedná, tak je tam neuvádíme. Pokud vás zajímají historické  informace, 
položte dotaz, rádi vám ty informace poskytneme, ale skutečně to není předmětem plánu na 
příští rok. 
 
Teď  jste  najela  do  těch  desítek  položek  v plánu  zdaňované  činnosti,  tam  velmi 
doporučuji, abyste se domluvila ideálně s vedoucími příslušných odborů, a prostě to s nimi 
prošla, protože to není skutečně na jednání zastupitelstva. Každá položka je odůvodněna, ten 
odhad vychází ze zkušeností, které máme, takže tam si myslím, že by to bylo ideální. Pokud 
možno nedávejte si 106, víte, že to je extrémně administrativně náročné. Domluvte si schůzku 
s gesčním radním, s vedoucím odboru, projděte to, všechno je vysvětlitelné. 
 
A  pak  jsme  se  dostali  k těm  projektům,  to  si  myslím,  že  stojí  za  vysvětlení.  My 
předkládáme akční plán, který obsahuje 129 projektů. Co je důležité, jedná se o projekty, které 
chce úřad MČ realizovat v následujícím roce. Některé projekty jsou pokračující, některé jsou 
nové,  některé  poběží  několik  let  do  budoucna.  Ty  projekty  jsou  realizovány  každý  jiným 
způsobem. Tzn., že některé projekty jsou realizovány zcela in house, což je samozřejmě nábor 
nových  zaměstnanců,  ano,  toto  je  projekt  personálního  oddělení,  resp.  tajemnice  úřadu 
20 
 

P10-547597/2021 
městské části. Jedná se o projekt, který chce zkvalitnit personální obsazení Úřadu MČ. Veškeré 
prostředky  na  realizaci  tohoto  projektu  jsou  v kapitole  91  v položce  odměny  pracovníků 
příslušného oddělení. 
 
Co se týká jiných projektů, tak ano, některé projekty jsou částečně realizovány nějakým 
dodavatelem, tzn., předpokládám, že tady je někde projekt čistota městské části, tak tento 
projekt je společně realizován odborem a dodavatelem, který zabezpečuje ten úklid. Veškeré 
peníze  nutné  na  realizaci  akčního  plánu  jsou  v rozpočtu.  Tzn.,  pokud  vezmete  libovolný 
projekt,  je  uvedeno,  z jaké  kapitoly  je  realizován,  a  ty  prostředky  jsou  tam  alokovány. 
V nějakém first best světě by bylo možné, aby skutečně ty peníze byly ještě víc omašličkovány, 
ale  náš  účetní  a  výkazní  systém  to  úplně  neumožňuje  a  v tuto  chvíli  v té  pokročilosti 
programového rozpočtování, které máme na městské části Praha 10, se to nejeví jako účelné. 
 
Nicméně vyberte si libovolný projekt, oslovte garanta, eventuálně vedoucího odboru 
té příslušné kapitoly, a podobně jako v minulém případě, on vám vysvětlí, jaký je rozpočet 
daného  projektu,  ukáže,  jakým  způsobem  bude  ten  projekt  financován,  jaké  na  to  budou 
využity zdroje a kolik jsou očekávané náklady. Tohle všechno máme připravené a sedí to, takže 
tam ten prostor je. 
 
Jestli jsem nějakou otázku nezvládla zachytit – jo a poslední tady mám KD Barikádníků. 
Myslím si, že už jsme to velmi jasně řekli. V okamžiku, kdy bude zřejmé, jaké jsou další kroky 
s KD Barikádníků, rozhodneme se, jestli budeme, nebo nebudeme opravovat. Myslím, že jsem 
odpověděla panu Kostkovi, odpověděla jsem na finančním výboru, takže opravdu nebudeme 
opravovat KD Barikádníků, pokud bychom ho za týden měli odsvěřit. To je za mě všechno. 
Jestli jsem na něco zapomněla, ráda to doplním. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Přesto bych si dovolila reagovat, protože některé dotazy 
přímo mířily na mě. Vy jste se, paní zastupitelko Šímová, ptala, jestli považuji za adekvátní 
náklady na komunikaci, kterou úřad vynakládá. Já bych tady chtěla říct, že ji považuji za zcela 
adekvátní,  protože  primárním  nebo  pro  nás  nejdůležitějším,  s čím  my  jsme  vstoupili  do 
vládnutí na Praze 10, bylo, že chceme otevřenou a komunikující radnici. Jsme šesté největší 
město České republiky, a náklady, které vy jste vyčíslila, považuji naopak spíše za velmi, velmi 
nízké,  naprosto  prokazatelně  můžeme  říct,  co  se  za  těmito  náklady  skrývá,  a  například  se 
navýšily ohromným způsobem dotazy a komunikace občanů skrze sociální sítě. Tzn., jenom 
jeden člověk v tiskovém oddělení skutečně obsluhuje sociální sítě a komunikuje skrze celý úřad 
se  všemi  odpovědnými  garanty  za  různé  otázky,  a  jsme  schopni  opravdu  v řádu  jednotek 
minut, možná hodin reagovat na desítky, stovky dotazů,  které jsou nám skrze sociální sítě 
pokládány, a musím říct, že občané to velmi oceňují. 
 
Dále bych chtěla třeba připomenout, že zcela nově s námi poprvé v tiskovém oddělení 
byla zřízena pozice grafika úřadu, tzn., náklady, které dříve byly, že si každý, a to teď jenom 
pominu to, že nebyla zajištěna jednotná komunikace a vizuál městské části, tak si každý na 
úřadě objednával grafické služby, kde chtěl. A stálo to mnohem víc, než kdy máme jednoho 
profesionálního grafika řízeného vedoucím oddělení tiskového, a musím říct, že ty výstupy jsou 
nejen oceňovány odbornou veřejností, a jsou na naprosto vysoké úrovni, a dovolím si říct, že 
21 
 

P10-547597/2021 
komunikace  v tomto  směru  je  jedna  z nejvyšších  v městských  částech  v Praze.  Všem  vám 
doporučuji, stáhněte si nádherný vánoční dárek, který jsme připravili pro všechny v podobě 
kalendáře  s pranostikami,  které  se vydávají  každý  měsíc.  Je  to  krásné,  je  to  jenom  úplná 
maličkost, ale když vidíte, jakým způsobem tiskové oddělení komunikuje, tak si myslím, že ty 
náklady jsou opravdu adekvátní, a já za nimi plně stojím. Nedávno jsme i dostali ocenění za 
vedení a formu radničního časopisu, které také dělá náš vlastní redaktor, který dříve na úřadě 
nebyl. To se týká té komunikace, prostě jsme otevřená komunikující radnice a zcela v tomto 
počtu těch činností a těch zaměstnanců, kteří to vytvářejí, je plně adekvátní. 
 
Poznámka  k oddělení  strategie  a  participace,  jak  zde  bylo  řečeno,  je  to  zase  naší 
společnou  prioritou,  a  jenom  chci  říct,  že  když  se  vytváří  nová  oddělení,  tak  nikdy  nebyl 
navyšován  schválený  počet  zaměstnanců,  počtu  zaměstnanců  na  úřadě.  Tzn.,  dynamicky 
posuzujeme nutnost různých pozic na různých odděleních, a tím, že vznikne jedno oddělení, 
neznamená, že si navyšujeme náklady a nabíráme další nové a nové zaměstnance. To je ještě 
jenom na doplnění paní radní Sedmihradské.   
 
Co se týká těch projektů, vzhledem k tomu, že jsem odpovědná za projektové řízení na 
úřadě, tak bych ráda ještě doplnila paní radní v tom smyslu, že skutečně některé ty projekty 
jsou spíše aktivity, a vlastně realizovány z vnitřních zdrojů zaměstnanců úřadu, ale ukázalo se, 
že  je  velmi  výhodné,  aby  i  tyto  aktivity  byly  řízené  formou  projektového  řízení,  protože 
například na projektu nábor nových zaměstnanců spolupracuje jak paní tajemnice, tak tam 
spolupracují  personální  oddělení,  velkým  dílem  na  tom  spolupracuje  tiskové  oddělení  a 
jednotliví šéfové odborů. Tzn., tento projekt je vlastně zaveden proto, abychom dokázali řídit 
tento projekt efektivně, abychom jako vedení o něm měli informace o tom, jak je postupně 
realizován. 
 
A já bych tuto nabídku paní radní spíš ještě nabídla něco víc. Prosím, udělejte si chvíli 
času,  domluvte  si  schůzku  s paní  Ivou  Hájkovou,  která  vede  oddělení  participace  a 
strategického rozvoje a má pod sebou člověka, který u nás zajišťuje projektové řízení. Ten 
projekt my vám celý ukážeme, ukážeme vám všech těch 129 projektů, ukážeme vám detaily, 
ukážeme vám výstupy. Také o těchto výstupech informuji na radě, kolik jakých projektů máme, 
jak jsou řízeny atd. Připravujeme i to, že jsme teď pořád v nějakém módu postupné realizace. 
Je mnoho odborů u nás, které detailně tento systém používají, někteří se to postupně učí, a 
mým cílem je, abychom veřejné informace z těchto projektů okamžitě překlopili do zveřejnění 
pro  všechny  občany,  tzn.,  aby  i  ty  detaily  o  těch  projektech,  v jaké  fázi  se  nacházejí,  byly 
zveřejněny,  ale  postupně  k tomu  nějakým  způsobem  kráčíme,  protože  přece  jenom  je  to 
jakoby nový způsob práce, který jsme na úřadě zavedli. Takže já se moc těším, že přijdete na 
prezentaci,  i  já  osobně  se  vám  budu  věnovat  a  můžeme  spolu  projít  řízené  projektové  na 
úřadě. Děkuji. 
 
Jestli  chce  někdo  z kolegů  reagovat?  Nechce.  Paní  zastupitelka  Šímová  technickou. 
Prosím. 
 
 
Paní Šímová: Chtěla jsem poděkovat za velice vyčerpávající odpovědi paní docentky, 
velice si toho vážím, že šla do všech otázek, i vaší, paní starostko. A chtěla jsem ale přesto 
22 
 

P10-547597/2021 
požádat, jestli ty otázky majetkové by nemohly být vypořádány písemně. Nechci v žádném 
případě přidělávat práci referentům. Přijímám vaši nabídku, co se týče strategického řízení, a 
ty majetkové otázky bych moc chtěla požádat o písemné vypořádání. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře. To je automaticky podle jednacího řádu, pokud 
teď nechce gesční místostarosta na to reagovat, ale chápu, že jich byla řada. Jestli chcete, pane 
místostarosto, a třeba tímto už nebudete muset písemně odpovídat. Chápu, že ani já, ani paní 
docentka už neodpovídáme. 
 
 
Pan  Beneš:  Když  jste  mě  tu  vyzvala,  ale  moje  otázky  odpověděla  kolegyně 
Sedmihradská. Napsal jsem si dvě, to jsou rezervy v bytech a diakonie Saratovská, to bylo spíš 
na investiční projekty, na ty velké věci majetkové, ne na ty moje. Ty volné byty ano, tam to je 
skutečně tak, že když se volné byty v SVJ uvolní, tak jdou do prodeje, to je letitá praxe. My 
jsme ji ze začátku volebního období omezili pouze na ta SVJ, kde máme malé podíly, jak vidíte, 
ten  rozpočet  zkrátka  vyžaduje  pokračovat  v té  letité  praxi,  která  byla,  takže  v těch  SVJ  se 
pokračuje ve všech SVJ. Důvody jsme si říkali na majetkové komisi na té poslední, kdy jde i o 
to, rozvázat těm SVJ ruce, aby mohla lépe nakládat se svým majetkem. 
 
A co se týká nebytového prostoru 2,5 mil., je to také velice letitý projekt, který místní 
diakonie Saratovská, která je kousíček za námi, ještě kdysi dávno, myslím, pan ředitel říkal, že 
s panem  Lojdou  připravovali  projekt  na  opravu  té  diakonie,  oni  mají  nebytový  prostor  ve 
vnitrobloku,  kde  by  velice  rádi  rozšířili  tu  svoji  službu,  tak  uvidíme,  jestli  se  to  podaří 
dotáhnout. Je nějaká projektová dokumentace, a pokud to bude schváleno, tak my se to tam 
pokusíme realizovat. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Moc děkuji. Prosím, vyříkejte si v přestávce, jestli přesto 
ještě  má  být  nějaká  písemná  odpověď.  Zcela  jistě  ji  připravíme.  Dále  máme  do  diskuze 
přihlášeného pana zastupitele Jana Šnajdra. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Šnajdr: Dobré odpoledne, dámy a pánové, budu velmi stručný, řadu věcí, o kterých 
jsem  chtěl  hovořit,  hovořil  kolega  Kostka.  Nicméně  nedá  mi  to,  abych  neřekl  pár  slov  o 
střednědobém výhledu. Vím samozřejmě, že ten střednědobý výhled vychází z nějaké předem 
dané metodiky, tzn., že tam ty poměrně děsivé mínusy ve střednědobých výhledech musí být. 
Nicméně taky předpokládám, že se vám podaří ještě na ty investiční projekty, které budou 
v příštích letech, tak že se podaří sehnat nějaké dotace z Magistrátu hl. m. Prahy. Ale kdyby 
tomu tak nebylo a sečetly se ty mínusy těch střednědobých výhledů, jenom co jsou v tomto 
rozpočtu, tak by městská část byla v mínusu se svými financemi, což samozřejmě není možné 
a nikdo z nás to takhle nechce. 
 
Podobně jako kolegu Kostku mě překvapila nízká částka na příští rok pro rekonstrukci 
radnice. Znamená to, že rekonstrukce radnice, resp. zahájení rekonstrukce radnice necháváte 
23 
 

P10-547597/2021 
na příští politickou reprezentaci, tzn., že rekonstrukce začne v nejlepším případě v roce 2023. 
A nechci být špatným prorokem, ale pro mě to tedy znamená, že suma za rekonstrukci radnice 
přesáhne 2 mld. Kč. Jsem skoro ochoten se na to vsadit, že pod 2 mld. Kč se městská část 
nedostane. 
 
Teď ještě něco k rozpočtu a okomentuji slova paní doc. Sedmihradské. Souhlasím s tím, 
že rozpočet na příští rok je maximum možného, to co dovoluje současná situace, a že jiný 
rozpočet nebylo možné sestavit. To respektuji jako ekonom, chápu to, že víc peněz městská 
část  prostě  nevyčaruje.  Teď  k té  transparentnosti.  Já  jsem  to  komentoval  již  na  finančním 
výboru, kde se rozpočet probíral. Byli jsme nepříjemně překvapeni tím, jakým způsobem jsme 
byli postaveni před hotovou věc s kontokorentem, který městská část sjednala. To mně tedy 
úplně  jako  transparentní  –  chápu,  že  městská  část  to  potřebuje  a  chápu,  že  i  podle  těch 
pravidel nemůže projektovat investiční projekty, když na ně nemá zajištěné financování. To 
nikdo samozřejmě nezpochybňuje. Nicméně jsme se to minimálně my jako členové finančního 
výboru  měli  dozvědět  s předstihem  i  s tím,  že  by  klidně  byl  třicetiminutový  mimořádný 
finanční výbor. A to je z mé strany všechno. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji,  a  dále  je  do  diskuze  přihlášen  pan  zastupitel 
Jaroslav Štěpánek. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan  Jaroslav  Štěpánek:  Dobrý  den,  děkuji  za  slovo.  Chtěl  bych  poprosit  paní  doc. 
Sedmihradskou k objasnění několika údajů, které jsem získal jiné údaje. Týká se to parkování. 
Zhruba je prodáno nějakých 58 tisíc v současné době parkovacích povolení. Některá jsou už 
duplicitně, protože se překrývá už rok. Ale bylo vybráno na parkovném za modré zóny 39 mil. 
Kč.  Pokuty,  které  řeší  jednak  Městská  policie,  a  jednak  autíčko,  pro  zjednodušení,  které 
kontroluje pouze modré zóny, byl zisk 23 mil. Kč, což v součtu dává 62 mil. Kč, a teď tedy paní 
docentka zmínila, že my jsme získali, MČ Praha 10, 9 mil., a na příští rok že je v plánu příjmů 
za ty delikty nějakých 15 mil. Kč. 
 
Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Naše Městská policie tedy Prahy 10, abych řekl, 
dala  za  loňský  rok  36  825  přestupků,  vystavila,  projednávala.  Z toho  zhruba  2540  vyřešila 
blokově buďto na ulici, anebo přišli, abych řekl, ti provinilci nebo ti klienti do té služebny, kde 
to tam zaplatili. Což utržili dle těch zdrojů 648 tisíc korun za ty pokuty. Potom ještě 112 případů 
vyřešili pouze domluvou. A já se ptám, tam je rozdíl nějakých 30 tisíc přestupků. Ty přestupky 
řeší potom Magistrát, když do pěti dnů není vyřešen tedy na úřadovně nebo u Městské policie 
Praha 10. Mně se zdá, že jestliže ze všech peněz, které se v tom protočily, nebo jsou, nějakých 
9 milionů je zhruba skoro přesně 1/7. 
 
Ptám se: Není to málo? A já bych chtěl znát a prosil bych, aby se mně dostal ten klíč, 
jak se to rozděluje. Chápu, že něco musí udělat TSK, chápu, že jsou tam nějaké náklady. Ale 
přece jenom se mi zdá, že 9 milionů, i když to nebylo za plný rok, a letos to tedy bude za plný 
rok, dá se říct, mimo části Záběhlic, tak se mi to zdá strašně malá částka pro Prahu 10. Prosil 
bych to písemně. Děkuji mockrát. 
24 
 

P10-547597/2021 
 
 
Paní Sedmihradská: Dobrá, rozumím tomu, že odpověď stejně chcete písemně. Pane 
Štěpánku  máte  o ekonomice  parkovacích  zón,  minimálně  nyní  k dispozici  výrazně  víc 
informací, než já. Je potřeba si uvědomit několik věcí. Já tu předkládám návrh rozpočtu a plánu 
zdaňované činnosti. My na základě minulých zkušeností odhadujeme, a proto to dáváme do 
návrhu, že z pokut se příští rok vybere 25 mil. Kč. Plnění v letošním roce více méně odpovídá. 
Jestli se vybere 28, dobré, ale v tuto chvíli je to podle mě nezodpovědné hraní s čísly, dávat 
tam více. Určitě máme někde informaci, kolik se vybralo letos. Mám pocit, že jsme asi na 23 
mil. od začátku roku, co se týká pokut. 
 
Co se týká parkovaček, to vám samozřejmě dodáme, ten klíč, jak se to rozděluje, vám 
dodáme písemně. My jsme to nevymýšleli. My jsme subjektem regulace, kterou vymyslelo 
hlavní město. A skutečně v letošním roce 2021, kdy jsme získali prostředky, nebo náš podíl 
podle  toho  klíče  za  rok  2020,  činil  plus  mínus  5,5  mil.  Kč.  Říkám,  toto  dostanete,  to  není 
problém. Systém je poměrně komplikovaný. Jestli je, nebo není spravedlivý, o tom můžeme 
samozřejmě  dlouze  diskutovat,  nicméně  my  máme  naprosto nulovou  možnost  ten  systém 
ovlivnit, protože jsme součástí celoměstského systému zón placeného stání, kdy součástí toho 
systému je i klíčování výnosů. Takže pro rok 2021 očekáváme výnosy z pokut někde kolem 24 
– 25 mil. a výnosy z parkovaček jsou 5,5 mil., to už jinak nebude. Pro rok 2022 jsem odhady 
řekla, 25 mil. za pokuty a 12 mil za parkovačky. V tuto chvíli skutečně nemáme k dispozici 
žádné argumenty pro to, odhadovat ty příjmy ve vyšší výši. Pokud se v závěrečném účtu roku 
2022 ukáže, že odhad byl špatný, tak se to ukáže. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále je do diskuze paní zastupitelka Radmila Kleslová. 
Prosím, máte slovo. 
 
 
Paní Kleslová: Děkuji, paní starostko. Já bych se chtěla zeptat, dostali jsme tady návrh 
usnesení a bod I. schvaluje, bod I . zmocňuje, a tam je: ve smyslu zákona o hl. m. Praze atd., 
atd., provádění rozpočtových opatření na rok 2021. Je to správně? To bych se chtěla zeptat. 
 
Potom  bych  se  chtěla  zeptat,  omlouvám  se  paní  radní,  jestli  jsem  to  nějak 
nezaznamenala,  jestli  na  to  odpovídala,  jestli  tedy  ten  schodek  cca  252  mil.  je  včetně  té 
stomilionové dotace, anebo ta je ještě mimo. Možná že na to odpovídala, protože vím, že se 
na to ptal kolega Kostka. Ale já jsem nijak nezaznamenala, že by na to bylo odpovězeno. Na to 
bych se chtěla zeptat. 
 
Dále bych se chtěla zeptat, jak je to s dotací 400 mil., nebo kolik to bylo, nebo 200, 
pardon, na to opláštění, protože to je další částka, která měla být poskytnuta na rekonstrukci 
radnice,  která  tedy  nemůže  být  čerpána,  tak  jestli  bude  převedena  do  dalšího  období.  Na 
výboru nám bylo řečeno, že jsme super, že už máme tedy stavební povolení, že je to úplně 
něco mimořádného, že to jinde trvá třeba 8 let. Tak já se ptám, proč tedy, když to považujete 
za tak mimořádné, proč veškeré tyto dotace a půjčky už byly koncipovány tak, aby byly čerpány 
25 
 

P10-547597/2021 
mnohem dříve, než čerpány tedy budou. Takže zřejmě ten harmonogram asi byl dělaný nějak 
jinak. 
 
Pak jsem se chtěla zeptat, protože jsem úplně v šoku, a to už říkal tedy můj předřečník 
kolega Šnajdr. Já jsem byla úplně mimo z toho návrhu střednědobého výhledu, protože  ty 
schodky, s kterými vy tady předpokládáte, to já nevím, rok 2023 762. mil., rok 24 979 mil., rok 
25 604 mil. atd. Tak mi připadá úplně neuvěřitelné, protože vy tu tabulku máte od roku 2016. 
V roce 2015 byla asi podobná. Takže tady do vlády vlastně buď ANO, anebo potom i kolegů po 
nás byly pořád ty rozpočty plusové. Ale jak jste přišli vy, už jdete do mínusů, a to opravdu 
v částkách velikých. Chtěla bych se zeptat, z čeho tedy budete hradit ty obrovské schodky. 
 
Pak jsem se chtěla zeptat, tady se moji předřečníci ptali na prodej těch bytů. My jsme 
prodávali byty v domech, kde byl třeba ten podíl, jak už tady bylo řečeno, městských částí 
v tom SVJ naprosto minimální, naprosto minimální. Byla na to koncepce, byla koncepce i na 
privatizaci bytů, která byla schválena ještě daleko před námi. Tady já o žádné koncepci nevím, 
ani nevím, jaký je ten podíl, kdy vy začnete prodávat ty byty. Jestli to skutečně třeba záleží 
jenom na tom, kdo to je, jestli se vám ten člověk líbí, nebo nelíbí, protože já jsem žádnou 
koncepci neviděla. A ty příjmy z toho prodeje mě proto překvapily. Děkuji. 
 
 
Paní Sedmihradská: Děkuji za upozornění na tu tiskovou chybu. Já jsem o ní věděla, 
jenom jsem ji zapomněla zmínit. Opravdu v usnesení v bodě 2 je tisková chyba, kdy se jedná o 
provádění rozpočtových opatření na rok 2022, nikoli 2021. Až se přiblížíme k hlasování, tak to 
ještě jednou přečtu. Za to se omlouvám a děkuji za to upozornění. 
 
Co  se  týká  schodku,  možná  abychom  předešli  jakýmkoli  nejasnostem,  všechny  vás 
poprosím, jestli byste si dokázali nalistovat stranu 1 tabulkové přílohy, kde vidíte, že rozdíl 
příjmů a výdajů činí 251,6 mil. Kč. Tento schodek bude kryt následujícím způsobem. 130 mil. 
kontokorentní úvěr, 105 mil. zapojení přebytků minulých let, 12 mil. fond zaměstnavatele a 
3,8 mil. prostředky z EU, konkrétně se jedná o projekt MAP2. 
 
Co se týká nespotřebovaných dotací, tam ten systém je následující. Na konci roku my 
sečteme všechny nespotřebované dotace, které máme, a připravíme finanční vypořádání. Pro 
každou jednotlivou dotaci, kterou jsme získali, požádáme o její převedení do dalšího roku. 
Pokud nám bude vyhověno, a to jsem říkala, někdy v březnu nebo v dubnu tyto prostředky na 
základě rozhodnutí hlavního města budou zapojeny do rozpočtu a navýší ten schodek. Tzn., 
v tuto  chvíli  v těch  252  mil.  žádné  zbylé  a  převáděné  dotace  nejsou.  Do  rozpočtu  budou 
zapojeny až následně při tom finančním vypořádání. 
 
Potom  je  tady  celá  řada  dotací  k rekonstrukci  radnice.  Já  už  jsem  zmínila,  že 
finalizujeme  přípravy  nového  harmonogramu.  Co  se  týká  dotace  z OP  životní  prostředí, 
obdrželi jsme tak před 14 dny dopis o tom, že Státní fond životního prostředí nevyhověl naší 
žádosti o prodloužení termínu. Nyní řešíme další kroky, kdy předpokládáme nebo v průběhu 
ledna  proběhne  radou  MČ  souhlas  s podáním  nové  žádosti,  tentokrát  z Národního  plánu 
obnovy, kde podle informací, které máme, ten národní program obnovy by měl více méně 
kopírovat předchozí výzvy OP životní prostředí a zkrátka požádáme o novou dotaci a budeme 
26 
 

P10-547597/2021 
doufat,  že  budeme  rovněž  úspěšní.  Podle  informací,  které  máme,  bychom  měli  získat 
obdobnou dotační podporu, jako v minulém programu, s tím že termín pro čerpání je konec 
roku 2025. Ale to je věc, kterou budeme dělat v lednu, protože ta výzva se teprve otevře. 
 
Co se týká střednědobého rozpočtového výhledu, a tam vás možná opět poprosím, 
abyste si vzali tu tabulku před sebe, ona je tam dvakrát, ale jedna je na straně 36 tabulkové 
přílohy.  A  skutečně  není  možné  srovnávat  skutečnost  a  výhled.  V údajích  týkajících  se 
skutečnosti máme skutečné výdaje a celkové příjmy. Pokud se dobře podíváte do těch řádků, 
uvidíte,  že  dotace,  které  nemohly  být  rozpočtovány,  tvoří  nižší  stovky  milionů,  především 
v posledních  letech.  Toto  je  zdroj  nebo  příjem,  který  bohužel  není  možné  začlenit  do 
rozpočtového výhledu. Současně, paní doktorko, jste uváděla výši schodku v roce 2023 a 24, 
kdy je potřeba vzít v úvahu, že pokud to bude tak, jak je v tom výhledu, tak velká část těchto 
schodků je kryta návratnou finanční výpomocí, která je tam uvedena o tři řádky níže, a to je 
jakoby zdroj krytí toho schodku. To je k tomu. 
 
Potom ještě tady, já si to najdu. Skutečnost, že rozpočty v minulých letech byly plusové, 
je to neustále ta hra s těmi dvěma účetními okruhy. Pokud převedu do rozpočtu prostředky ze 
zdaňované činnosti, je to klasifikováno jako příjem, konkrétně neinvestiční dotace, nemám 
schodek.  Vzhledem  k tomu, že  jste  v minulém  volebním období  převedli  do  rozpočtu  vyšší 
stovky milionů, tak prostředky, když my jsme nastoupili, byly zcela nahromaděny na základním 
běžném účtu, tzn., abychom mohli tyto prostředky zapojit do rozpočtu, šlo to přes schodek, 
nikoli přes příjmy. Je to účetnictví, je to hra s účty, krásně se to komunikuje, nicméně je to 
prašť jako uhoď. Jsou to peníze, které městská část získala masivním rozprodejem bytového 
fondu v minulých obdobích, a nyní jsou zapojovány do rozpočtu, a podle toho, na jakém teď 
leží účtu, jsou zapojovány buď jako dotace, nebo jako schodek. Je to úplně jedno. 
 
Jdeme  do  mínusu,  z čeho  budeme  hradit.  Každý  rozpočet,  který  je  navrhován  a 
schvalován, musí být kryt. Veškeré výdaje musí být kryty. Tzn., není možné schválit rozpočet, 
kde  výdaje  nebudou  kryty.  Pokud  nebude  krytí  pro  tyto  výdaje,  není  možné  je  zapojit  do 
rozpočtu. Tak to je. Pak je tady ta úžasná debata o prodeji bytů. 
 
A teď se omlouvám všem, kteří tady byli ještě před volbami 2014, pokud nebudu úplně 
přesná. Minulá vedení rozhodla o privatizaci přibližně 200 domů, přibližně v roce 2012. Byly 
na to schváleny koncepce, mohutně se privatizovalo. Co se nezprivatizovalo, tak se přistoupilo 
k tomu,  že  volné  bytové  jednotky,  tak  jak  se  postupně  uvolňovaly,  byly  prodávány 
v elektronických aukcích. 
 
Tento proces byl podle mě nastartován v roce 2012, ale říkám, nechytejte mě za slovo, 
nebyla jsem tady. Od té doby postupujeme všichni úplně stejným způsobem bez ohledu na to, 
jestli byla starostkou doktorka Kleslová nebo Ing. Novák, stále se postupovalo podle stejných 
pravidel, a my podle nich postupujeme stále dál. Pouze na počátku našeho volebního období 
jsme  si  nechali  čas  na  seznámení  se  se  situací,  jejím  vyhodnocením,  a  došlo  k určitému 
zpomalení  prodeje  volných  bytových  jednotek, protože  jsme  přemýšleli  o tom,  jestli  to  je, 
nebo není dobrý nápad. Nakonec jsme vyhodnotili, že je to relativně racionální a postupujeme 
stejným způsobem. 
27 
 

P10-547597/2021 
 
Co se týká prodeje nebytových jednotek, tak prodáváme nebytové jednotky, které se 
nedaří  pronajmout.  To  je  gró  prodeje  nebytových  jednotek.  Dovoluji  si  připomenout,  že 
počátkem  roku  2015  za  vlády  paní  starostky  Kleslové  byly  prodány  nebytové  jednotky, 
obsazené pronajaté nebytové jednotky např. na ulici Vršovická, a proto tam máme dneska 
tolik  Vietnamců. Nevím,  jakou  vy  jste měli koncepci,  rozhodně  my  jsme  nepronajali  žádné 
prosperující jednotky tak, aby vlastníci, podnikatelé, živnostníci, kteří tam desítky let měli své 
živnosti,  aby  museli  potom  to  prodávat  nebo  přepronajímat  na  různé  jiné  služby,  které 
můžeme vnímat jako méně prospěšné pro občany Prahy 10, méně vizuálně atraktivní apod. 
To si myslím, že je fér říci. 
 
Co se týká příjmů z prodeje nemovitostí, myslím si, už jsem letos tu řadu zkrátila. Tady 
ty úžasné částky nejsou, ale ráda vám poskytnu informace o výnosech z prodeje nemovitého 
majetku včetně pozemků od roku 2010, a to, co prodalo toto vedení městské části, je skutečně 
zlomek toho, co bylo prodáno v minulosti. Nechci žádný normativní přístup, co je dobře. O 
tom si debatujme, na tom si získávejme politické hlasy každá strana podle vlastního naturelu. 
Ale točit tady neustále, že vy jste byli v plusu, my jsme v mínusu, to je hra s čísly. Hlavně je to 
výhled, takže nikdo nebude moct být v takovém mínusu. To že my tady masivně prodáváme 
nebyty, sorry. Koukněte se do těch čísel. Podívejte  se, co bylo prodáno. Podívejte se, jaké 
špeluňky byly prodány, a potom si projděte Vršovickou a odškrtávejte si, co bylo prodáno na 
jaře 2015 nebo na podzim 2015, řeznictví Blahuta atd., cukrárna u Elišky, a můžu jít co kus, to 
kus. Podívejte se na to. Buď tu byli vaši spolustraníci, pokud ne, já vám ráda ta čísla vyjedu, 
nebo s podporou odboru vám je vyjedeme, ale skutečně toto je absolutně nefér, a pokud si 
myslíte, že si tady nikdo nic nepamatuje, pamatuje. A to účetnictví je vedeno velmi dobře, a 
ta čísla tady jsou a jsou zcela nezpochybnitelná, takže přesně víme, kolik co kdy bylo prodáno, 
a jestli jste měli nějakou úžasnou koncepci, super. My pracujeme podle té koncepce, podle 
které jste pracovali vy. Děkuji. (Potlesk.) 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Technická paní zastupitelka Radmila Kleslová. Prosím. 
 
 
Paní Kleslová: Jenom bych požádala, aby paní radní ty nebytové prostory, o kterých 
hovoří,  aby  mi  odpověděla  na  to,  kdy  bylo  započato  s prodejem  a  kdy  byl  ten  prodej 
jednotlivých nebytových prostor, za který mě napadla, dokončen a jaký to byl podíl na domě. 
Protože jsme prodávali tam, kde nebytové prostory tvořily jenom nějaký minimální podíl třeba 
v SVJ. A mnoho těch nebytových prostor, za který mě tady pranýřujete, ten prodej byl rozjet 
před tím, než jsem se stala starostkou. Tak já chci, abyste mi to doložila, že já jsem ten prodej 
rozjela, že já jsem ty aukce a všechno rozjížděla. Děkuji. Abyste mi u všech nemovitostí, co jste 
zde jmenovala, abyste mi řekla, kdy byl ten proces započat a jaký podíl byl v tom SVJ, kde se 
to prodávalo. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále je do diskuze přihlášena paní zastupitelka Jarmila 
Bendová. Prosím, máte slovo, paní zastupitelko. 
28 
 

P10-547597/2021 
 
 
Paní Bendová: Dobrý den, děkuji za slovo. Teď bych se chtěla dotknout návrhu akčního 
plánu  MČ  Praha  10  pro  rok  2022.  Nevím,  na  koho  mám  směřovat  dotaz,  zda  na  garanta 
projektů pana radního Martina Valoviče, protože po prostudování příloh k tomuto rozpočtu 
tohoto akčního plánu máte tam oblasti 1 – 129. Ty oblasti nesou nějaký název, např. Otevřená 
Praha 10, Odpovědná Praha 10 atd. A chtěla bych se zeptat, proč oblasti, které jsou pod body 
125, 127, 128 a 129 nesou název např. Moderní Praha 12, Moderní Praha 13, Moderní Praha 
11. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  S dovolením,  pane  místostarosto  odpovím  na  vás, 
protože to jsou oblasti, které jsou řešeny ve strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 
10, a jsou to oblasti, které jsou v tuto chvíli nazvány takto, řekla bych ve zkratce, aby bylo 
jasné,  jaké  projekty  obsahují,  a  vycházíme  právě  z metodiky,  kdy  jsme  dávali  dohromady 
strategický  plán  udržitelného  rozvoje,  a  ráda  bych  zde  řekla,  že  jsme  v rámci  posuzování 
Ministerstva  pro  životní  prostředí,  jak  kvalitně  řídíme  městskou  část  s výhledem  na 
udržitelnost,  dostali  velkou  pochvalu  a  městská  část  se  zařadila  mezi  deset  měst  v České 
republice, které získaly kategori  B za kvalitu řízení udržitelného rozvoje obce. Tak to jenom na 
dopřesnění. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Paní zastupitelka Bendová má technickou, prosím. 
 
 
Paní Bendová: Ano, děkuji. Chtěla bych vás požádat, co tedy znamenají ta čísla: Praha 
11, Praha 12, Praha 13. Není to, že to je moderní MČ Praha 12, Praha 13? Je to jenom překlep? 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Teď nevím, koukneme se na to o přestávce. Už to vidím, 
tzn., od projektu 127? Už 125? Ano, od projektu 125. Předpokládám, že při kopírování došlo 
k tiskové chybě. Asi tam bylo nějaké automatické číslování a přečíslovalo se to. Děkuji. Je to 
tisková  chyba.  Od  125  dál  je  to  samozřejmě  MČ  Praha  10.  Předpokládám,  že  asi  tímto 
postupem došlo k té chybě. Děkuji za upozornění. 
 
Dále je do diskuze přihlášena paní zastupitelka Ivana Cabrnochová. Prosím. 
 
 
Paní Cabrnochová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měla 
k projednávanému návrhu rozpočtu několik poznámek. Děkuji předsedovi finančního výboru 
za  to,  jakým  způsobem  byl  projednáván  tento  návrh.  Musím  si  trošičku  postěžovat,  nebo 
malinká výtka. Přišlo mi zvláštní, a nerozumím tomu, proč na projednávání návrhu rozpočtu 
pro rok 2022 na finančním výboru svou kapitolu nepředstavovala paní Komrsková nebo pan 
Beneš. Jsou to kapitoly, ať už životní prostředí, nebo majetek, který je poměrně strategický, 
29 
 

P10-547597/2021 
protože obsahuje valnou část finančních prostředků, které spotřebovává rozpočet na příští 
rok. Jinak ostatní se účastnili, ať už online, nebo fyzicky. 
 
Trochu mě překvapilo, už to tady zmiňoval i kolega Šnajdr, způsob, jakým byl projednán 
kontokorent ve finančním výboru. Spíš neprojednán. To mě překvapilo, a když se tady paní 
starostka bije v prsa a vyzdvihuje, jak je městská část transparentní, jak zlepšila komunikaci, 
jak všechny ty procesy běhají úžasně, báječně, a jsme na tom skvěle, tak mě překvapuje, že 
zrovna finanční výbor neprojedná dopředu takto poměrně zásadní krok, a možná bych to i 
pochopila, ale co mně na tom přišlo smutný, opravdu smutný, když jsem se na to ptala paní 
radní Sedmihradské, proč finanční výbor tuto zprávu neprojednal dopředu, než bylo vybráno 
a vše rozhodnuto. Její odpověď byla, že ji to nenapadlo dát do finančního výboru. To mně 
přijde opravdu velmi smutné. 
 
Dále bych se chtěla zeptat na věci, které se týkají střednědobého výhledu. Ty odhady 
schodků, které tam jsou, jsou opravdu alarmující, a kdyby se měly tyto predikce naplnit, tak si 
myslím,  že  směřujeme  k bankrotu  městské  části.  Proto  by  mě  zajímalo,  jakým  způsobem 
chcete tyto schodky financovat, nebo jestli máte nějaký výhled, jak s tím naložit, protože šli 
jste do voleb s heslem: Konec bezradné radnice, dejte nám to na starost. Tak si myslím, že 
třeba zrovna ve financích byste měli vědět. 
 
Z toho střednědobého výhledu je jasně vidět, že cena rekonstrukce radnice by se měla 
vyšplhat na miliardu 350 mil. Doteď vlastně jsme se k ceně téměř nic nedozvídali. Vždycky když 
jsme  se  na  to  ptali,  tak  jsme  byli  ubezpečeni,  že  se  přeprojektovává,  hodnotí,  ještě  není 
výsledná částka a kdesi cosi. Z tohoto už můžeme odhadovat, že nějakou základní představu o 
ceně radnice máte. Je mi jasné, že finální částka vzejde až ze soutěže, která proběhne, ale 
musíte mít jistě nějaký odhad. Vzhledem k tomu, že tady paní radní Sedmihradská zmínila, že 
už asi 14 dní máme stavební povolení na rekonstrukci radnice, tak si myslím, že tuto částku už 
byste měli znát. Chtěla bych se zeptat, jestli se ta částka, která byla zmiňována v minulých 
letech, nějakých přes 900 mil., jestli je reálná, nebo jestli je více reálná částka miliarda 350 mil. 
Tady zase krásné heslo: Stop miliardové radnici. Spojuji. 
 
Jestliže má městská část již 14 dní platné stavební povolení, nebo jestli nabývá právní 
moci, zajímalo by mě, proč rozpočet pro příští rok nepočítá se započetím rekonstrukce radnice, 
co  jí  brání.  Máte  od  hl.  m.  Prahy  přislíbenou  výpomoc  ve  výši  půl  miliardy,  kterou  potom 
městská část bude splácet nějakých 25 let. Dotace ze Státního fondu životního prostředí tedy 
asi pravděpodobně nevyjde, ale že budete zkoušet nějakou jinou. Takže finanční prostředky 
jistě  na  ten  rozjezd  byste  měli  mít.  Asi  by  tomu  nemělo  nic  bránit.  Proto  by  mě  zajímal 
relevantní důvod, proč když máte platné, nebo stavební povolení nabývající právní moci, proč 
v příštím roce nebudete alespoň soutěžit zhotovitele rekonstrukce radnice a proč by neměla 
tato rekonstrukce začít. Asi zatím teď vše. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. 
 
30 
 

P10-547597/2021 
 
Paní Sedmihradská: Paní Cabrnochová, odpovím na věci, na které odpovědět dokážu. 
Ptáte se, jaká částka za zhotovení rekonstrukce radnice je více reálná. Zda částka, o které jsme 
informovali na zastupitelstvu v září, nebo částka, kterou jste sečetla z rozpočtového výhledu, 
1,35 mld. Kč. Já nevím, neumím věštit. Absolutně netuším, kolik rekonstrukce radnice bude 
stát.  Nedokážu  říct,  která  částka  je  více  reálná.  To  si  myslím,  že  je  to  hlavní.  Rozpočet  je 
sestaven a připraven tak, vycházeli jsme z informací, které jsme měli v průběhu podzimu. 
 
Co se týká dalšího vývoje ve věci rekonstrukce radnice, ano, už 14 dnů máme stavební 
povolení. Ano, aktualizujeme harmonogram. Plánujeme další kroky. To je všechno, co vám 
mohu za rozpočet říct. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Paní zastupitelka Cabrnochová má technickou, prosím. 
 
 
Paní Cabrnochová: Děkuji. Jen bych se chtěla paní radní zeptat, když říká, že neumí 
věštit  z křišťálové  koule,  která  ta  částka  je  reálnější,  předpokládám,  že  máte  nějakou 
projektovou dokumentaci, za které vychází nějaká cena. A předpokládám, že v té ceně, která 
se tedy promítá do toho střednědobého výhledu, není zahrnuto minimálně dvakrát stěhování, 
nějaké finanční prostředky na to, aby úřad mohl po dobu rekonstrukce někde fungovat apod. 
Je to tak, nebo ne? 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Díky  za  technickou  poznámku.  Dále  je  do  diskuze 
přihlášen pan zastupitel Vladimír Novák. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Novák: Děkuji za slovo. Jsem trochu zmaten, paní docentko. Ve svém vystoupení 
jste  jmenovala  jako  bývalé  starosty  mě  a  paní  kolegyni  Kleslovou.  Neplatí  to  tedy  o  těch 
starostech  před  tím?  Tzn.  pan  Karas,  pan  Výrut,  pan  Zoufalík,  pan  Lipovský,  dvakrát  pan 
Richter. A vy jste říkala, teď si dovolím vás citovat: Postupujeme stejným způsobem. To je vaše 
citace. Tzn. co? Že jsme to dělali dobře, a vy to děláte stejně dobře po nás? Anebo jsme to 
dělali špatně, a vy to děláte stejně špatně po nás. 
 
Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Samozřejmě stavba rozpočtu je o hledání příjmů. Každá 
politická  reprezentace  v minulosti  hledala  příjmy.  A  samozřejmě  na  druhé  straně  musí 
potlačovat ty výdaje. A to je ta cesta ekonoma nebo radního, radní, která hlídá tu ekonomickou 
oblasti. To mi promiňte takovouto poučku, a teď už konkrétně k rozpočtu. 
 
Když se podívám na straně 8 na to vaše krásné vlastní zpracování, ten diagram barevný, 
ano, je to hezké, tak co z toho je vidět? Že od roku 2021 do návrhu rozpočtu 2022 velice prudce 
stoupají běžné výdaje. Možná 50 mil. Tomu neodpovídají příjmy, ty zase tak prudce nerostou. 
Tam se nám rozevírají ty nůžky. Teď se podívám na tabulku bilance návrhu rozpočtu na rok 
2022. § nebo položka 1511 Daň z nemovitých věcí. 
31 
 

P10-547597/2021 
 
Víte co já tady postrádám? A to je připomínka k celé současné vládnoucí reprezentaci. 
Když já si vzpomínám, v tom roce před třemi lety jste zvýšili daň z příjmů, daň z nemovitých 
věcí. A součástí slibu, součástí toho vašeho, jak jste si prohlasovali, byl slib, že v roce voleb, a 
to je příští rok, jestli se nemýlím, že zase tu daň vrátíte na původní úroveň, že zase klesne. Ale 
z toho rozpočtu to není vidět. Rozpočet upravený na letošní rok 142 mil., na příští rok 140. Tak 
tam nějak absentuje ten slib. 
 
Potom  se  zastavím  u  položky  přijaté  transfery  celkem.  Vzpomínám  si  na  paní  Ing. 
Gombíkovou, která tedy musela odejít, a ta vždycky v tom rozpočtu se zarytě bránila tomu, 
aby sem dávala ty dotace z toho Magistrátu, aby je tam přímo poslala, aby je tam zahrnula. 
Ona říkala, ty dotace jsou nenárokové, ty můžeme dostat, anebo nemusíme. A vy jste do toho 
rozpočtu těch 852 milionů nacpali nebo dali celé. Dobře, je to s určitým otazníkem. 
 
Další  položka  kapitálové  výdaje.  K čemu  tady  došlo?  Co  jste  tady  jako  politická 
reprezentace tři roky vládnoucí, co jste udělali? Vždycky jste nás pranýřovali, vy jste si tam dali 
ty investice, vy jste je tam nafoukli, ale vy je neplníte. A tady vidím co? V rozpočtu 569 mil. a 
skutečnosti 1 – 9 151. Spojuji. 
 
Samozřejmě ke konci roku se ty investice budou plnit, ale určitě se to nedostane na 
úroveň půl miliardy, abyste zrealizovali za tři měsíce půl miliardy. 
 
Potom  vy  jste  si  tady  pomohli  do  toho  rozpočtu,  proto  ten  kontokorent  minulé 
Zastupitelstvo. Vy jste to tady dorovnali tím kontokorentem 130 mil. Dobře, dostali jste to na 
nula,  nula,  příjmy,  výdaje,  tomu  rozumíte.  Ale  co  tady  zase  máte  velmi  nízké,  to  jsou 
prostředky z EU. Městská část, kolik má? 115, 120 tisíc obyvatel, a vy zapojujete jenom 3,8 mil. 
To je málo. To jsou ty zdroje, které musíte hledat, které nejsou. 
 
No a už tady několikrát zmiňovaný návrh střednědobého výhledu. To je katastrofa. Já 
nevím,  jestli  to  je  politika,  že  chcete  zastrašit  své  budoucí  politické  konkurenty,  že  tady 
namalujete proboha na rok 2024 ztrátu miliardu. My jsme ten úřad předávali, kdy bylo na účtu 
plus 1,5 miliardy. A vy svým nástupcům politickým, nebo sami sobě, to rozhodnou občané, vy 
jim  tady  plánujete  miliardu  na  přespříští  rok.  Z čeho  se  to  zaplatí?  Úvěr  už  máte,  máte 
kontokorent, a z čeho to – to bude znamenat krach té městské části. A nemluvím o jiných 
letech. Příští rok tři čtvrtě miliardy. Vím, že to jsou čísla. Ale něco ta čísla znamenají. Mají 
určitou vypovídací schopnost, ty tabulky se nedělají, jenom aby byly samy od sebe, ale mají 
nějaká pravidla pro to sestavení. Takže nevidím to nějak růžově. Děkuji, to je vše. 
 
 
Paní Sedmihradská: Výborně. Vyjádřím se k tomu, o čem pan Novák chtěl mluvit, kdy 
rozpočet je o hledání příjmů a potlačení výdajů. Nepředkládám závěrečný účet, budu na to 
myslet, až ho budu předkládat v červnu, a ukážu vám, jak jsme dokázali za ty tři nebo čtyři roky 
naplňovat příjmy. V každém  případě  objem  dotací,  které  městská  část získala  v posledních 
letech, byl řádově vyšší, než co získávala v minulosti. Současně jsme nastartovali metodiku 
spolupráce se soukromým sektorem, který přináší příjmy, atd. Těch zdrojů tam bylo víc, zdrojů, 
které vy jste nikdy nevyužili. To si myslím, že uvedu, až bude závěrečný účet. Dneska to není 
úplně předmětem jednání. 
32 
 

P10-547597/2021 
 
Prudce stoupají běžné výdaje. V komentáři jsem vám vytáhla informaci, že z těch asi 
čtyřiceti mil., o které rostou běžné výdaje celkem, 30 mil. je nárůst oprav a udržování, kdy se 
jedná o výdaje, které v minulosti byly zcela financovány z plánu zdaňované činnosti. Takže tam 
rozhodně přívlastek prudce je zcela neadekvátní. 
 
Že se rozevírají nůžky mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, úplně to tak nevychází, 
nicméně můžeme tady strávit hodiny debaty o způsobu financování městských částí. 
 
Co se týká položky 1511 daně z nemovitých věcí. Pokud si vyhledáte to usnesení, tak 
usnesení  jednoznačně  říká,  že  rada  má  zastupitelstvu  MČ  předložit  návrh  na  snížení 
koeficientů  dle  příslušných  paragrafů  zákona  do  31.  3.  2022.  Tento  úkol  bude  splněn. 
Rozhodně úkol není formulován tak, nebo rozhodně se to nemůže odrazit v rozpočtu na rok 
2022. 
 
Garantuji  vám,  že  jsme  postupovali  přesně  tak,  jako  paní  vedoucí  Gombíková.  Do 
rozpočtu jsme zahrnuli pouze nárokové dotace. Pokud se pozorně podíváte na tabulku bilance 
návrhu rozpočtu městské části, uvidíte, že zapojujeme pouze dotace na výkon státní správy 81 
966 200  a  dotace  MHMP  –  dotační  vztah  k MČ  370 658  tisíc.  To  jsou  dotace,  které  jsou 
zapojeny.  Žádné  nenárokové  dotace  nezapojujeme.  Už  jsem  tady  třikrát  vysvětlila,  jakým 
způsobem budeme zapojovat do rozpočtu nespotřebované dotace z letošního roku. 
 
Co se týká kapitálových výdajů a otázky, co jste za tři roky udělali, opět ukážeme, až 
budeme předkládat závěrečný účet. Pokud byste byl netrpělivý, tak vám ráda tu tabulku pošlu 
dříve. 
 
Dorovnali  jste  kontokorentem.  Ano.  Ke  krytí  navržených  výdajů  využíváme 
kontokorentní úvěr. 
 
Prostředky z EU. Co se týká možnosti krytí schodku z prostředků EU, jedná se pouze o 
prostředky, které již byly převedeny na účty městské části. To je situace projektu MAP2, kdy 
ty peníze skutečně leží na našich účtech. Veškeré další dotace, které jsme případně získali z EU 
nebo získáme, budou do rozpočtu zapojovány postupně. Rozhodně na našich účtech neleží, a 
proto je není možné v tuto chvíli využít ke krytí deficitu. Současně si dovolím připomenout, že 
pravidla pro čerpání prostředků z fondů EU byla v minulém programovém období pro Prahu 
tak nevýhodná, že skutečně těch zdrojů tam bylo naprosté minimum. Nicméně, a můžu se 
vrátit asi tak o pět minut zpátky, opět bylo připomenuto, že pro rekonstrukci radnice jsme 
získali z fondů EU dotaci téměř 220 mil. Kč. Ano, budeme muset požádat v nové výzvě, ale 
pravděpodobně získáme obdobné prostředky. 
 
Pak jsme se tady dostali k evergreenu, že na účtech městské části bylo 1,5 mld. Kč. Tyto 
prostředky, a mrzí mě to, minule jsem měla krásný obrázek, dneska ho nemám, ale ráda vám 
ho poskytnu. Ano. Prostředky na účtech městské části se snížily, nicméně za minulé tři roky 
byly  realizovány  investice,  překračující  700  mil.  Kč.  Tzn.,  městská  část  nemá  peníze  na 
neúročených  bankovních  účtech,  jak  to  bylo  za  vás,  ale  má  je  v budovách  občanské 
vybavenosti,  které nutně  potřebuje pro poskytování  služeb  svým  občanům.  To  je,  myslím, 
k tomu. Příště si ten obrázek vezmu, protože si myslím, že pro edukaci je naprosto klíčové, aby 
se tady jednou promítl. 
33 
 

P10-547597/2021 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Technická  poznámka  paní  zastupitelka  Cabrnochová. 
Prosím. 
 
 
Paní  Cabrnochová:  Děkuji  za  slovo.  Jenom  bych  poprosila,  protože  jsem  nedostala 
odpověď na své dotazy, které tady padly, tak prosím písemnou odpověď. A teď tady k tvrzení 
paní radní Sedmihradské, že nám ležely na účtech neúročené peníze. Bylo to z důvodu toho, 
že byla záporná hodnota. A chtěla bych se zeptat, jestli v současné době, nebo třeba aspoň 
v minulém roce byly peníze městské části nějak výhodně úročeny. Prosím o odpověď, a jestli 
tady nezazní, tak prosím písemně. 
 
 
Paní Sedmihradská: Odpověď samozřejmě zazní, ale pokud budete chtít ta čísla přesně 
písemně, tak vám je taky dodáme. V tuto chvíli máme na spořicím účtu podle mě 620 nebo 
630  mil.  Kč  a  úroková  sazba  je  lehce  nad  2  %.  Poskytneme  vám  ta  čísla  přesně,  takhle  to 
rámcově je k dnešnímu dni. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Pan  zastupitel  Vladimír  Novák  technická  poznámka, 
prosím.   
 
 
Pan  Novák:  Jestli  můžu  poprosit  paní  docentku,  aby  komentovala  i  střednědobý 
výhled. Děkuji. 
 
 
Paní Sedmihradská: Dobrá. Měla jsem pocit, že už jsem tak učinila. Střednědobý výhled 
na  straně  výdajů  jasně  ukazuje  investiční  potřeby  městské  části.  Co  se  týká  příjmů,  na 
příjmovou stranu můžeme na základě platné metodiky zahrnout pouze příjmy, které jsou jisté, 
tzn., pouze dotace z finančního vztahu k městským částem, který z opatrnosti predikujeme na 
úrovni  roku  2022,  byť  pravděpodobně  poroste,  a  dotací  na  výkon  státní  správy.  Taky  ho 
nevalorizujeme.  Tzn.  nutně,  pokud  vycházím  z těchto  předpokladů,  investiční  potřeby 
relativně  realisticky odhadnuté na jedné straně, a jisté  zdroje  na straně druhé, docházíme 
k deficitu. 
 
Co si myslím, že stojí za přečtení, a dovolím si to tady přece jenom doslova ocitovat, je 
to  v důvodové  zprávě  na  straně  71.  Předpokladem  skutečné  realizace  nově  zařazených 
investičních  akcí je  dostatek finančních zdrojů. Výhled investičních  výdajů  bude pravidelně 
jednou  ročně  při  schvalování  rozpočtu  na  další  rok  aktualizován  v návaznosti  na  skutečné 
možnosti  financování  konkrétních  investičních  akcí.  Tzn.,  jednotlivé  investiční  akce  budou 
zahajovány v okamžiku, kdy je zajištěno finanční krytí. Pokud se ukáže, že finanční možnosti 
městské části při využití všech možných i nemožných příjmových zdrojů, jako že ty výdaje není 
možné krýt, no tak se investiční akce odloží a bude to mít určitý dopad na občany Prahy 10, 
34 
 

P10-547597/2021 
ale akce se budou realizovat v okamžiku, kdy bude zajištěno krytí. Tam není nic jiného. Toto je 
přehled potřeb městské části, tak jak my ho na základě současných informací odhadujeme. 
Uvědomujeme  si,  že  ne  všechno  se  podaří  realizovat  v harmonogramu,  který  je  uveden. 
Postupně se to bude posouvat, aktualizovat, zpřesňovat a samozřejmě podstatné je to, co je 
v rozpočtu. A opakuji to stále dokola. Schválit lze pouze rozpočet, ve kterém jsou výdaje, které 
jsou kryty. A to je odpovědností všech zastupitelstev, která přijdou po nás, aby schvalovala 
takové rozpočty, kde výdaje jsou kryty, a nepouštěla se do dobrodružství, pro která nemají 
krytí. Nicméně ve výhledu je fér uvést tu investiční potřebu. 
 
Ono to je totiž ruku v ruce. Pokud se bude zdát, že žádné peníze nepotřebuji, tak žádné 
nezískám. Pokud je tady velmi pečlivě zdokumentována potřeba městské části pro další rozvoj, 
tak je to silný argument pro získání celé řady zdrojů. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Neodpustím si tedy poznámku, že to odpovědné 
hospodaření se také ukazuje v tom smyslu, že my rozhodně nedáváme úročit prostředky typu 
akce  K-Investment,  na  kterou  si  tady  velmi  dobře  pamatujete,  a  její  důsledky  v tuto  chvíli 
neustále městská část nese. 
 
Dále je do diskuze přihlášena paní zastupitelka Radmila Kleslová. Prosím. 
 
 
Paní Kleslová: Děkuji. Chtěla bych za prvé písemný dotaz, jak se ptala paní kolegyně 
Cabrnochová  ohledně  toho  úročení.  Vy  jste  říkali,  že to  teď  nevíte,  že  jí  tu  informaci dáte 
později. Já bych ji chtěla taky, ale já bych ji chtěla za roky 2018, 2019, 2020 a ty úroky, kolik 
byly procent v jednotlivých obdobích, protože teď říct 2 %, když ČNB zvýšila úrokové sazby, 
tak si myslím, že třeba před rokem a půl 2 % asi nebyla. To je jedna věc. 
 
Druhá věc, můj předřečník pan Ing. Novák řekl to, co jsem chtěla říct, nicméně paní 
radní, vy jste se obula do mě speciálně. Já bych chtěla, abyste mi dala podrobně tu privatizaci 
toho prostoru řeznictví Blahuta, protože já jsem tu privatizaci zastavovala tu privatizaci. Za mě 
byla privatizace zastavena právě proto, aby tam mohlo zůstat to řeznictví, protože to nebylo 
vypsáno  tak, že tam musí být výsek masa,  tak já jsem  to zastavovala, takže jste  mě úplně 
zbytečně napadla. Tak já bych chtěla k tomuto trošku víc. 
 
Potom pan  Ing.  Novák říkal  přesně,  vy  jste  šli do  kampaně  Stop  miliardové  radnici, 
transparenty, petice apod., a radnici nejen že nepostavíte novou, ale vy budete opravovat za 
dvě miliardy radnici. Což je výkon, což si myslím, že nemá v Praze obdoby. Vy jste nás kritizovali 
za  privatizace  bytů.  My  jsme  privatizovali  zejména  ten  bytový  fond,  kde  buď  tedy  měla 
městská  část  již  minimální  podíl  v SVJ,  anebo  když  by  se  muselo  vložit  velké  množství 
prostředků  městské  části,  protože  ty  byty  byly  v nedobrém  stavu,  nebo  ten  dům  nebyl 
zateplen apod. A vy nám říkáte, vy jste nás za to kritizovali, a teď vy říkáte, no my to děláme 
taky tak. My vlastně to vaše know-how přebíráme a přesně jak říkal tady pan Ing. Novák, tak 
to  bylo  špatně,  nebo  dobře?  Tak  buď  to  děláte  dobře  jako  my,  ale  vy  jste  se  proti  tomu 
vymezovali, proto nás to překvapuje. Vy jste se proti tomu vymezovali a my jsme k tomu měli 
nějaký důvod, nějakou koncepci, což nám tady nikdo teď nevysvětlil, viz třeba to, že přijdeme 
35 
 

P10-547597/2021 
o Baťův dům, což my tady dlouhodobě kritizujeme a jenom doufáme, že nějakým podobným 
převodem nepřijdeme o Barču. 
 
Ještě to jednou shrnu. Chtěla bych vědět ty úroky. Chtěla bych tedy vědět ty privatizace 
těch nebytových prostor, jak jste mě tady za to napadla, a pak jsem jenom chtěla říct, tady 
paní starostka říká, že vlastně ty prostředky, které ona dávána PR a na reklamu vedení radnice 
apod., jsou takřka minimální, protože ona tím zabezpečuje transparentnost té radnice a tu 
komunikace. Tak se vás ptám paní starostko, proč nekomunikujete s námi se zastupiteli. Proč 
nám  dáváte  minimum  informací,  když  my  se  na  něco  zeptáme,  tak  většinou  je  nám 
odpovězeno, že to někde najdeme, že to někde bylo a někde to můžeme najít. Když chceme 
třeba omluvenky zastupitelů, tak se jich nedomůžeme, a to bych mohla, když chceme nějaké 
dopisy, které vy napíšete, řeknete, že je dodáte, pak je nedodáte na kontrolní výbor. Tak proč 
tedy nejste transparentní k nám zastupitelům? My bychom si to moc přáli. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále je do diskuze přihlášen pan zastupitel Jan Šnajdr. 
Prosím. 
 
 
Pan Šnajdr: Dobrý den, dámy a pánové, možná by toto snesla technická poznámka, ale 
tak jako na hraně možná. Chci reagovat na vás, paní starostko. Jestli umím správně počítat, 
tak  z volebního  období,  kdy  se  rozhodovalo  o  K-Investments,  jsou  tady  tři  zastupitelé,  a 
pochopitelně ani jeden z nich, který rozhodoval. Žádný ze zastupitelů, který o tom rozhodl, 
tady není, prostě už jsou v politickém důchodu. Takže ten váš příspěvek byl dost demagogický. 
Předpokládám, že když máte mezi sebou, řekněme, akademickou pracovnici z oboru financí, 
tak že něco takového, jako je K-Investments, že by se vám opravdu, ale opravdu povést už 
nemohlo. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Krátká reakce, pane zastupiteli. Pusťte si můj záznam, co 
jsem  přesně  řekla.  Rozhodně  jsem  neříkal,  že  někdo  tady  mezi  námi  takový,  kdo  o  tom 
rozhodoval, není. Jenom jsem řekla, že neseme plně důsledky a že to také byl způsob, jak se 
tady hospodařilo. A takto rozhodně my hospodařit nebudeme. Rozhodně jsem nikoho tady 
v místě tohoto pléna neřekl. Pusťte si ten záznam. Ale chápu, informací je hodně, nemusel jste 
to postřehnout. 
 
Pan zastupitel Tomáš Pek. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Pek: Děkuji za slovo. Chtěl bych se zeptat, proč v plánu zdaňované činnosti figurují 
všechny náklady na správní firmy ty tři, když zároveň rada mezi tím rozhodla, že správní firmy 
zruší a že to posune na majetkovou. Je to možná formální záležitost, ale ten plán zdaňované 
činnosti  se  kvůli  tomu  bude  muset  ve  velkých  částkách  měnit.  To  rozhodnutí  je  někdy 
z počátku prosince, a myslím si, že jste měli tím pádem dost času na to, to případně v plánu 
zdaňované činnosti upravit. To je jedna věc. Nebo bych prosil, aby to bylo případně upraveno. 
36 
 

P10-547597/2021 
 
Dále bych prosil nový harmonogram na rekonstrukci radnice, časový harmonogram na 
rekonstrukci radnice, i přesně ten klíč k tomu, jak jsme došli k tomu, že ta částka bude miliarda 
a 350 mil. oproti těm 1,1, nebo kolik to bylo po takovém tom přepočtu, nebo lépe řečeno, proč 
jste nepoužili tuto částku ve střednědobém výhledu? 
 
Zároveň bych se chtěl zeptat, kdy podle střednědobého výhledu dosáhneme vlastně 
na strop toho našeho zadlužení, tzn., toho zadlužení, kdy o další půjčku bychom mohli žádat 
pouze se souhlasem hl. m. Prahy, jestli to z těch čísel jde definovat. Myslím si, že ano. Zároveň 
bych se chtěl zeptat, proč v plánu zdaňované činnosti na rok 2023 a 24 je právě uvedena ta 
návratná finanční výpomoc, resp. chtěl bych se zeptat, jestli hl. m. Praha už souhlasilo s tím 
posunem o ten rok, či nikoli. Pokud nikoli, nevím, proč by tam ty částky takhle měly být. A to 
je zatím všechno. Děkuji. 
 
 
Paní Sedmihradská: Postupně. Co se týká plánu zdaňované činnosti a přechodu správy 
bytového fondu na Majetkovou, my jsme přemýšleli o tom, jak to udělat, a vyhodnotili jsme, 
že  nej ednodušší pro letošní  rok bude,  když  Majetková  od  toho  léta  převezme tři účty,  tři 
střediska, pravděpodobně je v průběhu léta pouze přejmenujeme. Tzn., nebude se vytvářet 
nové  středisko,  které  by jakoby  schramstlo  tato  tři.  Zůstane  to  prostě  oddělené,  a  během 
podzimu  se  to  jakoby  sloučí,  buď  se  to  sloučí  do  jednoho,  nebo  se  vytvoří  nové.  Ale  ten 
přechod  ze  všech  se  z nejrůznějších  důvodů  jeví  jako  nej ednodušší  pro  tu  operativu, 
pokračovat v těch třech střediscích. Předpokládám, že od 1. 7. nějakým způsobem ta střediska 
přejmenujeme, aby bylo jasné, že jsou pod majetkovou, a až od roku 2023 bychom potom 
udělali nové středisko. Takže to je k tomu. 
 
A co se týká zahrnutí návratné finanční výpomoci do výhledu, tak ta současná návratná 
finanční  výpomoc  je  schválena  tak,  že  je  naprosto  jasné,  že  ji  tímto  způsobem  čerpat 
nebudeme.  Proto  jsme  po  dlouhé  debatě  s odborem  ekonomickým  došli  k tomu,  že  se 
budeme chovat podle té naší žádosti. Takže doufáme, že žádosti bude vyhověno, a potom to 
odpovídá té žádosti. Pokud by jí vyhověno nebylo, tak by asi stálo za to nechat přeschválit 
rozpočtový  výhled.  V tuto  chvíli  my  vycházíme  z té  žádosti  a  z toho,  že  zatím  nebyla  nijak 
řešena. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále prosím paní zastupitelka Ivana Cabrnochová. 
 
 
Paní Cabrnochová: Dám prostor panu kolegovi Pekovi, myslím si, že navazuje. Počkám 
po něm. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře, jestli chcete. Pan zastupitel Tomáš Pek. Prosím. 
 
 
Pan Pek: Děkuji. Jestli bych mohl poprosit, paní radní, ještě ten dluhový strop. 
37 
 

P10-547597/2021 
 
 
Paní  Sedmihradská:  My  vám  to  pošleme,  já  si  to  pravidlo  totiž  úplně  přesně 
nepamatuji.  My  pro  čerpání  návratné  finanční  výpomoci  budeme  muset  tuto  skutečnost 
oznámit  radě  hlavního  města.  Ale  přesně  si  ta  čísla  nepamatuji,  nerada  bych  to  tady 
zkreslovala. Odpovíme vám na to písemně. Není to tak složité, akorát si to nepamatuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Paní zastupitelka Ivana Cabrnochová, prosím. 
 
 
Paní Cabrnochová: Děkuji za slovo. Poprosila bych vás, a to písemně, ale především 
tady ústně, jestli byste byli tak moc hodní a mohli mi vyčíslit nějaké odhadované náklady na 
stěhování  při  rekonstrukci  radnice,  protože  to  nikde  nezaznívalo.  Z toho  střednědobého 
výhledu tam vidíme nějaký odhad rekonstrukce na miliardu 350 mil., ale potřebovala bych 
znát, jaký máte odhad na stěhování. Budou tam minimálně dva náklady. A potom na provoz 
při rekonstrukci v těch prostorech, kde bude úřad přestěhován. Myslím si, že to bude taky 
poměrně zásadní částka. Myslím si, že se bude pohybovat minimálně v desítkách milionů, ale 
to si myslím, že jsem velký optimista, spíš stovky milionů odhaduji. Takže poprosila bych vás o 
tuto informaci. 
 
Dále  by  mě  zajímalo,  máme  tady  objekt,  bývalý  bytový  dům  Černokostelecká  – 
Malínská. Před koncem volebního období byl navržen k prodeji. Byl i ten prodej téměř dotažen 
do finále, ale vy jste ho zastavili, a od té doby vlastně nemáme nějakou žádnou koncepci toho, 
jak chcete tento dům využívat. Myslím si, že tam je velký potenciál, který nám může přinést 
nějaký zisk, byť třeba vynaložíme nějaké finanční prostředky. Tak by mě zajímalo, jaký vlastně 
cíl je s tímto majetkem, zbavili jste se tedy možnosti prodeje, kdy by tedy za to byly nějaké 
finanční prostředky do rozpočtu, a to nebyly malé. Máte, předpokládám, nějaký jiný výhled, 
který bude pro městskou část také jistě výhodný, a to může být ať už užitkem, nebo nějakou 
finanční kompenzací, takže by mě zajímalo jak. 
 
Dále by mě zajímalo věc, a to se týká hospodaření majetku, úplně nerozumím koncepci 
vaší, nebo nějaké strategi , nebo nějakému pravidlu v tom, jak to je s odsvěřováním majetku. 
Hovoří  se  o  odsvěření  KD  Barikádníků, odsvěřili jsme  bytový dům  na Moskevské  s velikým 
nebytovým prostorem, který byl pronajímán firmě Baťa, kde jsme vlastně mohli generovat 
poměrně dost finančních prostředků z pronájmu, ať už těch nebytových prostorů, nebo bytů. 
 
Nerozumím tomu, proč třeba takovéto lukrativní domy odsvěřujeme, co za to městská 
část vlastně získala, proč se zbavila tohoto svého majetku. Slyšela jsem tady zdůvodnění tím, 
že nemáme peníze na rekonstrukci, že to je pro nás moc nákladné. V tom případě se ptám, 
proč třeba nebyl návrh na odsvěření nebo jednání s hl. m. Prahou KD Eden. Proč jsme měli 
vypsanou  urbanistickou  soutěž  na  rekonstrukci  a  využití  KD  Eden,  s tím  že  si  nedovedu 
představit, že když nemá městská část peníze na rekonstrukci domu na Moskevské, že by měla 
peníze na rekonstrukci KD Eden. Tak bych prosila odpovědi určitě písemně. 
 
38 
 

P10-547597/2021 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Dále  se  do  diskuze  hlásí  paní  zastupitelka  Radmila 
Kleslová. Prosím. 
 
 
Paní  Kleslová:  Ještě  jsem  se  chtěla  zeptat,  bude  na  to  odpovězeno  tady  kolegyni 
Cabrnochové, nebo nebude odpovězeno? 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Písemně jsem pochopila od pana místostarosty. 
 
 
Paní Kleslová: Jenom bych chtěla podotknout, že od předchozích vlád, předchozích 
starostů vždy na zastupitelstvo zvlášť rozpočtové chodili úředníci. Ti úředníci tam byli proto, 
že  mohli  objasnit  problematiky,  které  radní  ani  nemohli  třeba  znát,  ale  mohli  nám  to 
zastupitelům vysvětlit. Teď je tady praxe, že sem žádní úředníci nebo vedoucí odborů nechodí. 
Vy ty informace nemáte, nevíte je, a tudíž nám nic nezodpovíte. A pak nám pošlete jednu větu 
jako odpověď někomu, kdo se zeptá, ale my ostatní prostě ty informace nemáme. 
 
Ale  chtěla  jsem  jinou  věc.  Vy  jste  tady  měli  z Ministerstva  životního  prostředí 
přidělenou dotaci, tuším, nevím přesně 220 mil. na opláštění rekonstruované radnice. Měli 
jste přidělenou dotaci schválenou od  Magistrátu ve výši 100  mil. Ani jedna tato dotace se 
nečerpá. Vy tady klidně řeknete, to je teda blbý asi, oni nám těch 220 mil. neprodlouží, to 
čerpání, ale tak my požádáme o něco jiného. Já nevím, jestli si vůbec uvědomujete, co děláte. 
Vy si podle mě vůbec neuvědomujete, že vy jste někomu zablokovali přes 300 mil. Mohla jiná 
městská část za 100 mil. si opravit třeba tu radnici, některé městské části to umějí levně. Jiné 
město mohlo těch 220 mil. využít smysluplně, protože to umí využít. Takže vy zablokujete více 
než čtvrt miliardy, přes 300 mil., a tváříte se, jako že se nic neděje v době, kdy narůstají ceny 
stavebních prací, stavebního materiálu, takže to, za co by v minulém roce někdo něco postavil, 
nebo zrekonstruoval, už příští už neudělá. Takže vy se chováte s péčí řádného hospodáře tak, 
že městu, potažmo ministerstvu a státu zablokujete přes 300 mil, a tváříte se, jako že nic se 
neděje, protože požádáte, aby vám je Magistrát převedl zřejmě do příštího roku. Myslím, že 
už to bude potřetí. No a Ministerstvo životního prostředí, to je zřejmě, jestli to bylo z Bruselu, 
asi vrátí, protože je nevyčerpá díky nám ty prostředky, a vy o ně prostě požádáte zase příští 
rok z jiného programu, a skoro bych se vsadila, že je zase nevyčerpáte a zase je zablokujete 
třeba jinému městu, kde mají vedení, které je dokáže využít. Děkuji. 
 
 
Paní Sedmihradská: Z hlediska dotace OPŽP my jsme měli termín, požádali jsme o jeho 
prodloužení. Proběhla jednání s administrátorem dotace, a ty prostředky pravděpodobně na 
té  lednové  radě  vrátíme  tak,  aby  je  právě  mohli  použít  další  žadatelé.  Tzn.,  nic  jsme 
nezablokovali. 
 
Co se týká úředníků, paní Kleslová, podívejte se za sebe a uvidíte, že naprostá většina 
vedoucích úředníků za vámi sedí. Toto je otázka, která je naprosto mimo, a domnívám se, že 
39 
 

P10-547597/2021 
při debatě o rozpočtu se máme bavit o rozpočtu a o ostatních věcech, na ty vám rádi odpovíme 
písemně, jak bylo slíbeno. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Tak já doplním. Já tady jenom, nemám brýle, ale vidím 
vedoucího  odboru  životního  prostředí,  vedoucí  majetkoprávního,  vedoucí  ekonomického 
oddělení, vedoucí sociálního oddělní a asi další nevidím. Takže skutečně tady tedy zpřesňuji 
to, že říkáte, že tady nikdo není. Všichni důležití, kteří mají co říct a odpovídat na případné 
dotazy, co se týká rozpočtu, tady jsou. 
 
Technická poznámka paní zastupitelka Ivana Cabrnochová. Prosím. Teď je třetí. Nevím, 
jestli třetí se hlasuje, nebo ne. Koukám na podporu. Třetí technická se hlasuje, nebo ne? Teď 
to nevím z hlavy. Nikdo to teď nevystřelí od boku? Pan předseda návrhového výboru říká, že 
ano. Oddělení rady, fajn. Máme tady návrh procedurální, dávám, zda paní zastupitelka Ivana 
Cabrnochová má třetí technickou. 
 
Pro 23, proti 0, drželo se 0. Máte slovo, paní zastupitelko. 
 
 
Paní Cabrnochová: Děkuji. Chtěla jsem zpřesnit, už jsem to tady uváděla několikrát. 
Žádám, aby mi dotazy, které jsem položila, byly zodpovězeny přímo na jednání zastupitelstva, 
ale také žádám o jejich písemné zodpovězení. A pak ještě drobnost k vyjádření k paní doktorce 
Kleslové. Vy jste ty peníze nepoužili, které jste měli z dotací, ať už z Magistrátu, nebo SFŽP. 
Blokovali jste je, a navíc vám vylepšovaly vaše skóre v rámci rozpočtu. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Paní zastupitelko, první část byla technická, rozumíme, 
odpovíme na všechno, co jste se tady ptala, písemně. Druhá část nebyla technická poznámka. 
Bylo to vyjádření vašeho názoru. Prosím, nezneužívejte technických poznámek. 
 
Teď se ke mně ozval pan místostarosta Beneš, který by chtěl odpovědět na otázky jemu 
tady položené. Prosím, pane místostarosto, máte slovo. 
 
 
Pan Beneš: Od paní zastupitelky Cabrnochové jsem teď pochopil, jak to myslela. Ona 
sice říkala, že chce písemně odpovědi, ale pochopil jsem, že je chce i ústně. Takže v tu chvíli já 
zkusím zareagovat. Zaznamenal jsem tam dvě. 
 
Byla to Černokostelecká – Malínská. Tady od samého začátku, kdy jsme zrušili prodej, 
vždycky  vysvětlujeme  a  píšeme  lidem  i  zastupitelům,  že  se  jedná  skutečně  o  strategický 
pozemek  pro  družstevní  nebo  spolkové  bydlení  výstavby  města  nebo  městské  části.  Toto 
naplňujeme. Čekali jsme, jak dopadnou koncepce na hlavním městě. Obě dvě koncepce jsou 
už nějakým způsobem ve finále. My jsme teď velice úzce propojeni s paní radní Marvanovou, 
která už i v médiích uvádí, že právě Praha 10 a konkrétně Černokostelecká – Malínská je druhý 
projekt,  takže  jsme,  řeknu,  mezi  nejlepšími  třemi  jsme  druhý  projekt,  na  kterém  teď 
40 
 

P10-547597/2021 
spolupracují. Propojily se oba týmy, jak ten magistrátní, tak ten u nás na Praze 10, a snažíme 
se směřovat k cíli. 
 
Druhá otázka na odsvěřování majetku, tam byl Baťa, a vy jste říkala, že jsme mohli 
z pronájmu  lukrativního.  Tam  bohužel  došlo  k tomu,  že  firma  Baťa  sama  o  sobě  ukončila 
nájemní smlouvu ještě dlouho před odsvěřením. Jejich argumentace byla ta, že už se jim to 
tam ekonomicky nevyplatí, tudíž byl i ten nebytový prostor prázdný, a my jsme zase, řeknu, na 
oplátku od Magistrátu obdrželi po odsvěření dotaci 55 mil. Kč, což byla zhruba odhadní cena 
toho majetku. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Paní zastupitelka Kleslová technická poznámka, prosím. 
 
 
Paní Kleslová: Já jsem, paní starostko, ve svém příspěvku řekla, že za nás byli úředníci 
na zastupitelstvech, a teď že už tu nejsou. Že už sem nechodí. Jsou tu někteří možná teď, ale 
když probíhají jiná zastupitelstva, tak tu nejsou. Maximálně přijde ten vedoucí odboru, který 
tady má bod. Ale ostatní aby se k něčemu mohli vyjádřit, když to vyplyne, tu nejsou. A jestli tu 
jsou, tak já vím o třech, a ti ostatní nevím, kdo jsou. Cedulky buď nemají, nebo jsou otočené, 
nevidím. Možná byste nám je mohli představit, protože my je neznáme. A nikde to není u nich 
vidět. Tady teď vidím, že ji někdo otáčí. Tamhle sedí paní, nevím, jestli je to zaměstnankyně 
úřadu, kdo to je. Pro mě tu nejsou. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Tak to mě mrzí, že toto říkáte, ale vždy jsou tady přítomni 
ti  úředníci,  kteří  skutečně  mají  bod,  který  projednává  zastupitelstvo.  Ano,  nevidím  jediný 
důvod, proč by tady celou dobu po všechna zastupitelstva po tři roky měla například sedět 
vedoucí občansko-správní odboru, nebo vedoucí živnostenského odboru apod. Pokud na ně 
máte  dotazy,  pošlete  je,  samozřejmě  vám  budou  k dispozici,  ale  rozhodně  my  efektivně 
využíváme jejich čas, kdy oni vykonávají svoji práci, a téměř nikdy tady žádné dotazy na ně 
nepadly. To je snad už vypořádáno všechno. 
 
Pan zastupitel Viktor Lojík má příspěvek. Prosím. 
 
 
Pan  Lojík:  Chtěl  jsem  se  zeptat,  a  možná  to  budu  adresovat  přímo  na  pana 
místostarostu  Sekala,  protože  tady  moji  kolegové  se  ptali  už  vlastně  dvakrát  ohledně 
rekonstrukce  úřadu  městské  části,  s tím  že  víme,  že  ten  rozpočet,  pomocí  kterého  se  teď 
nacenila plánovaná rekonstrukce, tak je, řekněme, na 1,1 mld. A tady když si prohlížíme návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu na další 4 – 5 let, tak tam vidím 1 350 mil. Já bych se chtěl 
jenom zeptat, na základě čeho je tam vlastně navýšení o 250 mil., tedy o čtvrt miliardy. Protože 
toto  už  se  tady  moji  kolegové  dvakrát  ptali,  a  vlastně  nedostali  jsme  vůbec  žádnou,  nebo 
uspokojivou odpověď. 
41 
 

P10-547597/2021 
 
A  pak  by  mě  ještě  zajímalo,  na  základě  čeho  je  to  tady  takto  rozfázováno  na  ty 
jednotlivé roky, resp. ty částky jsou rozděleny, půl miliardy na rok 2023, půl miliardy na rok 
2024, atd., nebudu to tady dál jmenovat. Jestli k tomu tedy máte nějaký harmonogram, a proč, 
jaký je důvod to rozdělit vlastně tímto způsobem. 
 
A ještě mne tady kolegyně Cabrnochová poprosila, jestli by jí pan místostarosta Beneš 
nemohl odpovědět na KD Eden, prosím. Děkuji za odpověď. 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Ráda  bych  odpověděla  k částce  miliarda  350  mil.  Na  základě 
informací, které byly dostupné někdy počátkem září, jsme s odborem majetkoprávním odhadli 
pravděpodobnou strukturu výdajů v čase. Jedná se o odhad na základě odborných znalostí 
odboru, že takhle nějak by ty peníze v čase mohly být rozděleny. Jedná se skutečně o odhad, 
vycházeli jsme z informací, které jsme měli k dispozici někdy na počátku září. To, že částka je 
tam  1350  mil.,  vychází  z toho,  že  předpokládáme,  že  tam  dojde  k nějakému  drobnému 
navýšení. Bude se pořizovat interiér, bude se řešit okolí té stavby, tak jsme odhadli potřebu, 
pravděpodobnou potřebu na rekonstrukci radnice. 
 
Z hlediska  rekonstrukce  radnice,  té  částky,  je  naprosto  klíčové,  jaká  bude  částka 
v projektu,  a  především  jaká  se  vysoutěží.  Jakmile  budeme  mít  tuto  informaci  k dispozici 
včetně smlouvy, včetně harmonogramu, který bude součástí smlouvy, sedneme si a výhled 
budeme aktualizovat. V září, kdy jsme ten návrh výhledu připravovali, jsme se skutečně mohli 
spoléhat pouze na naše odborné znalosti, tak jak jsme je dali dohromady. 
 
Tzn., nehledejte za tím něco jiného, než snahu co nejlépe na základě toho, co každý 
z nás ví, umí, viděl, zažil, stavěl, jsme se to snažili odhadnout. Děkuji. Myslím si, že jsem tady 
opakovaně vysvětlila, co ten rozpočtový výhled je. Soustřeďte se na rozpočet, kde skutečně 
jsou ty záměry městské části, v příštím roce částky odpovídají mnohem detailnějšímu zadání. 
Toto je věc, která se připravuje, posunujeme se, nicméně v době přípravy výhledu se jednalo 
o odborný odhad. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Jestli  chce  ještě  někdo  reagovat?  Pan  místostarosta 
Beneš, prosím. 
 
 
Pan Beneš: Jenom velice krátce. Děkuji za zopakování dotazu. Bohužel já tady, co se 
týká  KD  Eden,  úplně  nemůžu  odpovědět,  jelikož  to  není  v mojí  gesci.  Tam  je  samostatně 
vyčleněná gesce, stejně jako rekonstrukce radnice, tak KD Eden je vyčleněn koleům, ne přímo 
mně.  Nicméně  co  já  jsem  zaznamenal,  tak  tam  běží  mezinárodní  architektonická  soutěž  a 
kolegové v tom mají tímto směrem jasno. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Nevidím, že by někdo chtěl jiný reagovat. Postoupíme dál 
v diskuzi, a to je pan zastupitel Tomáš Pek. Prosím, máte slovo.   
42 
 

P10-547597/2021 
 
 
Pan Pek: Děkuji za slovo. Když jsou ty Vánoce, tak to tak nějak sumarizuji. Je to takový 
apokalyptický  výhled.  My  tady  máme,  nebo  vy  máte  plán  udržitelného  rozvoje,  a  když  se 
podívám do tabulky střednědobého výhledu, tak to je spíš plán neudržitelného rozvoje. Vy jste 
se dostali s touto koalicí k moci, někteří z vás, díky tomu, že jste říkali, není potřeba prodávat 
byty,  lze  mít  radnici  pod  miliardu,  a  místo  toho,  co  tady  máme?  Výhled  na  rekonstrukci 
radnice, která bude až v dalším volebním období se případně dělat, je někde kolem miliardy a 
jedné třetiny další miliardy. Byty spokojeně prodáváte, abyste rozpočet zalátali, tak jste zvýšili 
nájemné,  vybíráte  pokuty  a  parkovací  poplatky.  Zase  to  k ničemu  nepomohlo.  Fakt  tedy 
nerozumím, to je nájemné, parkování, daň z nemovitosti zvýšená, kterou teď pro ty další zase 
v březnu příštího roku budete chtít snížit, příspěvek pro developera. 
 
Tzn., tady se jakoby víc vybírá, ale zároveň ten rozpočet je furt ztrátový. Tzn., takové ty 
poučky, které jsem tady slyšel v letech 14, 15, 16, 17, 18, jak je to všechno špatně, že není 
vyrovnaný rozpočet a jak se to všechno dělá blbě, tak po třech letech když se podívám na 
střednědobý výhled, a i kdybych od něj odpočetl to, že ty dotace budou vyšší, tak stejně je tam 
prostě ohromná sekera, stejně je tam, řekněme, dotknutí se stropu té dluhové pasti. 
 
Tím pádem si myslím, že je to hezké přání k Vánocům. Vy si tady teď schválíte rozpočet, 
všichni  se  zaradujeme,  že  máme  rozpočet  na  rok  2022,  ale  zároveň  v podstatě  víme,  že 
rozpočet na rok 2024 už téměř sestavit nepůjde. Víme to všichni, akorát že ti, co před tím říkali, 
ano, třeba se musí prodávat byty, nebo se musí tlačit na to, aby bylo jiné rozpočtové určení 
daní apod., tak to bylo špatně, a vy jste se dostali do stejné pasti, kterou jste před tím říkali, 
že to dokážete. Mně prostě nepřijde, že byste to dokázali. Jste úplně ve stejných kolejích, jako 
všichni ostatní, akorát jste to rétoricky pojali jinak. A to je pro mě prostě strašně důležité. 
 
Doufám, že voliči jsou natolik chytří, že poznají skutečnost od toho mluvení, a to je za 
mě všechno, a já vám držím palce, ať si ten rozpočet tady vy jako koalice schválíte, a byl bych 
tedy velice rád, kdybyste byli schopni nám dodat ta data, která jsme chtěli. Tzn., ne to, že jste 
tam tu 1,3 mld. na radnici prostě nějak dali, ale kde jste ta čísla sebrali. Z jakého jednání, z jaké 
tabulky, a já bych tyto tabulky velice rád viděl. Chtěl bych to vidět od příslušného radního, 
protože pochybuji, že toto číslo si tam sama napsala paní radní pro rozpočet. Předpokládám, 
že podklady pro to právě schraňovala od všech příslušných gesčních radních. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Deset  minut  technická  přestávka.  Jednáme  přes  tři 
hodiny, my si potřebujeme odpočinout s paní radní. 
 
(Jednání přerušeno od 15.43 do 15.56 hodin.) 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Kdo chce jednat, ať se posadí, a my budeme pokračovat 
dál. Pevně doufám, že přihlášení zůstali, tak jak bylo před přestávkou. Prosím pana zastupitele 
Kopeckého,  máte  slovo,  prosím.  Omlouvám  se,  teď  jsem  si  nemohla  vzpomenout  na  vaše 
křestní jméno. Pana Martina Kopeckého. 
43 
 

P10-547597/2021 
 
 
Pan Kopecký: Martin, dobrý den. Děkuji, dobré odpoledne všem. Jenom jsme tady 
nakousli ten střednědobý výhled. Tak ve vztahu k tomu, co jsme se dozvěděli, že rekonstrukce 
se posune o nějakou dobu, tak jsem se chtěl zeptat, zdali v tom střednědobém výhledu jsou 
nějakým  způsobem  kalkulovány  i  případná  inflace,  navýšení  stavebních  prací,  materiálů,  a 
zdali jste i při rozhodování o tom vlastně posunout tu rekonstrukci, resp. nedělat ji teď, zdali 
jste uvažovali i tímto směrem, zdali je nějakým způsobem udělaný nějaký propočet, o kolik by 
se  to  mohlo navýšit tím,  že  se to zdrží, ta  rekonstrukce.  S tím  samozřejmě  souvisí  i nutné 
stěhování radnice, protože samozřejmě ty nájmy jdou nahoru všude, takže tím, že nedošlo ke 
stěhování v letošním roce, kdy by se cena nájmu zafixovala na nějaké určité období, tak v tuto 
chvíli je asi nutné predikovat s nějakým vyšším nájemným v nějakém budoucím období. To by 
mě zajímalo, jakým způsobem toto je v rámci střednědobého výhledu řešeno. 
 
A v podstatě abych shrnul ještě všechno to, co bylo řečeno, ty připomínky z naší strany, 
tak  v podstatě  s ohledem  na  ten  katastrofální  stav  rozpočtu,  s ohledem  na  neodůvodněné 
výdaje zastupitelský klub ANO nepodpoří tento rozpočet pro jeho nehospodárnost. 
 
A jenom ještě poslední připomínku, co jsem si tady teď všiml ještě v sále, to je trošičku 
mimo, ale nevím, proč po pravé straně jsou všude zásuvky, a na straně, kde sedíme my, ty 
zásuvky nejsou. Nejsme schopni se tady připojit, a zdali by bylo možné i nějak do budoucna 
sem ty zásuvky také dovést, abychom si mohli připojit počítač a po několika hodinách jednání 
si mohli dobít nějakým způsobem počítač, případně telefon. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Co se týká zásuvek, je tady nějak omezený jistič. 
Ale myslím si, že se dá domluvit, že jeden kabel vám tam na střídačku naše IT může dát. To 
není problém. Stačí říct. 
 
Dobře. Vidím, že se do diskuze již nikdo nehlásí, ráda bych diskuzi uzavřela a dala bych 
závěrečné slovo paní předkladatelce. Prosím. 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Dobrá,  přece  jenom  se  musím  ohradit  proti  komentáři  pana 
Kopeckého. Katastrofální stav rozpočtu. Předkládáme rozpočet, který je kryt, zcela respektuje 
současné finanční možnosti městské části, a k této situaci je navržen tak, že investice tvoří 32 
% toho návrhu. S tím že všichni víme, že až se zapojí převedené dotace, bude to ještě více. 
Tzn., rozhodně rozpočet není katastrofální. Co se týká systému financování městských částí, 
naprosto souhlasím s předřečníky, že ten systém je neudržitelný, nespravedlivý, neefektivní, a 
je otázkou, nakolik nové vedení hlavního města dokáže tento systém reformovat. 
 
Velmi se ohrazuji proti tomu, že v rozpočtu jsou neodůvodněné výdaje a že a že je 
nehospodárný. Veškeré výdaje jsou tam velmi podrobně popsány. Vaší stranické kolegyni paní 
Šímové  jsme  nabídli,  že  s ní  projdeme  položku  po  položce,  pokud  to  bude  potřebovat,  a 
skutečně ten rozpočet je sestaven hospodárně, rozvojově, transparentně. Na tom si trvám. 
44 
 

P10-547597/2021 
 
Ještě  velmi  rychlý  komentář  na  to,  co  říkal  pan  Pek.  Když  jsem  předkládala  první 
rozpočet,  bylo  to  na  rok  2019,  tak  jsem  si  říkala,  no  sestavit  rozpočet  na  rok  2021  už  asi 
nepůjde. Nyní tady předkládám rozpočet na rok 2022 a jsem si naprosto jistá, že městská část 
nebude mít problém s tím, sestavit rozpočet na roky 2023, 2024. A rok 2025 je tak daleko, že 
nikdo nevíme, co se stane, a situace zase bude jiná a bude se na ni flexibilně reagovat. 
 
Předkládám  tady  rozpočet,  plán  zdaňované  činnosti,  střednědobý  výhled,  který 
obsahuje  investiční  potřebu  městské  části  a  akční  plán  na  rok  2022,  který  ukazuje,  jakým 
způsobem chceme postupně naplňovat cíle strategického rozvoje, které jsme si stanovili ve 
strategickém plánu, a věřím, že tento návrh podpoříte, protože je to určitá podmínka toho, 
aby městská část mohla úspěšně fungovat i v příštím roce. Děkuji. 
 
Výborně, a pak mám několik k tomu usnesení. Ráda bych požádala o opravu tiskové 
chyby v bodě 2, kdy v řádku 2 nedopatřením se vyskytl rok 2021. Zmocnění se týká roku 21, 
jinak si myslím, že to je jasné. Pokud by bylo potřeba, tak ráda celé usnesení přečtu. 
 
 
Pan Satke: Zmocnění se týká 22? Řekla jste znovu 21. 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Ano.  Římská  I .  zmocnění  se  týká,  řádek  2  je  k provádění 
rozpočtových opatření na rok 2022. Omlouvám se, jestli jsem to řekla opačně. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: pane předsedo návrhového výboru, prosím, proveďte nás 
hlasováním. 
 
 
Pan  Satke:  Žádné  pozměňovací  návrhy  nebyly  vzneseny,  nebyly  tedy  ani  přijaty. 
Budeme tedy hlasovat o usnesení ke schválení rozpočtu MČ Na rok 2022, tak jak je na straně 
2 a 3 podkladového materiálu v tomto bodě číslo 1, s tím že v bodě I . na druhém řádku je 
opravena tisková chyba, a je tam uveden rok 2022. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 28, proti 11, zdrželo se 0, distančně připojený zastupitel David Kašpar hlasoval pro. 
Děkuji, bylo schváleno. 
 
2. 
Návrh na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 773/7,  ul. Minská 
773/8, k. ú. Vršovice, Praha 
45 
 


P10-547597/2021 
 
Můžeme pokračovat bodem 2., který předkládá pan místostarosta Beneš a určitě ho 
uvede i přečtením celého návrhu bodu. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Beneš: Dobrý den, vážení kolegové. Čeká nás série majetkových bodů, začneme 
bodem číslo 2. Jedná s o návrh na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 
773/7,  ul.  Minská  773/8,  k.  ú.  Vršovice,  Praha.  V návrhu  usnesení  schvalujeme  prodej  a 
uzavření smlouvy o převodu této bytové jednotky panu 
jako oprávněnému nájemci 
za  cenu  dle  znaleckého  posudku.  Jedná  se  o  cenu  4 247  tisíc  korun.  Tolik  asi  do  začátku, 
případně dotazy. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji,  a  do  diskuze  se  hlásí  pan  zastupitel  Martin 
Kopecký. Prosím, máte slovo, Martine. 
 
 
Pan Kopecký: Děkuji. Jenom bych se chtěl zeptat, bohužel mi chybí v tom materiálu ta 
nájemní smlouva, jaká je. Z toho v podstatě nevyplývá, jestli je to jakési předkupní právo, nebo 
nějaká opce, nebo na základě čeho tedy má možnost jakoby ten byt odkoupit. Píše se tady, že 
se jedná o nějakou schválenou změnu prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek. 
Co mě v tomto směru zarazilo, je to, že se tady prodává byt nájemci, který má smlouvu starou 
tři roky, a když se podívám na materiál číslo 3, tzn., na schválení vyhodnocení výběrového 
řízení na prodej volných bytových jednotek, tak se zjistí, že v podstatě ty bytové jednotky, 
které se prodávají ve formě aukce, tak oproti odhadní ceně se z té aukce získává v průměru o 
35 % vyšší výnos na každou jednotku. 
 
Čili by mě zajímalo, jakým způsobem a proč je v tomto případě realizován tento prodej, 
případně  proč  tedy  ten  prováděcí  předpis  je  udělán  tak,  jak  je  udělán,  a  tady  ještě  z těch 
materiálů vyplývalo, že se tam pověřovalo OBN, aby nabídlo nájemci jinou bytovou jednotku 
v domě,  a  uvolněná  bytová  jednotka  se  zařadila  do  aukce  na  prodej  volných  bytových 
jednotek. Čili by se dala předpokládat vyšší výnosnost z toho prodeje bytu. Přijde mi, že ten 
byt mohl být prodán za vyšší cenu minimálně zhruba o 35 %, tak jak to vychází v těch aukcích. 
Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Také děkuji. Vzhledem k tomu, že se již nikdo do diskuze 
nehlásí, diskuzi zavírám a dávám slovo předkladateli. 
 
 
Pan  Beneš:  Odpovím alespoň  ještě  v závěrečném  slovu. Jedná  se  o  to,  že  my  jsme 
změnili privatizační pravidla, takže už není možné těm nájemníkům prodávat byty skutečně za 
ty z dnešního pohledu skutečně směšné částky stotisícové. To jsme upravili na to, že pokud 
k té privatizaci dojde, musí to být minimálně za znalecký posudek. Rozumím i tomu, že cena 
oproti prodeji volného bytu může být relativně nižší, ale jak říkám, je to relativně, je to zkrátka 
46 
 

P10-547597/2021 
obsazený  byt  se  smlouvou,  kde  nájemník  má  poloviční  nájemné  než  tržní,  takže  z tohoto 
pohledu ta možnost tu je. 
 
My už jsme to tu probírali. Jedná se o ta SVJ, kde se snažíme prioritně vyvázat z těch 
SVJ, která plánují nějaké investiční akce ve společných prostorách a dalších. Jsou to ta SVJ, 
která nás stále prosí o to, abychom jim buď umožnili ty věci, nebo abychom se z nich vyvázali. 
Takže my jsme si schválili jak v majetkové komisi, tak na radě to, že zkusíme nabídnout byt 
případně k odprodeji za cenu znaleckého posudku. Tak jsme pokračovali i tady, a tady je to 
zatím první případ, kdy ten člověk nechtěl přesunout, ale chtěl využít té možnosti privatizace, 
a ten byt si koupit do osobního vlastnictví. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji a prosím pana předsedu návrhového výboru, aby 
nás provedl hlasováním. 
 
 
Pan Satke: Budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak je na straně 2 podkladového 
materiálu v tomto bodě číslo 2. 
 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 28, proti 1, zdrželo se 13. Distančně připojený pan zastupitel David Kašpar hlasoval 
pro. Návrh byl přijat. 
 
Bod 3., prosím, pane místostarosto. 
 
3. 
Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou 
elektronické aukce – 34. 
 
 
Pan Beneš: Bod číslo 3. je návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných 
bytových  jednotek  formou  elektronické  aukce  –  34.  Zde  se  jedná  o  prodej  pěti  bytových 
jednotek za celkovou kupní cenu 37 299 tisíc korun. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Otevírám  diskuzi  a  jako  první  je  přihlášena  paní 
zastupitelka Jarmila Bendová. Prosím, máte slovo, paní zastupitelko. 
 
47 
 

P10-547597/2021 
 
Paní Bendová: Děkuji za slovo. Při projednávání rozpočtu pan místostarosta Beneš nás 
ubezpečoval, že prodej bytových jednotek, kde městská část má vyšší podíl, než v jednotkách 
procent, prodávat se nebude. Tak proto by mě zajímalo, proč se prodává bytová jednotka, 
když máme 45 nebo 38 procent podíl v SVJ. Děkuji. 
 
 
Pan Beneš: Ano, na to zareaguji přímo. Já jsem to říkal maličko jinak, že na začátku 
tohoto volebního období jsme skutečně drželi to, že jsme prodávali pouze ty byty, kde měla 
městská  část  minoritní  podíl.  V průběhu  toho  jsme  to  přehodnotili,  a  skutečně  tlak  SVJ  je 
takový, že v tuto chvíli jsou nabízeny všechny městské byty uvolněné v SVJ k prodeji. Jedná se 
zhruba teď odhadem asi o 200 bytů, které ještě takto dobíhají. Musí se uvolnit, potom jdou do 
elektronické aukce. To jenom na dopřesnění. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Paní zastupitelka Radmila Kleslová. Prosím, máte slovo. 
 
 
Paní Kleslová: Měla jsem hodně podobný příspěvek jako paní zastupitelka Bendová. Já 
skutečně nechápu, proč v bytě, kde je podíl SVJ a městské části 45,4 %, proč se tam prodává 
byt. Další 33. Já chápu tam, kde je 5,63. Tomu rozumím. Možná rozumím ještě tomu 24, dobře, 
do čtvrtiny tomu taky rozumím. Ale proč ne, když tam máme skoro půlku. 
 
Pak bych ještě požádala, já tady z toho nevidím, pochopitelně můžu pročítat znalecký 
posudek apod., ale proč třeba v té tabulce není, tady je bytová jednotka, ale nejsou tam třeba 
metry čtvereční, takže my vůbec nevíme, pakliže bychom si nevypočítávali ten podíl, tak tady 
my nevidíme třeba, jak je ten byt vůbec velký. To bych chtěla upřesnit. 
 
A pak bych chtěla, tady pan Mgr. Kopecký se v předchozím příspěvku ptal, protože mu 
přišlo divné, že tam je někdo tři roky a prodávám se mu to, což je tak asi za vaší vlády, prodává 
se mu ten byt. Nebylo mu na to odpovězeno. A když jsme se chtěli znovu zeptat, tak už byla 
ukončena  diskuze.  Tak  přece  nemůžete,  když  nám  někdo  odpovídá  a  neodpovídá,  tak  tu 
diskuzi  neukončujte,  když  se  pak  chceme  ještě  zeptat.  Ne  že  prostě  teď  ukončíte  diskuzi, 
nebude  odpovězeno,  a  chcete  po  nás,  abychom  rozhodli  s péčí  řádného  hospodáře?  Když 
nemáme poradce, aby nám to předčítali, jako vy? Tak prosím, po té odpovědi nechte ještě 
prostor, aby se ostatní zastupitelé mohli dotázat. 
 
A znovu chci tedy vědět, proč je tolik, proč i v tak velikém podílu, přece my nemůžeme, 
nezlobte  se,  ustupovat,  že  SVJ  řekne,  my  chceme,  abyste  to  prodali.  To  je  přece  úplně 
nesmyslné. Vy musíte přece ten bytový fond nějak jakoby udržovat, kdyby se stalo, já nevím, 
může se stát cokoli, pro ty občany to budeme potřebovat, a ne že je tlak SVJ. To je úplně pro 
mě argument úplně lichý. Nezlobte se. Děkuji. 
 
 
Pan Beneš: Znovu zareaguji rovnou napřímo. Máte asi pravdu, že v té jedné tabulce to 
není. Pak je tam ještě několik tabulek minimálně na straně 8, nebo na straně 22, kde jsou 
48 
 

P10-547597/2021 
uvedeny i ty metry. Tam ten přepočet si můžete udělat snadněji. Nicméně už to tu dneska 
jednou padlo, budu se jenom opakovat. Ta praxe byla taková, že ta SVJ se zkrátka doprodají 
všechna. My jsme to na začátku našeho volebního období zbrzdili, nicméně se ukazuje, že je 
zkrátka potřeba, rozpočet jste teď schvalovali, i pod tíhou toho rozpočtu pokračovat v tom, jak 
se to dělalo i dřív, a my takhle pokračujeme teď konzistentně. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Nikdo není přihlášen, zavírám diskuzi a prosím 
předsedu návrhového výboru, aby se ujal slova. 
 
 
Pan Satke: Budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak je na straně 2 – 3 tohoto bodu 
bodě číslo 3. 
 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 27, proti 1, zdrželo se 8. Distančně připojený pan zastupitel David Kašpar hlasoval 
pro. Návrh byl přijat. Děkuji. 
 
Bod 4. předkládá pan místostarosta Beneš. Prosím. 
 
4. 
Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou 
elektronické aukce – 12. 
 
 
Pan Beneš: Bod číslo 4. je návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných 
nebytových jednotek formou elektronické aukce – 12. Jedná se o pět nebytových jednotek za 
celkovou cenu 9 564 060 Kč. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Otevírám diskuzi, do níž se nikdo nehlásí, takže ji zavírám 
a pane předsedo návrhového výboru, prosím. 
 
 
Pan Satke: Budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak je na straně 2 – 3 podkladového 
materiálu v tomto bodě číslo 4. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
49 
 

P10-547597/2021 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 28, proti 0, zdrželo se 6. Distančně připojený pan zastupitel David Kašpar hlasoval 
pro. Návrh byl přijat. 
 
Bod číslo 5. předkládá pan místostarosta Beneš. Prosím, máte slovo. 
 
5. 
Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku 
parc. č. 2239/55, k. ú. Vršovice 
 
 
Pan Beneš: Bod číslo 5. je návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - 
garáži,  stojící  na  pozemku  parc.  č.  2239/55,  k.  ú.  Vršovice.  Zde  neschvalujeme  uplatnění 
předkupního práva. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Otevírám diskuzi, do níž se nikdo nehlásí, zavírám a pane 
předsedo, máte slovo. 
 
 
Pan Satke: Budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak je na straně 2 podkladového 
materiálu v tomto bodě číslo 5. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 28, proti 0, zdrželo se 9. Distančně připojený pan zastupitel David Kašpar hlasoval 
pro. Návrh byl přijat. 
 
Bod číslo 6. předkládá pan místostarosta Beneš. Prosím, máte slovo. 
 
6. 
Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku 
parc. č. 4389/4, k. ú. Strašnice 
 
   
Pan Beneš: Materiál číslo 6. je návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. 
e.  -  garáži,  stojící  na  pozemku  parc.  č.  4389/4,  k.  ú.  Strašnice.  I  v tomto  případě 
neschvalujeme  uplatnění  předkupního  práva  a  ukládáme  radě  zajistit  informování 
vlastníka. 
50 
 

P10-547597/2021 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji  za  předklad.  Otevírám  diskuzi,  do  níž  se  nikdo 
nehlásí, diskuzi zavírám a pane předsedo návrhového výboru, prosím. 
 
 
Pan  Satke:  Budeme  tedy  hlasovat  o  usnesení,  tak  jak  je  navrženo  na  straně  2 
podkladového materiálu v tomto bodě číslo 6. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 28, proti 0, zdrželo se 11. Distančně připojený pan zastupitel David Kašpar hlasoval 
pro. Návrh byl přijat. 
 
Bod 7. předkládá pan místostarosta Beneš. Prosím, máte slovo. 
 
7. 
Návrh na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky 
parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840, vše v k. ú. Vinohrady, mezi MČ Praha 10 
a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231 
 
 
 
Pan Beneš: Bod číslo 7. je návrh na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření 
kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840, vše v k. ú. Vinohrady, 
mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231. 
 
V tomto materiálu schvalujeme uzavření Dohody o narovnání a prodej pozemku. Když 
se podíváte do té důvodové zprávy, tak možná jenom malinké dovysvětlení k tabulce na straně 
5.  Běžně  prodeje  pod  těmito  domy,  které  byly  zprivatizovány  a  čekaly  na  ten  pozemek, 
probíhaly podle  nějaké mapy  z roku  2004  plus přímo zahrady  byly po  250  korunách.  Tady 
v průběhu jednání mezi OMP a vlastníky došlo k nabídce z jejich strany, že zaplatí větší částku 
za ty zahrady, tzn., nebude to 80 tisíc a 65 tisíc za zahrady, ale milion 72 a 875 tisíc. 
 
Současně s tím bude ale uzavřena i dohoda na ty dluhy, nebo řekněme na vyrovnání 
peněz, 727 tisíc, a to vše tedy bude na základě, teď najdu správný odstavec: Před podpisem 
kupní smlouvy za nemovitosti výše specifikované uhradí městské části Praha 10 částku 727 
tisíc  jako  vyrovnání  veškerých  sporných  nebo  pochybných  práv.  Tato  částka  vznikla 
zaúčtováním zaplacených částek celkově ve výši 115 320 za faktické užívání pozemku. Tolik asi 
k předkladu.  Přizvali  jsme  si  i  kolegy  z odboru,  aby  právě  tuto  poměrně  složitou  dohodu, 
kterou formovali, řeknu, několik let, možná i několik volebních období, dokázali dovysvětlit i 
po technické stránce. Děkuji. 
 
51 
 

P10-547597/2021 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji a otevírám diskuzi, do níž se hlásí paní zastupitelka 
Romana Šímová. Prosím, máte slovo, paní zastupitelko. 
 
 
Paní Šímová: Děkuji za slovo. Já bych se k tomu materiálu chtěla zeptat na zásadní věci, 
které vy jste tady zmiňoval. Jak jsem si prostudovala při příležitosti těch materiálů, co byly 
před  tím projednávány o  bytových  jednotkách, tak  jsem  si  studovala  ten  nový privatizační 
předpis, kde jste dokázali s přehledem změnit privatizační předpis téměř před tím, než jste 
začali prodávat domy, a nerozumím tomu, že v tom předpisu právě zůstala ceny 250 korun za 
pozemky, tzv. ostatní plocha. V tomto případě se jedná o zahradu, je to k. ú. Vinohrady, takže 
si všichni umějí představit k. ú. Vinohrady, kde se pohybuje cena v řádech několika desetitisíců. 
A my přesto, i když jste navýšili cenu o těch 3340, tak je to z ekonomického pohledu pro mě 
naprosto podhodnocené. Chápu, že tam píšete odkazy na rok 2007, dokonce cenová mapa 
z roku  2004,  ale  t  je  to  samé,  co  jsem  už  říkala  na  majetkové  komis,  kde  se  objevují  tyto 
materiály, že společenství žádají, a toto je pozemek, který není pod domem, ale je to zahrada 
pozemku. Jestli není vhodná změna, tak jako jste udělali velice razantní změnu v privatizačním 
předpisu při prodeji bytů, proč nedošlo nebo není aspoň předložen návrh na změnu této výše. 
Z dnešního pohledu je to naprosto podhodnocené. Děkuji. 
 
 
Pan Beneš: Naprosto tomu dotazu rozumím, možná bych řekl, že se s ním i ztotožňuji. 
Ale tady skutečně zatím nebyla politická iniciativa nějak to změnit, a to z toho titulu, který je 
tam na té straně 4. Je tam dlouhé odůvodnění odchylky, a tam se jasně píše, že určená kupní 
cena  tohoto  majetku  je  transparentní  a  prostá  jakékoli  diskriminace,  resp.  nedůvodného 
nerovného zacházení s různými žadateli, a to zejména z důvodu toho, že ke schválení prodeje 
došlo v roce 2007, a pokud by byla cena nyní vyhlášena, mohlo by se jednat o porušení těchto 
zásad. Já si to překládám tak, že už se těchto smluv uzavřelo několik, doprodává se posledních 
několik málo těchto pozemků pod těmi zprivatizovanými domy, a  k tomu ty přilehlé celky, 
které  takto  byly  určené,  a  zkrátka  ti  vlastníci  za  to  úplně  nemohou,  že  se  někde  rozhodlo 
rychleji, někde pomaleji a asi z tohoto titulu, a samozřejmě oni ještě platí nájmy za ty pozemky 
po celou dobu, kdy jsme jim to nedokázali doprodat, a tady dokonce nabídli větší množství 
finančních  prostředků,  takže  my  jsme  za  to  rádi,  a  já  myslím,  že  takhle  to  OMP  dohodlo 
relativně dobře. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále je v diskuzi přihlášen pan zastupitel Vladimír Novák. 
Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Novák: Děkuji za slovo. Pane místostarosto, takže tady jak je v záhlaví v té tabulce 
uvedeno, že cena je podle zásad, ale cena podle zásad by měla být 200 korun za m2, tak je to 
cena podle cenové mapy. A oni sami jestli jsem dobře poslouchal, navrhují a chtějí tuto cenu. 
Oni doporučují – je to tak? Takže to není cena podle zásad, ale podle cenové mapy. Strana 5 
tabulka nahoře za ten zastavěný pozemek. 
52 
 

P10-547597/2021 
 
 
Pan Beneš: Ano. Cena pod tím pozemkem je dle zásad dle té cenové mapy. Ta změna 
je u pozemků, které jsou ostatní plocha, zahrada, kde cena dle zásad je 250 korun na metr, což 
by znamenalo zhruba u prvního pozemku 80 tisíc, u druhého 65 tisíc. S nimi domluvená částka 
je  za  první pozemek 1 072 tisíc  a  za  ten druhý 875. Zkrátka  oni platí  na  metr to  stejné za 
zahradu jako za tu zastavěnou plochu. Tzn., oni za všechny ty pozemky platí 3340 korun za 
metr. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Technická  poznámka  pan  zastupitel  Vladimír  Novák, 
prosím. 
 
 
Pan Novák: Já bych to chtěl ještě upřesnit. Tak dle zásad, nebo dle cenové mapy? 
 
 
Pan Beneš: V zásadách je odkaz právě na cenovou mapu z toho roku, ale teď je cena 
dohodnutá tak, jak ji vidíte v posledním odstavečku. A je dohodnuta tak, jak byla cenová mapa. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále prosím paní zastupitelku Romanu Šímovou. Prosím, 
máte slovo. 
 
 
Paní  Šímová:  Ještě  bych  chtěla  krátce  zareagovat  na  tu  tabulku  na  straně  3,  toho 
nájemného bezesmluvního užívání. Když vydělám částku 84 235 dvanácti, jedná se o měsíční 
platbu 7 019 korun za takhle veliký pozemek, který se vlastně od roku 2012 nějak nevyvíjel až 
do roku 2021, tak se ptám proč. Proč nedošlo k nárůstu, změně, nebo k přepočtu, nebo já 
nevím,  k čemukoli,  co  by  aspoň  přineslo  nějaký  ekonomický  efekt  městské  části.  Když  se 
podívám potom z ekonomického pohledu na tento materiál, tak musím velice zapochybovat 
o tom, že spravujeme tento majetek řádně jako řádný hospodář. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji.  Vzhledem  k tomu,  že  se  již  nikdo  nehlásí  do 
diskuze,  tak  diskuzi  uzavírám.  Přeje  si  předkladatel  závěrečné  slovo?  Není  třeba.  Pane 
předsedového návrhového výboru, prosím, ujměte se slova vy. 
 
 
Pan Satke: Budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak je na straně 2 podkladového 
materiálu v tomto bodě číslo 7. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
53 
 

P10-547597/2021 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 28, proti 7, zdrželo se 6, distančně připojený pan zastupitel David Kašpar hlasoval 
pro, návrh byl přijat. 
 
Bod 8 předkládá pan místostarosta Beneš. Prosím, máte slovo. 
 
8. 
Návrh na uzavření trojstranné Darovací smlouvy 
 
 
Pan Beneš: Zde schvalujeme bezúplatné nabytí části pozemků, tak jak jsou vypsány 
v návrhu usnesení, a uzavření té darovací smlouvy. Jak vidíte na přilehlých mapičkách, jedná 
se  o  pozemky  vlastněné  developerem.  Probíhala  jednání,  kdy  developer  měl  nějaké  svoje 
záměry, potřeboval součinnost městské části, tou dohodou bylo i to, že pozemky, které on 
nebude  potřebovat,  nebo  více  méně  potřebuje  je  městská  část,  budou  potom  darovány 
městské části, tak aby tam mohl vzniknout liniový park. Přes toto já nejsem úplně odborník, 
ale to potom když tak kolegové můžou z územního rozvoje, a přesně tato dohoda se naplnila 
a budou nám darovány tyto pozemky, které umožní průchodnost územím, a umožní to vznik 
liniového parku. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji za předklad a otevírám diskuzi, do níž se hlásí pan 
zastupitel Vladimír Novák. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Novák: Děkuji za slovo. Pane místostarosto, metry čtvereční, jak to tam vychází? 
My darujeme kolik a dostáváme kolik? Metry a ceny. 
 
 
Pan  Beneš:  Ano,  my  tady  pouze  dostáváme.  Všechny  pozemky  jsou  ve  vlastnictví 
soukromého subjektu, a my pouze dostáváme. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Technická poznámka pan zastupitel Vladimír Novák. 
 
 
Pan Novák: Ještě technicky. My dostáváme, to jsou dvě strany. A kde je pak ta třetí 
strana? 
 
54 
 

P10-547597/2021 
 
Pan  Beneš:  Jestli to  čtu  správně, tak jedna  strana  je  RAMSS,  spol.  s r. o.,  druhá  je 
společnost Desátá projektová, s.r.o., a tou třetí je právě MČ Praha 10. Jsou to dva subjekty, 
které nám ty pozemky věnují. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Dále  se  do  diskuze  hlásí  paní  zastupitelka  Radmila 
Kleslová. Prosím, máte slovo. 
 
 
Paní  Kleslová:  Chtěla  bych  se  jenom  zeptat,  předpokládám,  ty  pozemky  asi  nejsou 
stavební. Předpokládám, že je dostáváme darem, aby se o ně nemuseli starat. Tzn., že my 
budeme vynakládat peníze městské části na to, aby se tam sekalo, koukám, jsou tam stromy, 
aby se městská část starala o stromy, prořezávala je a nesla za to odpovědnost, jestli jsem to 
pochopila,  protože  většinou  když  někdo  takto  daruje  pozemky,  tak  se  o  ně  nechce  starat, 
protože  to  je  docela  finančně  v dnešní  době  náročné,  a  odpovědnost  za  to,  když  se  tam 
někomu stane, že na něj spadne strom, je obrovská. Pochopila jsem to tak, že to darující nám 
daruje odpovědnost a náklady. Nechala bych, abychom vůbec zvážili, jaká to má pro nás přínos 
nějaký ještě jiný, tak nám ho řekněte. Děkuji. 
 
 
Pan Beneš: Zkusím odpovědět. V této věci přes územní rozvoj nejsem úplně kovaný, 
ale myslím si, že tam máme v generelech toho místa právě liniový park, a toto je možnost, jak 
ho dosáhnout. Samozřejmě že to s sebou nese náklady na péči o ten pozemek, ať už je to zeleň 
či stromy, ale nicméně chceme to mít jako veřejné prostranství, a tam samozřejmě pokud by 
to  zůstalo  ve  vlastnictví  třetí  strany,  tak  by  se  nám  mohlo  stát  i  to,  pokud  by  to  veřejné 
prostranství už zůstalo, že by po nás potom mohli chtít nemalé finanční náklady na to užívání 
veřejného prostranství, jako se nám to stalo třeba na Kubánském náměstí, kde nám teď platby 
jdou  skutečně  do  vysokých  částek  za  tu  část  Kubánského  náměstí,  která  patří  Col oredo-
Mansfeldům, ale jenom tím, že je to veřejné prostranství, tak my musíme každý rok platit 
skutečně vysoké částky. Z tohoto úhlu pohledu se nám  skutečně vyplatí si ty pozemky vzít 
z našeho vlastnictví. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pan místostarosta Valovič za územní rozvoj chce krátce 
reagovat, tak jestli dovolíte. 
 
 
Pan Valovič: Děkuji za slovo. Jenom bych to krátce uvedl. Jedná se o pozemek, který je 
z pohledu  městské  části  pro  nás  strategický,  protože  umožňuje  vstup  do  toho  území 
budoucího liniového parku, který by měl být plánován i v území v rohu pod bývalým vysokým 
napětím. Je to tak zakotveno i v Metropolitním plánu, a proto jsme byli rádi, že investor byl 
přístupný tomuto jednání, protože bez tohoto pozemku by ten samotný budoucí záměr parku 
vlastně nebyl realizovatelný. Takže jenom tak. Je to území, které je ukotvené v Metropolitním 
plánu. Děkuji. 
55 
 

P10-547597/2021 
 
 
Pan Beneš: Ještě doplním, možná dát důraz, pozornost na stranu číslo 9, na ten nákres 
vlastnických vztahů, kdy my máme i ten sousední pozemek po pravé straně a máme zažádáno 
o svěření pozemků okolních do péče, tak abychom tam skutečně byli schopni něco vybudovat. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Technická  poznámka  paní  zastupitelka  Denisa 
Řezníčková. Prosím. 
 
 
Paní Řezníčková: Děkuji. Možná pouze pro předkladatele, v důvodové zprávě v prvním 
odstavci  zmiňujeme  přílohy  číslo  11.  Já tady v materiálu  mám  poslední  přílohu  číslo 8,  tak 
jenom pro upozornění, že možná v materiálu něco chybí, nebo tam je překlep. Spíš jenom 
takto technická. Díky. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pan místostarosta se na to určitě podívá. Dále je v diskuzi 
paní zastupitelka Radmila Kleslová. Prosím. 
 
 
Paní Kleslová: Chtěla bych říct, že přílohu číslo 11 mám v materiálech, nebo aspoň si 
to myslím. Ale jenom jsem se chtěla zeptat pana místostarosty Valoviče: Takže my scelujeme 
pozemky, abychom měli velký pozemek? My je scelujeme? 
 
 
Pan Valovič: Ani ne tak scelujeme, spíš získáváme strategický pozemek, který je na 
vstupu do toho území. Je to krajní pozemek, který nám umožní vejít do toho území, a pak tam 
samozřejmě jsou další vlastníci, s kterými budeme postupně jednat, abychom to území scelili. 
 
 
Paní Kleslová: Mně jde o to, jestli ty pozemky, když my získáme tento pozemek tímto 
způsobem, jestli už takto navazuje na další naše pozemky, jak říkal tady pan místostarosta 
Beneš, protože já to z toho úplně nevidím. Ale možná se na to dívám špatně. Že se jakoby 
nesceluje nějaká část. 
 
 
Pan Valovič: Určitě je tady pan vedoucí odboru Pecánek, on na to odpoví. Mám dojem, 
že je to opravdu nějaká linie, která se potáhne dál východním směrem. 
 
 
Paní Kleslová: Děkuji. 
 
56 
 

P10-547597/2021 
 
Pan Beneš: Jen to využiji, než pan vedoucí bude mít – skutečně na straně 9 máme, ten 
sousední oranžový pozemek je náš, a o ty, které jsou šrafovány žluto-zeleně, tak o ty máme na 
Magistrátu zažádáno. Snažíme se tam skutečně scelit celou oblasti. 
 
 
Pan Pecánek: Ještě se to pokusím doplnit, ono to z té mapky není úplně dobře vidět. 
Toto je situace od ulice Dubečská a pokračuje to směrem k metru Skalka. Tam je skutečně 
dlouhodobě plánovaný liniový park, který by měl navazovat na drážní promenádu, která má 
vzniknout  po  opuštěném  kolejišti.  Tam  část  pozemků  už  vlastní  městská  část,  řekněme, 
svěřené, některé ještě ne. Samozřejmě toto by naší snaze mít tam liniový park přispělo. 
 
Ještě řeknu jednu podstatnou informaci. Tohle je tzv. louka pod dráty. Ty dráty už tam 
dneska nejsou, šly pod zem. Proto to v územním plánu doteď bylo jako park. A jistá obava byla 
to, že když ty dráty šly pod zem, tak aby nebyla snaha změnit územní plán a neudělat z toho 
stavební parcely. Tudíž městská část tam skutečně chce zachovat zeleň a liniový park. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji  za  doplnění.  Pan  zastupitel  Vladimír  Novák. 
Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Novák: Děkuji, pan bakalář to vysvětlil velice přesně, je to jasné, je to velký přínos 
pro městskou část. Ale nevím, nevím, co dva developeři, co jim to přinese, když nám to darují. 
To není nic zadarmo, žádný dar z nebe nespadl, tak jaký je přínos pro ty dva subjekty, které 
nám to darují? 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  To  se  asi  budete  muset  zeptat  jich,  pane  zastupiteli. 
Vzhledem k tomu, že se již nikdo do diskuze nehlásí, tak já diskuzi uzavírám a ani nepřemýšlím, 
kterým směrem by tady třeba někdo mohlo přemýšlet. Pane předsedo návrhového výboru, 
prosím, ujměte se slova. 
 
 
Pan Satke: Budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak je na straně 2 podkladového 
materiálu v tomto bodě číslo 8. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 28, proti 0, zdrželo se 6, distančně připojený pan zastupitel David Kašpar hlasoval 
pro. Návrh byl přijat. 
 
Otevíráme tímto bod  9., který předkládá  pan místostarosta Martin Valovič. Prosím, 
máte slovo. 
57 
 

P10-547597/2021 
 
9. 
Návrh vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy 
 
 
Pan Valovič: Děkuji za slovo. Zastupitelstvu je předkládán materiál týkající se vyjádření 
MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy. Kdybych to vzal z obecné roviny, tak zásady územního rozvoje jsou závazným 
dokumentem,  který  musí  úřady  a  stavebníci  při  plánování  staveb  dodržet.  Jsou  nadřazeny 
standardnímu územnímu plánu a vycházejí ze státní politiky územního rozvoje ČR. Stojí na 
detailních  datech  a  analýzách  analytických  podkladů  územního  plánu.  Zásady  územního 
rozvoje jsou jakýmsi strategickým územním plánem celého kraje, stanovují obecná pravidla 
pro  rozvoj  daného území  a  rovněž  stanovují  rozvojové záměry a určité  limity  nadmístního 
významu, jako jsou důležité infrastrukturní stavby, dopravní stavby atd. Jednou z hlavních úloh 
zásad  územního  rozvoje  je  hlavně  to,  aby  na  sebe  jednotlivé  územní  plány  vzájemně 
navazovaly, aby se nijak nekřížily a vzájemně se doplňovaly. Jelikož jsou závazné pro kraje jako 
takové,  vlastně  se týkají  i  Prahy,  protože  Praha  kromě  toho,  že  je  hlavním  městem,  je  i 
samostatným krajem, a proto to tady vlastně dneska řešíme. 
 
MČ Praha 10 již po společném jednání, které se konalo dne 9. 9. 2020, podala vyjádření 
k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hlavního města, a návrh tohoto vyjádření 
byl  dne  9.  11.  2020  souhlasně  projednán  i  zastupitelstvem  MČ.  Důvodem  předložení 
předmětného materiálu je fakt, že části aktualizace číslo 5 Zásad územního rozvoje hlavního 
města, jež byl předmětem vyjádření MČ po společném jednání, nebyly doposud zapracovány. 
Jedná se tam zejména o bod D kapitola 637, kombinovaná a nákladní doprava, a to v bodě B, 
kde zůstalo ukotveno vymezení Terminálu City logisticky na Smíchově a právě v Malešicích. 
 
Krátce bych si dovolil ocitovat z dopisu, který bude odcházet na Magistrát, kde přesně 
formulujeme  naše  připomínky,  a  to,  co  proti  tomuto  záměru  máme.  Citace:  MČ  Praha  10 
dlouhodobě  nesouhlasí  se  záměrem  na  realizaci  stavby  Terminál  Malešice  a  dlouhodobě 
vnímá dotčené území malešicko-strašnické průmyslové zóny jako transformační území. Svá 
rozhodnutí  směřuje  tak,  aby  mohlo  dojít  v horizontu  následujících  desítek  let  k postupné 
transformaci  z průmyslového  využití  na  novou  městskou  čtvrť,  tedy  urbanizovaný  prostor 
městského či velkoměstského charakteru. Konec citace. 
 
Z tohoto  je  patrné  to,  že  naše  stanovisko  je  striktně  odmítavé  k tomuto  záměru  a 
chceme se ubírat jinou cestou, než definuje IPR a Magistrát hlavního města. 
 
Kdybych  se  ještě  krátce  vrátil  k histori ,  tak  25.  11.  2019  vydalo  ZMČ  Praha  10 
nesouhlasné stanovisko k záměru Terminál Malešice na území MČ Praha 10, jeho průběhu 
posuzování vlivu na životní prostředí. Jednalo se o EIA, která byla projednávána tenkrát v KD 
Barikádníků. Navíc s cílem a snahou MČ Praha 10 prokázat významně negativní vlivy na životní 
prostředí  a  veřejné  zdraví,  které  by  odůvodňovaly  vydání  nesouhlasného  závazného 
58 
 

P10-547597/2021 
stanovisko  ze  strany  posuzujícího  orgánu,  kterým  byl  a  vlastně  je  i  dneska  odbor  ochrany 
prostředí Magistrátu. 
 
Na základě těchto jednání a na základě vývoje situace kolem EIA byl následně dne 27. 
února  2020  doručen  Magistrátu  dopis  od  SUDOP  Praha,  v němž  jako  oprávněný  zástupce 
oznamovatele žádá o ukončení posuzování před vydáním závazného stanoviska, čímž proces 
posuzování EIA byl přerušen z iniciativy vlastního žadatele. 
 
Závěrem bych se chtěl zmínit v tom smyslu, že zanecháním citovaného úkolu, a to je 
vymezit terminály City logistiky na Smíchově a v Malešicích v textové části a plochy terminál 
City logistiky Malešice v Zásadách územního rozvoje hlavního města vede dle našeho názoru 
k udržení tendencí  zakotvení terminálu na  území  Malešic  a  navazujících vstupních  územně 
plánovacích dokumentací, což narušuje veškeré kroky, které jsou učiněné městskou částí v boji 
proti  realizaci  předmětného  překladiště  a  do  budoucna  by  tyto  skutečnosti  mohly  vést 
k oživení tendencí realizace zmíněného záměru. 
 
Proto  naše  námitky  k zmiňované  aktualizaci  dále  trvají  a  požadujeme  jejich  úplné 
zapracování. Tolik z předkladu. Tím bych otevřel diskuzi. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Přesně tak, diskuze je otevřena, do které se nám nikdo 
nehlásí. Přihlásil se pan zastupitel Tomáš Pek. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Pek: Děkuji za slovo. Už jsem o tom mluvil s příslušným pane místostarostou. Když 
ten  dopis  čtu,  nebo  kdybych  se  ho  snažil  číst  jako  někdo  úplně  zvenku,  tak  nevidím 
jednoznačně explicitně stanoveno, že my nesouhlasíme s tím, aby byl vymezen terminál City 
logistiky  v Malešicích.  To  tam  takhle  nikde  napsané  není.  Je  tam  samozřejmě  napsáno,  že 
nesouhlasíme se záměrem na realizaci stavby, ale to je úplně něco jiného. Realizace stavby a 
Zásady územního rozvoje, to jsou vlastně dva úplně různé pojmy. A myslím si, že aby tam byla 
natvrdo napsaná věta, že prostě v rámci toho textového znění, že chceme, aby byly Malešice 
vynechané,  že  stojí  za  to  to  tam  takhle  explicitně  naplno  mít,  protože  jinak  si  s tím  ten 
nadřízený orgán, nebo orgán, který to rozhoduje, může dělat trošičku, co chce, protože my se 
tam odkazujeme na různé dokumenty, ať už je to na EIA apod., ale to je trošku něco jiného. 
EIA byla na konkrétní jeden připravovaný projekt, ne na obecnou záležitosti, tzn. na to, že 
bychom to v těch zásadách územního rozvoje vůbec nechtěli mít. Nebo mi řekněte, že to tam 
chcete mít, jenom se vám nelíbí ten projekt, který byl na stole. Já to z toho prostě nepoznám. 
 
Ale pokud to nechceme mít v Zásadách územního rozvoje, tak naplno v tom dopisu na 
Magistrát na ten příslušný odbor územního rozvoje řekněme, že to tam nechceme mít, a to 
v tom dopisu prostě není. Je to možná můj názor, ale proč to neříct jednoduše a natvrdo, když 
můžeme, je to jedna věta. Klidně tam nechme všechno to, co tam je k tomu, ale vymezme se 
proti té větě, která v tom návrhu je. Děkuji. 
 
59 
 

P10-547597/2021 
 
Pan Valovič: Pane zastupiteli, děkuji za připomínku. Já právě na základě našeho hovoru 
jsem tady právě citoval tu  kapitolu z toho  dopisu, kde máme napsáno jasně: Městská část 
Praha  10  dlouhodobě  nesouhlasí  se  záměrem  na  realizaci  stavby  Terminál  Malešice 
v uvozovkách, tím je to dané jakoby obecně, obecně umístění terminálu v Malešicích, protože 
to se jinak jmenuje Rail Cargo, nevím jak dál, ten terminál jako takový, a Terminál Malešice 
v uvozovkách  je  termín,  který  je  zakotvený  i  v Metropolitním  plánu,  a  my  jsme  ho  i 
v Metropolitním  plánu  připomínkovali.  Takže  za  mě  obecný  název  Terminál  Malešice 
v uvozovkách  uvedený  je  to,  že  se  jedná  ne  o  konkrétního  provozovatele,  to  by  tam  bylo 
provozovatel Rail Cargo s. r. o. Ale tady je to bráno obecně a je to opravdu jenom, řekl bych, 
lingvistická,  možná  naše  nepochopení,  ale  tady  je  napsáno  jasně,  že  dlouhodobě  s tím 
záměrem nesouhlasíme a vymezujeme se proti němu. Můžeme se o tom bavit, polemizovat 
samozřejmě, ale z dlouhodobého našeho stanoviska, které je tam opakovaně předkládané, to 
musí být všem jasné. Ale jestli tam ta věta bude, že se to do dopisu nějak přeformuluje tak, 
aby to bylo patrnější. Ale z mého pohledu se to zdá, že je to celkem jednoznačné. Tady je 
napsáno: Dlouhodobě nesouhlasíme s Terminálem Malešice. Je to přesně stanovené k tomu 
území jako takovému. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále je do diskuze paní zastupitelka Ivana Cabrnochová. 
Prosím. 
 
 
Paní  Cabrnochová: Děkuji za slovo. Přiklonila bych  se k panu kolegovi Pekovi, měla 
jsem vlastně obdobnou připomínku k tomu. I to, jak to pan místostarosta teď tady vysvětloval, 
tak ano, městská část se dlouhodobě vymezuje proti projektu právě té společnosti Rail Cargo. 
A  já  bych byla ráda,  abychom  se  opravdu  velmi obecně  vyjádřili  k tomu,  že  v tomto  místě 
jakýkoli  typ  překladiště  nechceme.  Je  to  v těsné  blízkosti  obytných  domů,  a  tam  stavba 
podobného typu by neměla být. Prosím, zkuste zvážit, jestli nebýt víc obecnější, aby to právě 
nebylo vztaženo jenom k tomuto jednomu projektu. Já vím, že pro nás, kteří jsme v tom víc 
jako insideři zainteresovaní, tak nám to přijde jasné. Ale obávám se toho, aby potom někdo 
zvenku nepřišel a neřekl, že my jsme nechtěli jenom tento jeden projekt, ale vlastně nějaký 
jiný, který bude trochu upravený, tak ten už by se tam realizovat mohl. Prosím, zvažte to. 
Děkuji. 
 
 
Pan Valovič: Paní zastupitelko, krátce na to zareaguji. Budu to zvažovat určitě pečlivě, 
ale není co. Protože v tom materiálu, který je tady předložený, a v tom dopisu není ani slovo o 
Rail Cargo. To jsem tady zmiňoval Tady je to bráno právě obecně. Proto jsem i panu kolegovi 
Pekovi vysvětloval, že tam je napsáno: Terminál Malešice v uvozovkách, a to je to nejobecnější 
označení,  jaké  může  být.  Kdybychom  tam  právě  mluvili  o  tom  Rail  Cargo,  tak  je  to  bráno 
k danému  provozovateli.  Kdežto  my  se  to  právě  snažíme  brát  obecně.  Dobýváte  se  do 
otevřených dveří. 
60 
 

P10-547597/2021 
 
Já vám rozumím, všichni tady jsme asi na společné vlně a myslím si, že si nemusíme 
dokazovat, kdo to víc nechce. Nechceme to asi nikdo tady, kdo je v tom sále, a proto si myslím, 
že je zbytečné z toho dělat takové politikum. Tady jsme opravdu všichni zajedno. Rozumím 
přání pana Peka, aby to bylo víc konkrétní. Snažím se to vysvětlit, že tím, že to máme opravdu 
bráno jako Terminál Malšice v uvozovkách uvedeno, tak je to právě to nejobecnější označené, 
jaké může být. Tady říkáte Rail Cargo, tady není ani slovo o nějakém Rail Cargo, to jsem říkal 
já, že to je provozovatel, o kterém se bavíme konkrétně. Ale tady v tom materiálů se o něm 
nemluví. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pan zastupitel Tomáš Pek. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Pek: Děkuji. V podstatě to zopakuji. Tady v začátku toho dopisu je jednoznačně 
uvedeno,  jaká  věta  je  v návrhu  Zásad  územního  rozvoje,  tzn.,  nikoli úkoly pro  podrobnější 
územní  plánovací  dokumentaci,  a  je  tam  odrážka  B  vymezit  terminály  City  logistiky  na 
Smíchově a v Malešicích. A já prostě v tom dopise nikde nevidím, že tuto větu negujeme. V té 
části Malešic, Smíchov je mi ukradený, ale nikde tam v tom dopisu nemám napsáno, že toto 
v návrhu těch zásad nechceme. A to je to podstatné. Je to fakt jediná věta. Všechno to ostatní 
je validní, vystupovali jsme proti tomu ať už v obecné rovině, nebo v konkrétní rovině, ale v té 
příloze č. 4 na konci první strany, kdy vlastně je tam daná ta citace z těch navrhovaných zásad, 
tak proti té jedné konkrétní větě bych byl velice rád, kdybychom se silně vymezili tím, že tam 
prostě v této větě nechceme mít to slovo „a v Malešicích“. Hotovo. 
 
 
Pan Valovič: Já vám rozumím a nerozumím. Ale dobré, já tady ocituji větu a řekněte 
mi, co je na ní špatně: MČ Praha 10 dlouhodobě nesouhlasí ze záměrem na realizaci stavby 
Terminál Malešice. Nesouhlasí s ním, nebo ho nechce, nebo je proti? Nesouhlasí s ním je pro 
mě to samé, jako když řeknu, prostě ho tam nechce, nesouhlasí s ním. Nebo mi naformulujte 
větu,  jak byste  ji  chtěl přeformulovat,  aby  to bylo  zřetelnější. Pro  mě  když  je  napsáno,  že 
dlouhodobě nesouhlasím se záměrem Terminál Malešice, tak nesouhlasíme. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pan zastupitel Milan Maršálek. Prosím, máte slovo, pane 
zastupiteli. 
 
 
Pan  Maršálek: Děkuji,  velmi  rychlá  reakce  na paní  zastupitelku  Cabrnochovou. Ten 
název Terminál City logistiky Malešice je právě termín z těch zásad územního rozvoje, takže 
naopak se vyjadřujeme právě k tomu obecnému a de facto v tom nejobecnějším materiálu, ke 
kterému v tuto chvíli můžeme. Městská část by například v tuto chvíli nemohla dávat změnu 
územního plánu, nejsou-li změněny ty ZUR. 
61 
 

P10-547597/2021 
 
A jenom jsem chtěl připomenout, že my už jsme tady o tomto materiálu takto hlasovali 
při společném jednání, teď se to posunulo do veřejného projednání, a tato věc tam zůstala. A 
myslím, že v tom dopise jsou asi nejpodstatnější ty dva poslední odstavce, kde je jasně řečeno, 
co pro městskou část není přípustné, tzn., vymezení terminálu City logistiky na Smíchově a 
v Malešicích. Je to v posledním odstavci toho dopisu přímo uvedené. Myslím si, že v tuto chvíli 
je tam všechno, a máme to poslat dál právě zastupitelstvem, aby to mělo tu váhu. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pan zastupitel Tomáš Pek. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Pek: To je furt dokola. Když můžu říct něco natvrdo a vymezit se ke konkrétní větě 
k návrhu zásad, tak to prostě udělám, je to jednoduché. Prostě je to návrh nového znění, aby 
tam ta věta o Malešicích prostě nebyla. Toto my chceme, to že na dvou stránkách říkáme, co 
jsme kdy chtěli a chceme v obecné rovině, konkrétnější rovině, nejkonkrétnější rovině, je úplně 
jedno. Ale nikdo se nás neptá, co jsme dělali v minulosti, co chceme dělat do budoucnosti, ale 
konkrétně  nám  tady  poslali  znění  zásad  územního  rozvoje  k tomu,  abychom  je  nějak 
okomentovali tak, aby se to dalo zapracovat. A my chceme zapracovat, aby tam nebylo to 
v Malešicích. Chápu, že někdo si to z toho může vyčíst, nebo nevyčte to z toho, nebo se na nás 
vykašle,  nebo  něco,  ale  my  bychom  přece  mohli  konkrétně  říct,  co  chceme.  Tzn.,  že  tam 
nechceme mít napsáno „v Malešicích“. To je úplně jednoduché. Jinak je mi to jedno, jinak si to 
schvalte, jak chcete, ale když máme tu možnost a nesete to až na zastupitelstvo, abyste to měli 
pofoukané  od  příslušného  orgánu,  tak  si  myslím,  že  tam  má  být  ta  věta,  proti  čemu  se 
vymezujeme,  dostatečně  jasná.  Proti  tomu  textu  se  vymezujeme.  Ten  text  tam  zmiňuje 
terminál City logistiky v Malešicích, a to tam prostě jednoduše nechceme. Když zmizí tato věta, 
tak je pak úplně jedno, jestli jsme kdy byli proti EIA, nebo nebyli, protože je to tím zažehnané. 
Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji.  Uzavíráme  tímto  diskuzi.  Technická  poznámka 
ještě pan zastupitel Vladimír Novák. 
 
 
Pan Novák: Děkuji. Navrhuji tedy vypustit z bodu B to v Malešicích. Pak je to jasné. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dejte to písemně, pane zastupiteli, zcela jistě to máte 
připraveno. A já dávám slovo předsedovi návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním. Pan 
zastupitel Vladimír Novák. Vy jste se přihlásil, pane zastupiteli, až po uzavřené diskuzi. To je 
poznámka k vašim poznámkám. 
 
62 
 

P10-547597/2021 
 
Pan  Satke:  Eviduji  jeden  pozměňující  návrh,  a to  je,  aby  v příloze,  je to  stránka  13 
podkladového materiálu, aby na posledním řádku, je to konkrétně písmeno B, bylo škrtnuto 
slovo Malešicích, tedy když to přečtu komplet, tak: 
 
Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci: 
a) prověřit možnosti lokalizace terminálů city-logistiky na území Prahy, 
b) vymezit terminály city-logistiky na Smíchově. Tečka. 
 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Já bych tedy, pane předsedo návrhového výboru, chtěla 
zareagovat, protože podle jednacího řádu my teď máme započít Dotazy občanů a zastupitelů, 
takže tady po konzultaci s panem předkladatelem  to teď nebudeme hrotit. Pojďme zahájit 
řádné body, které teď máme. Navrhujeme přerušení. O tom se hlasuje? Nehlasuje, když to 
přerušujeme obligatorním bodem. Víme, kde se nacházíme. Přerušujeme jednání tohoto bodu 
z důvodu, abychom mohli otevřít pevně zařazený bod na 17. hodinu, což je 
 
Vystoupení občanů 
 
Máme zde přihlášeného jednoho občana, a to je pan Jan Čížek. Prosím, máte slovo, 
pane Čížku. 
 
 
Pan Jan Čížek: Dobrý den, mé jméno je Jan Čížek. Přišel jsem sem ohledně takových 
událostí, které se tady dějí na Praze 10 v poslední době. Už jsem o tom mluvil na posledním 
zastupitelstvu. Ono se bohužel od té doby nic nezměnilo, spíš k horšímu. Nevím, jestli to čtete 
v médiích, hodně se tady píše o konfliktech, které jsou zejména v obecních bytech, co jsou na 
Ruské, ale je to i v Malešicích, je to ve Vršovicích, je to na Zahradním Městě. 
 
Jedná se o to, že městská část v poslední době začala přidělovat byty podle nového 
systému. Bohužel stalo se, že se přidělily byty i různým lidem, kteří jsou ve své podstatě velmi 
konfliktní. To je případ té Ruské. Asi jste teď došli, bylo to na iDnes, že tam dokonce došlo 
k tomu, že jedna paní byla, ta sousedka, co si tam přišla stěžovat, tak byla fyzicky napadena, 
shodili ji ze schodů. Ty fotky vypadaly hrozivě. Já tam, protože někteří zástupci nájemníků jsou 
tady v hledišti, tak mě požádali, abych tady vystoupil a nějakým způsobem se vás zeptal na pár 
věcí, které s tím souvisejí a které by navrhly nějaká řešení, aby tato situace se už konečně tady 
řešila, protože dlouhodobě městská část s tím nic nedělá. 
 
Řeknu jenom fakta. Na Ruské se jedná o to, že tam bydlí několik problematických rodin. 
Jedna z nich, ta paní je drogově závislá. Byt dostala čerstvě zrekonstruovaný. Teď jsem si někde 
přečetl,  že  do  toho  městská  část  investovala  do  rekonstrukce  asi  560  tisíc  korun.  Nově 
zrekonstruovala  byt,  dneska  jsem  viděl  fotky  z toho  bytu,  a  tam  to  vypadá  jak  někde  u 
bezdomovců, je to naprosto vybydlené, zdevastované zhruba za rok nebo dva roky, co tam ta 
paní bydlí. Co je horší, že tam bydlí s malým děvčátkem. Schází se tam feťáci z celého okolí 
63 
 

P10-547597/2021 
Prahy 10 nebo širokého. Já jsem tam osobně byl se podívat, je to tam opravdu strašné. Barák 
je zdevastovaný. 
 
Ve své podstatě městská část sice podala jakousi žalobu na vystěhování, ale prakticky 
všichni víme, jak ty soudy dlouho probíhají a neděje se s tím nic. Teď tam došlo před 14 dny, 
nebo kdy to bylo, k tomu konfliktu, kdy tam byl strašný řev, brečelo tam to dítě. Paní, co tam 
žije, jejich sousedka, tak tam na ně šla, co se tam děje, no a oni na ni naběhli lidi, kteří tam 
nemají co dělat, nemají tam trvalý pobyt, prostě ji tam fyzicky napadli. Byla toho plná média. 
 
Tak já bych se chtěl zeptat, co konkrétně vyjma těch obligátních proklamací, která tady 
říkáte už asi potřetí a říkali jste to i v médiích, že na ně je podaná žaloba. To všichni víme. Ale 
to těm nájemníkům tam nepomůže. Chtěl jsem se zeptat, co tedy konkrétně s tímto případem 
hodláte dělat, aby ve své podstatě terorizování okolí, a bohužel ono se to netýká jenom lidí 
z toho baráku. Oni chodí do parku, shodou okolností já tam bydlím taky Pod Rapidem, což je 
přes park. Kdysi klidný park, kam jsme si chodili jako děti hrát, tak dneska je to tam jako někde 
v ghettu. Ti feťáci tam posedávají po lavičkách, je to tam zničené, pořvávají tam, jeden tam má 
psa, toho tam pouští bez vodítka. Je to nebezpečné. Jenom se ptám, co s tímto hodlá městská 
část provést. 
 
Druhý dotaz  se týká toho, jestli neuvažujete o tom, že byste změnili vůbec politiku 
přidělování  bytů,  protože  bodový  systém,  který  dneska  je,  tak  svým  způsobem  vlastně 
přidělování bytů těmto nepřizpůsobivým nahrává, protože bodové, nevím, jestli si to někdo 
z vás vyzkoušel, tak vy když si zadáte do bodového systému ohodnocení, třeba by tam byla, já 
jsem si to zkoušel tam dát třeba jednu svoji známou, která je normálně taky bez bytu. Je to 
matka  samoživitelka,  slušná  ženská,  zaměstnaná,  nemá žádný problém ani  zdravotní,  není 
nijak  vadná  nebo  ničím  zvláštní,  akorát  bydlí  ve  vícero.  Má  bytovou  tíseň,  protože  bydlí 
s maminkou  v bytě.  Ona  samozřejmě  na  to  při  dnešních  cenách,  aby  si  zaplatila  nový  byt, 
nemá, ani pořádně na nájem. Ale podle systému, jak je dneska nastavený ten bytový, tak ona 
má z těch zhruba asi 80, nebo 85, nebo 89 myslím možný bodů, tak má šanci získat zhruba asi 
jenom 25 nebo do 30 bodů. 
 
A dneska jsou bodová hodnocení nastavena tak, že člověk, který nedbá o svůj zdravotní 
stav, a třeba právě fetuje, díky tomu má takové to ZTP, mají všechny ty různé druhy postižení, 
ale za to si můžou sami, protože prostě fetují, tak naopak mají nárok na plný počet bodů. A 
třeba jsou nějací divní, že se doma perou, tak potom ve své podstatě automatický systém 
generuje ty byty, přiděluje, anžto bych vám to nějak dával za vinu, že by někdo na tom měl 
zájem z městské části. Ale ten systém je podle mě nastavený tak špatně, že to zadělává na 
nové a nové problémy, a to mi potvrzují zkušenosti lidí, kteří mi třeba volají. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Pane  Čížku,  prosím  o  ukončení,  už  vám  vypršel  čas. 
Děkuji. 
 
 
Pan Jan Čížek: Tak jenom potvrzují, že vlastně takhle ty byty, že to není problém jenom 
tady nebo třeba na Počernické, což bylo taky v médiích, ale vlastně všude. Jeden dotaz je na 
64 
 

P10-547597/2021 
to, jak ve své podstatě pomůžete konkrétně těm lidem na té Ruské. A druhý, zdali neuvažujete 
o změně toho systému bodovacího, aby tato praxe vlastně skončila a vlastně lidi si tady na 
desítce ulevili a už toto nemuseli řešit. Díky. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Předpokládám,  že  bude  chtít  reagovat  gesční  pan 
místostarosta Petr Beneš. Prosím, pane místostarosto. 
 
 
Pan Beneš: Děkuji za slovo. Poprosil bych technickou podporu o obrázek, který jsem 
jim doručil. Počkám, až to bude svítit. Děkuji. Mimochodem chci dneska relativně i poděkovat 
za slušný projev a nějakou neútočnou rétoriku, která se držela věcných faktů. 
 
Na začátek mám asi dobrou zprávu pro všechny, co tu sedíme a tu situaci na Ruské 
sledujeme. Vyhráli jsme soud. Vyhráli jsme ho, vyhráli jsme ho před několika dny, a teď jsme 
v situaci,  kdy  čekáme  na  písemné  vyhotovení  rozsudku,  tak  abychom  mohli  zakročit  a 
přistoupit  k vystěhování.  Takže  teď  jsme  v této  situaci,  nechci  uvádět  detaily,  aby  nebyly 
využity opravné  prostředky,  ale  věřte  mi,  že z  toho  mám  i  já  radost, že  zhruba po  ročním 
martyriu se podařilo dostat do této situace. 
 
Já jsem s tou paní byl v kontaktu ten den, mají na mě telefonní číslo spousta lidí z toho 
domu, aby mi mohli říct, když se tam něco děje. Snažíme se jednat rychle, dokonce jsem i té 
paní  nabídl,  že  kdyby  bylo  nejhůř,  máme  krizové  byty,  a  pokud  by  měli  zájem  a  už  tam 
nedokázali soužití přetrpět do doby, než dojde k samotnému vystěhování, tak bych se pokusil 
v radě prosadit to přidělení krizového bytu, nicméně nevyužili toho, poděkovali za nabídku, a 
v tuto chvíli my čekáme na vyhotovení rozsudku. 
 
A teď ještě zkusím využít čas, a ten obrázek, který jsme promítli, se týká systému toho, 
jak přidělujeme byty. Zkusím tady ocitovat, co jsme k tomu dávali do tisku, a to, že v roce 2019 
udělala  Praha  10  výrazné  změny  ve  své  bytové  politice.  Losování  bytů  jsme  vyměnili  za 
bodovací systém, který umožňuje transparentní řazení uchazečů o obecní bydlení dle předem 
daných pravidel. To ale neznamená, že by byt získali pouze ti, kteří mají nejvíce bodů. Vedení 
radnice totiž určilo preferované cílové skupiny osob. Nejvíc bytů 25 % mohou získat senioři a 
lidé, kteří pracují v tzv. zájmů obce. To jsou učitelé, policisté, zdravotníci a další. Dále rodiny 
s dětmi zhruba 15 % a mladí lidé do 30 let taky. Pouze 5 % bytů je určeno na takové to skutečně 
sociální bydlení, tedy bydlení pro lidi, kteří potřebují asistenci sociálního pracovníka. 
 
Coby jedna z prvních městských částí jsme také otevřeli poradenské kontaktní centrum 
bydlení a výrazně posílili spolupráci radničního odboru bytů a nebytových prostor s odborem 
sociálním a externími poskytovateli sociálních služeb. Na obrázku máte čísla, k těm se ještě 
dostanu. 
 
Dále  jsem  chtěl  říct,  že  aktuálně  máme  v databázi  347  žadatelů,  pro  získání 
dodatečných bodů je třeba prokázat trvalý nebo skutečný pobyt. To jsem jenom chtěl vyvrátit 
informace, které se šířily, že sem svážíme nepřizpůsobivé z celé České republiky, to skutečně 
nejde. 
65 
 

P10-547597/2021 
 
Když se ještě podíváme na tento obrázek, tak je z té grafiky patrné, že největší počet 
81 bytů jsme za to dvouleté období přidělili tzv. v zájmu obce, a to jsou tedy učitelé, policisté, 
zdravotníci a další. Tolik asi k mému vystoupení. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Také děkuji a vzhledem k tomu, že už není nikdo přihlášen 
z řad občanů do tohoto bodu, otevřela bych nový bod 
 
Dotazy a informace členů ZMČ 
 
Od teď se nám počítá 50 minut na projednání. Jako první je paní zastupitelka Romana 
Šímová. Prosím, máte slovo, paní zastupitelko. 
 
 
Paní  Šímová:  Děkuji za slovo,  paní  starostko,  můj  dotaz  se  bude  týkat vyžádaného 
dotazu,  který jsem  si  na  vás  vyžádala.  Týkal  se počtu  externích  poradců  a  jejich  odměn, a 
konkrétně  tedy  jsem  dostala  tabulku  a  moje  dotazy  budou  úplně  stručné.  Já  tady  uvedu 
v tabulce údaje, které jste mi poslala za rok 2020 a za rok 2021. Týká se to DPČ. 
 
Zeptala bych se členů Zastupitelstva, kteří hodnocení provádějí, pojedu podle daných 
čísel,  která  jste  mi  napsali.  Paní 
  za  rok  2020 
.  Pan 
 
.  Pan  J
.  Pan 
.  Pan 
,  což  je 
zaměstnanec, který pracuje na pracovní smlouvu,
 
 Z těch částek 
z roku 2021 DPČ opět 

 

 


 zaměstnanec 
. Dohromady jsem 
tu částku sečetla, je to 2 494 250 v sedmi lidech. 
 
Pak je tady ještě DPP za rok 2021, a to dělá 108 tisíc ve dvou lidech. Ráda bych se 
zeptala na ty největší částky, za co platíme pana 
v roce 2020, odsouhlasil pan 
Ing.  Maršálek.  Za  co  platíme  pana  Bahenského,  který  pracuje  na  pracovní  smlouvu, 
odsouhlasila paní starostka Kdo je 
, který tady vykazuje příjmy přes
v obou 
letech, odsouhlasil pan Sekal. Jestli byste se mi k tomu mohli krátce vyjádřit. Tady v roce 2021 
 
 
 a 
. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Já za sebe, kde já jsem hodnotitelka, co se týká 
pana Martina Bahenského, již to myslím bylo i probíráno na kontrolním výboru, tak já to tady 
znovu zopakuji. Pan Martin Bahenský je odměňován za koordinátora Místní agendy 21. Není 
to nic neobvyklého, tato funkce s touto odměnou byla ještě před tím, než jsme přišli na vedení 
městské  části  my,  tzn.,  bylo  to  i  za  předchozího  vedení,  byl  to  prostě  jiný  úředník.  To  je 
odpověď, co se týká pana Bahenského, to je ta nadstandardní práce, která provádí nad svoji 
pracovní činnost. 
 
Možná ještě můžu okomentovat pana Tomáš Janíka prostřednictvím pana zastupitele 
Milana  Maršálka,  tak  nevím,  jestli  mu  můžu  dát  slovo.  Jestli  můžete  dát  slovo  panu  Ing. 
66 
 

P10-547597/2021 
Maršálkovi, ať krátce řekne zase to, co už bylo řečeno. Můžeme to znovu zopakovat. Za mě 
pan Tomáš Janík je velký expert z pohledu udržitelného rozvoje, územního plánu atd. 
 
 
Pan  Maršálek:  Děkuji.  I  podle  novely  jednacího  řádu  můžou  být  interpelovaní 
předsedové  výboru,  takže  můžu  odpovídat.  Nevím,  jestli  máte  k dispozici  i  smlouvu,  paní 
Šímová. Každopádně aby to tady zaznělo na mikrofon, já tady přímo přečtu z té dohody druh 
práce:  koordinace  činnosti  výboru  pro  životní  prostředí  a  infrastrukturu  ZMČ  a  komise 
územního  rozvoje  směrem  k orgánům  hl.  m.  Prahy,  výbor  pro  infrastrukturu,  technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP a výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP a komisi pro strategi  zdravého města a Místní agendy 21, je zařazen do struktury 
úřadu jako činnost koordinátora procesu udržitelného rozvoje. 80 hodin měsíčně práce, výkazy 
jsou samozřejmě k dispozici. Děkuje. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Také děkuji a nevím, jestli chce někdo reagovat na ty 
dotazy, které byly? Pan místostarosta Martin Sekal, prosím. 
 
 
Pan Sekal: Dobrý den, chtěl bych vám popřát, protože mluvím poprvé, krásný adventní 
čas.  Oč  se  jedná?  Je  to  samozřejmě  všechno,  co  vyhodnocuji,  je  písemně  k dispozici. 
V podstatě se jedná o to, že jsem vytvářel nový odbor dopravy, plus jsme vytvářeli parkovací 
zóny  apod.  Bylo  potřeba  ohodnotit,  projít,  zjistit,  komunikovat  s veřejností  a  nebyl  odbor 
dopravy, když se to dělalo. 
 
Stejně tak není žádný odbor na přípravu rekonstrukce radnice, takže pan kolega Nekola 
se především stará o tyto věci. V současné době sice je odbor dopravy, ale je poddimenzovaný, 
chybí  tam  několik  zaměstnanců  tabulkových,  takže  to  řešíme  takto  a  vyjde  to  levněji,  než 
kdybychom měli stálé zaměstnance. 
 
Co se týká druhého člověka, standardně jsem zdědil, to je vedoucí pracovní skupiny pro 
rekonstrukci radnice, který navíc kromě toho, co dělá, tak se stará především o koordinaci 
pracovní skupiny, ať už v rámci radnice, nebo s těmi dodavateli mimoradničními apod. Bylo to 
tak i za mých předchůdců. Jestli vám to takto stačí. Jestli ne, doložím vám písemně. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji.  Vyčerpali  jsme  již  limit,  lehce  přečerpali.  Paní 
zastupitelka Ivana Cabrnochová. Prosím, máte slovo. 
 
 
Paní Cabrnochová: Děkuji za slovo. Vážená paní starostko, vážení kolegové, kolegyně, 
chtěla bych tady položit několik dotazů. Obracejí se na mě obyvatelé desítky se svými trably. 
Vychází  to  možná  z neutěšené  situace,  která  se  teď  vyskytuje  na  odboru  kultury.  Jsou  to 
většinou starší obyvatelé desítky, kteří mají nějaká svá životní jubilea. Stávají se takové excesy, 
že oni mají radost, že si na ně úřad MČ a politické vedení vzpomene, že jim poblahopřeje 
67 
 

P10-547597/2021 
k jejich životnímu jubileu. Když si rozbalí přání, tak zjistí, že jim přejí úplně k jinému výročí, než 
které slaví. 
 
Prosím,  když  chceme  dělat  hezké  a  příjemné  věci,  dělejme  je  tak,  abychom  ty  lidi 
neuráželi, aby z toho nebyli zklamaní. Chápu, že personální situace na odboru kultury není 
dobrá, ale je to výsledek nějaké práce, ať už vedení městské části, nebo vedení odboru. Zkuste 
se nad tím zamyslet, a prosím, důsledně kontrolujte, když těm lidem přejete, abyste jim nepřáli 
k jinému životnímu jubileu. Je to nepříjemné, trapné. Mně se nechce za vedení městské části 
omlouvat. Kolikrát jsem slyšela, že by bylo příjemnější, kdybyste si na ně nevzpomněli. 
 
Doufám, že už se rozběhlo vítání občánků, protože se mě na to také hodně lidí ptalo. 
 
Dále bych měla dotaz, který se vlastně zčásti vztahuje i k tomu, co už tady zmiňoval pan 
Jan Čížek. Obrací se na mě lidé průřezově Prahou 10, ať už jsou to lidi ze Zahradního Města, 
kde byl ten problém velký, z Malešic, ze Strašnic apod. Dostávají se do našich bytových domů 
lidé,  kteří  dříve  bydleli  na  různých  ubytovnách,  azylových  domech  apod.  Díky  této  bytové 
politice, kdy neumím úplně zhodnotit, jestli je s nimi dále dostatečně dobře pracováno, ale co 
vím ze svých informací, které jsem si získala, že část těchto lidí, kteří dostali byty od městské 
části,  tak  nezaplatí  ani  jedno  nájemné.  Jsou  problematičtí  v soužití  s ostatními  lidmi, 
starousedlíky v domě. Kolikrát nejen že ničí byt, který dostali, který byl zrekonstruovaný, ale 
ničí  i  společné  prostory  a  další  zařízení  domu.  V některých  domech  se  opakovaně  musely 
likvidovat štěnice a jiný hmyz, který ostatní obyvatele toho domu velmi terorizoval. 
 
Proto bych poprosila příslušného radního, jestli by mi zpracoval údaje od doby změny 
zásad  pro  pronajímání  bytů,  kolik  lidí  dostalo  přidělený  byt  a  šli  do  těchto  bytů  z různých 
ubytoven, azylových domů, neplatí nájemné. Jaké dluhy nájemného na těchto bytech jsou a 
jak se s těmito lidmi pracuje, tak aby právě tyto dluhy nevznikaly, protože jenom co vím, tak 
zhruba na dvou bytech vznikl dluh zhruba milion korun, což jsou obrovské částky, protože 
kdybychom tuto částku investovali do rekonstrukce nových bytů, tak je to podstatně lepší. 
Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Paní zastupitelko, zareaguji  vám  na první  část  vašeho 
dotazu, kdy jste tady interpelovala odbor kultury. Já o té situaci samozřejmě vím, my jsme ji 
vyřešili,  bylo  mi  to  velmi  nepříjemné,  že  se  spletl  soubor,  který  byl  vygenerován  naším  IT 
oddělením, a následně skrz to se potom špatně odesílala ta přání, kde skutečně došlo k posunu 
v životním jubileu. Osobně jsem se všem, kteří se ozvali, omluvila, ale zároveň také dostali 
všichni  omluvný  dopis,  a  já  pevně  věřím,  že  se  teď  již  přijala  taková  opatření,  aby  chyby 
v souborech nebyly. Já nevím, myslím si, že chybami se každý učí a nakonec to vlastně všichni 
vzali strašně pozitivně v tom smyslu, že ještě vědí, že na ně tady myslíme. To je jedna věc. Ano, 
stalo se to, byla to chyba, napravili jsme to, osobně jsem se omluvila. 
 
Co se týká vítání občánků, už jsme o tom mluvili minule. Podařilo se již obsadit novou 
pozici a vítání občánků už v tuto chvíli se připravuje aktivně. Pan místostarosta Beneš, prosím. 
 
68 
 

P10-547597/2021 
 
Pan Beneš: Děkuji za ten dotaz. Shodou okolností se tato otázka často opakuje, takže 
na to mám přesně připraveno jedno, řeknu, vyčerpávající vyjádření, tak já ho tady přečtu. My 
ty sousedské problémy evidujeme v souvislosti s několika jednotkami přidělených bytů, tedy 
v kontextu celkového množství těch přidělených bytů, ve velmi malém množství. 
 
Ve výše zmíněném dvouletém období jsme pronajali 267 jednotek. Celkem tedy MČ 
Praha  10  vlastní  více  než  3300,  a  skutečně  tyto  případy  evidujeme  v jednotkách.  V těchto 
případech  situaci  řešíme  na  pravidelných  setkáních  zástupců  odborů  bytů  a  nebytových 
prostor, odboru sociálního a politiku, na místě provádíme místní šetření a nájemníci jsou zváni 
na  úřad  k řešení  stížností.  Zároveň  kontaktujeme  sociální  pracovníky,  kteří  s nájemníky 
spolupracují, aby s nimi stížnosti řešili. 
 
Problémy v sousedském soužití se občas objeví jak u bytů pronajatých podle starých 
losovacích  pravidel,  tak  podle  bodovacích  pravidel.  Ve  vzácných  případech,  kdy  nájemník 
zůstává v bytu i po výpovědi a výzvě k vystěhování, využíváme samozřejmě všech zákonných 
prostředků. Jenom co se týká vašeho dotazu, rádi vám připravíme tu statistiku, pokud to bude 
možné. Nevím, jak detailně evidují naši pracovníci to, odkud ten člověk k nám přichází. Byl 
bych  nicméně  rád,  kdybyste  nám  to  trošičku  specifikovala.  Já  jsem  si  napsal,  kolik  lidí  je 
z ubytoven, kolik neplatí nájemné a jak se s nimi pracuje. Pokusím se to vytáhnout ze stena. 
Kdybyste chtěla nějakou přesnější strukturu té odpovědi, budu rád za upřesnění. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji  a  pokročíme  dál.  Paní  zastupitelka  Radmila 
Kleslová. Prosím, máte slovo, paní zastupitelko. 
 
 
Paní Kleslová: Děkuji, paní starostko. Vidím, že toto téma hýbe celou Prahou 10. My za 
klub ANO tady k tomu také máme příspěvky. Odborněji to zhodnotí Martin Kostka, který je 
v bytové komisi, ale pravda je, že nám všem zastupitelům chodí fotky, chodí různé maily, a je 
nutné  tuto  situaci  s nepřizpůsobivými  našimi  občany,  kteří  byli  ubytováni  v těchto  bytech, 
urychleně řešit. Je hezké, že to řešíte, ale my bychom potřebovali vědět, jak se to vyřeší na 
konci. 
 
A  co  se  týče  dotazu  kolegyně,  my  bychom  taky  chtěli  tu  statistiku,  kolik  dluží  na 
nájemném, od kdy mají nájemní smlouvu, jestli přišli z ubytovny, z jiné městské části apod. 
Tak poprosím o to i pro mě. 
 
Ale můj příspěvek se měl týkat úplně něčeho jiného. Mě nejvíc bolí situace kolem KD 
Barikádníků.  KD  Barikádníků,  v kterém  sedíme,  se  nazývá  Barča,  ale  já  to  nechci  nazývat 
Barčou, protože já to chci nazývat KD Barikádníků proto, že nevím, jestli znáte tu histori  a víte, 
že si to postavili občané Prahy 10, kteří bojovali z Pražského povstání v roce 1945. Tento dům, 
v kterém zasedáme, má obrovskou tradici. Má obrovskou tradici a lidé z Prahy 10, zejména 
pak  senioři  k němu  mají  obrovský  vztah.  Nedovedu  si  představit,  že  by  se  třeba  Praha  6 
rozhodla, že si nechá odsvěřit dům U Kaštanu. 
69 
 

P10-547597/2021 
 
Když  jsem  dostala  dopis,  který  nám  byl  předložený  na  kulturním  výboru,  tak  jsem 
nevěřila  vůbec,  že  je  možné,  že naše  reprezentace,  čili  vy,  vedení  Prahy  10  bude  o  tomto 
odsvěření městské části a odejmutí občanům Prahy 10, možná ještě někteří, kteří se na té 
stavbě podíleli, žijí, že vůbec bude o tom jednat. Na výbor přišel ředitel, nebudu říkat, jednoho 
divadla. Řekl nám, že by tady chtěl provozovat divadlo, že jedná na Magistrátu, a na základě 
toho  Magistrát  by  chtěl  divadlo  odsvěřit  městské  části.  Ještě  jsem  se  nesetkala  s tím,  aby 
ředitel nějakého divadla přišel na Magistrát a chtěl ho nechat odsvěřit. 
 
Když jsme se ho ptali, proč se nepřihlásil do výběrového řízení, kde se vybírá nájemce 
divadla Solidarita, tak nám řekl, že toto je lepší, protože to je na metru a že se mu to líbí víc, 
než  Solidarita,  že  sem  budou  lidi  více  chodit.  Byla  jsem  ráda,  že  jsem  na  výboru  navrhla 
usnesení, aby se ten bod přerušil, a že mě podpořili i někteří koaliční členové toho výboru, neb 
i oni cítili, že nemáme vůbec informace, co koho vedlo k tomu, aby takový dopis vůbec napsal. 
 
Takže vás tímto žádám, abyste přestali jednat o odsvěření KD Barikádníků občanům 
Prahy 10. Důrazně vás o to jako předsedkyně klubu ANO žádám. A my budeme dělat všechno 
proto,  aby  se  tak  nestalo.  Navíc  v současné  době,  kdy  tak  zvláštním  způsobem  nakládáte 
s radnicí, a to tak, že my se nemáme kde scházet, že nemáme kde zasedat jako zastupitelstvo, 
a zasedáme právě tady v KD Barikádníků, tak už ani z tohoto důvodu nechápeme, jak můžete 
jednat o odsvěření Barči. Proto vás znovu vyzýváme, abyste přestali takto činit. 
 
A poslední, když tady kolegyně přede mnou paní zastupitelka Šímová rozebírala a ptala 
se na odměny některých zaměstnanců vašeho úřadu, kteří pobírají odměny i jinak, než jakoby 
zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, a co se týče pana Bahenského, tak jste říkala, že vede 
celou Agendu 21. Teď mi tady kolegové řekli, že ta komise, která je složena ze zastupitelů, se 
sešla jednou za rok, že se ta komise pro agendu sešla jedenkrát za rok. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: V rychlosti, na to poslední, to vůbec není o vedení komise, 
tam pracuje jako tajemník. Ale je nesmírné množství práce v organizaci v rámci úřadu, to vám 
samozřejmě  můžeme  doložit.  Náplň  práce  toho  koordinátora  skutečně  míří,  a  my  jsem  i 
povinni  tuto  pozici  mít,  abychom  mohli  s touto  metodou  pracovat.  To  je  povinnost  mít 
z pohledu úředníka jmenovaného, kdo je odpovědný, a pak jmenovaného politika, a to jsem 
pověřená já. Jenom k tomu. 
 
Co se týká těch stížností, jsem schopná na to krátce zareagovat, protože ke mně se vaše 
dotazy, nebo jsem pozorovala ty dotazy na sociálních sítích. V tuto chvíli se dá říct, že zhruba, 
a  teď  řádově,  to  vám  pak  asi  OBN  doplní.  Zhruba  z 200  bytů,  které  se  přidělily  v rámci 
dostupného  a  sociálního  bydlení,  přišlo  17  stížností  na  17  domácností.  Jako  závažné  bylo 
vyhodnoceno 5. Jedna je již vyřešena, jedna je skoro vyřešena a tři jsou v řešení. To jenom 
řádový objem, když se ty dotazy tady objevují, aby to tady zaznělo, ale zcela jistě to bude úplně 
přesně upřesněno v nějaké zprávě, která se v tuto chvíli připravuje. 
 
Dala bych teď slovo panu místostarostovi Davidu Kašparovi, aby se vyjádřil k té vaší 
obavě o KD Barikádníků, jak to přesně je. Pane místostarosto, můžete, prosím. 
 
70 
 

P10-547597/2021 
 
Pan Kašpar: Děkuji za slovo, dobrý večer. Nevím, jestli mě dobře slyšíte. (Slyšíme.) Tak 
já  to  zkusím  vzít  stručně.  Jsem  toho  názoru,  že  Praha  10  dlouhodobě  trpí  určitou 
podvyživeností kulturní vybavenosti stran objektů. Vezměte si Strašnické divadlo, v jakém je 
stavu.  Vezměte  si  KD  Barikádníků,  v jakém  je  technickém  stavu.  Vezměte  si  Čapkovu  vilu, 
v jakém je technickém stavu. Vezměte si KD Eden, v jakém je technickém stavu. A na to, že 
jsme  šestá  největší  městská  část,  tak  skutečně  těch  kulturních  objektů  v nějakém  dobrém 
stavu  máme  velmi  málo.  A  těch  investičních  priorit  je  celá  řada,  a  asi  na  kulturu  zkrátka 
nezbývá. Jsou před tím školy, je před tím radnice, je před tím celá řada věcí. 
 
A tato situace se spojila se záměrem a zájmem Magistrátu hl. m. Prahy, který pro své 
de  facto  nejúspěšnější  městské  divadlo  Minor,  to  je  možné  pojmenovat,  to  není  žádné 
tajemství, dlouhodobě hledá nějakou další scénu, protože to divadlo je zkrátka tak populární, 
že je o něj obrovský zájem, a oni hledají další prostory, kde by mohli realizovat svoji činnosti. 
Nevím  o  lepším,  kvalitnějším  a  stabilnějším  partnerovi,  než  je  příspěvkovka  hl.  m.  Prahy 
divadlo Minor. 
 
Oni si udělali určitou analýzu možného působení a zjistili, že prostor KD Barikádníků by 
byl pro jejich činnost vhodný. Proběhla k tomu celá řada jednání, to nebudu teď specifikovat. 
Jestli se k tomu chce někdo  vyjádřit, tak může. Ukázalo se, že i pro městskou  část by toto 
mohlo  být  výhodné  řešení,  protože  jednak  by  se  o  provoz  objektu  mohl  starat  skutečně 
odpovědný  a  finančně  zajištěný  partner,  který  by  nejenom  zainvestoval  do  provozu,  ale 
zároveň by investoval i do obnovy a rekonstrukce toho objektu. To je další věc. 
 
A třetí věc je, a bohužel k tomu vůbec nedošlo na kulturním výboru, protože diskuze 
byla tak šílená, že i potom zmiňovaný pan ředitel kroutil očima, protože dlouho nezažil tak 
arogantní jednání. Protože místo toho, což mělo být meritem té diskuze, abychom se bavili o 
tom, jaký program a jakou činnost může divadlo Minor v KD Barikádníků vykonávat, a ujišťovali 
se o tom, že nedojde k žádnému odejmutí občanům, nebo odcizení občanům, to jsou skutečně 
nesmysly, ale že tam může být realizován takový program, který saturuje různé cílové skupiny 
včetně  seniorů.  Takže  k tomu  ale  vůbec  nedošlo,  protože  diskuze  byla  skutečně  velmi 
arogantní,  a  místo  toho,  aby  šla  po  obsahu,  který  na  kulturní  výbor  patří,  tak  se  stáčela 
k diskuzi  o  majetkovém  vyrovnání,  které  ale  spíš  patří  na  komisi  majetkovou.  To  je  za  mě 
v kostce, a když tak můžu doplnit, kdyby se ještě někdo ptal navíc. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. A já bych ještě, paní zastupitelko Kleslová, ráda 
opravila vaše vyjádření, že komise se sešla pouze jednou. Rychle jsem si to vyhledala. Komise 
MA21 se sešla šestkrát v roce 2019, dvakrát 2 a dvakrát 21. Schází se dle nastavených hlavních 
termínů, které jsou v rámci projednávání strategického plánu udržitelného rozvoje. Platí se 
samozřejmě za to, co se z komise sejde. Nicméně jak jsem řekla, pan Martin Bahenský má řadu 
dalších povinností, co se týká interně v úřadu této oblasti. 
 
Prosím, nepokřikujte na mě, paní zastupitelko. Já vám odpovídám na vaše dotazy. Dále 
je do diskuze na řadě pan zastupitel Jaroslav Štěpánek. Prosím, máte slovo. 
 
71 
 

P10-547597/2021 
 
Pan  Jaroslav  Štěpánek:  Děkuji  za  slovo.  Mám  tři  drobné  body.  Jeden  bod,  proč 
nefunguje podnikatelská komise nebo výbor. Pan můj jmenovec Štěpánek, kterého už jsem 
neviděl aspoň přes půl roku, tak bych rád věděl, proč to tak je. 
 
Za další bych upozornil na moji obligátní seč trávy, kdy se samozřejmě ušetřilo v novém 
výběrovém  řízení.  Je  tam  nová  firma,  ale  výsledek  je  pod  psa.  To  je  jako  kdyby  to  někdo 
uplouhal, a ne posekal. Dneska ještě je plno listí v pytlích na těch travnatých plochách. Nevím, 
kdo to tam nosí nebo proč to není uklizené. Výsledek je, že tam ty pytle s listím jsou. 
 
A třetí bych se vrátil k největšímu a nejpalčivějšímu problému nás, a to je parkování v 
modrých  zónách.  Dneska  se  stalo  sportem  v Zahradním  Městě,  aspoň  co  vím,  neplatit  a 
parkovat na různých místech, která nejsou zahrnuta do modrých zón. Mezi domy na trávě 
v parku. Ptal jsem se na výboru pro životní prostředí a bylo mi odpovězeno, že parkování na 
travních plochách nebo v parku se řeší jako neoprávněně užívaný zábor, nebo neschválený 
zábor, což mi připadá jako opravdu zvláštní. Lidi tam úmyslně parkují ze sportu. Takže by se na 
to měla Městská policie nebo útvar, který zřizuje  nebo povoluje ty zábory, se soustředit a 
prostě to zatrhnout, protože na jedné straně se investuje do úpravy parku, a na druhé straně 
se  tam  parkuje  s nějakými  auty,  která  ani  nejsou  občanů  Prahy  10.  Jsou  to různí  Ukrajinci 
s nějakými zednickými dodávkami, kteří tam vždycky navečer přijíždějí. To bych rád, aby se 
s tím něco stalo. Ještě jsem tady měl něco k parkování. 
 
Jenom  jsem  chtěl  ještě  říct,  že  za  letošních  10  měsíců,  to  jsem  paní  docentce 
nedopověděl, protože mi skončil čas, už bylo 38 948 přestupků za deset měsíců, čili to prudce 
stoupá. Rád bych, aby na to naše Městská policie měla nějak víc času, protože podle rozhovoru 
s nimi a s panem šéfem Mgr. Riedlem jsem zjistil, že oni de facto dělají jenom to, že sledují, 
kdo kde blbě parkuje. Rád bych, aby se to nějak dořešilo. Děkuji. 
 
 
Pan  Valovič:  Jestli  můžu,  zareagoval  bych  na  první  věc,  první  otázku  činnosti 
podnikatelské komise. Komise na podporu podnikání se schází v momentech, kdy je potřeba 
projednat  nějaký  materiál,  probrat  nějaký  podnět  nebo  případně  vlastní  iniciační  podnět. 
Samozřejmě  je  to  komise,  která  nemá  takové,  řekl  bych,  odborné  zázemí  na  úřadě.  Je  to 
komise, která vznikla ad hoc právě pro tuto činnost, a z toho titulu těch podnětů není tolik. 
 
Samozřejmě  covidová  doba  tomu  všemu  také  jakoby  nepřispěla.  My  jsme  měli 
naplánované  různé  aktivity,  ať  to  byly  podnikatelské  snídaně  nebo  další  projekty,  ale 
samozřejmě do toho vstoupil částečný lockdown, takže ty věci se nemohly realizovat a čekáme 
na to, až se situace nějakým způsobem rozvolní a budeme na to moci navázat. Naposledy jsme 
se sešli někdy, myslím, to byly tři měsíce, kdy se řešila vyhláška Magistrátu na zrušení míst ke 
konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích. K tomu jsme jako komise  přijímali nějaké 
stanovisko,  které  bylo  podpůrné  stanovisko  pro  rozhodnutí  rady.  Věřím  tomu,  jakmile  se 
trošku  situace změní  a ten  sektor  se  trošku nadechne,  tak  se  komise  znovu  začne  scházet 
pravidelně a podněty podnikatelů se budou nějakým způsobem množit. Děkuji. 
 
72 
 

P10-547597/2021 
 
Pan  Sekal:  Já  bych  zareagoval,  pane  kolego.  Parkování  na  zeleni  je  opravdu  velký 
problém.  Je  to  způsobeno  tím,  že  současné  smlouvy,  které  má  hlavní  město  s Eltodem, 
neumožňují nebo neřeší parkování mimo modré zóny. Tzn., že když dneska zaparkujete na 
modré zóně, autíčko vás zaznamená, dostanete pokutu 500 korun. V případě, že stojíte třeba 
na přechodu nebo stojíte vprostřed parku s tulipány, tak to autíčko to nezaznamenává. 
 
Já jsem na toto poukazoval na Magistrátu už před půl rokem, upozorňoval jsem na to 
pana náměstka Scheinherra. Ten mi řekl, že je velmi rád, že jsme první, kdo na toto upozornil 
jako městská část, a že od 1. ledna to už nebude dělat Eltodo, ale bude to dělat TSK, a že by ve 
smlouvě  s TSK  už  mělo  být  i  to,  že  autíčka  budou  zaznamenávat  i  auta,  která  parkují  na 
místech, kde se parkovat nesmí, nejenom auta, která parkují špatně na modrých zónách, nebo 
nemají zaplacené modré zóny. Toto se zřejmě mezi lidmi rozkřiklo, a je fakt, že u nás, kde je 
hodně zelených ploch, tak k tomu dochází. Ještě s tím nás trápí jedna věc, takový nešvar, který 
se nám teď rozšiřuje na Praze 10, a to je zakrývání těch SPZ nebo dávání papírků, přilepení 
listů apod. 
 
Jinak v současné době parkování na zeleni řeší pouze Městská policie, když na to narazí, 
ale je tam rozdíl, protože když parkujete nezaplaceně nebo špatně na modrých zónách, tak 
dostanete pokutu 500 korun, kdežto parkujete-li na zeleni, tak tam se dávají 2000. Bohužel 
síly Městské policie nejsou takové, aby vyřešily každého. 
 
A jinak to, že říkáte, že přibývá těch přestupků, které zjišťuje Městská policie, ano, je 
tomu tak, ale je to také v souvislosti s rozšiřováním placených zón, kdy jsme poslední zónu 
spouštěli v létě, a je tedy jasné, pakliže máme o spoustu kilometrů delší placené zóny, tedy 
možnost, kde udělat přestupek, tak ty přestupky musí narůstat. Takže ano, v tom máte pravdu, 
ale je to i zároveň proto, že jsme vymezili podstatně větší množství parkovacích zón, jestli vám 
to takto stačí. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Bude muset, neb jsme vyčerpali limit na odpověď. Paní 
zastupitelka Tereza Hauffenová. Prosím, máte slovo. 
 
 
Paní Hauffenová: Dobrý podvečer, děkuji za slovo. Já bych se ve svém příspěvku ráda 
věnovala několika tématům. První z nich je projekt nebo akce Milostivé léto. Nevím, jak moc 
jsou ostatní s tímto projektem nebo akcí seznámeni. Je to v podstatě možnost nebo příležitost 
se  zbavit  některých  exekucí  tím, že  vlastně  občan  zaplatí původní  dlužnou  částku  s malým 
obnosem, a jsou mu prominuty veškeré sankce a úroky. 
 
Chci se zeptat, my jsme teď poslední, co měl být minulý týden zdravotní, sociální výbor, 
tak ten byl zrušený, takže bych se chtěla zeptat pana radního, jestli mají nějaké informace, 
protože ten projekt probíhá od 28. října do 28. ledna příštího roku, tak jsem se chtěla zeptat, 
jestli je mezi občany o tuto možnost zájem, jestli už mají nějaké informace, anebo nikoli. To je 
jeden dotaz. 
73 
 

P10-547597/2021 
 
Druhý  dotaz  se  bude  týkat,  nebo  spíš  připomínka,  co  už  tady  bylo  nastíněno,  úklid 
veřejných  prostor,  prostranství,  zejména  konkrétně  úklid  listí  v oblasti  starých  Strašnic. 
Kontaktovalo mě několik občanů, kteří zde bydlí, s tím že, promiňte mi ten výraz, že je tam 
neskutečný  bordel.  Některé  oblasti  byly,  nebo  v některých  ulicích  bylo  listí  shrabáno, 
odvezeno, některé bylo jenom shrabáno, někde se nestalo nic, a výsledek je v podstatě nulový, 
protože vítr to listí rozfoukal. 
 
Jak víme, městská část vynakládá poměrně velké finanční prostředky za úklid veřejných 
prostor a prostranství, a tady tyto prostředky přišly absolutně vniveč. Tzn., jestli bude sjednána 
nějaká náprava, a v těchto oblastech bude proveden ještě nějaký dodatečný úklid či nikoli. 
 
Další můj dotaz se týká bohulibé aktivity. Dočetli jsme se na vývěsce u stanice MHD 
Zahradní město, že bude pořádán 22. prosince, nebo bude probíhat sbírka krmiva, hraček, 
oblečků a dalších věcí pro útulky pro psy a kočky, což je jistě bohulibý záměr, nicméně je tam 
věta,  že  tyto  předměty  je  možné  nosit  k vánočnímu  stromu.  Chci  se  zeptat,  k jakému 
vánočnímu stromu. Na Zahradním Městě je vánočních stromů několik, a chci se zeptat, kam 
občané tyto věci mají nosit. Byla jsem kontaktována s tím, že jsou zmateni, že by zájem měli, 
ale neví, kam věci donést. 
 
Další připomínka se týká zajištění přístupu k vlakové stanici Zahradní Město, která byla 
nedávno otevřena, a ještě není tedy kompletní, stále probíhají práce, dokončovací práce apod. 
Ten přístup je v současné době omezený, což chápu, ale mě zarazilo to, že vlastně na těch 
přístupových  cestách  jsou  cedule,  že  se  v zimě  neudržují.  Tzn.,  jsou  to  v podstatě  jediné 
možnosti přístupu na nástupiště a jsou tam cedule, pokud člověk nepoužije výtah, což asi při 
tom provozu by nebylo možné, jak se tedy lidé mají dostat na nástupiště, když jsou tam dvě 
přístupové cesty a jsou tam cedule, že v zimě nejsou udržované. 
 
Jenom  jsem  se  ještě  chtěla  zeptat,  můj  další  dotaz  se  bude  týkat  covidové  situace 
v COSP a LDN. (Máte ještě dvě minuty, je to špatně nastaveno.) Děkuji. Přišla jsem bohužel 
dnes pozdě, takže jsem neslyšela úvodní slovo pana radního, nicméně jsem se chtěla zeptat, 
my jsme dostali od pana předsedy zdravotního a sociálního výboru Pobudy mail se souhrnnou 
informací, za což mu děkuji. 
 
Ale mě tam zarazila jedna věc. Pan doktor Ptáček, což je ředitel LDN, tam podrobně 
sumarizuje, jaký byl průběh Covidu v jeho zařízení, a mě tam zarazila jedna věc, že vlastně už 
na  konci  října  došlo  k rozšíření  Covidu,  pravděpodobně  díky  neočkovaným  zaměstnancům 
externí firmy, která provádí úklid, a že si tyto zaměstnankyně opakovaně sundávají respirátory, 
nedodržují  základní  hygienická  pravidla  a  doporučení.  Chtěla  jsem  se  zeptat,  zda  protože 
bohužel ten zdravotní sociální výbor teď nebyl, jestli je v tomto směru nějak jednáno, konáno, 
zda jsou s tou firmou vedena jednání o odstranění těchto nedostatků, nebo jestli je tam nějaký 
posun. Protože je to docela zarážející, že ty firmy nebo zaměstnankyně nerespektují, co by 
měly. To je všechno, děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Také  děkuji.  Těch  dotazů  bylo  tolik,  že  ve  čtyřech 
minutách  všechno  nezodpovíme,  a  tak  bych  si  dovolila  vás  odkázat  na  stenozáznam  nebo 
74 
 

P10-547597/2021 
vyjádření pana radního Kočího, který už to tady řekl. Zkusila bych aktuálně, možná paní první 
místostarostka by rychle reagovala. 
 
 
Paní  Komrsková:  Dobré  odpoledne,  jenom  zareaguji  na  sbírku  pro  pejsky.  Je  to 
každoroční akce, iniciátor je pan Roman Kaštovský, náš zaměstnanec. Dělá se to každoročně 
v Heroldových sadech. Já se musím na tu tiskovou zprávu podívat, jestli je to špatně nebo 
nesrozumitelně uvedeno, tak to opravíme. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Je to tradičně v Heroldových sadech. Koukám na kolegy, 
jestli někdo nechce odpovídat. Je čas, a pan radní Kočí, prosím. 
 
 
Pan Kočí: Děkuji za slovo. K Milostivému létu řeknu, že jsme reagovali ihned, dokonce 
ještě  v předstihu,  než  byl  oficiální  termín  zahájení této  akce,  co  se týče  mediální  roviny,  a 
nevím, jestli jste byla přítomna na posledním nebo předposledním sociálním a zdravotním 
výboru, tak tam si patronát v uvozovkách nad touto hezkou akcí vzal kolega předseda výboru 
Mikuláš  Pobuda.  Já  si  dovolím  mu  předat  slovo,  aby  vás  seznámil  se  zevrubnější  přesnější 
informací. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Prosím  zapnout  mikrofon  předsedovi  sociálního 
zdravotního výboru. 
 
 
Pan Pobuda: Děkuji, dobrý večer, kolegové, kolegyně, jak už tady předestřel pan radní 
Kočí, u nás na výboru se to probíralo z podnětu občanů. Já jsem si to nějakým způsobem vzal 
na  své.  Pochopitelně  tak  jak  jsem  předestřel  na  jednání  výboru  sociálního  a  zdravotního, 
narazili  jsme  na  řadu  administrativních  a  byrokratických  problémů,  nicméně  momentálně 
jsme ve fázi, kdy se zítra budeme bavit o tom, kdo a jakým způsobem budeme obesílat dlužníky 
s dopisem,  kde  jsou  popsány  přesné  instrukce,  jakým  způsobem postupovat. Stejně tak  se 
vzorem toho formuláře, jak by to mělo vypadat, a zároveň i prázdný formulář s předvyplněnou 
hlavičkou, protože máme kontakt na dlužníky přímo od exekutorů, pod které spadají. 
 
Pakliže zítra se na tom nějakým způsobem domluvíme, tak si myslím, že buď ještě do 
Štědrého  dne,  ale  nechci  být  přehnaně  optimistický,  bychom  to  mohli  stihnout,  anebo  do 
Nového roku, případně po Novém roce. Ale říkám, pokusím se, aby to všechno proběhlo co 
nejrychleji, a pochopitelně členy výboru budu informovat o každé změně, tzn., i zítra je budu 
informovat o tom, jakým způsobem se vyvinula ta schůzka. A pochopitelně kdokoli bude mít 
zájem se dozvědět, jakým způsobem to probíhalo, tak se na mě nebojte obrátit. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Také děkuji. Pan radní chce ještě doplnit. 
75 
 

P10-547597/2021 
 
 
Pan Kočí: Využil bych jenom chvilku času, protože kolegyně, jak jsem pochopil, přišla 
později, tak přečtu alespoň jednu větu od pana ředitele Ptáčka z LDN, že nikdo z klientů není 
PCR pozitivní, nikdo nemá žádné příznaky onemocnění. Aspoň pro uklidnění okamžité. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Jinak určitě vám pan radní možná to i pošle, že to měl 
možná písemně zpracované, takže to budete mít. Výborně. Děkuji, že jsme se takto domluvili. 
Pan zastupitel Martin Kostka. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Kostka: Děkuji za slovo. K tomuto příspěvku mě inspiroval dopis vedoucího odboru 
bytů a nebytových prostor nájemníkům domu Ruská 194, kde se píše: V případě dalších dotazů 
směřujících na politickou reprezentaci se obracejte již přímo na členy bytové komise. Jak člen 
této  komise  jsem  vystupoval  proti  obsazování  nových  zrekonstruovaných  bytů  těmito 
problémovými nájemníky, vystupoval jsem i proti novým zásadám přidělování bytů. Mrzí mě, 
když  se  na  mě  obracejí  občané  Prahy  10  s problémy  se  svými  nepřizpůsobivými  sousedy, 
posílají mi fotky, jak byli napadeni, a já jim nemůžu nijak pomoci. 
 
Pan  místostarosta  zde  odpovídal  na  minulém  zastupitelstvu,  že  se  nedá  vyloučit 
přidělení těchto bytů i problémovým nájemcům. Je to ale jehla v kupce sena. Bohužel se víc a 
víc  stává,  že  se  tato  jehla  zabodává  do  více  a  více  domů.  Stačí  jeden  takový  problémový 
nájemník, aby znepříjemnil život obyvatelům celého domu. Chci se zeptat a prosím o písemné 
odpovědi,  kam  se  mají  obracet  tito  postižení  nájemníci,  jak  mají  postupovat,  aby  mohli 
v bytech normálně žít? Není řešením denně volat polici . Jak konkrétně chcete pomoci těmto 
nájemníkům? Snížíte jim například nájemné? Nebo jak kompenzujete tyto ztížené podmínky? 
 
Slibovali jste sociální práci s těmito problémovými nájemníky. Jak tato sociální práce 
probíhá? Navštěvují i teď tyto problémové nájemníky sociální pracovníci? Nebo to je jenom 
při zabydlování? 
 
A ještě se chci vrátit k bodům 3 a 4, které jsme dnes probírali na zastupitelstvu. Na 
komisi bytové politiky stále řešíme nedostatek bytů, a politika současného vedení byla, byty 
neprodávat. A teď se dozvíme, že pokud se byt v SVJ uvolní, bude prodán, a je jedno, jak velký 
podíl v SVJ městská část má. Takže už tedy byty nepotřebujeme, že se prodávají byty v těch 
domech, kde má MČ v SVJ větší než minimální podíl? Už neplatí? Nebudeme prodávat byty 
jako minulé vedení? Nebo už máme dost bytů? Nepotřebujeme je? Děkuji. 
 
 
Pan  Beneš:  Děkuji  za  dotazy.  Myslím  si,  že  dneska  toho  bylo  hodně  řečeno 
v předchozích dotazech. Samozřejmě ty konkrétní dotazy si vytáhneme, kam se mají obracet, 
jak postupovat. Říkal jste, že chcete písemně, tak to vám dáme písemně. 
 
Body 3 a 4, no věřte, že ani mně to nedělá radost, já bych si samozřejmě nechal nejradši 
všechny byty v majetku městské části. Myslím si, že my už jsme udělali všechno, co jsme mohli, 
76 
 

P10-547597/2021 
od daně z nemovitosti, nájemného, parkovacích zón, zrušení některých sociálních služeb, je to 
tady  pořád  dokola.  Ale  sami  jste  teď  viděli,  jaký  se  schválil  rozpočet.  Ten  rozpočet 
v uvozovkách zaúkoloval odbor majetku někde sehnat 200 milionů, a někde se sehnat prostě 
musí. Jinak nebude na školství a na sociální služby. Věřte mi, že kdyby to šlo, udělám cokoli 
proto, abych prodávat nemusel. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále je na řadě pan zastupitel Martin Kopecký. Prosím, 
máte slovo, pane zastupiteli. Jestli koukám, pan zastupitel není na svém místě, tak se dívám 
na oddělení rady a zastupitelstva, zda se již omluvil. Ano, omluvil se, dobře. V tom případě 
jdeme  na druhá  vystoupení,  a  jako první  je  v této  sekci paní zastupitelka  Romana  Šímová. 
Prosím, máte slovo. 
 
 
Paní Šímová: Prosím, máte slovo, paní starostko. V tomto druhém dotazu bych se ráda 
zeptala v souvislosti s tím, že bylo hodně dotazů položeno na bytovou politiku a nebytovou 
politiku. Už jsem se na to ptala v hromadné otázce k rozpočtu, ale přece jenom bych vás chtěla 
požádat o nějakou podrobnou analytiku pohledávek, co se týče bytů a co se týče nebytů. Já 
vím, že je zřízeno oddělení, které má pod sebou pan Mgr. Ďurica. Ráda bych znala činnost a 
výsledky toho oddělení, a to, co jsem se ptala už v předešlé otázce, mám informace z roku 
2018,  kdy  ty  pohledávky byly  v rozmezí, tuším, nad 550 mil.  Ráda bych  věděla,  jak  si  toto 
oddělení poradilo s tímto balíkem, jak bytů, tak nebytů. Kolik případů bylo podáno, kolik spisů 
dlužníků bylo vyřešeno a s jakým výsledkem. To je první část mojí otázky. 
 
Potom  jsem  se  chtěla  zeptat,  souvisí  to  s mým  položeným  dotazem,  který  jste  mi 
zodpověděli,  týká  se  to  otázky  rekonstrukce  radnice,  kde  jsem  se  dotazovala,  kolik  bylo 
vyplaceno společnosti Suncat, která jako externí společnost, externí kontrolní subjekt, bylo 
vyplaceno 441 650 Kč. Zajímalo by mě konkrétně za co a jestli v rozpočtu, který jsme tady teď 
měli možnost vidět, je nějaká podobná částka pro tento externí kontrolní subjekt a kolik to je. 
 
Potom  ještě  moje  poslední  otázka,  chtěla  jsem  se  zeptat  vás,  paní  starostko,  mám 
problém,  kdy  si  jedu  pro  materiál  jako  zastupitel,  když  si  jedu  pro  materiály  na  radnici, 
s parkováním. Platím si garážové stání. Když si přijedu pro materiály před úřad, tak nemám 
kde zaparkovat. Jestli přemýšlíte o možnost, aby byl zastupitel nějakým způsobem zvýhodněn 
v tom, aby měl kde parkovat, aby za to nemusel platit. Už jsem taky dostala pokutu, tuším, a 
chtěla bych se na toto téma zeptat, jestli to budete nějak řešit, nebo jestli je to nějak řešeno, 
nebo jestli mi tato možnost unikla. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Začnu rychle odzadu. Dobře. Pokud máte vlastní garáž a 
jezdíte  a  parkujete  výhradně,  když  si  jedete  pro  materiály,  a  nikde  na  Praze  10  nikdy 
neparkujete, tak bych doporučila zastavit v návštěvnické zóně za 30 korun. 
77 
 

P10-547597/2021 
 
Chce se někdo vyjádřit k dalším bodům, které tady zazněly? Není tomu tak. Kouknu na 
čas,  máme  ještě  15  sekund,  takže  musíme začít další  dotaz,  takže  tímto  dneska  perfektně 
vyčerpáme všechny vaše dotazy. Paní zastupitelka Ivana Cabrnochová. Prosím. 
 
 
Paní Cabrnochová: Děkuji za slovo. Už to nebudu moc zdržovat. Jenom shrnu panu 
radnímu Benešovi, aby věděl, jak přesně tu statistiku chci udělat. Chci mít přehled, kolik bylo 
v daném roce od změny zásad přiděleno bytů, jaká byla struktura, jakým sociálním skupinám 
obyvatel byly tyto byty přiděleny. Máte to podle těch, vždyť jako víte, komu to přidělujete. 
Máte pořadníky, z kterých vybíráte. To jste schopni udělat. 
 
Dále by mě zajímalo, kolik v každé sociální skupině, kterým těm lidem byly přiděleny 
byty, je lidí, kteří mají problém s placením nájmů, jsou v nějakém prodlení, a případně mi tam 
vypíchněte ty, kteří třeba nezaplatili ani jeden nájem, protože vím, že i to se stává, a pak by 
mě zajímalo, to je navíc, jestli zvažujete nějakou systémovou změnu, protože v určité skupině 
obyvatel,  kterým  přidělujete  byty,  je  nějaké  procento,  byť  je  třeba  nízké,  ale  je  nějaké 
procento lidí, kteří jdou do toho, že vám nezaplatí ani jeden nájem. Je problém toto řešit ve 
vztahu městská část – dlužník, je to na dlouhé lokty. Jestli nezvažujete nějakou změnu toho 
režimu,  v jakém by  lidé  dostávali  to  nájemní bydlení,  aby  městská  část mohla být  v řešení 
tohoto problému pružnější, rychlejší apod. 
 
To je vlastně to, co mě zajímá. Protože si myslím, že není férové, když slušní obyvatelé 
domů,  kteří  jsou  třeba  starousedlíci,  trpí  tím,  že  se  jim  tam  přistěhuje  nějaký  problémový 
soused, a musí čekat třeba dva roky na vyřešení toho problému. Myslím si, že to, že nabídnete 
někomu únik do nějakého bydlení, byť na přechodnou dobu, není řešení, protože proč by se 
měl stěhovat ten slušný, který vlastně nevytváří problém, a ten, který otravuje i ostatní lidi, by 
tam měl zůstávat. Je to trošičku zvláštní logika, tak prosím o tuto odpověď. Děkuji. 
 
 
Pan Beneš: Pochopil jsem to jako upřesnění a děkuji za něj. Jenom snad stručně k té 
poslední. Já v hlavě několik parametrických změn mám, systém jako takový funguje, nicméně 
samozřejmě se můžeme bavit o nastavení různých struktur těch kvót. Já sám za sebe si třeba 
umím představit, a je po tom teď velká poptávka, skutečně byty v zájmu obce, i byty, které se 
vydraží, řekněme, tam si umím nějaké procentní nárůsty představit. Nicméně to je skutečně 
na  politickou  diskuzi,  politickou  shodu  napříč  spektrem.  A  ještě  já  sám  jsem  zastáncem 
notářských doložek u těch smluv, které by nám potom pomohly s tou vymahatelností. Toto 
téma se snažím akcentovat. Doufám, že se nám to časem podaří dostat i do praxe. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Mám velkou radost, že jsme zvládli odpovědět na 
všechny  vaše  dotazy  zde  položené.  Teď  bych  vyhlásila  pětiminutovou  přestávku  a  bude 
následovat projednávání v přerušeném bodě 9. 
 
(Jednání přerušeno od 18.07 do 18.15 hodin.) 
 
78 
 

P10-547597/2021 
9. - pokračování 
Návrh vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy 
 
Starostka Renata Chmelová: V tuto chvíli se vracíme k přerušenému bodu 9., kde již 
byla ukončena diskuze, ale já bych dala procedurální návrh diskuzi otevřít, abychom si zcela 
jasně mohli případně pokládat dotazy. Prosím, spusťme hlasování procedurální, že otevíráme 
diskuzi k bodu 9. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 34, proti 0, zdrželo se 0. Distančně připojený pan zastupitel David Kašpar hlasoval 
pro. 
 
Dám slovo panu předkladateli, aby nás uvedl, kam jsme se posunuli. 
 
 
Pan  Valovič:  Děkuji  za  slovo.  My  jsme  využili  té  přestávky  a  dohodli  jsme  se  na 
následujícím postupu. Navrhuji doplnit usnesení tohoto materiálu v tomto znění, kdy: 
ZMČ Praha I. bod souhlasí zůstává nezměněn, 
 
původní bod I . se nahrazuje novým bodem I . ve znění, že ZMČ Praha 10 nesouhlasí 
s umístěním  terminálu  City  logistiky  v Malešicích  ve  smyslu  úkolu  pro  podrobnější  územně 
plánovací  dokumentaci  –  vymezit  terminály  City  logistiky  na  Smíchově  a  v Malešicích  dle 
úplného znění textové části po aktualizaci číslo 5 – 637, kombinovaná a nákladní doprava a 
s tím souvisejícím návrhem plochy kategorie „zařízení na železnici“ – terminál City logistiky 
Malešice s kódem 600/Z/90 dle úplného znění grafické části po aktualizaci číslo 5 výkres 6.2, 
výkres ploch a koridorů. 
 
To by byl bod číslo I . usnesení. 
 
Bod číslo I I. zůstává ve znění původního bodu I ., tzn., ZMČ schvaluje text dopisu MČ 
Praha 10 pro ÚZR MHMP ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 
 
A pak je tam bod číslo IV., to byl původně bod číslo I I., kdy ukládá mně zajistit zaslání 
vyjádření MČ Praha 10 k oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy ve smyslu bodu I., ve znění dle bodu I . tohoto usnesení Odboru územního 
rozvoje MHMP. 
 
A  ještě  jedna  drobná  změna  v příloze,  kterou  je  zmíněný  dopis,  který  odejde  na 
Magistrát, tak v závěru, úplném závěru tohoto dopisu by měla být poznámka: příloha tohoto 
dopisu k bodu usnesení dnešního ZMČ, tzn. pod čarou příloha usnesení ZMČ. 
 
Děkuji, to je za mě doplnění. 
 
79 
 

P10-547597/2021 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře, děkuji. Vnímám to jako kompletně načtený váš 
pozměňovací návrh, pane předkladateli. Ptám se do pléna, je otevřena diskuze, zda má někdo 
něco v diskuzi. Pan zastupitel Tomáš Pek, prosím. 
 
 
Pan Pek: Děkuji, píše to čtvrtý příspěvek. Měli byste hlasovat. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Uděláme si hezké Vánoce, tak si zahlasujeme. 
 
Prosím, spusťme hlasování o čtvrtém příspěvku pana zastupitele Tomáše Peka. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Výborně, myslela jsem si, jak nám to krásně zezelená. Pro 39, proti 0, zdrželo se 0. Pane 
zastupiteli,  máte  slovo.  Vydržte,  až  budete  mít  zapnutý  mikrofon.  Máme  tady  pomalý 
software. 
 
 
Pan Pek: Děkuji za slovo. Jsem rád, že konkretizace toho úkolu tam byla inkorporována 
do  toho  usnesení.  Ještě  pro  ty,  kdo  to  nestačili  jenom  slyšet,  tak  vlastně  to,  co  pan 
místostarosta četl, ten nový bod I ., tak je to zároveň citace stejná, jako je bod I . toho usnesení 
předchozího rady. Takže kdo si to chce ještě přečíst, tak je to z toho vidět. 
 
Pak jsme tu ale zároveň měli návrh pana kolegy Nováka, který v tom dopise vlastně 
vyškrtával část, která nebyla do toho dopisu zanesena jako námi, ale byla citací předchozího 
dopisu nebo stavu toho, co nám píše hlavní město. O tom se de facto nedá hlasovat, a já nevím, 
jestli v rámci návrhového výboru už se to vyřídilo tím pádem, že to pan zastupitel Novák stáhl. 
 
Děkuji  za  takto  upravené  usnesení,  je  to  tam  konkretizované,  já  pro  to  rád  budu 
hlasovat. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Stažení  protinávrhu  pana  zastupitele  Nováka  máme. 
Výborně, děkuji. Paní zastupitelka Ivana Cabrnochová. Prosím, máte slovo. 
 
 
Paní Cabrnochová: Děkuji za slovo. Také jsem chtěla poděkovat za tu úpravu, která 
vzešla z diskuze, která tady byla provedena. Děkuji za tu reflexi a bylo by prima, kdyby to takhle 
fungovalo vždycky. Díky. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Výborně. Zavřeli bychom diskuzi, pokud nikdo nic nemá 
proti tomu, nehlásí se, tak bych diskuzi uzavřela a prosím pana předsedu návrhového výboru, 
aby nás provedl hlasováním. 
 
80 
 

P10-547597/2021 
 
Pan Satke: Děkuji. Potvrzuji, že protinávrh byl stažen a  máme tedy návrh  usnesení 
v pozměněné verzi. Pro jistotu to přečtu. Původní návrh usnesení je na straně 2 podkladového 
materiálu v tomto bodě číslo 9. Čl. I. zůstává. 
 
Je vkládán nový čl. I . ve znění, jak načetl pan místostarosta, a tudíž, že: nesouhlasí 
s umístěním  terminálu  City  logistiky  v Malešicích  ve  smyslu  úkolu  pro  podrobnější  územně 
plánovací  dokumentaci  –  vymezit  terminály  City  logistiky  na  Smíchově  a  v Malešicích  dle 
úplného znění textové části po aktualizaci číslo 5 – 637, kombinovaná a nákladní doprava a 
s tím souvisejícím návrhem plochy kategorie „zařízení na železnici“ – terminál City logistiky 
Malešice s kódem 600/Z/90 dle úplného znění grafické části po aktualizaci číslo 5 výkres 6.2, 
výkres ploch a koridorů. 
 
Dále původní čl. I . je přečíslován na čl. I I. s tím že text dopisu je dle upravené přílohy 
č. 4, a ta úprava spočívá v tom, že na konec přílohy číslo 4 se vloží příloha spočívající v přijatém 
usnesení ZMČ. A stávající čl. č. I I. usnesení se přečíslovává na čl. č. IV. 
 
Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Prosím tedy hlasovat o takto načteném usnesení. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Dívám se raději do pléna, jestli ještě někdo něco 
– je to jasné, o čem budeme hlasovat. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 41, proti 0, zdrželo se 0, distančně připojený pan zastupitel David Kašpar hlasoval 
pro. Bylo schváleno. 
 
Skoro se mi chce navrhnout, jestli bychom si tady společně nezazpívali nějakou koledu. 
To je taková moje osobní malá radost. 
 
Budeme otevírat bod 10., který předkládá pan radní Kočí. Prosím, máte slovo, pane 
radní. 
 
10. 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného 
dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2021 
 
 
Pan Kočí: Děkuji za slovo. Rád bych vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, požádal o 
podporu materiálu číslo 10., což je vám dobře známý svou povahou materiál na poskytnutí 
finančních  prostředků  z dotačního  programu  na  podporu  paliativní  péče  občanů  z naší 
městské  části,  a  to  buď  ve  formě  lůžkového,  či  mobilního  hospice.  Tentokrát  se  jedná  o 
poskytnutí podpory za 3. čtvrtletí letošního roku, kdy byla poskytnuta péče 31 pacientům, 
občanům z naší městské části. O jaké částky se jedná, o jaké organizace se jedná a o kolik 
občanů se v rámci svých služeb postarali, naleznete v důvodové zprávě v tabulkách. 
81 
 

P10-547597/2021 
 
Myslím si, že s ohledem na dlouhodobý dotační projekt není třeba materiál dále více 
představovat.  Jenom  ještě  dodám,  že  byl  projednán  na  jednání  výboru  sociálního  a 
zdravotního 24. listopadu. Děkuji za pozornost. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Také děkuji a otevírám diskuzi, do které se nikdo nehlásí, 
takže diskuzi zavírám a pane předsedo, prosím. 
 
 
Pan Satke: Budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak je na straně 2 podkladového 
materiálu v tomto bodě číslo 10. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 40, proti 0, zdrželo se 0. Distančně připojený pan zastupitel David Kašpar hlasoval 
pro. Návrh byl přijat. 
 
Bod 11. předkládá paní radní Sedmihradská. Prosím, máte slovo. 
 
11. 
Zpráva o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021 
 
 
Paní Sedmihradská: Děkuji. Ráda bych vám přednesla zprávu o realizaci projektu Moje 
stopa v roce 2021, kdy jenom připomínám, že jsme měli komplet připravený pátý ročník akce 
Moje stopa, nicméně na jaře roku 2020 jsme ho z důvodu pandemie covid přerušili a bohužel 
do dnešního dne trvají opatření, která spočívají v omezení pohybu osob, jejich shromažďování, 
a celkově je velmi komplikované pořádat veřejná setkání, tzn., zatím vyčkáváme, kdy nastane 
situace příznivější pro realizaci participativního rozpočtu, kdy se rozhodně nejedná o projekt, 
který je možné přenést plně do online prostředí. 
 
Co  se  týká  činnosti  v roce  2021,  podařilo  se  dokončit  pět  projektů  z předchozích 
ročníků,  konkrétně  se  jedná  o  odpočinkovou  zónu  před  ZŠ  Jakutská,  parkurové  hřiště  na 
Zahradním Městě, herní volnočasovou sestavu v Heroldových sadech, schody u MŠ Hřibská a 
přechod, který zvýší bezpečnost chodců na tramvajové zastávce na Kubánském náměstí. 
 
Do příštího roku v různých fázích pokročilosti projektů přechází čtyři projekty: kaplička 
Malešice, pietní místo v parku Ivana Jilemnického, revitalizace Ke Skalkám a nový park Skalka, 
u všech těchto projektů už byla část realizována, nicméně budou dokončeny v příštím roce. U 
posledních  dvou  projektů  došlo  k určitým  změnám,  resp.  zrušení.  Jedná  se  o  projekt  síť 
pouličních pítek, kdy jsme nakonec přistoupili k realizaci pítek na navržených místech jiným 
způsobem, a to v rámci adaptační strategie na změnu klimatu MČ Praha 10. Rada MČ rozhodla 
82 
 

P10-547597/2021 
o zrušení projektu grilovací zóna Gutovka, kdy se ukázalo, že bohužel v městské části Praha 10 
nemáme pozemek, kde by bylo možné ten projekt realizovat způsobem, který si navrhovatel 
představoval. 
 
V příštím roce plánujeme dokončit ty čtyři projekty, které jsem uvedla, a podle vývoje 
se situací covid bude možná následně rozhodnuto o spuštění pátého ročníku, s tím že pokud 
by  se  spouštěl  pátý  ročník,  tak  by  se  ty  projekty  přihlašovaly,  řekněme,  do  jara, 
pravděpodobně května roku 2023. To je posunutí. 
 
Co se týká dalších možností občanů, zapojit se do rozvoje a rozhodování na Praze 10 
v rámci tvorby akčního plánu pro rok 2022, který jsme schválili před několika hodinami, měli 
občané možnost podávat vlastní návrhy. Celkem bylo podáno 112 návrhů, ty tematické oblasti 
jsou uvedeny v důvodové zprávě. Potom došlo k roztřídění těch projektů podle možnosti jejich 
realizace, kdy jejich 11 námětů se ukázalo, že už je realizováno běžícími projekty, pět námětů 
bylo zařazeno do akčního plánu na rok 2022 a 63 námětů bylo zařazeno do nějakého zásobníku 
projektů nebo databáze inspirací. Celkem 33 námětů bylo zamítnuto z důvodů příliš vysoké 
finanční náročnosti majetkových vztahů apod. 
 
Další akci, kterou jsme rozjeli v letošním roce, je projekt Moje stopa do škol. Jedná se 
o participativní rozpočet ve školách, které projevily o účast v tomto projektu zájem. Pokud 
máte školní děti, předpokládám, že o tom doma mluvily. Jedná se o relativně drobný projekt, 
kdy městská část zabezpečila veškeré know-how a maximálně podpořila zapojené školy, kde 
potom už na samotných školách bylo buď využito know-how, které dává úřad městské části, 
nebo  se  mírně  odchýlit,  pokud  to  bude  vyhovovat  dané  škole.  V průběhu  podzimu  děti 
navrhovaly projekty. 
 
Proběhlo  na  konci  listopadu  hlasování,  takže  nyní  ve  všech  školách  známe  vítězný 
projekt. Uvedla bych pár příkladů: florbalový turnaj, úprava školního hřiště, stolní fotbal na 
chodbu, orientační plán školy a jeho výtvarné zpracování, informace jsou k dispozici na webu 
Moje stopa. Děti si vybraly projekty a v příštím roce bude zcela v kompetenci základních škol, 
které  se  zapojily do  projektu,  aby  akce,  projekty,  drobné  investice zrealizovaly.  Z rozpočtu 
městské části na to jednotlivým školám bude poskytnut neinvestiční provozní příspěvek ve 
výši 35 tisíc Kč. Celkově to hodnocení je velmi, velmi pozitivní, a jak jsem říkala, pokud máte 
ještě školní děti, tak minimálně můj nemluvný syn doma poměrně intenzivně vyprávěl. Věřím, 
že podobné reakce máte i od vašich dětí. 
 
V případě dotazů k Mojí stopě ať už velké, nebo školní, nebo přípravě akčního plánu 
jsem připravena odpovědět na otázky. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji a otevírám diskuzi. Do níž se nikdo nehlásí, takže 
děkuji  za  vyčerpávající  předklad  paní  předkladatelce,  diskuzi  uzavírám  a  dávám  slovo 
předsedovi návrhového výboru. 
 
83 
 

P10-547597/2021 
 
Pan Satke: Děkuji, paní starostko. Budeme tedy hlasovat o posledním usnesení tohoto 
roku, tak jak je na straně 2 podkladového materiálu v tomto bodě číslo 11. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 36, proti 0, zdrželo se 0. Distančně připojený pan zastupitel David Kašpar hlasoval 
pro. Návrh byl přijat. 
 
Ještě tady máme malinkou věc, kterou musíme dořešit. 
 
12. 
Podání ZMČ 
 
 
Zastupitelstvu  byl  doručen  dopis  pana  Nováka  ve  věci  zrušení  zastávky  autobusové 
linky 135 na ulici Ruská, který byl předán panu místostarostovi Martinu Sekalovi. Vzhledem 
k tomu, že občan neuvedl svou adresu, tak jedinou možností, jak na něj můžeme reagovat, je 
pouze zde na místě. Poprosila bych pana místostarostu, aby na to krátce zareagoval. 
 
 
Pan  Sekal:  Děkuji  za  slovo.  Jedná  se  o  podání  pana  Jiřího  Nováka  z Prahy  10. 
Konzultoval jsem tuto odpověď s ROPID a s Dopravním podnikem, a odpověď zní asi takto: 
Zřejmě se jedná o omyl, protože linka 135 jezdila přes zastávku Tolstého pouze v období 1987 
– 1997, a to polookružním objezdem přes zastávku Bělocerkevská. Před rokem 1987 jezdila 
linka 135 na Spořilov, tedy zcela mimo Tolstého a Bělocerkevskou, a od konce ledna roku 1997 
začala jezdit obousměrně ulicí 28. pluku na Želivárnu. Na zastávce Tolstého se tedy linka číslo 
135 naposledy objevila počátkem roku 1997. Od té doby jsme k tomuto žádné připomínky 
k tomuto neměli. 
 
Pokud  jde  o  aktuální  situaci  ohledně  linky  101,  tak  linka  101  byla  prokonzultována 
někdy v roce 2016 s naší radnicí, a nebylo proti tomu nic. Je to jediné přímé spojení, ať už pro 
nás nebo pro část čtyřky, přímé spojení na Jiřák, případně dál k Hlavnímu nádrží. O tuto linku 
byl  dlouhodobě  zájem,  připravovala  se  několik  let  a  začala  jezdit  nedávno  před  pár  dny. 
Zareagovali  jsme,  měli  jsme  několik  nesouhlasných  stanovisek  od  občanů  v podstatě  od 
prvního dne, kdy začala 101 jezdit tímto způsobem. 
 
Tady mi odpovídá ROPID s Dopravním podnikem, že stále platí předchozí stanoviska, 
která  mi  sdělili,  a  vyjádření:  Úprava  trasy  linky  101  se  připravovala  řadu  let.  Průzkumy 
vykazovaly v oblasti zastávky Tolstého nízké využití. Podle tabulek, co mi ukazovali, tam byli 
maximálně 2 – 3 lidé, to používali, pokud někdo. A vyhodnocení provozu nové trasy linky 101 
lze  očekávat  po  polovině  roku  2022.  Po  více  než  půl  roce  bude  vyhodnoceno  a  případně 
změněna linka. 
84 
 

P10-547597/2021 
 
A  co  se  týká  té  135,  tam  je  to  opravdu  trochu  nepochopitelné  vzhledem  ke 
skutečnostem. 
 
Nevím, jestli mohu ještě zareagovat na dotaz paní Hauffenové, který tady proběhl. Já 
jsem to o přestávce zjišťoval, to bylo k Zahradnímu Městu, protože mě to zajímalo, k tomu 
nádraží. Je to, prosím vás, je tam zatím schválen provizorní provoz. Cestu by měla udržovat 
SŽDS, a zřejmě ta tam dala asi z nějakého alibistického důvodu cedule. Nás se to v podstatě 
v tuto  chvíli  nijak  netýká,  ani  s tím  nemůžeme  nic  dělat.  Zřejmě  pro  případ,  kdyby  došlo 
k námraze a někomu se tam něco stalo, aby měli nějaký důvod. Jinak se to podle sdělení, které 
jsem obdržel, se dá používat a přístup je v současnosti neomezen na nádraží Zahradní Město. 
Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji  za  rychlé  zodpovězení.  Vidím  pana  zastupitele 
Tomáše Peka v technické, ale zde můžeme vést běžnou rozpravu, pane zastupiteli v tomto 
bodě. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan  Pek:  Mám  mimo  tento  bod,  už  jsem  si  myslel,  že  ten  bod  skončí,  měl  jsem 
technickou už k něčemu jinému. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře. Jestli již nikdo nemá k bodu 12. a k tomu podání 
nic, tzn., tímto ho považujeme za vyřízený. A ještě tedy prosím technická pan zastupitel Tomáš 
Pek, než to ukončíme. 
 
 
Pan Pek: Děkuji za slovo. Chtěl bych jménem všech členů našeho zastupitelského klubu 
TOP 09 popřát všem zastupitelům, ale také zaměstnancům Úřadu MČ krásné prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví, hodně štěstí a ať se vám daří i v tom příštím roce. Doufejme, že to bude 
lepší, než to bylo letos ohledně pandemické situace a všeho toho šílenství kolem. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji,  pane  zastupiteli.  Chtěla  bych  konstatovat,  že 
program dnešního 27. zasedání byl vyčerpán. Další termín je plánován na 28. února, a na stole 
máte i přehled předpokládaných termínů zasedání ZMČ v roce 2022. 
 
Než se s vámi rozloučím, chtěla bych za celé vedení městské části vám všem popřát 
krásné Vánoce, klid, pohodu a hlavně všem pevné zdraví. Děkuji vám všem za účast a krásné 
Vánoce. Děkuji, na shledanou. 
 
 
(Jednání ukončeno v 18.40 hodin.) 
85