Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'KD Barikádníků, dům na Moskevské a KD Eden'.

Stenografický záznam 
 
26. zasedání zastupitelstva městské části Praha 10 
konaného dne 15. listopadu 2021 
v sále KD Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 
 
 

(Jednání zahájeno v 12.37 hodin.) 
Zasedání zahájila a řídila Starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobré  odpoledne,  vážené  kolegyně,  vážení  kolegové, 
dovolte, poprosím vás, abyste se všichni přihlásili kartami. Ještě vidím některé kolegy v sále, 
kteří  přihlášeni  nejsou.  Jen  co  dostanu  podklady  od  organizačního  oddělení,  tak  začneme. 
Děkuji.   
 
Ještě vidím nepřihlášeného kolegu, snad nemusím jmenovat, aby se přihlásil. 
 
Poprosila bych organizační,  jestli by zavolalo kolegy, kteří jsou  v předsálí. Ještě jsou 
před vchodem, ale začneme. 
 
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní občané, dovolte, 
abych konstatovala, že v tuto chvíli je nás přítomno 33, ale vidím ještě minimálně dva kolegy 
nepřihlášené. Pan kolega Lojda dochází, prosím přihlásit. Kolega Mareš se také přihlásil. V tuto 
chvíli si myslím, že je to odpovídající číslo. Konstatuji, že je nás přítomno 35. 
 
Řádně se dnes omluvili následující zastupitelé: Po celou dobu jednání se omlouvá pan 
zastupitel Sekal, pan zastupitel Humplík a pan zastupitel Koubek. Pozdější příchod hlásí pan 
zastupitel Novák, pan zastupitel Kopecký, paní zastupitelka Cabrnochová, paní zastupitelka 
Kleslová, paní zastupitelka Hauffenová a pan zastupitel Duchek. 
 
Tímto konstatuji, že přítomnost 35 zastupitelů nás činí usnášení schopnými dnes. 
 
Členové zastupitelstva, kteří se účastní distančně, budou své návrhy a přihlášky k bodu 
dotazy  a  informace  členů  zastupitelstva  zasílat  elektronicky  na  e-mailovou  adresu 
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Dnes máme online připojeného jednoho pana zastupitele Milana 
Maršálka. 
 
Nejprve je mou povinností upozornit přítomné, že toto jednání je vysíláno v přímém 
přenosu  na  webu  městské  části.  Kromě  toho  je z průběhu  jednání  pořizován  audiovizuální 
záznam a stenozáznam, včetně zaznamenávání údajů o osobách, které vystupují, a o jejich 
příspěvcích. Tyto záznamy jsou zpracovávány a archivovány v oddělení Rady a Zastupitelstva 
úřadu  MČ  Praha  10  a  jejich  elektronická  podoba  sloužící  ke  zveřejňování  na  webových 
stránkách,  bude  upravena  tak,  aby  podle  předpisů,  upravujících  ochranu  osobních  údajů, 
nedošlo k zásahu do práva na ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob. 
Audiovizuální záznam z jednání bude zveřejněn na webových stránkách městské části Praha 
10 po dobu volebního období tohoto zastupitelstva. 
 
K  informace  k bezpečnostním  opatřením,  související  s koronavirovou  nákazou,  bych 
chtěla  uvést,  že  všichni  jste  dostali  jednorázové  respirátory  a  desinfekční  prostředek,  a 
v průběhu  zasedání  je  zajištěna  pravidelná desinfekce  míst,  kde dochází  ke  kontaktu  osob. 
Přestávka bude vyhlášena orientačně okolo 16.30. Pokud bude dnešní zasedání pokračovat po 
20. hodině, bude přestávka vyhlášena operativně. 
 

Určení ověřovatelů zápisu 
 
Nyní bych  chtěla požádat,  aby  se někdo  zhostil  ověřování zápisu  z tohoto zasedání. 
Dívám se do řad opozice, zda někdo z opozice si přeje ověřovat zápis. Dobře, za TOP 09 bude 
ověřovat pan zastupitel Pek. Chce někdo ověřovat z další části opozice? Není tomu tak. V tuto 
chvíli bych požádala o ověřování pana zastupitele Ivana Mikoláše, jestli s tím souhlasí a bude 
po dobu celého zastupitelstva. Tak jenom prosím o oční kontakt. Děkuji, pane zastupiteli. 
 
Tímto  konstatuji,  že  dnes  bude  ověřovat  zasedání  pan  zastupitel  Tomáš  Pek  a  pan 
zastupitel Ivan Mikoláš. Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek k bodům Vystoupení občanů a 
Dotazy  a  informace  členů  zastupitelstva,  tedy  po  půl  páté,  vážení  kolegové,  dostanete 
informaci, zda je potřeba vylosovat pořadí vystupujících občanů a členů zastupitelstva. 
 
Ověření zápisu 
 
Nyní  bych  chtěla  přejít  k ověření  zápisu  z minulého  zasedání  zastupitelstva,  který 
ověřoval pan zastupitel Mikuláš Pobuda a pan  zastupitel Václav Vlček. Zápis z 25. zasedání 
zastupitelstva  byl  ověřen  bez  námitek,  písemné  námitky  na  oddělení  rady  a  zastupitelstva 
doručeny nebyly. Ptám se v souladu s § 13 odst. 4 písm. e) jednacího řádu, zda byly podány 
nějaké  další  písemné  námitky  návrhovému  výboru.  Vidím,  že  pan  předseda  návrhového 
výboru na mě gestikuluje, že ne. 
 
V tomto případě konstatuji, že zápis z 25. zasedání ZMČ Praha 10 je schválen. 
 
Vážené  kolegyně,  vážení  kolegové,  dovolte,  než  zahájíme  oficiální  program, 
připomenout si minutou ticha legendárního hudebníka Miroslava Žbirku, občana MČ Praha 
10,  který  si  pro  svůj  osobní  rodinný  život  zvolil  naše  desítkové  Strašnice.  Vedle  jeho 
uměleckých úspěchů bych v rámci Prahy 10 ráda vyzdvihla jeho aktivity charitativní a obecně 
prospěšné. Za vše jmenujme koncert poděkování zdravotníkům  ve FN Královské Vinohrady 
dne 14. května 2020 po první vlně pandemie nemoci covid-19. Prosím, povstaňte. Děkuji. 
 
Schválení programu 
 
Nyní bychom schválili program dnešního jednání. Všichni jste obdrželi návrh programu, 
a já se ptám, zda má někdo z přítomných nějaké další návrhy do programu. Nevidím, že by se 
někdo  hlásil.  Pokud  nemá  nikdo  žádné  návrhy,  předávám  slovo  předsedovi  návrhového 
výboru, aby nás provedl hlasováním o schválení programu dnešního jednání. 
 
 
Pan Satke: Děkuji, paní starostko. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné návrhy, nebyly 
žádné návrhy ani schváleny, budeme hlasovat o programu, tak jak byl navržen. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 

 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro  32,  proti  0,  zdrželo  se  5.  Je  to  včetně  započítaného  distančního  hlasu  pana 
zastupitele Milana Maršálka, který hlasoval pro. 
 
Konstatuji, že 26. zasedání zastupitelstva se bude řídit právě schváleným programem. 
V tuto chvíli můžeme otevřít hned bod 
1. 
Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 
 
Předkládá předseda návrhového výboru. Máte slovo, pane předsedo. 
 
 
Pan Satke: Děkuji, paní starostko. Ještě jednou dobrý den, vážení kolegové, vážené 
kolegyně. Předkládám vám jeden ze standardních bodů, co předkládá návrhový výbor. Jedná 
se o volbu přísedících na Obvodní soud pro Prahu 10. My jsme byli požádání paní předsedkyní 
soudu, aby došlo k opětovné volbě již stávajících přísedících. Jedná se konkrétně o pět dam, 
které vykonávají tuto funkci již dlouhodobě. 
 
My  jsme  vlastně  na  základě  praxe,  která  zde  vznikla  v tomto  volebním  období,  byl 
svolán návrhový výbor, byly pozvány tyto dámy, aby se mohly účastnit, a byl s nimi proveden 
krátký pohovor, aby se členové výboru mohli ptát na otázky, týkající se výkonu jejich funkce. 
Část dam byla přítomna osobně. U druhé části byl proveden tento pohovor telefonicky, a na 
základě  toho  se  návrhový  výbor  rozhodl  hlasovat  a  všechny  uvedené  dámy  jednomyslně 
schválil. 
 
Ještě bych rád doplnil, že návrhový výbor se sešel v šesti lidech, jedna členka byla řádně 
omluvena. Z pověření návrhového výboru si dovolím navrhnout, aby zastupitelstvo zvolilo do 
funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 paní Ing. Zdeňku Okruhlicovou, paní JUDr. 
Ivan Regula Matějů, paní Marcel Steiglovou, paní PhDr. Markéta Teuchnerovou a paní Mari  
Veselou. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji vám za předklad, pane předsedo, a otevírám tímto 
diskuzi,  zda  má  někdo  nějaké  poznámky.  Nikdo  nechce  diskutovat,  diskuzi  uzavírám  a 
předávám slovo předsedovi návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním. 
 
 
Pan  Satke:  Děkuji.  Budeme  tedy  hlasovat  o  usnesení,  tak  jak  je  na  straně  2 
podkladového materiálu v tomto bodě číslo 1. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 

 
Pro 37, proti 0, zdrželo se 0 včetně distančního hlasu pana zastupitele Milana Maršálka, 
který hlasoval pro. 
 
Otevírám bod 
 
2. 
Návrh na prodej dvou částí pozemku označených písmenem „a“ o výměře 52 m2 a 
písmenem „b“ o výměře 9 m2, oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 
24. 3. 2021, z pozemku parc. č. 3034/1 – ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, 
společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 
52 
 
 
Předávám slovo předkládajícímu panu místostarostovi Petru Benešovi. Prosím, máte 
slovo, pane místostarosto. 
 
 
Pan  Beneš:  Dobrý  den,  děkuji  za  slovo.  Bod  číslo  2  je  návrh  na  prodej  dvou  částí 
pozemku  označených  písmenem  „a“  o  výměře  52  m2  a  písmenem  „b“  o  výměře  9  m2, 
oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 24. 3. 2021, z pozemku parc. č. 
3034/1 – ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, 
se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52. 
 
Tímto  materiálem  schvalujeme  prodej  dvou  těchto  částí  pozemku  „a“  a  „b“  a 
schvalujeme uzavření kupní smlouvy a ukládáme radě zajistit uzavření kupních smluv. Matriál 
byl projednán na příslušných komisích i v radě. Komise pro územní rozvoj doporučuje, komise 
majetková souhlasí s tím, že bude uhrazeno bezdůvodné obohacení tři roky zpětně za užívání 
těchto pozemků. ČEPS se k tomu postavil správně, to bezdůvodné obohacení bylo uhrazeno a 
de facto se jedná o nějaké napravení stavu do stavu, který tam fakticky je, tzn., tam je plot, 
pozemky ČEPS užívá. Více méně tím prodejem my mu to jenom scelíme a napraví se to do 
stavu, v jakém to skutečně fakticky je. Tolik k předkladu. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji za předklad a otevírám diskuzi, do které se hlásí 
pan zastupitel Tomáš Pek. Máte slovo, prosím, pane zastupiteli. 
 
 
Pan  Pek:  Dobrý  den,  vážené  dámy,  vážení  pánové,  v tomto  předkladu  mám  trošku 
pochybnosti o tom, zda městská část dosáhla toho, čeho dosáhnout mohla. V materiálu je 
obsaženo  usnesení  KÚR,  které  stanovilo,  že  by  městská  část  měla  usilovat  o  získání 
bezdůvodného obohacení za celou dobu, kdy příslušná společnost ty pozemky využívá, nikoli 
za  ty  tři  roky,  což  by  vzniklo  pouze  tehdy,  kdyby  u  soudu  došlo,  řekněme,  k té  námitce 
promlčení. Chápu, že ČEPS zaplatil za tři roky, ale nikde v tom materiálu nevidím, jak dlouho 

to užívá, a nikde nevidím v tom materiálu, jak se vypořádala rada, popř. předkladatel s tím, že 
navýšením  ceny  o  veškerý  ušlý  nájem,  řekněme i  po  odečtu  toho  za ty tři  roky  by  to  bylo 
narovnáno  za  celou  dobu  toho  pronájmu.  Samozřejmě  nevím,  jak  dlouho  to  oni  takto 
používají,  ale  pokud  to  používají  déle  než  tři  roky,  tak  tím,  že  jim  to  prodáváme,  tak  jsme 
samozřejmě i tuto cenu mohli dostat úplně v klidu zpátky. Děkuji. 
 
 
Pan  Beneš:  Děkuji  za dotaz.  My  jsme  se  tomuto  obšírněji  věnovali  právě  na  komisi 
majetkové,  kde  tedy  tím  finálním  rozhodnutím  a  tím  doporučením  radě  bylo  bezdůvodné 
obohacení vyžadovat tři roky zpátky. Takto se s tímto materiálem ztotožnila rada. Vnímáme, 
že dál už by to bylo promlčeno, chtěli jsme hlavně, ať se ten stav tam napraví. Myslím si, že 
toto řešení je zvolené správné. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji.  Je  ještě  nějaká  žádost  o  diskuzi?  Prosím,  pan 
zastupitel Tomáš Pek. Máte slovo. 
 
 
Pan Pek: Samozřejmě vy předpokládáte, že on by tu námitku promlčení ten žadatel 
řekl. Ale pokud on ty pozemky chce, a jsou to pozemky o relativně malých výměrách, tak ta 
cena  se  nemusí  řídit  znaleckým  posudkem,  ale  klidně  si  tam  městská  část  právě  mohla 
nadsadit nad tu promlčecí dobu. A to považuji za chybu. Myslím si, že ta společnost, bohatá 
společnost by to klidně udělala, klidně by tu cenu zaplatila, akorát městská část prostě tento 
krok vůbec neudělala. Dopředu předpokládala, že kdyby došlo k nějakému sporu, tak že by ta 
společnost  prostě  dala  nějakou  námitku.  Ale  my  jsme  tady  v silné  pozici.  My  ty  pozemky 
prodáváme,  tudíž  jsme  schopni  vydobýt  tu  pohledávku,  která  by  jinak  soudně  dobytelná 
pravděpodobně nebyla. 
 
 
Pan Beneš: Jenom rychlou reakci. Nemůžu tady úplně mluvit za členy té majetkové 
komise, ale bývá tam běžnou praxí, že pokud někde chceme to obohacení, tak se většinou 
skutečně ta komise uchyluje k tomu, že dává tři roky zpátky i to vědomí, že by mohla dát víc, 
ale že by mohl nastat nějaký soudní spor. Takže si myslím, že tady je to motivováno tím, ať 
skutečně měříme všem stejně, a ta snaha tam dát ty tři roky je pochopitelná. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Diskuze stále otevřena, a pokud se do ní nikdo nehlásí, 
tak ji uzavírám. Pane místostarosto, přejete si nějaké shrnutí za vás diskuze? Nepřejete, vše 
bylo řečeno. Předávám slovo předsedovi návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním. 
 
 
Pan Satke: Paní starostko, budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak je na straně 2 
podkladového materiálu v tomto bodě číslo 2. 

 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 27, proti 8, zdrželi se 4 včetně započítaného distančního hlasu pana zastupitele 
Milana Maršálka, který hlasoval pro. 
 
Otevírám bod 
 
3. 
Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 – ostatní plocha a pozemku parc. č. 126/4 – 
ostatní plocha, vše  k. ú. Vršovice, Praha 10 
 
 
Předkládá pan místostarosta Beneš. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Beneš: Děkuji za slovo. Bod číslo 3 je návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 – 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 126/4 – ostatní plocha, vše k. ú. Vršovice, Praha 10. V návrhu 
usnesení je schválení návrhu na prodej pozemku, a zároveň uložení radě vyřídit tuto záležitost. 
I  tento  materiál  prošel  komisí  územního  rozvoje,  která  doporučuje  vyslovit  souhlas. 
Majetkoprávní  odbor  v návaznosti  na  KÚR  doporučuje  prodeje  pozemku  a  KMN  souhlasí 
s prodejem pozemku za cenu dle cenové mapy za rok 2020 v celkové výši 1 228 150, nebo za 
cenu  určenou  znaleckým  posudkem.  Záleží,  která  bude  vyšší.  Komise  souhlasí  se  záměrem 
prodeje parc. č. 126/1. 
 
My  jsme  tento  materiál  už  zde  měli.  Od  té  doby  jsme  ještě  nechali  aktualizovat  ty 
posudky,  znovu  se  vyvěsily  ty  záměry,  aby  to  bylo  ve  stejný  čas.  To  proběhlo,  odbor 
majetkoprávní takto připravil materiál, rada se s ním ztotožnila. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, a já otevírám diskuzi, do které je přihlášena paní 
zastupitelka Šímová. Prosím, máte slovo, paní zastupitelko. 
 
 
Paní Šímová: Děkuji vám za slovo, paní starostko, já bych k tomuto materiálu jenom 
chtěla říci, a k ceně a k tomu posudku, tady se jedná o velice vysokou částku, kterou jste měli 
odhadnutou  znaleckým  posudkem  z roku  2020,  pak  jste  ji  dodatkovali,  a  tam  jste  řekli,  že 
nedošlo  k žádným  změnám.  Jedná  se  tedy  o  1 228 000.  V druhém  případě  317 000,  a  ten 
posudek je z roku 2021. 
 
Tam bych se chtěla zeptat, samozřejmě podle zákona stanovujete cenu obvyklou, ale 
proč jako řádný hospodář s péčí řádného hospodáře nevyužíváte další možnosti, abyste zase 

z toho  pozemku  dostali  co  nejvíce.  Navíc  ten  pozemek  prodáváme,  ten  bytový  dům  ho 
potřebuje. Ten pozemek je potřebný, a stanovit cenu obvyklou je jedna věc, ale tržní cena je 
druhá věc, takže bych se chtěla zeptat, a myslím, že ten rok, který má ten odstup, oba dva 
posudky, byl dostatečně dlouhý na to, využít nějaké další a další metody, abychom zjistili, jaká 
ta tržní cena je, protože v tomto posudku je přímo napsáno, že nelze určit tržní cenu, což si 
myslím, že by se v takovýchto případech, kdy bychom mohli z toho pozemku získat daleko větší 
částku, mělo řešit nějakým jiným způsobem. Děkuji. 
 
 
Pan Beneš: Děkuji. Tato věc nebyla ve skutečnosti nikdy navržena, nebo schválena, 
nebo probrána v komisích, které nám doporučují postup. Vždycky bylo navrhováno toto, což 
znovu,  ta  komise  rozhoduje  konzistentně  a  velmi  často,  ať  už  se  prodává  nějaký  pozemek 
občanům, nebo i v tomto případě dává se tam ta klausule, která mi přijde dobrá, že je to za 
znalecký posudek, nebo cenovou mapu, podle toho, co je vyšší. Tam dokážeme tím ošetřit 
nějaké externality, které by tam mohly vzniknout, a tady v tom případě podle mě i to, že ten 
developer  přistoupil  k metodice,  kterou  s developery  máme,  tak  je  podle  mě  ze  strany 
městské části dobré se k němu chovat standardně, jako se chováme k ostatním, ne se snažit 
za každou cenu ty ceny šponovat, protože i to se potom promítne například v cenách bytů, 
takže ta cena je standardní, ale samozřejmě záleží na rozhodnutí tohoto zastupitelstva, jestli 
to takto schválí. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, a dále do diskuze pan zastupitel Michal Narovec. 
Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Narovec: Dobrý den všem přítomným. Když jsme kontrolovali nebo se dívali na 
tento  materiál,  tak  jsme  došli  k názoru,  že  jsou  tady  zastupitelé  mylně  informováni  o  tom 
v důvodové zprávě, že KÚR schválil oba dva ty pozemky k odprodeji podle nás, nebo aspoň 
jsme  nedohledali,  že  by  KÚR  ten  druhý  pozemek  parc.  č.  126/1  kdy  někdo  schválil.  Takže 
nevím,  jak  se  s tím  vypořádá  pan  předkladatel,  ale  v důvodové  zprávě  je  uvedeno,  že  KÚR 
schválil oba dva pozemky. Podle nás schválil jenom ten jeden, jenom 111/5. 
 
 
Pan  Beneš:  Pokusím  se  odpovědět.  Docházelo  k oddělení  toho  pozemečku,  ale  my 
jsme  to  konzultovali  ještě  s panem  místostarostou  Valovičem,  který  má  územní  rozvoj  na 
starosti, a došli jsme ke shodě, že to je v souladu s usnesením, které KÚR dal, že to je v duchu 
toho usnesení. Proto je to tam takto formulováno. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji,  a  dále  do  diskuze  paní  zastupitelka  Denisa 
Řezníčková. Máte slovo, prosím. 
 

 
Paní Řezníčková: Děkuji za slovo, paní starostko. Já bych se v tomto tisku jen chtěla 
zeptat,  zdali  už  je  návrh  kupní  smlouvy.  Máme  tady  v návrhu  usnesení  číslo  2:  ukládá 
rozhodnout o ostatních náležitostech kupní smlouvy. Jenom jestli mi může pan místostarosta 
přiblížit tento detail. Díky. 
 
 
Pan Beneš: přiznám se, že jsem úplně neporozuměl otázce. Toto je standardní proces 
a standardně formulované usnesení jako ve většině prodejů. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pojďme nabrat další dotazy. Pan zastupitel Tomáš Pek. 
Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Pek: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit pana předkladatele, ať mi přečte to 
usnesení KÚR, z kterého jednoznačně vyplývá, že KÚR souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 
126/4. Pokud takové usnesení jednoznačné neexistuje, tak bych velice upřímně žádal pana 
předkladatele, aby materiál stáhl a doplnil ho. Stejně tak se přikláním k tomu, že cena za tyto 
zbytkové pozemky, které mají velkou cenu pro určitého konkrétního podnikatele, by měla být 
určena  na  té  vyšší  úrovni,  jak  KÚR  několikrát  činil,  a  to  nejenom  v předchozích  volebních 
obdobích, ale i v tomto volebním období. 
 
Zároveň chci upozornit na to, že to, že developer podepíše s městskou částí takovou tu 
smlouvu o spolupráci, a z každého m2 zaplatí určitou částku, a nevím, jestli tento developer 
to dělá už podle té smlouvy, nebo jestli to dělal před tím, ale právě v této smlouvě je napsáno, 
že tento jeho příspěvek je ryze dobrovolný. Tzn., tento příspěvek by neměl nijak ovlivnit další 
vztahy městské části s tímto developerem. Tzn., pokud si ten developer za to kupuje případně 
nějakou změnu ÚP, nebo že si za to kupuje, že pak dostane některé pozemky za nízkou cenu, 
za jinou cenu, než by je získal jiný developer, který tu smlouvu nepodepíše, tak to je špatně. A 
to je právě riziko všech těchto smluv. 
 
Prosím pana Beneše, ať mi ukáže to usnesení, kde konkrétně KÚR říká, že chce prodat 
pozemek  126/4.  Já  to  usnesení  nevidím.  Jestli  to  nechce  prohnat  KÚR  znovu,  aby  to  bylo 
správně,  a  jestli  nechce  uvažovat  o  tom,  aby  ta  cena  byla  navýšena  tak,  aby  to  bylo  pro 
městskou část výhodné. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Také  děkuji,  a  dále  do  diskuze  pan  zastupitel  Michal 
Narovec. Nebo chcete, pane předkladateli? Dobře, spojíte. Pan zastupitel Narovec. 
 
 
Pan Narovec: Ještě doplním svůj dotaz, na který jsem tedy nedostal moc podle mě 
vážně míněnou odpověď. Nevím, co jste si s panem Valovičem dohodli, ale já jsem se účastnil 
hlasování na komisi majetkové, a pamatuji si, že i u nás se řešily oba dva pozemky. Řešily se 
zvlášť, a vlastně za KMN jsou tam dvě různá schválení. Tzn., my jsme o tom jednali několikrát, 

ty pozemky se opravdu rozdělovaly, zmenšovaly, a hlasovali jsme dvakrát o každém pozemku 
zvlášť.  Takže  nevím,  jak  se  hlasovalo  na  KÚR,  ale  myslím  si,  že  to,  že  jste  si  něco  dohodli 
s panem kolegou Valovičem, neznamená, že něco prošlo oficiálně KÚR. Děkuji. 
 
 
Pan Beneš: Děkuji. KÚR je samozřejmě poradním orgánem Rady. A my jako radní jsme 
se na to usnesení koukali. KÚR schvaluje celý pozemek, a tím že z něj byla vydělena zkrátka 
část,  tak  to  je  v duchu  toho  usnesení,  a  to  jsme  si  i  s členy  KÚR,  s kterými  jsme  se  bavili, 
společně mezi sebou jako radní potvrdili, a tudíž nám toto usnesení KÚR stačí. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Faktická pan zastupitel Michal Narovec. 
 
 
Pan  Narovec:  Vrátím  se  na  začátek.  Já  jsem  se  ptal,  proč  nesedí  to,  co  je  napsáno 
v důvodové zprávě s tím, co jste nám předložili. Vy jste teď řekl, že jste si to schválili na radě, 
na to máte plné právo. Tak do té důvodové zprávy napište: Rada to takhle schválila. Ale my 
pořád máme v důvodové zprávě, že to schválil KÚR, oba dva ty pozemky. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Faktická poznámka pan zastupitel Tomáš Pek, prosím. 
 
 
Pan Pek: Že mi pan Beneš neodpověděl a necitoval mi usnesení KÚR… 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  To  není  faktická,  pane  zastupiteli.  Dále  se  do  diskuze 
řádně hlásí pan místostarosta Martin Valovič. Prosím, máte slovo, pane místostarosto. 
 
 
Pan Valovič: Děkuji za slovo. Chtěl bych ujistit pana kolegu Narovce, že pan Valovič si 
s panem Benešem nic nedomlouvali. My jsme jednali standardně na základě toho, že v KÚR 
ten  pozemek  byl  schválen  jako  celek,  následně  po  poradě  s majetkovou  komisí,  resp. 
průběhem jednání s majetkovou komisí došlo k tomu, že se pozemek rozdělil. To nic na tom 
nemění, že jako předmět ten pozemek jako celek byl schválený na KÚR na tom usnesení. 
 
A  ještě  bych  rád  opravil  pana  kolegu  Peka,  který  má  neustále  takový  svůj  bytostný 
problém  s tou  metodikou  spoluúčasti  soukromého  sektoru  na  veřejných  financích.  Máte 
pravdu v tom, že opravdu ten developer si nic nekupuje. On si nekupuje opravdu nic. Je to 
dobrovolný příspěvek. Tento developer složil, mám teď dojem, nevím to možná přesně, kolem 
5 mil. Kč na účely, které jsou k tomu určeny, tzn., většinou to byla revitalizace toho parčíku 
Grébovky, a k dalším účelům, ale v podstatě my mu garantujeme standardní zacházení jako 
s ostatními,  tzn.,  jestliže  je  na  stavena  nějaká  metoda  toho,  jak  se  oceňují  pozemky 

v pozemkovém, nebo resp. v majetkové komisi, tak tento standard držíme a nebudeme z něj 
uhýbat, ať je to, jak je to. Takže to jen tak na okraj. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Také děkuji a prosila bych teď přihlásit pana zastupitele 
Milana Maršálka, který se hlásil, pánové, před vámi. Já jsem to sledovala, akorát byly technické 
potíže ho dát do diskuze. Tak prosím, můžeme pustit pana zastupitele? 
 
 
Pan  Maršálek:  Dobrý  den,  přeji  pěkné  odpoledne  všem.  Jenom  bych  chtěl  jako 
předseda několikrát zmíněné komise územního rozvoje potvrdit slova členů rady MČ. V komisi 
územního rozvoje se doporučoval navíc souhlas s prodejem části toho pozemku 126/1. Je tam 
daná ta výměra. My když o tom jako komise rozhodujeme, tak víme, o kterou část pozemku 
se jedná. A to, že následně ten pozemek byl oddělen pod novým číslem, tak skutečně považuji 
za technickou věc, která už na rozhodnutí naší komise v podstatě nemá vliv, a je to nějaká 
prováděcí záležitost. 
 
Jenom chci říct, naše komise to doporučovala, neschvalovala to, jak tady bylo řečeno. 
A já v důvodové zprávě jasně vidím, že záměr prodeje pozemků byl schválen usnesením rady 
městské části. Tolik jenom k některým vyjádřením. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále do diskuze pan zastupitel Tomáš Pek. Prosím. 
 
 
Pan  Pek:  Ať  se  dívám,  jak  se  dívám,  nevidím  v materiálu  žádné  usnesení  komise 
územního  rozvoje,  které  by  tvrdilo,  že  se  má  prodat  pozemek  126/4.  Dokonce  v těch 
materiálech je jedno usnesení, které doporučuje prodej neděleného 126/1, a toto usnesení je 
poté dalším interním sdělením panem vedoucím odboru životního prostředí negováno, tzn., 
buď  se  tam  to  usnesení  nedostalo  nedopatřením,  nebo  neexistuje,  ale  v tom  materiálu  to 
prostě není. 
 
Takže protože se smím ptát i uvolněného pana Maršálka, tak ho prosím, ať tedy pokud 
on to usnesení má, tak ať ho do toho materiálu zařadí, ať se to teď stáhne a ať se to vyřeší. 
Dále konstatuji, že komise majetková a nebytových prostor nemá žádné ustálené řešení ve 
věci prodejů. Jak už jsem před tím říkal, někdy to prodáváme za znalecký posudek, někdy za 
cenu vyšší, tzn., o žádné pravidelnosti a stejném postupu pro všechny tady nemůže být řeč. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji,  a  dále  se  do  diskuze  hlásí  paní  zastupitelka 
Šímová. Prosím, máte slovo. 
 

 
Paní Šímová: Přidám se k panu Pekovi. Chtěla bych říci, že neexistuje, jakou metodiku 
máte na mysli, jakou metodiku má komise k dispozici právě v těchto případech. Já také o žádné 
metodice nevím, nikde jsem o tom neslyšela. 
 
A ještě bych jenom přečetla novelizaci právě toho zákona, kterým se stanovují ceny 
obvyklé.  Cena  obvyklá  se  podle  zákona  o  oceňování  majetku  v nejnovějším  znění  určuje 
porovnáním kupních sjednaných cen srovnatelných věcí. Tam nejenom že nedošlo k žádnému 
porovnání, ale nedošlo ani k těm ostatním procesům, o kterých už jsem mluvila. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Hlásí  se  ještě  někdo  do  diskuze?  Pokud  ne,  diskusi 
uzavírám. Prosím předsedu návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním. 
 
 
Pan Satke: Paní starostko, já jenom v tom návrhu usnesení bych doporučil technickou 
změnu, že tam je písmeno a), a mělo by tam být písmeno b) v druhém odstavci. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Tak nás, prosím, naveďte přesně, a pan předkladatel by 
se s tím musel ztotožnit. 
 
 
Pan Beneš: Ano, ztotožňuji se, tam je tisková chyba. Je tam dvakrát a). Jeden odstavec 
je a), druhý odstavec je b). 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Určitě. Každý víme, že to je pouze tisková chyba. Není 
potřebo to asi řešit jinak. Tím jenom, že to oznámíme. Pane předsedo. 
 
 
Pan  Satke:  Přesně  tak.  Budeme  tedy  hlasovat  o  usnesení,  tak  jak  je  na  straně  2 
podkladového materiálu v tomto bodě číslo 3, s tím že v prvním bodě se jedná o písmena a) a 
b), nikoli o písmena a) a a). 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro  25,  proti  11,  zdrželi  se  4  včetně  distančně  přihlášeného  zastupitele  Milana 
Maršálka, který hlasoval pro. 
 
Můžeme pokračovat bodem 
 
4. 

Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2021 - 0021 Životní prostředí 
 
Předkládá paní první místostarostka Jana Komrsková. Prosím, máte slovo. Pardon, ještě 
vydržte. Vidím, technická pravděpodobně k hlasování, paní zastupitelka Ivana Cabrnochová. 
Prosím, paní zastupitelko. 
 
 
Paní Cabrnochová: Děkuji za slovo, paní starostko. Ano, je to k hlasování. Já jsem se 
umáčkla,  chtěla  jsem  hlasovat  proti  a  mám  tam  zdržela.  Jestli  můžete,  prosím,  do  zápisu 
opravit. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Určitě. Organizační na mě kýve, že opraví. A prosím paní 
místostarostku o předklad. 
 
 
Paní Komrsková: Děkuji za slovo, paní starostko. Předkládám návrh na změnu rozpočtu 
pro rok 2021 v oblasti 0021 Životní prostředí. Jedná se o to, že městská část zvítězila v soutěži 
komunální  projekt  roku  v kategori   ekologický  projekt  roku,  vyhlášené  časopisem  Moderní 
obec. Jednalo se o edukativní kampaň, která proběhla v období dubna až května letošního 
roku pod názvem Duben – měsíc bez odpadů ve spolupráci s tiskovým odborem a odborem 
životního prostředí. Jednalo se o takovou kampaň, kdy jsme z řad odborníků a veřejnosti na 
sociálních sítích a dalších komunikačních kanálech předávali praktické zkušenosti z odpadové 
sféry.  Takže  to bylo  takové,  jak  jsem  řekla,  edukativní.   Je tady nějaká cena, obdrželi  jsme 
drobnou finanční odměnu 20 tisíc Kč. Proto to tady předkládám. Je to změna v rozpočtu a musí 
projít zastupitelstvem. Děkuji za schválení. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Otevírám diskuzi, kolegyně a kolegové, do které si nikdo 
nehlásí, takže ji uzavírám a budeme hlasovat. Pane předsedo, prosím. 
 
 
Pan  Satke:  Budeme  tedy  hlasovat  o  usnesení,  tak  jak  je  na  straně  2  podkladového 
materiálu v tomto bodě číslo 4. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro  36,  proti  0,  zdrželo  se  0  včetně  distančně  připojeného  pana  zastupitele  Milana 
Maršálka, který hlasoval pro. 
 
 
Otevírám bod 

5. 
Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 
 
Předkládá paní radní Sedmihradská. Máte slovo. 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Dobrý  den,  předkládám  návrh  na  úpravu  rozpočtu,  kdy  tento 
návrh souhrnně zvyšuje příjmy o 40 690 100 Kč a snižuje financování, tedy schodek o stejnou 
částku. Jedná se o příjmy, které městská část získala na základě uzavřených smluv o spolupráci, 
a to se společnostmi Rezidence Limuzská, kde se jednalo o 23,8 mil. Kč, a se společnostmi HG1 
a HG5, kde se jednalo o 16,9 mil. Kč. Tyto prostředky na straně příjmů jsou jednak označeny 
unikátním  účelovým  znakem,  který  jednoznačně  identifikuje  každou  z těch  společností. 
Současně z hlediska paragrafového členění je zřejmé, že jsou zapojeny v poměru 1 : 2 územní 
rozvoj, základní školství. V tomto poměru budou následně zapojeny do rozpočtu roku 2022. 
Nyní jak už jsem uvedla, dochází ke snížení schodku. 
 
Materiál  byl  projednán  na  finančním  výboru.  Poprosím  pana  předsedu,  aby  k tomu 
uvedl shrnutí. 
 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji  a  prosím,  pusťme  pana  předsedu  finančního 
výboru pana zastupitele Romana Bulíčka. 
 
 
Pan Bulíček: Dobrý den, děkuji za slovo. Mohu jenom potvrdit, že finanční výbor ZMČ 
Praha 10 se seznámil a odsouhlasil předložený materiál Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 
na rok 2021 na svém jednání 20. 10. tohoto roku. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji za předklad a otevírám tímto diskuzi, do které se 
nikdo nehlásí. Přihlásil se po druhé výzvě pan zastupitel Vladimír Novák. Prosím, máte slovo, 
pane zastupiteli. 
 
 
Pan  Novák:  Děkuji  za  slovo,  dobrý  den  všem.  Jenom  bych  chtěl  vědět,  toto  jsou 
rozpočtové úpravy, to jsou čísla, dobře. Ale proč, jestli je možno říci, zdůvodnit, proč někdo 
HG1 nebo společnost Rezidence Limuzská nám dává 20 resp. 16 mil. nebo kolik, tak to bych 
chtěl zdůvodnit. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do diskuze? Pokud ne, diskuzi 
uzavírám a dávám slovo paní předkladatelce. 
 

 
Paní Sedmihradská: S uvedenými společnostmi byly podepsány smlouvy o spolupráci 
na  základě  schválené  metodiky  spolupráce  soukromého  sektoru  na  veřejných  výdajích.  Ty 
smlouvy jsou veřejně dostupné, podívejte se na ně. Myslím si, že to je jednoznačné. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji,  a  dávám  slovo  panu  předsedovi  návrhového 
výboru, aby nás provedl hlasováním k bodu 5. 
 
 
Pan  Satke:  Budeme  tedy  hlasovat  o  usnesení,  tak  jak  je  na  straně  2  podkladového 
materiálu v tomto bodě číslo 5. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Vidím nějakou  technickou poznámku  před hlasováním 
pana zastupitele Vladimíra Nováka. Prosím, už jenom k hlasování, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Novák: Ano. Nevím, o čem mám hlasovat, protože poukaz na to, že si to můžu 
přečíst, je kouzelný, ale já bych to chtěl slyšet teď. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Prosím,  spusťme  hlasování  dle  pokynů  pana  předsedy 
návrhového výboru. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 25, proti 3, zdrželi se 2. 
 
A teď vidím – tak tam nahlásíme 26. Je to možné? Tentokrát to není včetně hlasování 
pana  zastupitele,  který  je  online.  Koukám  na  organizační  odbor.  Pan  zastupitel  Maršálek 
hlasoval pro, a já to viděla na vlastním oči, myslím, že i všichni tady v sále, kdo se díval. Jestli 
stačí, že konstatuji výsledek hlasování na mikrofon. Oddělení organizační na mě kýve. 
 
Pro je 26, proti 3, zdrželi se 2 včetně započítaného distančního hlasu pana zastupitele 
Milana Maršálka, který hlasoval pro. 
 
Děkuji  za  spolupráci  a  můžeme  přejít  k bodu  6.  Pan  zastupitel  Štěpánek  se  hlásí 
gestikulací k faktické poznámce. Tak prosím, pusťte mu mikrofon. Jaroslav Štěpánek. 
 
 
Pan Jaroslav Štěpánek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Máme tady problém s hlasovacím 
zařízením paní doktorky Kleslové. Nejde se přihlásit. I když to dáváme správně, mačkáme. Ani 
nemohla hlasovat. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Má to vliv na hlasování, které proběhlo? 

 
 
Pan Jaroslav Štěpánek: Ano, má. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Prosím, můžete vznést námitku. 
 
(Paní Kleslová mimo mikrofon: Má to vliv na diskuzi. Nemohla jsem se přihlásit, zařízení 
nereagovalo.) 
 
Neslyším zde dopředu. Ptám se, zda je tady návrh na opakování hlasování. 
 
 
Paní  Kleslová:  Je  tu  návrh  na  znovuotevření  diskuze,  protože  jsem  se  nemohla  ani 
přihlásit do diskuze. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Paní zastupitelko, v tuto chvíli neberu vaši připomínku, 
protože diskuze nějakou dobu probíhala, vy už v sále sedíte řadu minut a mohla jste se řádně 
ozvat  v rámci  té  diskuze.  Jediné,  co  nabízím,  je,  zda  chcete  opakovat  hlasování.  Prosím, 
vyjádřete se k tomu. 
 
 
Paní Kleslová: V případě, že je to takto nedemokraticky vedené zastupitelstvo, asi to 
nemá smysl. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Myslím si, že s demokracií dodržování jednacího řádu… 
 
 
Paní Kleslová: Nezlobte se. Jestliže odpovíte zastupiteli, že si to má někde najít, tak jak 
můžeme  potom  hlasovat?  Nezlobte  se.  A  já  jsem  se  chtěla  přihlásit  a  už  jste  mi  nedala 
možnost. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Prosím vypnout mikrofon. Pan zastupitel Vladimír Novák 
má ještě nějakou faktickou pouze k hlasování? Prosím. 
 
 
Pan  Novák:  Chci  se  jenom  zeptat,  navazuji  na  váš  diskuzní  příspěvek  nebo  na  vaše 
povídání teď, jak dlouho tady musí paní kolegyně sedět, aby byla schopna diskuze, anebo ne. 
Jestli je tam nějaký časový úsek. Děkuji. 
 

 
Starostka  Renata  Chmelová:  Žádnou  námitku  na  hlasování  jsem  nezaznamenala. 
Budeme pokračovat dál, tzn., otevírám bod 
 
6. 
Návrh na přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s. 
 
Prosím naši technickou podporu, aby šla paní zastupitelce pomoct s přihlášením. Slovo 
má paní radní Lucie Sedmihradská jako předkladatelka. Prosím. 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Zastupitelstvu  městské  části  je  předkládán  návrh  na  schválení 
přijetí  kontokorentního  úvěru  a  uzavření  smlouvy  o  kontokorentním  úvěru  s Českou 
spořitelnou,  a.  s.  MČ  Praha  10  v posledních  pěti  letech  investovala  více  než  jednu  a  čtvrt 
miliardy  korun,  a  pro  udržení,  jednalo  se  o  více  než  25  %  rozpočtu  městské  části  v těchto 
letech, a pro udržení této vysoké míry investic a pro další rozvoj městské části je potřeba tuto 
vysokou míru investování udržet. 
 
Je  podstatné  si  uvědomit,  že  při  sestavování  a  schvalování  rozpočtu  územního 
samosprávného celku je nezbytné ctít pravidlo, aby výdaje rozpočtu byly kryty zdroji, tedy buď 
příjmy rozpočtu, nebo financováním. Do rozpočtu však předem nelze zapojit všechny příjmy. 
Není  možné  tam  zapojit  dotační  příjmy,  které  doposud  nebyly  převedeny  na  samotnou 
městskou část. V našem případě se jedná o dotace, které byly schváleny např. ze 121. výzvy 
OP  životní  prostředí.  Máme  o  ně  zažádáno  a  byly  zařazeny  do  tzv.  zásobníku,  nebo  o  ně 
budeme žádat. 
 
Naopak je nezbytné v rozpočtu naplánovat a schválit výdaje ve výši, která možní krýt 
uzavřené smlouvy, soutěžit a zadávat veřejné zakázky na další investiční projekty. Pokud tedy 
chce  územní  samosprávný  celek  významněji  investovat,  musí  ke  krytí  rozpočtu  při  jeho 
schválení využít vlastní rezervy nebo cizí zdroje. 
 
V minulosti městská část využívala ke krytí rozpočtu vlastní rezervy. Ty však z důvodu 
významného investování v minulém období, jak už jsem uvedla, bylo to víc než 1 mld. korun, 
poklesly,  a  současně  v důsledku  covidu  došlo  k nižším  výnosům  z prodeje  majetku,  než 
v minulých letech. 
 
Proto přicházíme s návrhem na uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru, kdy tento 
úvěr poskytne městské části zdroje na předfinancování investičních akcí, pokud nebude možné 
tyto  zdroje  dočasně  krýt  z vlastních  zdrojů  z důvodu  časového  nesouladu  příjmů  a  výdajů. 
Splatnost úvěru je 12 měsíců, nejedná se tedy o dlouhodobé zadlužení městské části, nýbrž 
jen o dočasný nástroj k zajištění cash flow. 
 
Z hlediska parametrů úvěru a proběhlé soutěže městská část 2. srpna uveřejnila výzvu 
k podání  nabídky na  předložení  kontokorentního  úvěru  ve  výši  130  mil.  Kč.  Získali  jsme  tři 
nabídky, kdy co je podstatné, z hlediska parametrů úvěru. Úvěr je poskytován bez zajištění, 

bez  nějakých  závazkových  poplatků,  a  veškeré  náklady,  které  bude  městská  část  případně 
hradit, jsou pouze za skutečné čerpání tohoto úvěru. 
 
Z hlediska  vysoutěžené  sazby, tato  sazba,  kterou  Česká  spořitelna nabídla,  je  o  šest 
setin procenta nižší, než jednodenní sazba PRIBOR, tzn., pokud bychom úvěr čerpali, budeme 
ho  čerpat za  sazbu,  která  je nižší než  mezibankovní  úroková  sazba.  V každém případě  role 
tohoto úvěru je krátkodobé krytí dočasného nesouladu příjmů a výdajů, které umožní plynulé 
hospodaření městské části a realizaci investičních projektů. 
 
Materiál byl rovněž projednán na finančním výboru, takže poprosím pana předsedu 
Bulíčka, aby se k tomu vyjádřil. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Prosím  v rámci  předkladu  připojit  pana  předsedu 
finančního výboru. Prosím. 
 
 
Pan  Bulíček:  Děkuji  opět  za  slovo.  I  v tomto  případě  bych  potvrdil  slova  paní  radní 
Sedmihradské o tom, že finanční výbor se zabýval tímto materiálem, s tím že bych ještě k tomu 
v tomto  případě  dodal,  že  v okamžiku,  kdy  byly  podklady  kompletní  a  bylo  o  čem  členy 
finančního výboru kompletně seznámit, bylo tak neprodleně učiněno. Čili to je jenom doplněk. 
 
Finanční výbor odsouhlasil tento materiál s názvem Návrh na přijetí kontokorentního 
úvěru od České spořitelny. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji za předklad a otevírám diskuzi, do které se hlásí 
pan zastupitel Martin Kostka. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Kostka: Dobrý den, děkuji za slovo. Z důvodové zprávy jsme se dozvěděli, že na 
účtu máte přes 1 mld. Kč, proto nechápu, z jakého důvodu si chcete brát kontokorentní úvěr 
ve výši 130 mil. Kč. Pokud plánujete nějaké větší investice v příštím roce, tak o nich my bohužel 
nevíme. Proto je pro nás nepřijatelné, schvalovat kontokorent v takové výši, když nevíme, na 
co bude použit. Nevíme, zda tyto peníze nepoužijete například na nějaké nesmyslné projekty, 
nebo různé studie, a zda budou opravdu účelně investovány. 
 
Pořád  od  vás  slyšíme,  jak  výborně  hospodaříte.  Proto  nechápu,  proč  si  chcete  brát 
kontokorent, a tím ještě více zadlužit městskou část. Plánujete zadlužit radnici 500 mil. Kč na 
rekonstrukci úřadu. A tento dluh chcete navýšit o dalších 130 mil. Kč. Slyšíme od vás, že toto 
je  pouze  pojistka,  kdybyste  nedostali  včas  dotace.  Kdo  nám  ale  zaručí,  že  s těmito  penězi 
nepočítáte již v rozpočtu na příští rok a nepokryjete s nimi i běžné výdaje? Tím byste předali 
městskou část dalšímu vedení s dluhem 630 mil. Kč. Navíc jste ještě letos ušetřili peníze na 
plánované stěhování úřadu, ke kterému letos nedošlo. Proto s tímto kontokorentem a dalším 
zadlužováním městské části nesouhlasíme. Děkuji. 

 
 
Paní Sedmihradská: Dobrá, já odpovím. Záruka toho, že úvěr tu nezůstane za rok, je 
daná tím, že smlouva je podepsána na 12 měsíců. Tzn., 12 měsíců od podpisu je potřeba úvěr 
splatit, takže není možné ho přesouvat do žádných dalších období. To si myslím, že je hlavní 
otázka, kterou jste položil. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Pan zastupitel Tomáš Pek. Prosím, máte slovo, 
pane zastupiteli. 
 
 
Pan Pek: Děkuji za slovo. Mám několik otázek. První otázka je, slyšel jsem, že finanční 
výbor zřejmě zastupiteli koaličními odsouhlasil tento kontokorentní úvěr, jeho přijetí, nicméně 
to odsouhlasení bylo někdy koncem října, a městská část radou rozhodla o soutěži na tento 
kontokorent  už  někdy  na  počátku  srpna.  Mě  překvapuje,  že  rada  MČ  vůbec  neprojednala 
původní parametry, tzn. například výši toho kontokorentu, ve finančním výboru včas. To je 
první otázka, jestli mi dokáže někdo z rady odpovědět. Tím pádem se ptám všech členů rady, 
resp.  starostky,  proč  ve  finančním  výboru  se  neprojednávaly  parametry  kontokorentního 
úvěru v té době, kdy se rozhodlo o tom, že se bude soutěžit. To je jedna otázka. 
 
Druhá otázka je už na paní radní Sedmihradskou, proč je tento materiál předkládán 
nyní, pravděpodobně měsíc před tím, než bude předkládán návrh rozpočtu. S tím že zase my 
vůbec netušíme, jak bude postaven rozpočet na rok 2022, takže víme, zda ta částka 130 mil. 
je opravdu nějak řádně zkalkulovaná. A vzhledem k tomu, že byla kalkulovaná někdy v červenci 
letošního roku, tak o tom pochybuji. 
 
Byl  bych  velice  rád,  kdyby  tento  materiál  byl  stažen  a  byl  předložen  v souvislosti 
s rozpočtem, tzn. na stejném jednání tohoto zastupitelstva, aby to vůbec mělo smysl to nějak 
schvalovat, abychom věděli, o co jde. 
 
Zároveň bych se tedy chtěl zeptat, když by to mělo být schváleno takhle narychlo, zda 
tedy městské části chybějí už peníze letos a bude čerpat tento kontokorent už letos. Zase to 
byla otázka na paní Sedmihradskou. 
 
Další otázka na paní Sedmihradsku je, jaký je současný vývoj PRIBOR, resp. od 2. 8. tzn., 
jak to zatíží úroky městskou část. 
 
Další otázka opět na paní doc. Sedmihradskou, paní radní Sedmihradskou je: Ze všech 
tabulek vyplývá, že městská část má poměrně vysoké zůstatky na všech svých účtech. A já bych 
se chtěl zeptat, jak jsou tyto zůstatky úročeny, kolik jich je v současnosti na vkladovém účtu, 
popř. proč na tomto vkladovém účtu nejsou.  Je mi líto, že městská část potřebuje, možná 
potřebuje  kontokorent,  protože  já  jsem  se  z toho  podkladu  fakt  nedočetl,  že  ho  opravdu 
potřebuje. Proč potřebuje kontokorent, když zvýšila daň z nemovitostí a příjmy o 90 mil. vyšší, 
když  zvýšila  nájemné,  a  opět  vyšší  příjmy,  když  získává  vysoké  desítky  milionů  korun  od 
developerů za tzv. dobrovolné smlouvy, kdy se platí z metru čtverečního přibližně jeden tisíc 
korun, který samozřejmě pak zatíží ty nájemníky nebo vlastníky těch bytů. 

 
Chtěl bych se zeptat, co se stalo s věcmi, jako je například prodej poloviny domu na 
Ruské, kdy tam je ve hře, nevím, 10 – 15 mil. Kč a nic se neděje. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Spojujete? 
 
 
Pan Pek: Ano, spojuji. Dále bych se chtěl zeptat, co se děje, a to už budou poslední dvě 
otázky, toto bude druhá, za panem Benešem, co se děje s Černokosteleckou – Malínskou, kdy 
částka na prodej toho zcela vybydleného a ostudného domu byla již před necelými čtyřmi roky 
82,5 mil. Nic se mezi tím neděje. 
 
Proč  činíme  takovýto  nepříjemný  krok,  kdy  kontokorent  je  splatný  po  tom,  co  tady 
bude jiná politická reprezentace v prosinci příštího roku, a my vůbec nevíme, jak jste došli k té 
částce,  jaké  máte  investiční  záměry  na  příští  rok.  Prostě  to  je  materiál,  že  jste  si  někdy 
v polovině loňského roku vycucali z prstu 130 mil., a teď nám to sem předkládáte bez jakékoli 
další souvislosti, a to mě velice zejména od paní doc. Sedmihradské mrzí. Předpokládal bych, 
že  chápe  souvislosti  tohoto  materiálu  s rozpočtem  na  příští  rok.  Pokud  tomu  tak  není  a 
budeme tím látat díry už tohoto rozpočtu, prosil bych, aby to tak řekla. Tzn., že potřebuje tento 
kontokorent na zajištění cash flow už v letošním roce. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dávám slovo paní radní Sedmihradské. 
 
 
Paní Sedmihradská: Pane Peku, myslím si, že si souvislosti uvědomuji, takže si můžete 
podobné invektivy odpustit, a velmi ráda vám odpovím na vašich asi patnáct otázek. 
 
Důvod,  proč  předkládáme  návrh  nyní.  Pokud  se  pečlivě  podíváte  do  zákona  o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zjistíte, že rozpočet obce je možné schválit jako 
schodkový, pokud tento schodek je financován. V případě, že se územně samosprávný celek 
rozhodne,  že  ho  chce  krýt  půjčkou,  musí  být  tato  půjčka  smluvně  zabezpečena.  Pokud  se 
podíváte do zákona o hl. m. Praze, uvidíte, že mezi vyhraněnou pravomoc ZMČ patří schválit 
smlouvu  o  úvěru,  o  půjčce.  Tzn.,  proto  to  předkládáme  nyní,  abychom  naplnili  všechny 
požadavky  zákona.  Pokud  toto  zastupitelstvo  dnes  odsouhlasí  smlouvu  o  kontokorentním 
úvěru, tato smlouva bude podepsána, následně bude zveřejněna v registru. 20. prosince až 
budu předkládat rozpočet, budu mít smluvně zabezpečenou půjčku tak, abych ji mohla využít 
jako zdroj financování. Jinak to nelze udělat. To je k té souslednosti, a opravdu to není možné 
udělat jinak. 
 
My předpokládáme, že smlouva bude podepsána někdy kolem 15. prosince, ale to je 
čistě praktická věc. Ten úvěr, jak jsem řekla, musí být do toho roku splacen a bez ohledu na to, 
kdy se vymění vedení městské části, jestli to bude v říjnu, v listopadu nebo v prosinci, tak si 
myslím, že tady budeme na jedné lodi. 

 
Co se týká částky 130 mil. Kč, my jsme se velmi pečlivě seznámili s možnostmi městské 
části využít kontokorentní úvěr. Skutečně se jedná o nástroj, který řeší nějaký časový nesoulad 
příjmů  a  výdajů.  Nejde  o  žádný  dlouhodobý  úvěr.  Pokud  bychom  potřebovali  dlouhodobý 
úvěr, tak bychom rozhodně volili jiný nástroj. Rozhodli jsme se pro tento nástroj. 
 
Proč tu částku. Regulace zadlužení městských částí jasně říká, že městská část, pokud 
využije úvěr do 1/6 schválených příjmů rozpočtu v aktuálním roce, nepotřebuje k tomu ani 
souhlas hlavního města, ani nemusí tuto věc oznamovat. Tzn., zvolili jsme limit, který samotné 
hlavní  město  a  platná  pravidla  vnímají  jako  nízký,  bezrizikový,  proto  o  něm  hlavní  město 
nechce vědět. Z toho je odvozena částka 130 mil. Kč. 
 
Co  se  týká  vazby  rozpočtu  a  těch  zdrojů,  důvod,  proč  jsme  se  rozhodli  pro  cestu 
kontokorentního  úvěru, je  skutečnost, že  pravidelně  se ukazuje,  že  pro schválení  rozpočtu 
potřebujeme rezervu někde mezi dvěma a třemi sty miliony korun. Skutečně jde o prostředky, 
které na straně výdajů zapojujeme a na straně příjmů v průběhu roku ty peníze dojdou. Ale 
pro schválení zkrátka potřebujeme takhle velikou rezervu. 
 
Otázky  ohledně  vkladových  účtů,  v souvislosti  se  zvýšením  základní  sazby  Českou 
národní  bankou  jsme  opět  převedli  na  vkladové  účty  prostředky,  tentokrát  jak  hlavní,  tak 
vedlejší činnosti, dohromady je to 680 mil. Kč, takže tato částka je na vkladových účtech, které 
do konce příštího týdne jsou úročeny sazbou 1 % p. a., potom by ta sazba měla být zvýšena. 
Vkladový účet je čtrnáctidenní opakující se. Ráda poskytnu podrobnější informace. 
 
Z hlediska vývoje PRIBOR zcela nepřekvapivě PRIBOR roste, dneska byl 2,75 % p. a. 
 
Co se týká odhadu, jak zatíží kontokorent úroky městskou část, jsem přesvědčena, že 
ho buď nebudeme čerpat, nebo ho budeme čerpat v řádu nižších milionů korun po nižší týdny. 
V návrhu rozpočtu máme rezervu 2,5 mil. Kč, která si myslím, že ty úroky případně pokryje. 
Myslím si, že to bude méně. 
 
Ještě mám pocit, že jste se ptal na něco. Projednávání v orgánech. Postup byl takový, 
že jsme nejprve stanovili výši půjčky, která je zodpovědná, tj. 130 mil. Kč, a následně jsme 
připravili výzvu, o které je podrobná informace v tom podkladovém materiálu. Rada městské 
části  projednala  přijetí  kontokorentního  úvěru  až  na  jednání  někdy  na  přelomu  října  a 
listopadu. Asi je v materiálu datum, teď si to nepamatuju. Nejprve jsme celou věc projednali 
na finančním výboru, následně šla do rady MČ. To je k tomu sledu. Rada skutečně rozhodla o 
úvěru až na přelomu října a listopadu. 
 
Ještě jsem zapomněla reagovat na pana Kostku před tím, to se omlouvám. Vy jste říkal, 
že  o  větších  investicích  nevíte,  to  mě  velmi  mrzí,  protože  výbor  pro  strategické  investice 
projednával  větší  investice,  a  ty  podklady  byly  poměrně  detailní,  takže  tato  informace  je 
zastupitelům  prostřednictvím  jejich  členů  ve  výboru  pro  strategické  investice  známa.  Jestli 
jsem na něco neodpověděla, je to spíš omyl, než záměr, když tak mi to pak připomeňte. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji za vyčerpávající odpověď, a ještě doplní odpovědi 
pan místostarosta Beneš, prosím. 

 
 
Pan Beneš: Děkuji za slovo. Ještě jsem zaznamenal dva dotazy pana zastupitele Peka. 
Ten první dotaz byl na ideální polovinu domu na ulici Ruská. Tam jak víte, ten materiál se tu 
probíral, potom jsme zaujali nový postoj, podařilo se nám pro všechny nájemníky z toho domu 
najít náhradní byty, tzn., nebude se ta ideální polovina prodávat i s nájemníky, naopak. Už se 
nám podařilo všem nájemníkům nabídnout nové bydlení, oni ho akceptovali, tudíž dům se 
vyčistil.  My  jsme  aktualizovali  znalecký  posudek  a  jednáme  v souladu  s majitelem  druhé 
ideální poloviny. Mělo by to v nejbližších týdnech jít na jednání všech orgánů, které k tomu 
jsou,  poradních,  ať  už  rady,  nebo  zastupitelstva,  a  pak  následně  sem  to  přijde  na  půdu 
zastupitelstva ke schválení. 
 
Co se týče Černokostelecké – Malínské, tam od samotného začátku deklarujeme, že se 
jedná o strategický pozemek, určený pro rozvoj dostupného bydlení, např. družstevního nebo 
spolkového. Tímto jednáme i s Magistrátem. Zrovna minulý týden jsme byli na místě s týmem 
paní radní Marvanové, a také připravujeme materiály do našich odborných poradních orgánů. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji,  a  dále  je  do  diskuze  přihlášen  pan  zastupitel 
Vladimír Novák. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Novák: Děkuji za slovo. Bedlivě jsem poslouchal paní docentku. Úplně úvodem 
bych tam postrádal ve výběrové komisi nějakého zástupce opozice. Ale to už se tady stalo 
pravidlem, že rozhoduje koalice absolutně bez jakékoli spoluúčasti opozice, to je jenom na 
úvod. 
 
Pak jsem z toho trochu zmaten, paní docentko, protože v materiálech je uvedeno, že 
se jedná o krytí cash flow. Nikde tady není, o tom už mluvil kolega Pek, nikde tady není řečeno 
něco konkrétního. To je takové, půjčíme si peníze a uvidíme. Tam není důvod. A jestliže máme 
na vkladových účtech prostředky, tak určitě by stálo za to, porovnat výše těch úroků, kolik nás 
bude  stát  kontokorent,  a  o  kolik  přijdeme,  kdybychom  použili  prostředky  na  vkladových 
účtech. 
 
Další,  v čem  je  rozpor,  říkala  jste,  že  to  bude  sloužit  jako  rezerva  před  rozpočtem. 
Nevím, jestli jsem si to poznamenal správně, je potřeba 2 – 300 mil. rezervu. Jestli to takhle je 
chápáno, tak to slouží pouze na vyrovnání té tabulky, kde bude ztráta nebo rozdíl mezi příjmy 
a výdaji, bude mínusová, a my to tímto kontokorentem těmi 130 mil dorovnáme. A budeme 
slavní, bude tam nula. 
 
I  to  načasování  je  takové  prapodivné,  vlastně  končí  to  s vaším  koncem  funkčního 
období, nesouvisí to s tím, že vlastně máte závazek, že v tom předvolebním období, nebo kdy 
opět snížíte tu daň z nemovitosti, abyste měli na krytí těchto prostředků, které budou scházet? 
Děkuji. 
 

 
Paní Sedmihradská: Už jsem měla pocit, že si začínáme rozumět, když jste řekl, že to 
potřebujeme na vyrovnání tabulky. Není to asi úplně špičková formulace, ale dalo by se to tak 
říci. Nicméně rozhodně to neděláme proto, abychom byli slavní, že tam bude nula. Děláme to 
proto,  abychom  naplnili  požadavky  zákona  a  základní  pravidla  rozpočtování,  kdy  každý 
schválený výdaj musí být kryt. Takže pokud vám pro porozumění pomůže formulace vyrovnání 
tabulky, s tou pracujme a dál na to skutečně zapomeňme, a když tak se podívejte do toho 
zákona. Je to hned na začátku, takže si myslím, že nebudete číst dlouho. 
 
Možná ještě, předpokládala jsem, že většina z vás se v životě s kontokorentním úvěrem 
setkala v soukromém životě, ale přece jenom asi ne, takže vysvětlím to. V tuto chvíli máme na 
účtech městské části něco kolem 1 mld. Kč. Část prostředků je účelově vázaná, část jsou dotace 
z hlavního  města,  to  jsou  prostředky,  řekněme,  neomašličkované,  ať  už  prostředky  hlavní, 
nebo  vedlejší  činnosti.  Tyto  prostředky  budeme  postupně,  těmito  prostředky  budou  kryty 
výdaje, které budeme realizovat v průběhu roku. Pokud by nastala situace, že na účtech je 
nula, v tuto chvíli začneme čerpat kontokorentní úvěr. Tzn., dokud máme kladné zůstatky, tak 
je máme buď na běžných účtech, nebo na účtu vkladovém. Jsme schopni určitým způsobem 
toto  řídit  a  optimalizovat.  To  budeme  dělat  v okamžiku,  kdy  bychom  se  dostali  k nule, 
využijeme ten kontokorent. Rozhodně to nebude tak, že budeme na vkladovém účtu mít 680 
mil. Kč, za které budeme mít úrokovou sazbu 1 % p. a., a vedle si budeme čerpat kontokorentní 
úvěr za sazbu překračující 2 nebo 3 % podle toho, jak se bude ten PRIBOR vyvíjet. Skutečně 
kontokorentní úvěr budeme čerpat v situaci, kdy dojde k nějakému nesouladu. 
 
Zmínil jste daň z nemovitých věcí, jistě, jako bývalý starosta víte, že tyto příjmy nechodí 
každý měsíc 1/12, ale přijdou někdy na přelomu července a srpna. Do té doby čekáme na 100 
mil. Kč. Může se stát, že některé výdaje předběhnou příjmy. Podobně celá řada dalších příjmů 
je trošičku zpožděná, můžeme dočasně potřebovat kontokorentní úvěr. To se omlouvám, že 
jsem nevysvětlila. Brala jsem to jako něco elementárního, elementární finanční gramotnost. 
Za to se omlouvám, to jsem dovysvětlila. To je, myslím, všechno. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pan zastupitel Vladimír Novák faktické zpřesnění. 
 
 
Pan Novák: Chci se omluvit paní docentce, že nepoužívám tu správnou terminologi . 
Víte, že vás neoslovuji titulem radní, ale docentka, a hluboce lituji, že nedostanu hvězdičku 
nebo malou jedničku. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkujeme za omluvu, a prosím paní zastupitelku Romanu 
Šímovou. Máte slovo. 
 
 
Paní Šímová: Děkuji za slovo, paní starostko. Jenom krátce bych se chtěla zeptat paní 
docentky, ona použila krásný výraz výše půjčky, která je zodpovědná. Jak se tato výše určuje, 
obzvlášť když ji tady máme bez vazby na rozpočet. 

 
Také by mě zajímalo, co si o tom materiálu myslet, tzn., že nemáme teď peníze tento 
rok,  tzn.,  máme  se  bát,  že  už  nebudeme  mít  peníze  příští  rok?  Teď  vlastně  předchozí 
zastupitelstva jsme tady měli možnost projednávat radnici, to zadlužení na příštích 25 let. Teď 
nám  předkládáte  kontokorent,  tzn.,  že  by  si  to  možná  zasloužilo  nějakou  delší  důvodovou 
zprávu,  vazbu  na  rozpočet,  a  to  co  tady  úplně  postrádám,  kdykoli  se  jakýkoli  subjekt  i 
soukromý  dostane  do  finančních  problémů,  tak  začne  uvažovat  o  tom,  jak  by  ve  vnitřních 
zdrojích uspořil, v personálních zdrojích nebo v jiných, a to vy tady vůbec nepředkládáte. Stále 
jen kontokorent, zadlužení, ale nějaké vnitřní návrhy na úspory, jak by se dalo uspořit, to tady 
naprosto u těchto materiálů postrádám. Děkuji. 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Zodpovědnou  výši,  předpokládám,  že  regulátor  když  stanovil 
pravidla zadlužení městských částí, vycházel z nějaké dobré praxe a vyhodnotil, že pokud úvěr 
je  nižší  než  1/6  schválených  příjmů  běžného  rozpočtu,  že  se  jedná  o  částku,  která  je 
zodpovědná.  Podobně  na  úrovni  státu  máme  také  regulaci  nastavenou  trošičku  jinak,  ale 
obecně tyto legislativou dané limity jsou vnímány jako zodpovědná výše zadlužení. Takže to je 
odpověď první. 
 
My  rozhodně  nejsme městská  část,  která  má finanční  problémy. My pouze  chceme 
využívat moderní nástroje, které jsou k dispozici, použila jsem moderní, ale jsou to nástroje, 
které jsou k dispozici desítky let, a je to proto, že se řídíme rozpočtovými pravidly, a skutečně 
pro  schválení  rozpočtu  potřebujeme  krytí  výdajů.  Pro  zahájení  investic  potřebujeme  mít 
investici  schválenou  v rozpočtu. Pokud  neschválíme  investici  v rozpočtu, nebudeme  ji  moci 
soutěžit. Nikdy nic neuděláme. Abychom ji mohli schválit, musíme ji mít krytou. Ke krytí buď 
mám vlastní rezervy, nebo využívám nástroje, které mi finanční trh dává k dispozici. To je celá 
situace,  v které  se  nacházíme.  Kontokorentní  úvěr  nám  umožní  předložit  rozpočet,  který 
výhledově zajistí vyšší nebo současnou míru investic. To je odpověď, kterou vám můžu dát, a 
rozhodně v tuto chvíli městská část nemá finanční potíže, a jsem si naprosto jista, že stejné 
tvrzení bude možné za rok, i ten, kdo bude předkládat rozpočet na rok 2023, bude předkládat 
rozpočet, který předkládá obec, která nemá žádné finanční problémy, pouze využívá nástroje 
finančního trhu, které jsou k dispozici. 
 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Dále je do diskuze přihlášen pan zastupitel Tomáš 
Pek. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Pek: Pořád mám pochybnosti o tom, co nám tady paní radní říká. Zároveň říká, že 
kontokorent bude primárně sloužit pro řešení nedostatku cash. Tzn., pro vyrovnání cash flow, 
které je na příjmové stránce bude jiný, než na výdajové stránce. To nám tedy možná trochu 
jinak, ale něco v tomto smyslu říkala. Ale zároveň nám tvrdí, že je potřeba tam ten kontokorent 
mít  započtený,  aby  mohly  do  rozpočtu  padnout  ty  investiční,  neinvestiční  akce,  které  tam 
chcete mít a o kterých my zatím bohužel nic nevíme. Ale to jsou dvě různé věci. Rozpočet jako 
takový  nerozlišuje  cash  flow,  tzn.,  vy  na  jednu  stranu  říkáte,  že  to  pouze  potřebujete  pro 

vykrytí cash flow, ale zároveň říkáte, že se vám to hodí i do rozpočtu, tzn., do základní bilance, 
která není časově nijak rozdělena. Takže toto mi úplně nesedí. 
 
Další věc je, proč si nedáte víc práce s tím, já chápu, že 1/6 schválených příjmů, které 
tedy my nevíme, jaké budou, protože opět jsme ten rozpočet ještě vůbec nikde neviděli, tak 
tu 1/6 si vezmete ten vrchní možný, tu nejvyšší možnou hladinu úvěru, na kterou dosáhnete, 
a  to  si  myslím,  že  je  přesně  takový  ten  princip  plenivosti.  Já  totiž  nevím,  co  můžete  dělat 
například s převody z hospodářské činnosti, popř. co jste schopni jiného omezit, aby ten úvěr 
případně nebyl potřeba. To je jedna věc. 
 
A druhá věc je, paní radní nám tady řekla, že samozřejmě nebude ten  kontokorent 
používán, dokud se nevyčerpají prostředky na účtech, které máme. Ale ono to tak úplně nejde, 
protože  my  samozřejmě  tam  máme  i  některé  dotace,  které  jsou  účelově  vázané.  Takže 
pochybuji, že účelově vázanou dotaci můžeme použít na krytí něčeho úplně jiného. Takže si 
myslím, že to nemůže být tak, až se ty zůstatky budou blížit nule, tak teprve budeme čerpat 
kontokorent. Ony se k té nule nemůžou přiblížit už díky tomu, že třeba tam visí 100 mil. dotace 
na opravu radnice, která už tam visí rok, vlastně teď bude viset druhý rok, a nic se neděje. Tzn., 
to je další umělé vylepšování bilance rozpočtu městské části. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále je do diskuze přihlášen pan zastupitel Ivan Mikoláš. 
Prosím. 
 
 
Pan Mikoláš: Děkuji za slovo. Vítám tady všechny, zdravím i posluchače. Jenom bych 
tak  pro  shrnutí,  když  poslouchám  pana  Peka,  tak  připomněl,  jak  vypadá  financování 
dlouhodobě. On ten rozpočet, bohužel Praha 10 kdysi dávno v roce 1993 zdědila zhruba 23 
tisíc bytů a několik tisíc nebytů a pozemků. Dnes z toho zbývá necelých 3,5 tisíc bytů a nějaké 
stovky,  necelá  tisícovka  pozemků,  z toho  převážně  pozemky  pod  garážemi  apod.  Ale  ten 
rozprodej probíhal 30 let. Tak já připomenu rok 17, kdy byl rozpočet vylepšen prodejem více 
než  108  bytů,  nebytů,  pozemků  a  domů  za  220  mil.  Kč,  v roce  18  to  bylo  za  250  mil.  Kč. 
Podotýkám, že byl tenkrát v radě pan Pek. A za nás v roce 2019 to bylo už jenom 70, ještě stále 
za skoro 90 mil. Kč. V roce 2020 už jenom 38 bytů, nebytů, pozemků a domů za 56 mil. Kč. 
 
Čili  v tom  je  odpověď,  za  prvé  proč  se  navyšují  třeba  i  daně  z nemovitosti,  kam  se 
podělo, prostě nemusíme rozprodávat majetek, abychom financovali obec. A i odpověď na to, 
proč  si  bereme  ten  kontokorent.  Bylo  tady  mnohokrát  řečeno  a  opakováno  paní 
Sedmihradskou,  že  ten  časový  nesoulad  v tom,  kdy  přijdou  peníze  na  městskou  část 
z rozpočtového určení daní, a kdy my máme výdaje, samozřejmě zhruba nějaký poměr se dá 
vysledovat  v rozpočtech  každý  rok,  tak  je  lepší  ho  krýt  z počátku  roku  případným 
kontokorentem, případným, předpokládám, že ho nebudeme muset čerpat, než rozprodávat 
další byty, nebyty, pozemky a domy, jako to dělali ve velkém naši předchůdci. Tak jenom jsem 
chtěl tato čísla uvést, aby zazněla, aby ten rozdíl byl vidět. Děkuji. 
 

 
Starostka Renata Chmelová: Také děkuji, a vzhledem k tomu, že se již nikdo nehlásí do 
diskuze,  tak  diskuzi  uzavírám  a  dávám  slovo  paní  předkladatelce  k závěrečnému  shrnutí. 
Prosím, paní radní. 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Ještě  než  se  pustím  do  shrnutí,  přece  jenom  ještě  vypořádám 
poslední otázky. Jestli to nezaznělo jasně, tak ten limit se týká schválených příjmů tohoto roku. 
Takže vycházíme, je to 1/6 schválených příjmů roku 2021. 
 
Co se týká konstatování, že rozpočet nerozlišuje cash flow a bilance není rozdělena, to 
je pravda. Já prostě k 1. lednu musím mít ty příjmy všechny, nebo v okamžiku schválení, nebo 
nejpozději k 1. lednu musím mít ty zdroje všechny, a toto mi poskytuje určitou rezervu. 
 
A poslední věc. To že nám někde visí dotace 100 mil. Kč a uměle vylepšuje bilanci. Ona 
bilanci nevylepšuje, ona je na straně příjmů i výdajů upraveného rozpočtu. Ano, ona zvyšuje 
zůstatek na účtech. Nicméně my jsme si zcela vědomi charakteru těchto peněz, a tak s nimi 
pracujeme i při celkovém finančním plánování. 
 
Z hlediska  shrnutí,  ano,  uvědomuji  si,  že  městská  část  poprvé  přistoupí  k využití 
nástroje kontokorentní úvěr. V tuto chvíli je to nástroj, který zajišťuje zodpovědný, opatrný a 
pro  městskou  část  se  jedná  o  jistotu,  že  bude  moci  plynule  v příštím  roce  pokračovat 
v podepsaných  investicích,  zahajovat  nové  investice,  které  následně  budou  dominantně 
financovány z nějakých jiných zdrojů. Rozhodně ne z toho kontokorentního úvěru. Takže to je 
za mě. 
 
Můžeme se se tady za rok podívat na to, jestli jsme ho skutečně čerpali a jaké byly 
celkové  náklady.  Domnívám  se  skutečně  a  opakuji  to  tu  poněkolikáté,  že  jej  nakonec 
nevyužijeme a že skutečně je to jenom nástroj, který zjednoduší celkově financování městské 
části. 
 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji za závěrečné shrnutí a dávám slovo předsedovi 
návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním. 
 
 
Pan Satke: Budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak je na straně 2, byť není číslovaná, 
tohoto podkladového materiálu v bodě číslo 6. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 26, proti 16, zdrželo se 0 včetně distančně připojeného pana zastupitele Milana 
Maršálka, který hlasoval pro. 
 
Otevírám tímto bod 

 
7. 
Návrh na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u 
příjemce dotací v dotačních programech MČ Praha 10 
 
Předkládá paní radní Lucie Sedmihradská. Máte slovo, paní radní, prosím. 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Přicházím  s návrhem  na  vyhovění  žádosti  o  prominutí  sankce 
z důvodu  porušení  rozpočtové  kázně.  Jedná  se  o  organizaci  Cerebrum,  která  porušila 
rozpočtovou kázeň tím, že dodala vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2019 se zpožděním 43 
dnů.  Jedná  se  o  malou  organizaci,  působící,  dotovanou  v oblasti  sociální  a  zdravotní,  kdy 
navrhujeme, aby byl prominut odvod ve výši 9 tisíc korun. 
 
Materiál byl projednán na finančním výboru, takže pak poprosím pana předsedu, aby 
shrnul, co doporučil finanční výbor. Jinak projekt byl naplněn a skutečně jediné pochybení bylo 
pozdější vyúčtování, za které se organizace v té žádosti, která je přílohou materiálu, omluvila. 
Poprosím pana předsedu. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Pan předseda Bulíček, stanovisko. 
 
 
Pan Bulíček: Děkuji za slovo. I v tomto případě se členové finančního výboru seznámili 
s obsahem tohoto materiálu tohoto výboru, prodiskutoval se obsah a všechny souvislosti a 
výsledkem bylo usnesení finančního výboru ve znění, že finanční výbor souhlasí s předloženým 
materiálem  Návrh  na  schválení  žádosti  o  prominutí  sankce  z  důvodů  porušení  rozpočtové 
kázně u příjemce dotací v dotačních programech MČ Praha 10. Děkuji za slovo. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji za předklad a jeho dokončení, a otevírám diskuzi, 
do které se hlásí pan zastupitel Vladimír Novák. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Novák: Děkuji za slovo. Jestli to dobře čtu, tak vyměřený odvod 10 tisíc, návrh na 
prominutí 9 tisíc. Nevím, proč takovéto polovičaté řešení, protože buď jsou ty důvody zřetele 
hodné, nebo nejsou. Dávám protinávrh, odpustit 10 tisíc, celý vyměřený odvod. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře, děkuji, pane zastupiteli. Prosím, podejte písemně 
návrhovému výboru, a vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, tak zavírám diskuzi a počkám, až 
pan zastupitel donese svůj protinávrh. Mezi tím, než to kolega přinese, ještě prosím závěrečné 
slovo paní předkladatelku. 

 
 
Paní Sedmihradská: S protinávrhem se neztotožňuji, ten důvod je takový, vlastně ono 
je to uvedeno v důvodové zprávě, kdy těch 1000 korun je odečteno, protože odráží náklady se 
zpracováním platebního výměru, a domnívám se, úřadu vznikají administrativní náklady, tak 
je tam určitý manipulační poplatek. To je za mě, a pojďme hlasovat. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře, děkuji. Předávám slovo předsedovi návrhového 
výboru, aby nás provedl hlasováním. 
 
 
Pan Satke: Děkuji. Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu, který zní, aby byla výše 
prominuta ve výši 10 tisíc korun. Tedy plné prominutí toho poplatku. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Předpokládám,  že  máme  plné  písemné  znění  návrhu, 
pane předsedo. Asi by bylo v pořádku ho načíst, aby náhodou nedošlo k zpochybnění. Anebo 
ten návrh nemáme? 
 
 
Pan Satke: Ono se na samotném usnesení nic nemění. Je návrh na změnu důvodové 
zprávy, na kterou usnesení odkazuje. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Předpokládám,  že  asi  nemůžeme  hlasovat  o  změně 
důvodové zprávy. 
 
 
Pan Satke: Vzhledem k tomu, že to samotné usnesení na důvodovou zprávu odkazuje, 
tak… 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře. Má někdo námitky k tomuto hlasování, k tomu 
protinávrhu, jak byl formulován? Nevidím žádné námitky ze sálu. Nevidím námitky od žádného 
člena návrhového výboru, takže bychom, pane předsedo, hlasovali. 
 
Pane  předsedo,  během  vaší  diskuze  jsem  vznesla  dotaz  do  pléna,  zda  má  někdo 
námitky proti vašemu formulovanému popisu návrhu, co budeme hlasovat. Námitka nebyla, 
takže si myslím, že je to hlasovatelné, a možná námitku má pan zastupitel Tomáš Pek. Prosím, 
pane zastupiteli, fakticky k hlasování. 
 
 
Pan Pek: Já se ztrácím, jestli by to pan předseda mohl nějak zopakovat. 

 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Určitě,  proto  jsem  to  vznesla.  Takže  pan  předseda 
návrhového výboru, prosím, formulujte obsah hlasování, které nás čeká. Potřebuje návrhový 
výbor přestávku? 
 
 
Pan Satke: Požádal bych o přestávku pět minut na jednání návrhového výboru. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře, přestávka pět minut. 
 
 
(Jednání přerušeno od 14.16 do 14.21 hodin.) 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Vážené  kolegyně,  vážení  kolegové,  za  pár  vteřin  končí 
přestávka,  návrhový  výbor  je  připraven.  Prosím,  zaujměte  místečka  v sále.  Pane  předsedo 
návrhového výboru, prosím. 
 
 
Pan Satke: Děkuji za přestávku, paní starostko. Budeme tedy hlasovat o protinávrhu, 
který upravuje usnesení tak, že navrhuje schválit prominutí sankce za porušení rozpočtové 
kázně  u  předložené  žádosti  příjemce  dotace  v  dotačních  programech  MČ  Praha  10  dle 
upravené důvodové zprávy a přílohy číslo 1 předloženého materiálu, a tu důvodovou upravuje 
tak, že návrh na prominutí odvodu je ve výši 10 tisíc Kč, tudíž plné prominutí vyměřeného 
odvodu. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, je to jasné. Má někdo námitku nebo neví, o čem 
bude hlasovat? Není tomu tak, v plénu se nikdo nehlásí. Hlásí, pan zastupitel Zdeněk Vávra. 
Prosím, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Vávra: Já se chci jenom zeptat, jestli budeme hlasovat o předložené žádost, nebo 
jestli se to tedy opraví. 
 
 
Pan  Satke:  Žádosti.  Je  to  tisková  chyba.  Je  to:  předložené  žádosti  příjemce  v tom 
usnesení. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Takže se to opraví. Pan zastupitel Tomáš Pek. 
 

 
Pan  Pek:  Já  se  zas  ještě  domnívám,  že  v té  ukládací  části  by  mělo  být  napsáno 
informování žadatele. Jedná se o jeden subjekt. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: To je určitě také tisková chyba. Ještě jednou prosím pana 
předsedu návrhového výboru, aby načetl usnesení. 
 
 
Pan  Satke:  Dobrá.  Budeme  tedy  hlasovat  o  protinávrhu  k předloženému  usnesení, 
které usnesení v části 1 upravuje, že bude odkazováno na upravenou důvodovou zprávu, a to 
tak, že se vyměřený odvod snižuje o 10 tisíc Kč, tedy v plné výši. Plus se upravují tiskové chyby. 
Jedná se o předložené žádosti příjemce. V čl. 1 usnesení a v čl. 2 se ukládá zajistit informování 
žadatele, a nikoli žadatelů. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, a v tuto chvíli prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 6, proti 0, zdrželo se – já tam mám kameru, zdrželo se 7. A teď jsem se nedívala, 
jak hlasoval pan zastupitel. Je to včetně započítaného hlasu pana zastupitele Maršálka, který 
nehlasoval. 
 
A  vidím,  ještě  vydržte,  technickou,  faktickou.  Pan  zastupitel  Ivan  Mikoláš.  Prosím, 
pusťte mu mikrofon. 
 
 
Pan Mikoláš: Děkuji, já jsem se upsal. Chtěl jsem dát zdržuji se, a už jsem to nestačil 
odmačkat a namáčknout. Stačí do zápisu, že jsem se zdržel. Děkuji. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Dobře,  ještě  upravíme  hlasování  prohlášením  pana 
zastupitele Mikoláše. Bude zaznamenáno v zápisu, pane zastupiteli. Děkuji. 
 
Další hlasování, pane předsedo. 
 
 
Pan  Satke:  Budeme  tedy  hlasovat  o  usnesení,  tak  jak  je  na  straně  2  podkladového 
materiálu, a pokud navrhovatelka souhlasí, i s těmi provedenými formulačními změnami, tedy 
že je to předložené žádosti příjemce a od čl. 2 je to zajistit informování žadatele o prominutí 
sankce. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pan zastupitel Tomáš Pek fakticky, prosím. 
 

 
Pan Pek: Domnívám se, že jak v části 1, tak v části 2 by nemělo být napsáno prominutí 
sankce, ale mělo by být vloženo části sankce. Tím že těch tisíc korun se nepromíjí, tak si myslím, 
že tam to slovo by mělo být vloženo. 
 
 
Paní Sedmihradská: Ztotožňuji se s tím. Je potřeba to dát písemně? Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Větší části. 
 
 
Pan Satke: Ne. Části. K tomu, co jsem načetl, se i navrhovatelka ztotožnila s úpravou, 
že schvaluje prominutí části sankce za porušení rozpočtové kázně, dále dle textu usnesení. 
Budeme hlasovat o prominutí části 9 tisíc Kč odvodu. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji za dělnou spolupráci a prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 32, proti 1, zdržel se 1 včetně distančně připojeného pana Milana Maršálka, který 
hlasoval pro. 
 
Vážně? Pan zastupitel Ondřej Počarovský má faktickou. Prosím. Ještě asi vydržte. 
 
 
Pan Počarovský: Velice se omlouvám, přehmátl jsem se. Na knoflíku jsem se přehmátl. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Tak jak, pane zastupiteli, tedy? 
 
 
Pan Počarovský: Chtěl jsem hlasovat zeleně a šmátl jsem vedle. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Výborně. Stačí to takto zapsat do zápisu, nebo máte jiný 
návrh? Stačí do zápisu. Dobře, výborně, jsme rádi za podporu usnesení i z vaší strany. A jestli 
již  nikdo  nic,  tak  bychom  pokračovali  dále  v našem  schváleném  programu.  Tím  pádem 
otevírám bod 
 
8. 
Informace o Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního 
akcionáře ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost 

 
Předkládá paní radní Lucie Sedmihradská. Prosím, máte slovo. 
 
 
 
Paní Sedmihradská: Dobrý den. Předkládám především informační materiál. Je to další 
z dozvuků  tehdejší  investice  městské  části  prostřednictvím  Key  Investments.  V tuto  chvíli 
městská část vlastní 10 797 kusů akcie Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Každá akcie má 
jmenovitou hodnotu 185 Kč. Jsme minoritním vlastníkem této akciové společnosti. 29. září se 
konala  valná  hromada,  kdy  valná  hromada  rozhodla  o  nuceném  přechodu  účastnických 
cenných papírů na hlavního akcionáře. Tzn., že bylo rozhodnuto, že městská část je nucena 
převést své akcie na majoritního vlastníka, a proti tomu obdrží protiplnění. To protiplnění je 
ve výši 451 Kč za jednu akci  oproti nominální hodnotě 185 Kč. Celkové protiplnění je téměř 
4,9 mil. Kč. 
 
Městská  část  v tuto  chvíli  více  méně  nemá  na  vybranou.  Je  potřeba,  aby  udělala 
veškeré  kroky,  které  povedou  k tomu,  aby  mohla  uplatnit  svůj  nárok  na  to  protiplnění. 
Konkrétně se jedná o předání akcií firmě, která byla najata na realizaci té transakce, a to do 
20. 12. Následně by městská část měla obdržet, mělo by jí být uhrazeno protiplnění. 
 
To jsou kroky, které více méně vyplývají z rozhodnutí valné hromady, a my jsme zcela 
pod vlivem, my se musíme tomuto rozhodnutí podřídit, protože jinak bychom mohli ztratit i 
nárok na protiplnění. My jsme konzultovali advokátní kancelář s tím, jaké máme učinit další 
kroky.  To  stanovisko  advokátní  kanceláře  jste dostali  bohužel  až  na  stůl,  ale  je to  všechno 
poměrně  v rychlém  sledu,  takže  vysvětlím,  co  nám  bylo  doporučeno,  a  samozřejmě 
zastupitelstvo, eventuálně finanční výbor budeme průběžně informovat o těch krocích, které 
jsme provedli. 
 
Advokátní  kancelář  doporučuje,  abychom  jednak  okamžitě  požádali  o  znalecký 
posudek, na základě kterého byla stanovena hodnota protiplnění, to už jsme učinili, a následně 
doporučuje, abychom uplatnili nárok na dorovnání, kdy dorovnání je rozdíl mezi hodnotou 
akcií,  rozumějte  skutečnou  hodnotou  akcií,  pokud  je  vyšší  než  hodnota  určená  znaleckým 
posudkem, z kterého se vycházelo, a tím určeným protiplněním. My jsme nyní v součinnosti 
s advokátní kanceláří, připravujeme uplatnění nároku na dorovnání, a jak jsem řekla, o dalších 
krocích vás budu informovat. Na uplatnění nároku na dorovnání máme celkem tři měsíce, tzn., 
asi do 15. ledna máme čas. Toho času je tam poměrně málo, všechno to vyplývá ze zákon o 
obchodních  korporacích,  takže  sledujeme  a  všechny  termíny,  které  jsou  dány  legislativou, 
dodržíme, abychom včas uplatnili veškeré nároky, které městská část uplatnit může. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Také děkuji a otevírám diskuzi. Do diskuze pan zastupitel 
Tomáš Pek. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Pek: Děkuji za slovo. Mám dvě jednoduché otázky. Kolik nás ty akcie původně stály, 
Protože já nevím, jestli nedošlo ke změně akcie za akci  s jinou nominální cenou. Tak to je první 
otázka.  A  druhá  otázka  je,  zda  se  městská  část  nebo  její  zástupce  zúčastnili  jednání  valné 

hromady. A proto, aby ten materiál nebyl úplně bezpohlavní, nebo aby byl jenom bere na 
vědomí, tak v souladu se stanoviskem právní kanceláře Felix a spol. bych navrhoval: II. ukládá 
RMČ zvážit návrh získání práva na dorovnání. 
 
 
Paní Sedmihradská: Odpovím vám, a k té dvojce se pak můžeme… Původní cena. My 
jsme dohledali, že – takhle. Nominální hodnota akcií byla 500 Kč. Loni na jaře došlo k výměně 
akcií.  Hodnota  akcií,  kdy  akcie  v nominální  hodnotě  500  byla  opět  po  rozhodnutí  valné 
hromady vyměněna za akci  v hodnotě 185. Jestli jsme je za těch 500 nakoupili, nebo ne, to 
jsme  nedokázali  dohledat.  Ale  ta  původní  nominální  hodnota  byla  500.  Jednání  na  valné 
hromadě se zástupce městské části nezúčastnil s ohledem na to, že máme podíl, mám pocit, 
že dvě setiny, ale to by mě když tak pan Staněk opravil. Podíl městské části na akciích nevím 
jistě. 
 
Co se týká toho úkolu, poprosím vás – nevím, jestli úkol, aby rada MČ zvážila, je vhodně 
formulovaný. Já se nebráním tomu, aby rada ten úkol dostala, jenom bude na chvíli ho přesně 
naformulovat. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře. To jistě pan zastupitel udělá, pokud chce takový 
návrh dodat. Prosím, pusťte se do toho, jestli to nemáte připraveno, a pojedeme dále diskuzi. 
Pan zastupitel Šnajdr. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Šnajdr: Dobré odpoledne, dámy a pánové, mám jedinou otázku. Chtěl jsem dvě, 
ale také mě zajímalo, za kolik MČ Praha 10 nabyla ty akcie. Přece jenom je to docela dlouho. 
Já už jsem si nepamatoval, že jsme měli nějaké akcie. Měl jsem za to, že jsme měli ty dluhopisy. 
 
Postrádám tam ten posudek. Postrádám posudek, protože jak jsem se dočetl, metoda 
posouzení vyplývá z toho, že cenu akcií posoudili na podílu na čistém obchodním jmění. A mě 
by  zajímalo,  proč  ostatní  minoritní  akcionáři  dospěli  k názoru,  že  ta  cena  je  nedostatečná. 
Protože  podíl  na  čistém  obchodním  jmění  mi  jako  ekonomovi  přijde,  jako  že  to  je  férové 
ocenění našeho podílu na majetku společnosti. To by mě zajímalo, protože z toho by se taky 
dalo dál dovozovat, jakou šanci máme při tom, když se zapojíme do požadavku na dorovnání 
ceny. To je všechno. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Paní  předkladatelka,  prosím.  Ještě  nezavírám  diskuzi, 
abychom mohli případně reagovat na podněty z pléna. 
 
 
Paní Sedmihradská: Ještě nad rámec vysvětlím, připomněl mi to pan Staněk, proč došlo 
ke snížení té nominální hodnoty nebo k výměně akcií. Jednalo se o snížení základního kapitálu 
společnosti a úhradu ztráty. To byla jakoby větší transakce. Skoro si myslím, že jsme o tom 
zastupitelstvo informovali. 

 
Co se týká dotazů pana Šnajdra. Posudek, o něj jsme požádali. Jakmile ho budeme mít 
k dispozici, ráda vám ho poskytnu. Co se týká otázky, jestli minoritní akcionáři, kteří tvrdí, že 
znalecký posudek podhodnotil hodnotu akcií, jestli to je, nebo není opodstatněné, nedokážu 
posoudit, protože v této věci nemám žádné vzdělání odborné, ani dostatečné informace. My 
se domníváme, a proto jsme konzultovali i právníky, že ta tvrzení minoritních akcionářů nejsou 
úplně bez meritu, a že jako dobrý hospodář musíme o dorovnání požádat. Pokud bychom tak 
neučinili, náš nárok propadne. Náklady, které budou spojeny s podáním žádosti, nebo nároku 
na dorovnání, jsou relativně malé. Jedná se o využití právní pomoci advokátní kanceláře. Není 
to  spojeno  s žádnými  dalšími  náklady.  Tzn.,  toto  je  krok,  který  je  potřeba  udělat  poměrně 
rychle.  Jakou  šanci  máme  na  úspěch,  si  skutečně  netroufám  odhadnout,  nicméně  po 
doporučení  advokátní  kanceláře  mi  přijde  rozumné,  a  říkám,  ty  náklady  nejsou  extrémně 
velké. 
 
Co bude následovat, jestli budeme případně dávat žalobu, nebo se připojíme k nějaké 
další žalobě, to je otázka dalších rozhodnutí. S tím samozřejmě už budou náklady spojené, ale 
na to je relativně dost času. Lhůta je několikaletá. Teď po uplatnění nároku na dorovnání tam 
jsou  skutečně  jenom  tři  měsíce,  a  ještě  jsou  to  tři  měsíce  od  zveřejnění  usnesení  valné 
hromady, takže už nám vlastně měsíc utekl. Tam je toho času relativně málo. Je to relativně 
levný  krok,  který  bychom  určitě  měli  učinit,  pokud  nebudeme  úspěšní,  hledejme  další 
možnosti.  Samozřejmě  vyhodnotit  to,  že  žádnou  šanci  nemáme,  a  veškeré  aktivní  kroky 
ukončit, je také možnost, ale myslím si, že tam ještě nejsme. To je ta situace. A ten posudek, 
jakmile ho budeme mít, samozřejmě vám ho poskytneme. Děkuji. 
 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Ptám  se,  jestli  mohu  uzavřít  diskuzi,  zda  bude  ještě 
prezentován  nějaký  návrh,  který  byl  anoncován.  Prosím,  pan  zastupitel  Tomáš  Pek.  Máte 
slovo. 
 
 
Pan Pek: Já bych se chtěl zeptat jenom paní radní Sedmihradské, zda opravdu nechce 
inkorporovat nějaký ukládací návrh i v rámci toho, co zde teď tvrdila. Jedna věc je, co si tady 
říkáme, a druhá věc je, že to v tom návrhu bude napsáno. 
 
 
Paní Sedmihradská: Myslím si, že v tuto chvíli by bylo nejvhodnější, pokud bychom tam 
pouze dali ukládací usnesení, že budeme zastupitelstvo informovat o provedených krocích, 
což  tam  budeme  skládat  účty  za  to,  co  jsme  udělali,  nebo  neudělali.  Mám  trochu  obavu, 
formulovat ten konkrétní úkol. Nemám strach z úkolu, ale mám obavu z přesné formulace. 
Pokud by vám vyhovovalo, že tam bude II. ukládá radě MČ informovat zastupitelstvo v červnu, 
tak – ne. Kroutíte hlavou, že ne. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře. V tom případě bych pana zastupitele poprosila, ať 
předá konkrétní písemný návrh, který se načte. Tak ho možná načtěte, než uzavřu diskuzi, 

nebo už o tom nechcete diskutovat, pane zastupiteli? Dobře. Na žádost paní předkladatelky 
diskuzi  neuzavírám  a  pana  předsedu  návrhového  výboru  poprosím  o  načtení,  aby  se  paní 
předkladatelka mohla vyjádřit. 
 
 
Pan  Satke:  Já  to  bohužel  nedokážu  načíst,  paní  starostko.  Vyzval  bych  všechny 
zastupitele, aby se buďto naučili psát, nebo aby si dali záležet. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Prosím, pusťme mikrofon pana zastupitele Tomáše Peka, 
aby mohl načíst svůj návrh. 
 
 
Pan Pek: Děkuji. Za bod I. navrhuji doplnit bod II. v tomto znění: ukládá RMČ zajistit 
podání  návrhu  na  získání  práva  na  dorovnání.  Termín  tam  nepíšu,  ten  je  daný  zákonnými 
lhůtami, takže si myslím, že je to zbytečné, že radě by toto mělo stačit. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře. V tuto chvíli tedy uzavírám diskuzi a dávám slovo 
paní předkladatelce k závěrečnému shrnutí. 
 
Prosíme pět minut přestávku, abychom si ještě ověřili s právníky návrh toho usnesení. 
Pět minut přestávka. 
 
(Jednání přerušeno od 14.44 do 14.52 hodin.) 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste zaujali 
své  pozice.  Usaďme  se,  ať  se  můžeme  v plné  pozornosti  věnovat  změně  usnesení.  Pan 
zastupitel Tomáš Pek ještě faktická, prosím. 
 
 
Pan  Pek:  Je  to  spíš procesní poznámka. Já  netuším,  jestli  jste náhodou  už  před  tím 
neuzavřela diskuzi, a já jsem do toho nevstoupil přes technickou. Takže nevím, kde se teď 
nacházíme. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Ne, mám pocit, že jsem ji neuzavřela, že jsem ji právě 
nechala  otevřenou,  abyste  to  mohl  načíst.  Jestli  se  nikdo  do  diskuze  nehlásí,  tak  bych  ji 
uzavřela a dala bych slovo paní předkladatelce o závěrečné shrnutí. 
 
 
Paní Sedmihradská: Dobrá. My jsme se jednak s panem Staňkem a v rámci návrhového 
výboru,  a  jednak  s panem  Pekem  domluvili  na  znění  usnesení,  tzn.,  já  bych  rozšířila  to 
současné  usnesení,  kdy  bod  číslo  I.  zůstává  tak,  jak  byl  v podkladovém  materiálu,  za  něj 

doplníme bod číslo II. ukládá radě MČ zajistit podání návrhu na uplatnění práva na dorovnání 
s termínem 14. 1. 2022. 
 
Ještě to přečtu jednou: ukládá radě MČ zajistit podání návrhu na uplatnění práva na 
dorovnání, a termín dáváme 14. ledna. 2022. 
 
To je rozšíření původního usnesení. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pan předseda návrhového výboru, jestli nás tedy může 
provést hlasováním. 
 
 
Pan Satke: Dovolím se tedy zeptat: To je nějaké kompromisní řešení s protinávrhem? 
Pan Pek netrvá na svém protinávrhu, nebo trvá? 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Je  to  kompromisní  návrh,  teď  nevím,  jak  se  k tomu  postavíte. 
Takhle jsme se domluvili. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Jde o to, jestli protinávrh pan Pek stahuje, a platí tento, 
tak prosím, pane zastupiteli Peku o vyjádření. 
 
 
Pan Pek: Děkuji. Mně vyhovuje upravený návrh, který předkládá dodatečně paní radní, 
a  tímto  svůj  návrh  stahuji.  Chtěl  bych  k tomu  říct,  že  termín  je  určen  tím,  aby  předcházel 
k tomu datu, kdy by to právo podání žádosti nebo toho návrhu propršelo. Takže to bych chtěl 
doplnit. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Dobře,  doplnil  jste  to.  Pane  předsedo  návrhového 
výboru, prosím. 
 
 
Pan Satke: Děkuji. Tím pádem máme pouze jeden návrh na usnesení, a to je usnesení, 
tak jak je na straně 2 podkladového materiálu, s doplněním, které předložila předkladatelka. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Ptám se do pléna, jestli každý ví, o čem budeme hlasovat. 
Nevidím, že by se někdo hlásil, měl námitku, takže poprosím spustit hlasovací zařízení. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro  34,  proti  0,  zdrželo  se  0  včetně  distančně  připojeného  pana  zastupitele  Milana 
Maršálka, který hlasoval pro. 

 
Než  otevřeme  další  bod  jednání,  tak  bych  –  paní  zastupitelka  Kleslová  technická. 
Prosím,  pusťte.  Máte  nějaké  prokleté  zařízení.  Prosím,  zkusme  ještě  pustit  mikrofon  paní 
zastupitelky Kleslové, aby mohla sdělit svoje – prosím, paní zastupitelko. 
 
 
Paní  Kleslová: Paní starostko, hlasovala jsme pro, a nezobrazilo se to tam. Mačkala 
jsem, a nic se nezobrazilo u mého jména. Bylo to stále bílé. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Stačí tedy, že si to necháte dát do zápisu? Dobře. Prosím 
organizační oddělení, aby dali námitku nebo doplnění paní zastupitelky Kleslové do zápisu. 
 
Teď bych vás chtěla informovat, že jsme se tady v rámci přestávky domluvili, že pokud 
program  projedeme  rychleji,  než  bylo  předpokládáno,  tak  bychom  mohli  předřadit  bod 
Vystoupení zastupitelů před bod Vystoupení občanů. Mluvila jsem se všemi předsedy klubů, 
souhlasíte  s tím.  Jenom  bych  chtěla  upozornit,  pokud  chce  ještě  někdo  pokládat  nějaké 
dotazy, tak učiňte tak teď, prosím, a v případě, že nám to čas dovolí, tak bychom po ukončení 
bodů mohli předřadit bod Dotazy od zastupitelů. Tak jenom informuji, a budeme pak aktuálně 
reagovat  podle  toho,  jak  budeme  projednávat.  Tak  prosím,  když  tak  dejte  své  připomínky 
V tuto chvíli je dáno osm dotazů do prvního kola a dva dotazy do druhého. Těch 50 minut zcela 
jistě vyčerpáme. 
 
V tuto chvíli otevírám bod 
 
9. 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného 
dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2021 
 
Předkládá pan radní Michal Kočí. Máte slovo, pane radní, prosím. 
 
 
Pan  Kočí:  Děkuji  za  slovo.  Zdravím  vás,  dámy  a  pánové.  Rád  bych  vás  provedl 
materiálem,  který  ze  své  povahy  už  znáte.  Jedná  se  o  návrh  na  poskytnutí  finančních 
prostředků z rozpočtu naší MČ v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní 
péče.  Je  to  program,  který  směřuje  na  podporu  občanů  naší  městské  části,  kterým  je 
poskytována  paliativní  péče  ve  formě  lůžkového  nebo  mobilního  hospice,  a  na  podporu 
poskytování zdravotních služeb, poskytujících lůžkovou nebo mobilní paliativní péči. 
 
Tentokrát se jedná o poskytnutí dotace na 2. čtvrtletí letošního roku. Jak můžete nalézt 
v důvodové  zprávě,  v uvedeném  období  byla  poskytnuta  uvedená  péče  33  pacientům  naší 
městské  části,  a  to  prostřednictvím  čtyř  organizací,  které  jsou  rovněž  v důvodové  zprávě 
uvedeny včetně částky pro jednotlivé z nich. 
 
Materiál byl projednán na jednání výboru sociálního a zdravotního 22. září, a následně 
v radě MČ 5. října. Zdvořile vás prosím o podporu uvedeného materiálu. Děkuji za pozornost. 

 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji  za  předklad  a  otevírám  diskuzi  k tomuto  bodu. 
Pokud se do ní nikdo nehlásí, což tak není – a je to pan zastupitel Zdeněk Vávra. Prosím, máte 
slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Vávra: Dobrý den. Pravidelně hlasuji pro tento bod a vítám, že od roku 2017 už 
z minulého  volebního  období  tento  program  běží.  Je  nepochybně  potřebný  v rámci 
demografického vývoje, i určitého důstojného odchodu. 
 
Jenom  se  chci  pana  radního  zeptat.  Já  rozumím,  že  třeba  v dotacích  u  životního 
prostředí,  tam  je  to  neporovnatelné,  když  někdo  chystá  osvětový  program,  jiný  chystá 
záchranu netopýrů, další chystá třeba kompostéry. Tady když se podívám na tu tabulku, tak 
mi z toho vychází, že podpořený pacient v Hospici Štrasburk vyjde téměř třikrát dráže. Tak se 
chci  jenom  zeptat,  jestli  z hlediska  veřejných  prostředků  by  nebylo  transparentnější 
poskytovat jednotnou částku na pacienta. Chápu, že všechny čtyři subjekty splňují formální 
náležitosti, že tedy výbor sociální zdravotní rovněž souhlasí. Jenom jaká je logika toho? 
 
 
Pan Kočí: Odpovím. Tam je to stanoveno podle délky poskytované péče. Kolik dnů byla 
daná paliativní péče poskytována, což nikdo z nás neumí předem odhadnout. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, uzavírám diskuzi a dívám 
se  směrem  naší  technické  podpory,  že  nevidím  přihlášeného  pana  zastupitele  Milana 
Maršálka, tak jestli je problém u nás, nebo u něj. Přihlášen je, akorát že momentálně – tak 
kolego, to nám nedělejte. Bílá zeď vypadala jako přerušené spojení. Výborně. Jsme v plném 
počtu těch, kdo tady má být, a já prosím pana předsedu návrhového výboru, aby nás provedl 
hlasováním. 
 
 
Pan  Satke:  Budeme  tedy  hlasovat  o  usnesení,  tak  jak  je  na  straně  2  podkladového 
materiálu v tomto bodě číslo 9. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro  38,  proti  0,  zdrželo  se  0  včetně  distančně  připojeného  zastupitele  pana  Milana 
Maršálka, který hlasoval pro. 
 
Prosím více. Paní zastupitelka Řezníčková. Prosím, pusťme mikrofon paní zastupitelce. 
 

 
Paní Řezníčková: Děkuji za slovo. Omlouvám se, nešlo mi zařízení. Jsem pro, jestli můžu 
doplnit hlasování. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Dobře,  pokud  vám  to  stačí  do  zápisu,  což  vidím,  že 
gestikulujete, že stačí, tak bude doplněno. Koukám, jestli ještě někomu. Dobré, všichni. 
 
Otevírám nyní bod 
 
10. 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ mezi MČ Praha 10 a 
Hlavním městem Prahou 
 
Předkládá pan místostarosta Martin Valovič. Máte slovo, pane místostarosto, prosím. 
 
 
 
Pan  Valovič:  Paní  starostko,  děkuji  za  slovo.  Vážené  kolegyně,  vážení  kolegové, 
zastupitelstvu  je  předkládán  materiál,  týkající  se  návrhu  na  schválení  dodatku  číslo  1 
k Memorandu o vzájemné spolupráci, které MČ Praha 10 a hl. m. Praha uzavřely dne 2. 12. 
2016  a  které  bylo  schváleno  usnesením  zastupitelstva  hl.  m.  Prahy  dne  20.  10.  2016  a 
usnesením zastupitelstva MČ Praha 10 dne 8. 9. 2016. 
 
MČ  Praha  10  a  hl.  m.  Praha  zastoupené  Pražskou  developerskou  společností  vedly 
během  roku  2021  průběžná  jednání  s cílem  zajistit  potřebné  preference  rozvoje  lokality 
z pohledu MČ Praha 10 a současně přitom umožnit další postup přípravy projektu městského 
nájemního bydlení na pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. Vršovice v reži  Pražské developerské 
společnosti. 
 
Tento pozemek byl v návaznosti na uzavřené memorandum odejmut ze svěřené správy 
MČ  Praha  10  usnesením  ZHMP  ze  dne  15.  12.  roku  2016,  a  současně  svěřen  PDS 
k hospodaření. Výsledkem těchto jednání je návrh dodatku, jehož kompletní znění je přílohou 
číslo 7 předkládaného materiálu. 
 
Hlavním  sledovaným  cílem  dodatku  ze  strany  MČ  Praha  10  je  bližší  specifikace 
představy budoucího rozvoje lokality, které pracovně říkáme Vršovická Bohemians, spočívající 
zejména  v realizaci  projektu  městské  nájemní  bytové  výstavby  na  pozemku  1121/1,  dále 
v rekonstrukci  stávajícího  fotbalového  areálu  Ďolíček,  tzn.,  nalezení  koncepčního 
urbanistického a architektonického řešení stadionu Ďolíček včetně možné následné dostavby 
tribuny jih s komerčními prostorami orientovanými do ulice Vršovická, a dále včetně možnosti 
zajistit pěší propojení mezi Dannerovým parkem a ulicí Sámovou. 
 
Dále se zde uvažuje o vybudování sportovní haly na pozemku parc. č. 1958/6 severně 
od budovy Gymnázia Přípotoční, to vše včetně revitalizace přilehlých veřejných prostranství a 
veřejné zeleně celoměstského významu podél toku Botiče. 

 
S ohledem  na  vše  výše  uvedené  je  prioritní  součástí  dodatku  zejména  ustanovení 
definující vůli hl. m. Prahy, resp. jeho organizace PDS, uspořádání architektonické soutěže, a 
v tomto  směru  MČ  Praha  10  při  proběhlých  jednáních  vždy  zdůrazňovala  nabídku  své 
spolupráce  při  přípravě  společného  stanovení  podmínek  a  zadání  nejen  uvedené 
architektonické soutěže, ale i ostatních předpokládaných záměrů rozvoje v dané lokalitě. 
 
Při  přípravě  výše  uvedených  zadání  je  nutné  respektovat  koncepční  dokumenty 
zpracované městskou částí Praha 10, a to zejména se jedná o generel veřejných prostranství 
a urbanistické studie Botič. Z těchto dokumentů je nutno vyzdvihnout zejména dílčí záměry a 
zásahy, což je pěší propojení Dannerův park, Sámova ulice, Botič a jeho přilehlé okolí. A dále 
se  jedná  o  ulici  Vršovickou,  křižovatka  Vršovické  a  Petrohradské  plus  předprostor  před 
stadionem  Bohemians  a  další  napojení  této  lokality  na  bezmotorovou  průjezdnost  podél 
Botiče. 
 
Neméně  zásadním  bodem  dodatku  ve  prospěch  MČ  Praha  10  je  pak  definice 
předpokladu, že 30 % z celkového počtu bytových jednotek projektu BD Vršovická bude po 
jejich dokončení převedeno do dlouhodobé správy MČ Praha 10. Tady se dá předpokládat dle 
mého odhadu zhruba, že se bude jednat o 40 bytů. 
 
Jako  podstatný  bod  komplexního  řešení  lokality  zakotvený  memorandem  a  jeho 
dodatkem vnímá MČ Praha 10 rovněž potvrzení skutečnosti, že fotbalový areál Ďolíček zůstane 
zachován v rámci stávajícího umístění. MČ Praha 10 vnímá existenci obou fotbalových klubů 
na svém území, tedy Bohemians Praha 1905 a SK Slavia Praha včetně jejich vlivu na podporu 
sportu mládeže jako významnou hodnotu, která by měla být i do budoucna zachována. 
 
Právě  uzavřené  memorandum  a  jeho  dodatek  k tomuto  cíli  jednoznačně  směřují. 
V souvislosti se znalostí reálnějších obrysů budoucí výstavby BD Vršovická je nutné řešit též 
problematiku dopravy v klidu ve vazbě na podmínky odsvěření pozemku stavby, kde bylo ze 
strany MČ Praha 10 dlouhodobě požadováno vybudování 310 parkovacích stání nad rámec 
potřeb daného projektu, a kde tato hodnota představovala maximální kapacitu povrchového 
parkoviště na dotčeném pozemku parc. č. 121/1. 
 
Po zavedení systému zón placeného stání je průměrná vytíženost tohoto parkoviště na 
hodnotě 159 rezidentních parkovacích stání, a na parkovišti severně při Gymnáziu Přípotoční, 
kterému pracovně říkáme Malá Bohemka, je využíváno průměrně 60 rezidentních parkovacích 
stání, tzn., celkový adekvátní počet k nahrazení po realizaci předmětných záměrů se pohybuje 
v počtu 219 parkovacích stání. 
 
V tomto směru PDS deklaruje, že parkovací kapacity v BD Vršovická budou navrženy na 
horní hranici kapacit dle stavební legislativy, tzn. dle Pražských stavebních předpisů, tak aby 
parkovací stání nevyužitá ze strany hl. m. Prahy mohla být nabídnuta MČ Praha 10 k dalšímu 
užití. Celkový předpokládaný počet parkovacích stání pro MČ Praha 10 je zde cca 80. K tomu 
dodávám,  že  i  v rámci  bytů,  které  by  měla  městská  část  získat  do  své  správy,  tzn.  40,  se 
předpokládá, že i tyto byty mají svoje parkovací stání, i když se jedná o nájemní byty, a ten 
standard toho, že parkovací stání je nutno k tomu bytu, řekl bych, velice vysoké. 

 
Další kapacita parkovacích stání v dotčené lokalitě se nachází pod sportovní halou a dle 
studie proveditelnosti tohoto záměru je navržena na celkových 92 parkovacích stání, přičemž 
z hlediska souladu tohoto záměru s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy bude nutné 
buď dle mého názoru za prvé ve vzájemné spolupráci stran memoranda hledat řešení naplnění 
regulativu dané funkční plochy VV, což je veřejné vybavení, např. změnou územního plánu ve 
formě doplnění adekvátní plovoucí značky, anebo za druhé, což mi přijde reálnější s ohledem 
na časový horizont realizovaného záměru očekávat již platnost Metropolitního plánu, který 
takto striktně nevymezuje jednotlivé funkční plochy včetně jejich regulativu, tak jako současně 
platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 
Do celkové bilance je též možné započítat predikovanou kladnou bilanci parkovacích 
stání zavedením zón placeného stání v počtu 50 – 60 parkovacích stání dle analýzy dopravy 
v klidu. V součtu se shora uvedenými hodnotami se tedy jedná přibližně o 232 parkovacích 
stání. Změna parkovacího režimu z dočasných parkovacích kapacit do režimu kultivovaných 
převážně podzemních parkovacích stání v lokalitě Vršovická – Bohemians je tedy možná. 
 
Návrh dodatku, který je součástí tohoto materiálu, byl projednán a schválen ZHMP dne 
14. 10. 2021 a v předchozím kroku se návrhem dodatku zabývala i Rada hl. m. Prahy dne 20. 
9. 2021, a přijala v tomto souhlasné usnesení. 
 
Závěrem bych chtěl říci, že tento záměr považuji pro městskou část za prospěšný. Jeho 
realizací  dojde  k celkové  revitalizaci  dotčeného  území,  dojde  k jeho  koncepčnímu  a 
smysluplnému využití za předpokladu naplnění dalších výrazných benefitů pro městskou část. 
A proto vás žádám o jeho podporu. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Také děkuji, pane místostarosto, za předklad, a otevřela 
bych nyní diskuzi nejprve pro přihlášené občany. Do diskuze se hlásí pan Martin Kurka, ale 
nemá  trvalý  pobyt  na  území  městské  části.  Proto  dávám  procedurální  návrh,  abychom 
hlasovali o možnosti, aby mohl vystoupit. 
 
Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro  36,  proti  0,  zdrželo  se  0  včetně  distančně  připojeného  pana  zastupitele  Milana 
Maršálka, který hlasoval pro. Pane Kurko, prosím, máte slovo. Jestli můžete jít k nám dopředu. 
Organizační oddělení vám poradí. Vítejte na zasedání zastupitelstva. 
 
 
Pan Martin Kurka: Dobrý den, vážená paní starostko, vážené dámy, vážení pánové, 
vážení  zastupitelé,  úvodem  mého  vstupu  chci  poděkovat  nejen  za  možnost  vystoupit  na 
dnešním  zastupitelstvu,  ale  především  za  podporu,  které  se  nám  dostává  z mnoha  stran, 
především pak ze strany tohoto zastupitelstva MČ i ZHMP. 
 
V březnu to bude dlouhých 90 let, co byl slavnostně otevřen Dannerův stadion, dnes 
celosvětově známý jako Ďolíček. Za těch 90 let se mnohé změnilo. Co se ale nezměnilo, to jsou 

další  a  další  generace  sportovců  a  sportovních  fanoušků,  které  vyrůstají  pod  symbolem 
klokana  v logu  Bohemians  na  trávníku  a  v hledišti  tohoto  stadionu.  A  nezměnil  se  výrazně 
bohužel  ani  stadion  samotný.  Byť  jde  o  jednu  z dominant  Vršovic,  tak  kromě  velké 
rekonstrukce  hlavní  tribuny  před  51  lety  a  jeho  průběžné  údržby  se  mu  nedostalo  žádné 
významné modernizace nebo přestavby tak, aby byl naplno využit jeho společensko-sportovní 
potenciál, jako je běžné na tisících městských stadionů po celém světě. 
 
A tak jeho současný stav již dlouhá léta neodpovídá jeho historickému, společenskému 
ani  sportovnímu  významu,  a  není  možné  ani  naplno  využít  jeho  potenciál  pro  komunitní 
aktivity obyvatel Vršovic a zlepšení občanské vybavenosti v samém srdci Vršovic. Nehledě na 
estetickou  a  bezpečnostní  stránku.  Nejen  já,  ale  se  mnou  také  10  tisíc  obyvatel  Vršovic, 
fotbalové  legendy  Ďolíčku  a  Bohemians,  jako  jsou  Tonda  Panenka,  Karel  Dobiáš  a  tisíce 
fanoušků Bohemians myslíme, že je to obrovská škoda. 
 
Nyní se však po dlouhých letech a již zmíněné podpoře z vaší strany, která trvá již od 
posledních komunálních voleb, blýská na lepší časy. A to nejen pro stadion samotný, ale také 
pro  Vršovice  a  jejich  obyvatele  a  občany  celé  Prahy,  potažmo  návštěvníky  této  významné 
městské části. 
 
Memorandum již schválené ZHMP je milníkem pro dlouholetou snahu stovek a tisíců 
lidí o revitalizaci celé této urbanistické zóny a fotbalového Ďolíčku. Je však jen prvním krokem, 
ale zato krokem nesmírně důležitým. Architektonická soutěž umožní rozvinout potenciál této 
oblasti na maximum a najít to nejlepší řešení. 
 
Chci na vás tedy v tuto chvíli apelovat v zastoupení velké Vršovické veřejnosti a tisíců 
sportovních fanoušků, aby duch spolupráce a podpory jen tak nevyprchal. Abychom dokázali 
společně udělat ten velký první krok a odrazili se schválením dodatku memoranda k dalším 
krokům, neméně důležitým pro realizaci tohoto projektu. 
 
Vím, že nás všechny čeká ještě dlouhá, předlouhá cesta, ale nyní se zdá, že to již není 
cesta za utopickým přeludem o rekonstruovaném stadionu Ďolíčku, která byla roky lemována 
překážkami plynoucími z osobních zájmů různých skupin. Je to cesta k reálnému konkrétnímu 
cíli, a navíc k cíli realizovatelnému. Děkuji za to, že jste se po ní vydali a že po ní dnes budete 
pokračovat. Za sebe, za fanoušky Bohemians, za obyvatele Vršovic mohu slíbit, že vás na této 
cestě budeme podporovat a pomáhat udržovat správný směr. Děkuji moc. (Potlesk.) 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkujeme  za  vyjádření z řad  Bohemians,  a tímto  bych 
uzavřela diskuzi pro občany, neb se nikdo jiný nehlásí, a otevírám diskuzi pro naše zastupitele. 
Jako první je přihlášen pan zastupitel Václav Vlček. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Vlček: Děkuji, paní starostko. Dobrý den, dobré odpoledne vám všem. V první řadě 
bych  chtěl  poděkovat  panu  místostarostovi  Valovičovi  za  komplexní  předklad  tohoto 
komplexního projektu, i panu Kůrkovi, zástupci družstva fanoušků Bohemians za jeho projev. 
Chtěl  bych  tedy  přednést  pohled  trochu  z mého  úhlu  pohledu,  z toho  sportovního  úhlu 

pohledu, a to z pohledu celé Prahy 10. V současnosti je takový trend, že sportoviště a sportovní 
plochy obecně ubývají, a to často pod tlakem různých nesportovních projektů, developerských 
projektů atd. Konec konců jeden takový třaskavý příklad máme i na Praze 10, a to je plocha, 
který se dnes nazývá Hagibor, a to po židovském sportovním klubu Hagibor, který zde měl své 
sportoviště, a už ho zde zřejmě nikdy mít nebude. 
 
Proto jsem rád, že jako zastupitelstvo zde máme návrh memoranda, které mj. schválilo 
už i zastupitelstvo hlavního města a které sportovní infrastrukturu na Praze 10 rozvíjí. Máme 
tady  vlastně  obrovskou  příležitost,  dát  za  vznik  takovému  unikátnímu  pruhu  sportovišť  od 
fotbalového hřiště v ulici U Seřadiště, kde dneska trénuje mládežnická Bohemka, přes TJ Loko 
Vršovice, Gymnázium Přípotoční, kde se dnes nachází i třída se sportovní specializací, stadion 
Bohemians až po Sokol Vršovice na Moskevské ulici. 
 
Zároveň oceňuji, že tento projekt neobsahuje jenom rozvoj sportovišť, ale má celou 
řadu dalších přidaných hodnot, konkrétně tedy bytový dům, parkovací místa, jak tady zaznělo, 
komerční plochy do ulice Vršovická, které mají potenciál oživit tento prostor, který je v tuto 
chvíli smutně neživý a troufám si říct až nehezký. A kromě toho i může tento projekt dát za 
vznik  tomu,  co  já  z toho  nesportovního  hlediska  vidím  jako  nejsmysluplnější,  a  to  je  ta 
průchodnost  mezi  Sámovou  ulicí  a  Dannerovým  parkem,  resp.  Sportovní  ulicí.  To  vnímám 
z mimosportovního hlediska jako největší přidanou hodnotu. 
 
Proto jsem rád, že tady tento materiál máme, a doufám, že další kroky povedou v blízké 
době ke konkrétním výsledkům. Ještě jednou děkuji všem, kdo se na tomto materiálu podíleli, 
a těším se na hlasování, protože bude radost tento materiál podpořit. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, a dále do diskuze pan zastupitel Milan Maršálek. 
 
 
Pan  Maršálek:  Dobré  odpoledne,  kolegyně  a  kolegové,  rád bych  se  stručně  vyjádřil 
k tomuto bodu. Za komisi územního rozvoje mohu potvrdit, že naše komise doporučila radě 
městské  části,  vyjádřit  se  kladně  k celé  té  soutěži,  kterou  chystá  Magistrát  hl.  m.  Prahy,  a 
členové  komise  byli  průběžně  informováni  o  tom  současném  vývoji,  který  je  dnes 
zastupitelstvu předkládán. 
 
Za sebe bych upozornil na několik možná menších, ale důležitých částí celého záměru. 
Já  určitě  vítám,  že  je  zde  příslib  na  příspěvek  na  posílení  zelené  linie  podél  Botiče  a  nové 
rekreační  infrastruktury  dle  naší  územní  studie  Botič,  kde  dnes  projektovou  dokumentaci 
chystáme,  a  je  tady  příslib  nějakého  financování  ze  zdrojů  odboru  ochrany  prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy. Tím řešením by měly být řešeny i nové prostupnosti, jak zde sdělil 
kolega  Vlček,  zejména  tedy  mezi  stadionem  a  Sokolem  Vršovice,  mezi  dnešními  ulicemi 
Sámova a Sportovní, což věřím, že až konkrétně tyto záležitosti doputují na městskou část, tak 
zde budeme také souhlasit s tímto. 
 
S vlastní  soutěží  očekávám,  že  budeme  intenzivně  informovat  i  veřejnost  o  těch 
změnách  v tom  území,  a  celkově  věřím,  že  byly  vyjmenovány  mnohé  tvrdé  benefity,  které 

tento materiál a tato dohoda mezi městskou částí a hl. městem přináší. Je to kvalitativní posun 
této části Vršovic, a určitě věřím, že tento materiál podpoříme. Děkuji za pozornost. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, a dále je do diskuze přihlášen pan zastupitel Viktor 
Lojík. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Lojík: Dobrý den všem.  Jsem trošku překvapený tím nadšením, které tady vládne 
ohledně tohoto materiálu. Já samozřejmě chápu a akceptuji a jsem rád, že tady jsou nějaké 
věci  ohledně  parku  u  Botiče  a  prostupnost  územím  atd.  Na  druhou  stránku  si  myslím,  že 
přicházíme tímto memorandem poměrně o dost parkovacích míst, a všechno to vlastně podle 
mě odvisí od toho, co je myšleno tou dlouhodobou správou bytových jednotek, které nám 
nabízí Magistrát v podobě 30 % celkového počtu bytových jednotek. Moc nevím, jestli je to 
myšleno  tak,  že  nám  ty  bytové  jednotky  budou  svěřeny  do  péče,  nebo  nám  budou  pouze 
pronajaty. Jestliže nám budou svěřeny, tak budiž. Jestliže nám budou pronajaty, tak si myslím, 
že  deficit parkovacích míst, která tady vzniknou, bude poměrně zásadní. Myslím si, že 310 
parkovacích  míst,  která  tam  původně  byla,  tak  ta  jsou  v podstatě  i  v této  lokalitě 
nenahraditelná. Ano, jasně, poměrně dost parkovacích míst říkáte, že nám zůstane po tom, co 
budou neobsazena v tom bytovém domě. Ale já si myslím, že ze zkušenosti je to vždycky tak, 
že ta parkovací místa, nezůstanou volná žádná parkovací místa v bytových domech, že těch 80 
parkovacích  míst  je  pouze  nějaká  fikce,  která  nakonec vůbec  nebude naplněna. Stejně  tak 
pracujete  s fikcí,  která  bůhví,  jestli  bude  naplněna  v nějakém  podzemním  parkovišti  pod 
sportovní halou, na kterou je v tuto chvíli jenom studie. 
 
Celá  tato  moje  pochybnost  ohledně  parkovacích  míst  je  podpořena  tím,  že  se  zde 
vlastně připravuje na městské části projekt za nějakých 14 nebo 19 milionů na kontejnerová 
parkovací stání ve vnitrobloku kousek vedle Obloukové v nějaké lokalitě s tím, že už víme, a 
tak to bylo řečeno na komisi pro dopravu a parkování, že parkovací místa vzhledem k tomu 
memorandu, která tady připravujete, tak že nám ubydou. 
 
Poprosil bych o vysvětlení v první řadě, jak je to s tím bytovým fondem, v jaké formě 
správy nám bude svěřen, protože to tady nikde není přesně specifikováno, a potom bych chtěl 
vysvětlení,  proč  tedy  připravujte  projekt  za  14  nebo  19  milionů  na  kontejnerová  stání  ve 
vnitrobloku  v těsné  blízkosti  této  lokality,  když  tady  tvrdíte,  že  ta  parkovací  stání  budou 
nahrazena. To je zatím v tuto chvíli všechno. Ještě se určitě budu ptát dál. Děkuji. 
 
 
Pan Valovič: Děkuji za dotazy. Já bych se na to pokusil reagovat. Za prvé byty budou 
svěřeny  do  dlouhodobé  správy  městské  části,  tzn.,  že  s nimi  bude  městská  část  volně 
disponovat  v rámci  svého  bytového  fondu.  Není  tam  žádné  ujednání  o  nějakém  pronájmu 
nebo podnájmu nebo jak jste to myslel, ale budou standardně využívány městskou částí Praha 
10. Takže dlouhodobě, tzn., v podstatě to bude fungovat jako náš standardní bytový fond. 

 
Co se týče parkovacích stání pod bytovým domem, tak bytový dům v rámci toho, aby 
se mohl řídit Pražskými stavebními předpisy, tak předepisuje určitý počet parkovacích stání 
pro  ty  byty.  Ten  dům  dle  mého  odhadu  bude  někde  kolem  120  bytů,  tzn.,  že  podle  toho 
platného  regulativu  bude  k tomu  bytu,  předpokládám,  co  byt,  to  parkovací  stání.  Dohoda 
s PDS je taková, že nad rámec těchto normovaných  garážových stání se využije maximálně 
kapacita podzemních garáží, tzn., že se jakoby nadvyrobí 80 parkovacích stání, která budou 
stejně jako byty svěřeny do dlouhodobé správy MČ Praha 10. Z toho počtu těch 120 bytů by 
mělo být ještě dalších 40 bytů, předpokládejme 30 %, svěřeno do dlouhodobé správy městské 
části včetně parkovacích stání dalších, tzn., 80 plus 30. To je otázka parkování pod bytovým 
domem. 
 
Pod halou je to 92 parkovacích stání. Tam v podstatě ten projekt jako takový, dneska 
jsme na začátku. Dneska jsme v tom, že se začnou připravovat soutěžní podmínky. Než projekt 
projde celým kolem, než projde celým koloběhem soutěže projektové přípravy, která bude 
pojata  jako  změna  projektu  před  dokončením,  plus  než  se  zprojektují  ostatní  součásti  té 
soutěže, tak to bude trvat rozhodně tolik času, kolik zabere projektová příprava té sportovní 
haly. Takže se dá předpokládat, že se to potká, v době realizace se projekty potkají. 
 
Co se týče dnešního využití pozemku, tak víte, jak tam dneska parkují auta. Dneska tam 
stojí auta, je to jeden z nejcennějších pozemků, území připomíná spíš nějaký brownfield, než 
centrum Vršovic, a to, jak se tam dneska plýtvá touto plochou, kdy ta auta stojí opravdu na 
horní ploše, to je trestuhodné. Tam je potřeba opravdu, a já jsem za to strašně rád, že se území 
konečně  začalo  řešit koncepčně, že  ta  auta půjdou  pod zem  a  bude to  opravdu  odpovídat 
tomu, co se má dělat v 21. století, a ne tady stát opravdu jak v období před 15 lety. 
 
Takže z toho mám, řekl bych, ohromnou radost, že opravdu to území celé jako celek, 
tzn., nejenom bytový dům, ale celé území včetně stadionu, včetně celého území kolem Botiče 
vlastně bude součástí architektonické soutěže. Ta by měla mít tři součásti, jedna část soutěže 
by měla řešit, to jsou všechno informace dle sdělení PDS, takže to berte, že předávám tuto 
informaci dál. Jedna část soutěže by se měla věnovat stadionu, druhá část soutěže by se měla 
věnovat území kolem Botiče, tzn., to území mezi bytovým domem a tím stadionem, a třetí část 
by se měla věnovat samotnému bytovému domu. 
 
Bytový dům by měl vzniknout v podstatě jako standardní městský nájemní byt, tzn., že 
to není určeno pro žádné sociální bydlení. Jsou to standardní městské byty v různých plošných 
kategoriích od 1 +1 po 3 + 1 včetně garážových stání, a v podstatě ta sportovní hala, která by 
měla být přes ulici, ta nejde součástí té soutěže, ale ta jde vlastně samostatným projektem 
v reži  PDS. Tu halu mají už ve studi  proveditelnosti, ta soutěž je dneska ve stádiu toho, kdy se 
začnou  připravovat  soutěžní  podmínky,  a  dá  se  předpokládat,  že  někdy  po  novém  roce 
budeme  schopni  tu  soutěž  společně  s Magistrátem  vypsat  a  aktivně  se  účastni  toho,  jak 
budeme propisovat naše požadavky do soutěžních podmínek. 
 
Je to cesta, jak konečně toto území nějakým způsobem po letech beznaděje odblokovat 
a konečně mu dát nějaký ráz, jak si zaslouží, a konečně to území dostane charakter městské 
čtvrti, kterou si zaslouží, protože to je opravdu centrum Vršovic, a to, co tady je dneska vlastně 

daň tomu, jak to tam bylo rozjednané, rozpracované a nedotažené. Takže jsem rád, že se toho 
konečně Magistrát společně s námi ujal a posunul to nějakým způsobem. 
 
A co se týče počtu, je to přesně v důvodové zprávě uvedené, tam samozřejmě ty počty 
nám  sedí,  tam  jsme  se  dostali  tedy  do  toho  počtu  232  proti  219.  219  jsou  dneska  reálně 
využívané parkovací kapacity rezidentní, rezidentů Prahy 10. To jsou ti, kteří nás zajímají, pro 
které  to  děláme,  pro  které  tam  to  parkování  zajišťujeme.  To,  že  tam  někdy  vznikl  fiktivně 
požadavek 310, předesílám v době, kdy tady o zónách se nám ani nesnilo, nebo kdy se ty zóny 
nerealizovaly, tak to byl samozřejmě požadavek, který platil v té době. Dneska jak je patrno 
z té studie, je někde jinde. Tzn., když z těch čísel odečteme to, že tam parkují nerezidenti, lidé 
z jiných  městských  částí,  případně  tam  parkují  podniková  auta,  flotily  nějakých  firem,  tak 
opravdu pro naše rezidenty tam dneska využíváme dlouhodobě 219 parkovacích stání. A to se 
dá poskládat a naplnit. A to je, řekl bych, za to, že se ta stání dostanou pod zem, je za mě 
nenahraditelný benefit. To je na vysvětlení tohoto bodu. Děkuji. 
 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji,  pane  místostarosto,  a  dále  je  do  diskuze 
přihlášena paní zastupitelka Radmila Kleslová. Prosím, máte slovo. 
 
 
Paní  Kleslová:  Děkuji.  Jenom  jsem  se  chtěla  zeptat,  protože  toto  je  dodatek 
memoranda,  a  jenom  se  chci  zeptat,  protože  tady  pan  předseda  výboru  Vlček  řekl,  že 
memorandum  již  bylo  na  městě  schválené,  tak  se  chci  zeptat,  jestli  to  bylo  už  toto 
memorandum  s tím  dodatkem,  a  úplně  nerozumím  tomu  systému  schvalování,  protože 
jednou to schvaluje rada, jednou to schvaluje zastupitelstvo, takže bych se chtěla zeptat, proč 
je  to  tak  nekoncepčně  schvalováno,  jednou  radou,  jednou  zastupitelstvem,  proč  tedy. 
Nerozumím tomu a jako dodatek si myslím, že to je velmi rozsáhlý dodatek, že je to dodatek, 
který je možná delší než samotný původní materiál. Takže bych chtěla vědět, proč to je takto 
schvalováno, takovýmto podivným způsobem jednou ten, jednou ten. Děkuji. 
 
 
Pan Valovič: Dovolil bych si na to reagovat. Já bych chtěl paní doktorku uklidnit, že to 
není nic podivného, ani podezřelého. Je to standardní postup, a já bych označil, jak jsem v tom 
předkladu měl, pokusil bych se to zrekapitulovat jednoduše. 
 
Původní memorandum z roku 2016 bylo schváleno radou Prahy 10, zastupitelstvem 
Prahy  10,  bylo  schváleno  radou  hlavního  města,  zastupitelstvem  hlavního  města.  Tím  je 
memorandum v roce 2016 vypořádáno. K tomuto memorandu se vyrobil dodatek číslo 1, který 
schválila rada hlavního města, následně ho schválila rada na Praze 10. Následně ho schválilo 
zastupitelstvo hlavního města, a nyní ho schvaluje zastupitelstvo Prahy 10. 
 
Jestli si vzpomínáte, ten materiál tady byl už, já jsem ho předkládal a následně stahoval 
už minulé zastupitelstvo, a stahovali jsme ho proto, že došlo na straně magistrátu ke zpoždění 
v tom projednávání, a vlastně bychom se  dostali do kolize se systémem schvalování, takže 
dneska je to tak, že dneska už jsme v reálu, tzn., že Magistrát už to kolečko prošel, my ho 

dneska  ukončujeme.  Takže  to  není  jednou  tak,  jednou  tak.  Je  to  vždycky  rada  plus 
zastupitelstvo, dodatek rada plus zastupitelstvo. Tak je to, myslím, naprosto jasné a zřejmé. 
Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, a prosím paní zastupitelku Denisu Řezníčkovou. 
Máte slovo. 
 
 
Paní Řezníčková: Děkuji za slovo. Ještě krátce jenom k panu Lojíkovi, protože zmínil 
dvě roviny, jedno memorandum o vzájemné spolupráci, a druhá věc je komise pro dopravu a 
parkování,  jenom  bych  chtěla  říct,  protože  pan  místostarosta  už  sdělil  informaci  ohledně 
memoranda.  Já  bych  chtěla  říct,  že  v rámci  komise  pro  dopravu  a  parkování  jsme  dalším 
bodem  řešili  umístění  parkovacích  kontejnerů.  Nejednalo  se  o  to  v návaznosti  na  tento 
projekt,  ale  jednalo  se  pouze  o  vytipování  nejvhodnější  lokality  k umístění  parkovacích 
kontejnerů za účelem podpory parkování. Nikoli aby nějakým způsobem vyrovnávaly nějaký 
deficit, který vy uvádíte z vaší straně. Jenom takto jsem se chtěla vyjádřit. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pan zastupitel Tomáš Pek, prosím. 
 
 
Pan  Pek:  Děkuji  za  slovo.  Domnívám  se,  že  v roce  2016  Memorandum  o  vzájemné 
spolupráci  mezi  MČ  Praha  10  a  hl.  m.  Prahou  bylo  schváleno  ze  strany  městské  části 
v zastupitelstvu,  ale  ze  strany  hlavního  města  pouze  radou.  Neříkám  to  stoprocentně,  ale 
myslím si, že to tak bylo, že ZHMP memorandum městskou částí neschvalovalo, pokud si to 
dobře pamatuji. Už je to pět let zpátky. To je podle mě jeden rozdíl, co říká pan Valovič, a co 
si myslím já. 
 
Další rozdíl je, že už v tom memorandu z roku 2016 vlastně ty podmínky městské části 
byly o tom, že ta parkovací místa jdou pod zem, ne že tam bude nějaký brownfield, a to že hl. 
m. Praha za těch pět let nic neudělalo, to je problém hl. m. Prahy. Ale těch 300 parkovacích 
míst mělo být nad potřebu toho domu, který tam měl stát. Tzn., nemělo to být dvojí sčítání 
parkovacích míst, které přísluší k jednotlivým bytům. Nemělo to být dvojí sčítání parkovacích 
míst, které započteme z ulice naproti apod. Tzn., opravdu mělo jít o náhradu 300 parkovacích 
míst k této lokalitě, konkrétně na tom jednom nebo v tom pozemku vedle Botiče. To je jedna 
věc, co bych chtěl říct. 
 
Další věc je, že zákon o hl. m. Praze jasně definuje, jak se hospodaří s majetkem, tzn., 
jsou na to přímo termíny, co hlavní město dělá, odsvěřuje, svěřuje, a já to v tom memorandu 
prostě  nevidím.  Já  tam  nevidím  slovo  svěření  do  správy,  já  tam  vidím  nějakou  takovou 
neurčitou podmínku převedeno do dlouhodobé správy, a nic takového v § 19 zákona o hl. m. 
Praze není. 

 
Další věc je, a to si myslím, že je úplně zběsilé, městská část už ty pozemky nemá. Ty 
pozemky už jsou na základě memoranda z roku 2016 odsvěřeny. Samozřejmě to odsvěření 
prošlo ZHMP, ale my tím, že už ty pozemky nevlastníme, tak nemáme žádný právní důvod se 
snažit  vykoupit  práva  a  povinnosti,  vyplývající  ze  stavebního  povolení  od  Prahy  10  – 
Majetkové. Chápu, že by se to líbilo paní Komrskové, paní místostarostce a Pirátům, že by tím 
Praha  10  –  Majetková,  obchodní  společnost,  získala  zase  na  úkor  městské  části  dostatek 
peněz,  aby  vylepšila  svou  bilanci do  krásných  černých  čísel,  ale  městská část  nemá důvod, 
protože není vlastníkem pozemku, odkupovat tento projekt. Je to úplně za hranou, není to 
chování s péčí řádného hospodáře. Článek číslo 5 memoranda, který nijak nezajišťuje, že by 
městská část později mohla ten projekt prodat, je zcela mimo hru. A já dopředu říkám, že už 
jenom z tohoto důvodu nemůže klub TOP 09 a naši přítomní zastupitelé pro to hlasovat. Je to 
prostě  špatně  definováno,  a  je  to  pro  městskou  část  v tomto  způsobu  ne  nevýhodné,  ale 
v podstatě nehlasovatelné. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji.  Faktická  poznámka  pan  zastupitel  Milan 
Maršálek. Prosím. 
 
 
Pan Maršálek: Děkuji. Jenom faktické zpřesnění k předřečníkům. V příloze  číslo 1 je 
usnesení ZHMP, které hlasovalo to původní memorandum. Tady je nějak naznačováno, že se 
to  hlasuje  nějak  jinak,  není  to  tak.  V minulosti  obě  usnesení  ZHMP  máte  v materiálech, 
kolegové. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji za vzorovou technickou. A dále do diskuze se hlásí 
pan zastupitel Jan Šnajdr. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan  Šnajdr:  Dobré  odpoledne,  dámy  a  pánové,  mám  jediný  dotaz.  O  tom,  co  se 
stadionem Bohemians, se vedla diskuze už v předminulém volebním období, jako velmi dávno. 
Výrazně dříve, než před pěti lety, co tady můj kolega naznačoval. A už před těmi 11 lety, 10 
lety, nevím přesně, tak se řešila parkovací místa a byl problém s tím, že pod povrchem místa, 
které je do dnešních dnů používáno jako parkoviště, že jsou základy nějaké historické stavby. 
Tak mě by zajímalo, jak se s tím ten developer vypořádal, protože předpokládám, že za těch 
deset let ty základy té historické stavby nezmizely. 
 
Jinými slovy, narážím na to, aby potom developer nepřišel s tím, že vlastně zahloubit 
parkovací místa pod zem nelze, aby to nedopadlo na úkor městské části. To je všechno. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále do diskuze pan zastupitel Michal Narovec. Prosím. 
 

 
Pan Narovec: Už jsem se chtěl zeptat nebo poukázat na to samé, co řekl kolega Pek, 
tzn., ten termín, který je v memorandu, je podle mě hodně vágní, a obávám se, že povede 
k tomu, že se nic jakoby do městské části nepřevede nebo nesvěří, protože opravdu v zákoně 
o hlavním městě je, že pokud něco chce hlavní město, tak to musí svěřit městské části. Žádný 
termín „převede do dlouhodobé správy“ neexistuje. Dokážu si představit, že se pak na hlavním 
městě někdo bude točit na tom, že si Praha 10 může určitě nějaké nájemníky, kteří ale ten 
nájem nebudou odvádět do naší kasy, ale do kasy hlavního města. A v tom případě, kdyby to 
tak bylo, tak je to okamžitě pro nás jakoby ústup a ztráta, čistá ztráta. Byl bych ochoten o 
tomto memorandu hlasovat pro, kdybychom 30 % celkových počtů bytových jednotek měli 
jistotu,  že  bude  svěřeno  do  naší  péče.  Svěřeno. Přesně  tímto  termínem.  Podle  mě  to  psal 
nějaký právník, který naprosto přesně věděl, proč tam dává tento text, a předpokládám, že to 
nebyl náš právník, ale právník hlavního města. Děkuji. 
 
 
Pan  Valovič:  Zareagoval  bych  na  ten  počet  parkování.  O  tom,  že  v podloží  toho 
plánovaného  domu  se  nachází  jednak  poměrně  vysoké  hladina  spodní  vody,  a  jednak  i 
možnost, že tam narazí na nějaké archeologické nálezy, si myslím, že je vysoká, a to je právě 
to, proč už dneska ten developer, pokud já vím, si tam dělal nějaké sondy, průzkumy, a to je 
právě  ten  důvod,  proč  ta  kapacita  není  vyšší,  je  tam  těch  80  stání.  Tzn.,  to  je  na  úrovni 
předpokládaných podlaží, a není tam možnost přidávat další podlaží právě z toho důvodu, jak 
jsem zmínil, tzn. spodní vody a potenciálních nálezů. Ale to je, myslím, věc investora, který to 
samozřejmě musí prověřit a musí se to nějakým způsobem ošetřit. 
 
Co se týče ustanovení memoranda, samozřejmě právně se můžeme točit na jakékoli 
formulaci. Já jsem si jist, že ten druh dohody, kterou jsme si dali s Magistrátem, několikrát 
jsme  si  to  ujasňovali,  tak  je  naplněn  tím  ustanovením  memoranda.  Hlasovalo  o  tom  i 
zastupitelstvo hlavního města v tomto duchu, a věřím tomu, že to nikdo nezpochybňuje, ani 
zpochybňovat nebude. A o tom, že bychom získali do dlouhodobé správy nějakých 40 bytů 
novostaveb včetně parkovacích stání, se nám v memorandu 2016 ani nezdálo. Nebo měli jste 
tam  něco  podobného  zakotveného  kromě  310  parkovacích  stání?  Neměli.  To  je  pro  mě 
výrazný benefit, který pro městskou část přišel a který si považuji za velký úspěch, protože se 
nám to podařilo s hlavním městem vyjednat. Protože rozhodně to tak nebylo nastavené od 
začátku. Rozhodně za námi nepřišli, dostanete byty. To byl náš požadavek a můžu říct, že jsme 
ho navýšili oproti původní dohodě z 20 % na 30. Považuji to za velký benefit, který jsme jako 
městská část z tohoto území dokázali získat. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále je v diskuzi přihlášena paní první místostarostka Jana 
Komrsková. Prosím. 
 
 
Paní Komrsková: Děkuji. Jelikož jsem byla u většiny těch jednání, u vyjednávání, tak 
chci zejména poděkovat panu Valovičovi a panu Benešovi i panu Maršálkovi, kteří se zúčastnili 
těchto postupných jednání. Nebylo to úplně rychlé nebo hbité na můj vkus, každopádně vůbec 

nechápu,  jak  by  obchodní  společnost  Praha  10  –  Majetková  asi  věnovala  městské  části  ta 
stavební práva a povolení, která vlastní už několik let. Samozřejmě toto nastane, nebo odkoupí 
městská  část  tato  práva,  pokud,  a  je  to  tam  napsáno,  pokud  o  to  hlavní  město,  resp.  PDS 
výslovně požádá. Jinak to samozřejmě ztrácí smysl, aby městská část od Majetkové kupovala 
tato práva, a zůstanou pořád v Majetkové. Každopádně jsou jejím aktivem, tak já si nedokážu 
představit, jak by z obchodní společnosti se vyvedlo toto aktivum, nevím. Každopádně Piráti si 
na tom nic nevezmou. Já nevím, proč to takto používáte, pane kolego. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Faktické zpřesnění pan místostarosta Petr Beneš. Prosím. 
 
 
Pan Beneš: Děkuji. Jenom jsem chtěl technicky doplnit, tak jak je to tam napsáno, že 
po  dokončení  bude  převedeno  do  dlouhodobé  správy,  všechen  svěřený  majetek  máme 
v dlouhodobé správě, a potvrzuje to i svěřovací podmínka, která je napsaná hned za tím. A to, 
že s podmínkou zákazu zcizení. Tyto podmínky se dávají, do svěřovacích podmínek se dává 
zákaz zcizení standardně u některých věcí. To je jenom podpoření toho, že se opravdu jedná o 
svěření. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pan zastupitel Viktor Lojík. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Lojík: Děkuji panu místostarostovi Valovičovi, že nám to tady všechno vysvětlil, že 
co  se týče  parkovacích  stání,  vlastně  respektujeme,  nebo  resp.  jdeme na  ruku  investorovi, 
protože ten už teď ví, že bude samozřejmě problém tam cokoli pod zemí vybudovat, a že to 
bude technicky komplikované, protože tam je spodní voda a bůh ví, co ještě dalšího. A že bude 
těžké kopat hlouběji a hlouběji, abychom tam vykopali parkovací stání. Takže my jsme na to 
rezignovali,  jestli  to  tak  dobře  chápu.  Řekli  jsme,  hele,  nechceme  300  parkovacích  stání, 
smíříme  se s nějakými pofidérními a podle mě úplně imaginárními 80 parkovacími stáními. 
Protože  vy,  pane  místostarosto,  jako  architekt  určitě  moc  dobře  víte,  že  Pražské  stavební 
předpisy  ten  počet  parkovacích  míst  nedefinují  na  základě  počtu  bytových  jednotek,  ale 
definují to na základě metrů čtverečních hrubé podlažní plochy, a moc dobře víte, že čím jsou 
ty byty menší, tím méně parkovacích stání vychází na jednotlivý byt. A mnohdy se stane, že na 
ty malé byty, které jsou třeba 1 + 1, garsoniéry nebo nějaké takové, řekněme, startovací byty, 
tak ta parkovací stání nemají žádná v podzemních garážích. A přitom když víme, že spousta lidí 
v Praze  teď,  nebo  spousta  rodin  v Praze  vlastní  minimálně  dvě  auta,  skoro  každý  dospělý 
člověk  tady  podle  statistik  má  jedno  osobní  auto,  tak  ty  počty  parkovacích  stání,  které 
vycházejí  podle  Pražských  stavebních  předpisů  teď,  jsou  mnohdy  nedostatečné.  Ještě  ke 
všemu tam nejsou žádná návštěvnická parkovací státní, která jsou na to, aby tam mohla přijet 
nějaká návštěva. 
 
Takže  těch 80 parkovacích míst, o kterých tady iluzorně  jakoby čteme, je podle mě 
úplně nedosažitelné číslo. Ve skutečnosti se to bude blížit nule, a myslím si, že v tom baráku 

bude  parkovacích  míst  skutečně  nedostatek.  Myslím  si,  že  kdybyste  chtěl  a  kdyby  toto 
memorandum  mělo  deklarovat,  že  tam  bude  nějaký  počet  parkovacích  míst  nad  rámec 
Pražských stavebních předpisů, tak tam prostě bude jasně napsáno, že nad rámec stavební 
legislativy bude vybudováno, nevím, 100 – 200 parkovacích míst. To tam napsané není. Já to 
chápu tak, a vzpomenete si na to, až se ten dům postaví, já si to schválně budu pamatovat, 
zapamatuji  si  tuto  svoji  řeč,  co  teď  říkám.  Těch  80  parkovacích  stání  tam  prostě  pro  nás 
nebude. Nebude tam žádné parkovací stání navíc, protože prostě ty technické podmínky toho 
pozemku jsou poměrně komplikované, a ten investor to moc dobře ví. Takže to vyměnil za 
nějakou pofidérní dlouhodobou správu, která není jasně definovaná, není tady jasně napsáno, 
že ty byty připadnou do vlastnictví, nebo budou svěřeny do péče MČ Praha 10. Takto to tady 
není. Je to tady obejité, jak to tady říkal kolega Narovec. Psal to nějaký právník na Magistrátu 
a právník městské části si to pořádně nepřečetl, anebo se na to rezignovalo. 
 
Za mě je toto memorandum neodsouhlasitelné. Ano, deklaruje se tady, že Magistrát 
bude respektovat manuál veřejných prostor městské části atd. Ale proboha, to je přece nějaké 
džentlmenské chování, že když bude někdo něco investovat a bude investor, ještě kor když – 
spojuji  příspěvky  –  když  to  bude  nějaká  PDS,  která  bude  vlastněná  městem,  tak  že  tato 
developerská společnost bude proboha respektovat nějaké požadavky městské části, když má 
nějaký  manuál  veřejných  prostor  a  další  věci.  Tohle  jakoby  si  myslím,  že  je  jenom  takové 
vodění  za  nos,  že  bude  respektovat  cyklostezku  u  Botiče  a  pobytové  schody  atd.,  co  chce 
městská část. To bych očekával, že to v rámci džentlmenských dohod je asi běžné, když tam 
Magistrát bude  investovat nějaké  věci  do  stadionu  a dalších nemovitostí.  Za  mě  nám tady 
věšíte bulíky na nos, to jsem o tom přesvědčený. 
 
A teď bych se v závěru nerad dotkl kolegyně Řezníčkové, ale já jsem přesvědčený o 
tom, že na té komisi, na které jsem byl naposled a kde se řešilo kontejnerové stání, jasně od 
nějakého úředníka, a teď nevím, omlouvám se, nemůžu mu přijít na jméno, jasně zaznělo, že 
je ten záměr vybudovat kontejnerová stání jako důsledek toho, že přijdeme o parkovací místa 
na tom pozemku, o kterém se tady teď bavíme a který je součástí memoranda. Jsem o tom 
přesvědčen, že tam toto jasně zaznělo, taková formulace. A to je asi v tuto chvíli všechno. 
 
Vzpomenete si na to, až ten barák bude stát, že 80 parkovacích míst tam mít nebudeme 
ani náhodou. Budou jich tam jednotky, a myslím si, že nebude ani jedno ve skutečnosti. A pod 
tou  sportovní  halou,  co  tam  bude  stát  na  druhé  straně  Vršovické,  tam  si  myslím,  že  té  se 
nedočkáme nikdy. Ta nebude stát nikdy, toho se nedožijeme. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře, nejdřív pan předkladatel má přednost, pak bude 
technická. Prosím. 
 
 
Pan Valovič: Děkuji. Chtěl bych poděkovat za předpověď budoucnosti. Nevím, že pan 
Lojík má vedlejší činnost předpovídání budoucnosti. Já si netroufnu říct o někom, že to, co 
předkládá, že jsou bulíky na nos. Je to relevantní materiál, který vznikl i ve spolupráci vašeho 
stranického kolegy pana Hlaváčka, takže si udělejte pořádek ve svém klubu na Magistrátu, 

koho tam máte, koho tam nominujete. Jestli pan Hlaváček je nekompetentní, tak já mu to 
vyřídím, že mu to vzkazujete, pane Lojíku. Takže to je jenom tak na okraj. 
 
Pane Peku, nekřičte na mě, když mluvím, buďte tak hodný. Nekřičte na mě, přihlaste 
se laskavě. Jenom říkám, že tady nechci znevažovat toto fórum tím, že tady na sebe budeme 
pokřikovat  a  trumfovat  se  v nějakých  svých  předpovědích  a  predikcích.  Já  pracuji  pouze 
s fakty,  a  ta  fakta  mluví  jasně.  Je  to  výhodné  pro  městskou  část,  konečně  po  letech 
přešlapování  se  posouváme,  a  konečně  pod  vládou  této  koalice  se  to  nějakým  způsobem 
hnulo. Nevím, jestli je to i zásluhou pana Hlaváčka na Magistrátu, tedy asi ne, když se k němu 
nehlásíte, ale já mu tímto děkuji, že to opravdu otevřel a že to posunul. Je to můj kolega, je to 
architekt, rozumíme si, možná si s ním rozumím víc než vy s ním. Je to trapné, ale je to tak. 
 
K bytům, jedná se, prosím vás, o nájemní byty. Nejsou to žádné vlastnické byty. Tzn., 
že nevím, nakolik je jakoby nutné nebo nakolik se předpokládá, že k nájemnímu bytu bude 
městská část ještě přidělovat parkovací stání. To bych se zeptal kolegy Beneše, jestli k bytům 
se přidělují na Praze 10 parkovací stání. Já myslím, že ne. To myslím, že je vysoký nadstandard 
toho,  že  ten  nájemní  byt  bude  mít  i  své  parkovací  stání.  To  nepovažuji,  řekl  bych,  za 
předpoklad, ale řekl bych benefit, který tam je navíc. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji a vypořádáme sadu technických poznámek. Jako 
první paní zastupitelka Řezníčková. 
 
 
Paní  Řezníčková:  Děkuji.  Dvě  technické.  Jedna  je,  že  možná  pan  Daníček  by  si  bral 
osobně vaše rčení, že mu nemůžete přijít na jméno. To je to první. 
 
A druhá věc je, že jenom doplním a upřesním, anebo budu znovu opakovat, že se jedná 
o více lokalit, kde by měla být tato kontejnerová stání. A jenom pro vás, pane inženýre, jedná 
se o úbytek míst v rámci rekonstrukce, tuším, v Minské, nikoli v tomto projektu. Takže jenom 
takto pro doplnění. Díky. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Druhý pan Viktor Lojík. Prosím, pane zastupiteli.   
 
 
Pan Lojík: Jenom opravím pana místostarostu. Pan Hlaváček není náš stranický kolega. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: A jako třetí se odhlásil, takže už tam nikdo není. Řádná 
diskuze pan zastupitel Michal Narovec. Prosím. 
 
 
Pan Narovec: Chtěl jsem znovu zopakovat, že nás zajímá celkový počet parkovacích 
míst na Praze 10, a je nám úplně jedno, jestli jsou naše, nebo jestli jsou soukromá. Prostě tam 

jde o ten počet míst, na kterých si naši občané mohou zaparkovat. Samozřejmě někdo si zaplatí 
modrou zónu, někdo má svoji vlastní garáž, nebo pronajatou garáž, nebo nějaké parkovací 
místo. 
 
Pane Valoviči, znovu jste opakoval ten termín, že to bude převedeno do dlouhodobé 
správy. Je to takový problém, nazvat to v tom memorandu tak, jak je to uvedené v zákoně o 
hl. m. Praze? Je to takový problém? Můžete tady opravdu garantovat na své jméno, že až to 
bude  dokončeno,  že  ten  nájem  za  ty  byty  prostě  půjde  na  účet  Prahy  10?  Můžete  to 
garantovat? Jste o tom bytostně přesvědčen? 
 
Mimochodem jak bude vyřešeno, nebo přemýšlel někdo, jak bude vyřešeno, když ty 
byty bude stavět Pražská developerská? Ona ty byty pak bezplatně převede na hlavní město, 
a  hlavní  město  je  pak  převede  na  nás?  Ona  se  bude  muset  chovat  taky  s péčí  řádného 
hospodáře. Tzn., ty byty od ní někdo bude odkupovat? Nebo nejsme, nevím, jak to bude, nebo 
je  bude  pronajímat  ta  PDS?  A  jestli  je  bude  pronajímat,  tak  nám  je  jen  tak  zbůhdarma 
nepřevede jakoby zadarmo. Možná nám je bude chtít pak prodat. 
 
A pan Hlaváček, ať už je členem TOP 09, nebo není členem, jako že není, tak ale on má 
momentálně na starost hájit zájmy hlavního města. Tzn., podle mě on to dohodl dobře. Ale 
otázkou je, že vy byste měl hájit zájmy, nebo my bychom měli hájit zájmy Prahy 10, a my jsme 
přesvědčeni o tom, že tento dodatek k memorandu pro nás není výhodný, pokud nemáme 
garantované ty věci, o kterých se tady bavíme. Tzn., aby někdo vstal a řekl, bude to svěřeno 
do péče Prahy 10, tudíž nájmy půjdou prostě na náš účet. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pan zastupitel Tomáš Pek, prosím. 
 
 
Pan  Pek:  Děkuji  svému  předřečníkovi,  který  to  řekl  moc  hezky,  a  vrátím  se  k tomu 
převádění nebo odkupu projektu. Městská část Praha 10 v rámci toho, co bychom zde měli 
schvalovat, je připravena k odkoupení práv, tzn., předpokládá se, že Praha 10 – Majetková za 
peníze, a to za cenu ve výši v čase a místě obvyklou, tady není napsáno v čase, ale to je jedno, 
prostě  za  obvyklou  tržní  cenu  akciová  společnost  městské  části  prodá  městské  části  tento 
projekt a ta práva, to stavební povolení. Ale městská část nemůže dál něco prodávat hlavnímu 
městu.  Tzn.,  tato  částka  zůstane  v tomto  případě  jako  výdaj  městské  části.  Ona  to  pak 
hlavnímu městu může pouze zadarmo postoupit, takže to jsou další náklady, které jsou zde 
skryté. Já nevidím jediný důvod, proč to memorandum nemůže obsahovat podmínku, a klidně 
to memorandum mohlo být třístranné, tzn., aby jeho účastníkem byla i Praha 10 – Majetková, 
a aby tam byla jasně řešena podmínka, že to hlavní město si ta práva odkoupí, protože městská 
část na tom nemá žádný zájem něco kupovat, pak to dále postupovat hlavnímu městu. Je to 
takové podivné, je to za naše peníze, děláme něco pro hl. m. Praha a ještě jim uhýbáme ve 
všech  možných  věcech,  jako  jsou  třeba  počty  parkovacích  stání.  Nevidím  důvod,  proč  by 
obchodní společnost Praha 10 – Majetková neprodala ta práva napřímo hlavnímu městu, a 
hlavní město ať si s tím poradí, jak chce. Jestli je převede na Pražskou Developerskou, nebo 

jak  to  hodlá  řešit,  to  už  je  jeho  věc.  Ale  není  důvod,  aby  městská  část  práva,  která  nijak 
nepotřebuje, s kterými nemůže nijak naložit, aby kupovala. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dále je v diskuzi pan zastupitel Ivan Mikoláš. Prosím. 
 
 
Pan  Mikoláš:  Děkuji.  No  mě  překvapuje,  jak  se  teď  pan  Pek  stará  o  Prahu  10  – 
Majetkovou, jejíž byl gesční radní v minulém období, a z té Majetkové vytékalo ročně kolem 
10 mil. Kč naprosto zbytečně. Každý rok. Byl tam dva roky. Tak tam vyteklo zbytečně více, než 
bude stát odkup těchto práv. 
 
Ale teď se vrátím k odkupu práv. Je to samozřejmě jeden z možných modelů. Jeden 
z možných modelů určitě byl, udělat nějaká třístranná jednání, která by trvala dlouho, věc by 
komplikovala pravděpodobně, protože přece jenom je to složitější, než zvolit jednání Praha 10 
versus  Majetková,  která  se  dohodne  na  nějakém  odkupu,  a potom  Praha  10  versus  hlavní 
město, potažmo jeho developer. Takže nemyslím si, každý z těch modelů má svoje výhody a 
nevýhody, nemá smysl, myslím si, to tady nějak zbytečně nafukovat jako nějaký potenciální 
problém. To je asi za mě všechno. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Také děkuji, a pokud se nikdo do diskuze nehlásí, diskuzi 
zavírám a dávám prostor pro závěrečné slovo panu předkladateli. Prosím. 
 
 
Pan Valovič: Děkuji za slovo. Děkuji za bohatou a místy i věcnou  diskuzi. Co říct na 
závěr? Za mě ten projekt je vyjednán dobře, je vyjednán opravdu tak, jak bylo možné v danou 
chvíli v daném čase dohodnout. Musím říct, že pražský developer nejednal pouze o tom, že 
bude investovat svoje prostředky na Bohemce, ale těch lokalit bylo ve hře víc, a v podstatě 
rozhodoval se, kam napře svůj zájem a kde se opravdu ta investice umístí. Jsem rád, že to 
padlo  na  Bohemku  díky  tomu,  že  jsme  dokázali  si  ty  věci  včas  a  dobře  vykomunikovat  a 
připravit, a v podstatě dali jsme tomu zelenou. Jsem za to rád, to je jedna věc. 
 
Na druhou stranu mě mrzí, že kolegové z TOP 09 to vidí jinak, že ten rozvoj MČ Praha 
10 a lokality Bohemians se snaží torpédovat, řeknu to takhle, jak to je, a brzdit. Ten materiál 
procházel  opravdu  dlouhou,  dlouhou  dobou  příprav,  byl  v komisi  územního  rozvoje 
projednáván, pan zastupitel Pek je součástí té komise. Byl projednáván na hlavním městě, byl 
projednáván v orgánech hlavního města, kde kolegové z TOP 09 mají své zástupce. 
 
Chci říct, že tento materiál považuji za prospěšný pro Prahu 10 v tom, jak je komplexní. 
Tady se ta debata zvrhla pouze na nějaké parkovací stání. Říkám nějaké parkovací stání. Je to 
důležité  samozřejmě  v dnešní  době.  310  parkovacích  stání  nadefinovaných  v roce  2016 
v době, kdy tady nikdo neměl odvahu na to, zvednout téma parkovacích zón, už jsme to dávno 
mohli mít za sebou a mohli jsme se toho zbavit. Tady tu odvahu nikdo neměl, až my jsme to 
téma dokázali zvednout, a jak je vidět, opravdu lidi dneska oceňují, že konečně zaparkují před 

svým domem. Tak stejně tady nikdo neměl odvahu to posunout v rámci té Bohemky a nějak 
ten projekt posunout a vydupat opravdu ten projekt, tak aby to přineslo nějaké benefity. To 
že tady dneska dostáváme do správy 30, potažmo, no 30 nájemních bytů, jen tak se dá říct, 
v podstatě je benefit, o kterém se vaší garnituře, která byla před vámi, ani nezdálo. Považuji 
to za úspěch a budu rád, pokud to většina zastupitelstva podpoří, už jenom proto, jak jsem se 
bavil o tom, že ta Bohemka a Slávie tady mají své místo, sport na desítce určitě, a mrzí mě, že 
to někdo vidí jinak. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Diskuze byla uzavřena. Vidím tady přihlášky do technické 
poznámky, takže pánové, pouze k procedurálnímu postupu při hlasování. Pokud máte k tomu 
něco, zůstaňte přihlášeni. Pokud ne, tak se odhlaste. Pan zastupitel Tomáš Pek, prosím. 
 
 
Pan Pek: Městská část měla uzavřeno memorandum. Není to nic, že by se tady nic 
nedělo. (K hlasování!) Reaguji na lži v příspěvku pana Valoviče. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Již nejsou připuštěny faktické. Diskuze byla uzavřena. Pan 
předkladatel  má  právo  shrnout  v závěrečném  slově  jeho  názor.  Dávám  slovo  předsedovi 
návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním. 
 
 
Pan Satke: Děkuji, paní starostko. Žádné jiné návrhy nepadly. Budeme tedy hlasovat o 
usnesení, tak jak je na straně 2 podkladového materiálu v tomto bodě číslo 10. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 26, proti 5, zdrželi se 4 včetně započítání hlasování distančně připojeného pana 
zastupitele Milana Maršálka, který hlasoval pro. 
 
Otevírám bod 
 
11. 
Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021 
 
Předkládá pan místostarosta Sekal, který je dnes řádně omluven z jednání, a proto ho 
zastoupí paní radní Sedmihradská. Prosím, máte slovo. 
 

 
Paní Sedmihradská: Dobrý den, ráda bych předložila informace o řešených havarijních 
stavech v průběhu 3. čtvrtletí letošního roku. Ta situace je více méně obdobná jako v jiných 
čtvrtletích. Řešili jsme opakovaně zatékání, to je asi největší problém, s kterým se setkáváme, 
havári  kanalizace, opadanou omítku v důsledku zatékání a v dolní části tabulky na straně 4 
vidíte  tři  případy  zahoření.  To  je  standardní  informace,  kterou  předkládáme  dnes,  tedy  ji 
předkládám v zastoupení pana místostarosty Sekala. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Děkuji  a  otevírám  tímto  diskuzi.  Pokud  se  do  diskuze 
nikdo nehlásí, zavírám. Tak ještě pan zastupitel Kopecký. Tak prosím, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Kopecký: Dobré odpoledne. Já bych jenom k těm fotografiím, které tentokrát jsou 
obzvláště výživné, zejména příloha 1, bod 1 ta pochozí terasa mě trošičku znepokojuje. Jestli 
tedy skutečně to není životu nebezpečné, když vidím detaily té zdi a té terasy, a ostatně i ten 
interiér. Jde o to, že vy tady stále tvrdíte, že to prostředí je pro zaměstnance bezpečné na té 
radnici, ale z těchto obrázků, co se tady ukazují, tomu tak není. Druhá věc je, zdali nedochází 
ještě k nějakým dalším škodám na interiérovém majetku, případně k jakým, v jaké výši. Jestli 
to třeba i tady společnost SV Majetková Austis nepožadovaly k náhradě apod. Děkuji. 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Dobrá.  My  v tuto  chvíli  zabezpečujeme  bezpečnost  a  požární 
ochranu, tak jak je po nás vyžadováno. Máme všechny revize a všechny kontroly. Co se týká 
dotazu na škody na interiérovém majetku, toto je informace, kterou vám rádi poskytneme 
písemně. 
 
 
Starostka  Renata  Chmelová:  Ještě  něco?  Pane  zastupiteli,  doporučuji,  je  tady 
zastupující vedoucí na odboru OHS, zcela jistě vám odpoví detailně. Mohu vás ubezpečit, že 
rozhodně je plně zajištěna nejen bezpečnost našich zaměstnanců, ale zároveň taky občanů. 
Skutečně si myslím, že dělat tyto závěry na základě analýzy některých fotografií nepovažuji za 
vhodné. Bohužel jsem se musela takto vyjádřit, protože takováto vyjádření mohou nějakým 
způsobem narušit nějakou důvěru o tom, jak ta podoba je provozována, a to si myslím, že si 
nikdo z nás, kdo tady sedí, rozhodně nepřeje. 
 
Diskuze je dále otevřena. Pan zastupitel Kopecký má faktickou poznámku, prosím. 
 
 
Pan Kopecký: Jenom jsem se chtěl ohradit proti nařčení, že dělám nějaké závěry. Já je 
nedělám, já se na to dotazuji, protože ty fotografie jsou opravdu takového charakteru, že ten 
dotaz vyžadují. 
 

 
Starostka  Renata  Chmelová:  Pokud  již  nikdo  nemá  nic  do  diskuze,  tak  já  diskuzi 
uzavírám a prosím pana předsedu návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním. 
 
 
Pan  Satke:  Budeme  tedy  hlasovat  o  usnesení,  tak  jak  je  na  straně  2  podkladového 
materiálu s číslem bodu 11. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování. 
 
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 
 
Pro 26, proti 0, zdrželi se 3. Návrh byl přijat. Včetně hlasování distančně připojeného 
pana zastupitele Milana Maršálka, který hlasoval pro. 
 
 
Dále bychom pokračovali, koukám na hodinky, tzn., my asi nemáme v tuto chvíli šanci 
předřadit bod Dotazy zastupitelů, takže bych se ještě věnovala bodu 
 
12. 
Podání ZMČ 
 
Máte  k dispozici  ve  svých  materiálech  doručená  dvě  podání.  Prvním  podáním  je 
otevřený dopis paní doktorky Heleny Huber-Doudové, kurátorky sbírky architektury Národní 
galerie  Praha  a  dalších  ve  věci  zachování  administrativní  budovy  bývalého  podniku 
zahraničního obchodu ve Vršovicích. Tento podnět byl předán k vyřízení panu místostarostovi 
Valovičovi. To je první podání. 
 
Druhé  podání  máme  žádost  o  zrušení  výběrového  řízení  na  prodej  nebytových 
jednotek, jehož odesílatelem je občanské sdružení Active Nature, která byla předána pracovní 
cestou k vyřízení panu místostarostovi Petru Benešovi. 
 
Otevírám diskuzi, jestli má někdo něco k těmto podáním. Nikdo se nehlásí, takže já 
diskuzi uzavírám a vyhlašuji přestávku do 17.00. Upozorňuji kolegy, aby v půl páté šli vylosovat 
pořadí jednotlivých vystupujících občanů a zastupitelů. Děkuji. 
 
(Jednání přerušeno od 16.18 do 17.02 hodin.) 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste zaujali 
svá místa v jednacím sále. Otevírám tímto bod, který se jmenuje 
 
Vystoupení občanů 

 
V tuto chvíli máme přihlášeného jednoho občana, kterým je Tomáš Kuběna, a máme 
ho přihlášeného dvakrát. Prosím tímto pana Kuběnu, aby přišel k nám dopředu, mohl mluvit 
do pléna. Máte k dispozici, vzhledem k tomu, že jste jediný, rovnou obě vystoupení. Mluvíme 
s rouškou, ale pokud to nezvládnete, můžete si ji sundat. 
 
 
Pan Tomáš Kuběna: Budu raději, stojíme dva metry od sebe. Přeji dobrý den. Jestli se 
bojíte, půjdu dál, nebo klidně někam za plentu. Představil bych se. Jmenuji se Tomáš Kuběna, 
pracoval jsem nebo bydlím 40 let na Praze 10, z toho 18 let jsem pracoval na Úřadě MČ Praha 
10, za prvé 6 let v pozici finančního kontrolora, takže co se týká vedení financí, si myslím, že je 
celkem dost jasné, a dalších 12 let jako bezpečnostní technik, takže z druhé strany zase znám 
celkem dost dobře tu budovu jako takovou, celý ten objekt. 
 
Proč jsem sem vlastně vůbec přišel, je to, že 20. září se projednával první a druhý bod 
rekonstrukce objektu a vůbec technický stav objektu, kde úřad sídlí. To bylo vlastně podnětem 
k tomu,  abych  vůbec  přišel  a  nějakým  stylem  přispěl  do  diskuze,  která  k tomu  vůbec  jako 
taková je. Abych paní starostku nějakým stylem neurazil a aby mi neříkala, jak tady zaznívalo, 
že  někdo  lže,  tak  jsem  si  připravil  výtahy  jak  ze  Senátu,  tak  z jejích  webových  stránek,  tak 
rozhovory,  které poskytl  médiím, zejména  Blesku,  a  chtěl  bych  se  odkázat  k tomu,  že  jako 
senátorka složila slib senátora, kterak bude zastupovat všechny občany České republiky a bude 
se takto chovat. 
 
Jak uvádí na svých webových stránkách, tak v roce 2016, kdy byla zvolena do Senátu 
ČR, tak ji volilo 8 255 občanů, tak to sama uvádí, což je vzhledem k Praze 10, která má 110 tisíc 
občanů, tak je to nějakých 7 %, v rámci celé ČR je to zanedbatelné procento. 
 
Ale mě zajímá spíš věc, jak jsem nazval svůj příspěvek, giga bil board na Kubánském 
náměstí, kde se sebeprezentovala nějakým stylem pět let. Dneska už tam ten bil board není. 
A  mě  jako  občana  a  daňového  poplatníka  zajímá,  kolik  vlastně  toto  stálo.  Kdo  to  vlastně 
financoval.  Ten  objekt  patří  společenství  vlastníků,  není  to  objekt  městské  části,  a  jakým 
stylem  vlastně  vůbec  probíhalo,  kolik  nás  občany  ČR  stála  tato  samoprezentace.  Ten  giga 
bil board byl obrovský, obrovských rozměrů, a viděli jsme to tady pět let. To je jedna moje 
základní otázka první. 
 
V rámci vašich prezentací k technickému stavu objektu, které tady proběhly 20. září, 
jste nějakým stylem projednávali zprávu, která byla zpracována odborem hospodářské správy 
úřadu a zhodnocovala technický stav. Paní starostka se v Blesku v loňském roce vyjádřila, že 
objekt je v katastrofálním stavu a že vlastně nesplňuje jakékoli podmínky. Takže já se ptám, 
proč vlastně nějakým stylem nedochází k tomu, aby se ten objekt, tak jak původně jste se 
v roce 2018 před volbami připojili k hlasování a schválili jste plán na opuštění těch objektů 
z důvodu špatného technického stavu, proč vlastně od roku 2018 jsou tam ti zaměstnanci a 
úředníci dodnes. 
 
Další otázka je, kolik vlastně všechno toto stojí. Protože když  vy se prezentujete na 
svých  webovkách,  že  jste  v roce  2013  začala  dělat  kampaň  Stop  miliardové  radnici,  tak 
dodneška vlastně ta radnice není. Vy jste se prezentovala, že v roce 2023 se budou úředníci 

stěhovat  do  nového  objektu,  do  nově  rekonstruovaného  stávajícího  objektu.  Tak  to  bylo  i 
v médiích prezentováno z vaší strany. A toto je všechno pryč. 
 
To, že neustále říkáte, že ten objekt, že se tam dá být. Tady občané a vůbec úředníci, 
zaměstnanci 25 let neslyší nic jiného. Vy jste si od roku 2013 udělala politický kapitál na tomto. 
8 nebo 9  let jste  se  vlastně  věnovala  jenom  tomu, že  tu  radnici nepostavíme.  Když  vezmu 
v roce 2014 při posledních volbách, nebo před volbami se stáhl z programu bod Výstavba nové 
radnice. Ta radnice mohla stát, původní cena byla 775 mil., ale z prodeje objektu Vlasta se 
mohlo třeba vrátit 300 mil. Takhle ta radnice mohla stát, řekněme, 500 mil. jako takových. 
Dneska  na  minulém  zastupitelstvu  hovoříte  o  2  mld.  Takže  když  vezmeme,  že  všechno  je 
odsunuté, tak to bude stát 2,5 mld.? Když vezmu, že jste si postavila tento politický projekt, 
tak vlastně už jste způsobila městské části škodu ve výši 2 mld. Vypadá to možná hloupě, ale 
myslím  si,  že  svým  způsobem  je  to  pravda.  Každý  si  stojíte  za  svým  politickým  kapitálem. 
Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Máte k dispozici dalších šest minut, jestli máte zájem. 
 
 
Pan Tomáš Kuběna: Jistě. Další je technický stav objektu a vůbec rekonstrukce. Z které 
strany to začít? Ono toho je hrozně moc, protože těch 25 let, co se všichni snaží o to, že to to 
nějakým způsobem vyřeší, tak je pryč, bude to třicet. A ty náklady jenom porostou. Jak bych 
to jednoduše nazval, nebo rychle? Ten technicky stav se nikdy nezlepší. 
 
Za mé účasti na tom objektu, když jsem pracoval na pozici bezpečáka, tak vlastně se 
nějakým způsobem podepíralo přízemí. Je narušený technický stav objektu. Elektřina, o té se 
ani nemusíme bavit, protože ten objekt byl původně plánován na 26 majitelů, nájemců jako 
takových, takže všechno bylo propojené. Dneska je to objekt, který zajišťuje servis pro celý 
úřad. 
 
Co  mě  ještě  asi  zaujalo  ve  vztahu  vůbec  k občanům,  kteří  toto  poslouchají  nebo 
nějakým způsobem diskutují na sociálních webech ohledně této rekonstrukce, tak nechápu 
vůbec podstatu, způsob financování, kde se nějakým stylem prezentují, proč se to neupravilo. 
Tady jde základně o to, že Úřad MČ jako organizace nemá žádné své peníze. Veškeré peníze, 
které má na provoz, na všechno, získává schválením rozpočtu od vás. Vás 45, co jste zastupiteli 
v současnosti.  Takže  občané  vůbec  nechápou,  co  to  jsou  rozpočtová  pravidla,  co  to  jsou 
veřejné finance, a myslí si nebo mají pocit, že ten úřad si to může udělat sám. Ale on je natolik 
závislý, že neudělá ani prd. Toto je, myslím si, celkem dost důležité, aby si to ti lidi uvědomili, 
a prostě v ten moment na to budou koukat trošku jinak. 
 
Pokud  vy  tady  nějakým  stylem  nerozhodnete,  neschválíte,  tak  se  bude  jenom 
prodlužovat  ten  čas  a  ohrožujete  nejenom  zaměstnance  toho  objektu,  ale  návštěvníky  a 
všechny.  V návrhu,  který  jste  projednávali  dvacátého,  byly  navrženy  nějaké  možnosti,  jak 
pokračovat dál, že se tam postaví nějaké lešení a nějakým stylem zamezíte vypadávání oken. 
Když  vezmete  tento  návrh,  tak  vlastně  lešením  skryjete  a  zničíte  celý  kamerový  systém 
objektu.  Do  dnešní  doby  bylo  x  krádeží,  kde  se  snažili  pokusit  o  vloupání  do  objektu,  do 

správních  firem,  do  dalších.  Když  tam  dáme  lešení,  tak  zloději  polezou  o  patro  výš.  Jakým 
stylem zabezpečíte první patro? To budou jako úředníci hlídat dveře a zadem oknem je někdo 
vykrade? Na vrchu máte občanky, máte tam další věci, to jsou důležitá státní data, vykonáváte 
přenesenou působnost. Na toto už jako nevidíte? A to okno když bude z pátého patra plachtit, 
tak vám přeletí i tuto zábranu. Co budete dělat potom? Je to nedotažené a vůbec člověk nad 
tím, zůstává nad tím rozum stát, když to řeknu takhle. Děkuji vám za pozornost. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Také  vám  děkuji,  pane  Kuběno,  za  pozornost.  Nevím, 
odkud bych to mohla vzít. Mám pocit, že bych asi porušila jednací řád, kdybych se vyjadřovala 
ke  své  činnosti  v Senátu,  protože  mám  dojem,  že  mě  v rámci  zastupitelstva  MČ  skutečně 
nemůžete interpelovat. Tak já bych navrhla jednu věc. Vzhledem k tomu, že tady není paní 
tajemnice, která je odpovědná za bezpečnost úředník a za bezpečný provoz úřadu, tak bych ji 
v tuto chvíli požádala, aby si načetla vaše vystoupení a vyjádřila se k němu. Děkuji. 
 
Budeme dále pokračovat. Vzhledem k tomu, že již nikdo není do tohoto bodu přihlášen 
z řad občanů, otevírám bod 
 
Dotazy a informace členů ZMČ 
 
Jako první je na řadě paní zastupitelka Jarmila Bendová. Prosím. 
 
 
Paní Bendová: Děkuji, paní starostko, za slovo. Můj dotaz směřuje k panu Benešovi. Na 
ZHMP  v červnu  2021  byla  schválena  účelová  neinvestiční  dotace  55  mil.  Kč  na  opravu  80 
volných bytů na 2021 a 2022. Finanční prostředky poskytované z Fondu rozvoje dostupného 
bydlení, a podmínkou poskytnutí finančních prostředků je povinnost městské části dát 50 % 
podpořených bytů k dispozici hl. m. Praze a po dobu 10 let. 
 
Občané se na nás obracejí se stížnostmi na tzv. nepřizpůsobivé spolubydlící. Například 
si stěžují na noční hluk, na nepořádek ve společných prostorách apod. Vlastně o tom už byl 
přednes na minulém zastupitelstvu. Proto se chci zeptat, jak zajistíte, aby při přidělování bytů 
hl.  m.  Prahy  se  neopakovala  situace,  která  je  v současné  době  v ulici  Ruská,  a  kolik  bylo 
přidělených bytů za období tří let občanům, kteří nejsou z Prahy 10. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Pane místostarosto, prosím. 
 
 
Pan Beneš: Děkuji za tento dotaz. Nemám teď s sebou všechny potřebné dokumenty, 
ale  myslím  si,  že  vás  můžu  uklidnit,  že  u  té  padesátimilionové  dotace  nemáme  podmínku 
přidělování bytů. U všech ostatních ano. Tato jedna je trošku specifická nejenom svou výší, je 
to opravdu veliká dotace, kterou jsme dostali, ale i právě tím, že tam místo té podmínky máme 
pouze  podmínku  nezcizení  opravených  bytů.  Je  to  trošku  v souvislosti  s tím,  že  jsme 

odsvěřovali dům Baťa, a právě proto jsme od Magistrátu dostali na opravu našich bytů naše 
přidělování,  takže  tato  velká  dotace,  ještě  to  nechám  prověřit,  by  tam  neměla  mít  tuto 
podmínku toho, že budou byty obsazovány Magistrátem. 
 
Co se týká ostatních, ta čísla, jak jste se ptala, to vám necháme zjistit, pošleme vám je 
písemně, ať to máte přesně. Samozřejmě my se snažíme ty byty přidělovat hlavně tak, aby tam 
byla sociální péče, kde je potřeba. Pokud ji nemáme nebo nemáme kapacity, přecházíme na 
jiné kategorie, ať už to jsou v zájmu obce nebo senioři a další. Mohli by spíš odpovídat lidi 
z komise bytové politiky. Zrovna dotace, o které jste mluvila, tam můžeme být v klidu, tam by 
nám to neměl přidělovat Magistrát, ale my sami. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Dobře,  děkuji.  Dále  prosím  paní  zastupitelku  Radmilu 
Kleslovou. Máte slovo. 
 
 
Paní Kleslová: Děkuji, paní starostko. Chtěla bych se zeptat na nominace do pracovních 
skupin hodnotitelů dotačních programů. Vy, paní starostko, a paní radní Sedmihradská, která 
je z Koalice Vlasta, jste vždy hlásaly transparentní radnice, otevřená radnice, chcete se všemi 
všechno sdílet a spolupracovat. 
 
Jenom  jsem  vám  chtěla  říct,  že  jsem  byla  dne  26.  října  vyzvána  paní  radní  Lucií 
Sedmihradskou,  abych  nominovala  za  náš  klub.  Vážená  paní  doktorko,  prosím  o  nominaci 
zástupce vašeho klubu do pracovní skupiny hodnotitelů dotačních programů v oblasti kultura. 
Loni vás zastupovala paní Bendová. Ideálně do středy 27. 10. Jenom chci říct, že to přišlo 26.
 
Na to já jsem odpovídala: Vážená paní radní, zasíláme nominace za největší opoziční 
klub  ANO  při  ZMČ Praha  10.  Vzhledem  k tomu,  že  komise  mají 6  členů,  předpokládám,  že 
z důvodu  transparentnosti a poměrného  zastoupení bude mít klub ANO zástupce ve všech 
pracovních  skupinách.  Naše  nominace  se  odvíjí  od  členství  ve  výborech.  Pracovní  skupina 
hodnotitelů pro oblast kultury Kleslová, pracovní skupina pro oblast kultura, ochrana životního 
prostředí Štěpánek atd., nebudu je všechny číst. 
 
Na to mi přišlo od paní radní Sedmihradské: Dobrý den, děkuji za zaslanou nominaci. 
S pozdravem Lucie Sedmihradská. Do dnešního dne jsem jako předsedkyně klubu nedostala 
žádnou  zprávu,  zda  byli  naši  členové  schváleni,  členové,  kteří  byli  nominovaní  klubem.  Už 
několikrát jsem vás prosila a vyzývala, aby jakékoli nominace za klub ANO chodily na mě. Vy 
jste mě dokonce jednou, když jsem byla starostka, jste se velmi rozčílila, když jsem někoho od 
vás někam nominovala, řekla jste, že to musí všechno přes vás, že jste předsedkyně klubu. Já 
jsem to respektovala, a šlo všechno, když byly nějaké nominace, přes vás. 
 
Takže se ptám, proč neustále neakceptujete kluby v zastupitelstvu, tzn., pakliže jsou 
nějaké pracovní skupiny nebo něco podobného, proč nepožádáte o nominace kluby. Jedná se 
o všechny kluby. A z jakého důvodu jsem nedostala na tuto nominaci odpověď. A z jakého 
důvodu, protože tady v těch nominacích přišlo k prvním jménům, zase bych to musela hledat, 
tam vlastně jsou, tuším, třeba dva zástupci hnutí Vlasta, v podstatě je tam několik zástupců 

třeba z jednoho vašeho klubu, a není tam žádný zástupce za opoziční kluby. Opoziční kluby 
tam zástupce nemají, maximálně jednoho. 
 
Proto bych chtěla na toto odpověď, jestli vám to přijde transparentní, nebo jestli vám 
to přijde v pořádku, když se často takové věci kritizovala, a sami je teď děláte. Takže jestli mi 
na to můžete odpovědět, to je jedna otázka. 
 
A druhá otázka je, já si úplně nepamatuji, co všechno tady pan Kuběna položil za otázky, 
ale  jestliže  budete  na  tu  otázku  odpovídat,  tak  bych  chtěla,  abyste  odpověděla  i  mně. 
Pokládám ty samé dotazy. Děkuji. Prosím písemně. 
 
 
Paní  Sedmihradská:  Dobrá.  Předpokládám,  že  na  ty  první  otázky  chcete,  abych 
odpověděla  ústně.  Ano,  připravujeme  ke  schválení  radou  složení  pracovních  skupin 
hodnotitelů  pro  dotační  programy.  Je  to  postup,  který  opakujeme  každoročně.  Vzhledem 
k tomu, že ho opakujeme každoročně, chtěla jsem využít toho, že máme skupiny nominované 
z loňského roku, a pouze jsem žádala o potvrzení, zda ti, kdo byli ve skupinách loni, s tím takto 
souhlasí. U všech to fungovalo dobře. Vy jste, paní doktorko, projevila přání, abyste o tom 
mohla rozhodovat, proto jsem vám ten mail přeposlala. Byla jsem si vědoma toho, že času je 
málo, proto jsem tam dala ideálně, ale byla jsem samozřejmě připravena, že odpovíte později, 
což je naprosto logické. 
 
Důvod  byl,  že  jsem  se  rozhodla  pro  nominaci  použít  nominanty  z loňského  roku. 
Evidentně  to  nikde  problém  nebyl.  Informaci  o  tom,  kdo  byl  nominován,  dostanete 
v okamžiku, kdy to schválí rada, a jde to na radu až zítra. Takže v okamžiku, kdy rada schválí 
členy pracovních skupin, tak o tom všichni členové budou informováni, že byli nominováni. 
V tu chvíli šlo o předběžný souhlas, aby rada neschválila někoho, kdo s tím nepočítá. Považuji 
to za naprosto transparentní. To je asi ode mě všechno, jestli jsem si to poznamenala. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Jestli si to dobře pamatuji, chcete mé písemné odpovědi 
panu Kuběnovi. Tak pokud vyhodnotím, že – já musím říct, že jsem se v jeho projevu ne zcela 
úplně orientovala, takže si nejdřív načtu ty otázky, a pokud tam budou nějaké otázky, které 
z mé  kompetence  budu  odpovídat,  tak  vám  je  ráda  dám.  Ale  už  jsem  ve  svém  vlastním 
komentáři říkala, že většinu z toho cítím na odpovězení paní tajemnice, tyto odpovědi vám 
budou předány, není problém. 
 
 
Paní  Kleslová:  Chtěla  bych  i  na  toto  písemnou,  protože  vyjádření  paní  radní 
Sedmihradské nepovažuji za dostatečné k mému dotazu, proč nemáme nominanty v ostatních 
pracovních skupinách. 
 

 
Starostka Renata Chmelová: Ano,  slyším  váš  požadavek,  že  vám  nestačila  ústní 
odpověď paní radní Sedmihradské a že ji žádáte písemně. Samozřejmě na to máte právo a 
dostanete ji. 
 
Jako  třetí  byla  paní  zastupitelka  Ivana  Cabrnochová,  ale  ta  se  omluvila  z dnešního 
jednání, takže dále je na řadě pan zastupitel Ondřej Počarovský. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan  Počarovský:  Dobrý  podvečer.  Moje  dotazy  směřují  na  pana  radního  Kočího. 
Kdybychom neměli na ústech ty respirátory, tak bych nabyl pocitu, že se kolem nás nic moc 
neděje, tak jak tady dneska sleduji to jednání. Ale ono se děje, a docela zásadního, a my tady 
máme radního pro sociální, zdravotní sféru, a já bych očekával, že takový radní třeba na stůl 
dá  informaci,  jak  si  vede  CSOP,  co  se  děje  třeba,  jaké  jsou  aktuální  počty  proočkovaných 
klientů,  případně  personálu.  To  se  opakovaně  neděje.  Myslím,  že  to  tady  říkám  už 
poněkolikáté. Říkám to na výboru zdravotně sociálním a prostě mně přijde zvláštní, že člověk, 
který má na starosti takto důležitý resort nebo gesci, prostě nepovažuje za normální, běžné 
nám  ty  informace  tady  dát,  ať  už  na  výboru,  nebo  přímo  tady  na  zastupitelstvu.  Řada 
zastupitelů na ten výbor nechodí z časových důvodů nebo z jiných. Chodí nás tam určitý počet, 
většinou  tak  7.  Já  prostě  toto  neumím  pochopit,  že  v takto  závažné  situaci,  která  trvá  už 
v podstatě rok a půl nebo ještě déle, pan radní nepochopil, že by byl úplně normální a běžné, 
aby na každé zastupitelstvo přišel a udělal tady report. To bych od něj čekal. Ale ono se tak 
neděje. Já nechápu proč. 
 
Takže  se  vás  chci  zeptat,  jaké  je  aktuální  proočkovanost  klientů  CSOP  a  zároveň 
personálu. Proč to nevíme, to si asi odpoví pan radní sám. Jaká opatření a režim je v současné 
době  uplatňován  v rámci  služeb  CSOP,  a  myslím  tím,  jak  služby  sociální  prevence,  tak 
především služby rezidenční. A samozřejmě všechno to míním v kontextu epidemie covid-19 
a právě probíhající nebo nevím, jestli vrcholící, ale té současné vlny. Mrzí mě to, že takováto 
bazální věc prostě není samozřejmostí, není automaticky nám tady sdělována. Takže asi tolik. 
Děkuji. 
 
 
Pan  Kočí: Děkuji za otázku.  Samozřejmě  jsem  ji předpokládal. Mrzí  mě, že  se  ptáte 
pouze na CSOP, mám tady i informaci z LDN. Zprávu  tady rád přečtu, protože  samozřejmě 
souhlasím s tím, že to je informace, která bude zajímat nejen vás, ale i ostatní kolegy. 
 
Zpráva o covid-19 v CSOP v Praze 10 k 15. 11. Dovolím si to přečíst, abych byl přesný, 
jak  to  pracovnice  paní  Belejová  zapsala.  K dnešnímu  dni  je  v CSOP  v Praze  10 244 
zaměstnanců, z toho je očkovaných 190 zaměstnanců, což je 77,87 %, a 45, což je 18,74 je 
očkovaných třetí dávkou. V pobytových službách je 174 klientů a pracuje tu 126 zaměstnanců. 
Z toho  je  naočkovaných 168,  což  je  96,5  %  klientů  a  111,  což  je  88,1  zaměstnanců. A třetí 
dávkou 137, což j 78,74 zaměstnanců a 39 klientů. K dnešnímu dni je covid-19 nakažen jeden 
klient a 8 zaměstnanců. 

 
V domově  Zvonková  jsou  z důvodu  výskytu  nákazy  covid-19  u  klienta  zakázány 
nejméně do 19. listopadu tohoto roku návštěvy. Testování  se z nařízení hygienické stanice 
podrobili všichni zaměstnanci (včetně očkovaných), a ti vyšli s negativním výsledkem. 
 
V pobytových službách CSOP v Praze 10 se každých 7 dní testují neočkovaní klienti i 
zaměstnanci.  Ve  všech  střediscích  se  používají  respirátory  a  další  předepsané  ochranné 
prostředky, desinfikují se ruce a pravidelně se také desinfikují veškeré povrchy. Opatření platí 
i v oblasti návštěv, kdy se návštěva musí prokázat bezinfekčností, ukončeným očkováním nebo 
proděláním nemoci v posledních 180 dnech, nebo PCR testy nově ve lhůtě nejdéle 70 hodin 
před  návštěvou.  Případně  antigenními  testy  nově  ve  lhůtě  nejdéle  24  hodin  před 
absolvováním návštěvy. 
 
Díky dodržování předepsaných postupů a opatření všemi zaměstnanci CSOP v Praze 10 
i přes jednotlivé případy nákazy prozatím hygienická stanice nestanovila žádná opatření, která 
by omezovala provoz některého ze středisek. 
 
Nicméně  dnes  nahlásili  nákazu  tři  pracovníci  dětské  skupiny  Broučci,  kde  jednáme 
s hygienickou  stanicí  o  opatřeních,  která  budeme  neprodleně  realizovat.  Samozřejmě  tuto 
zprávu vám rád předám písemně i s přiloženou tabulkou v případě zájmu. 
 
A ještě pokud máte zájem o situaci v LDN, tak k 8. 11., píše pan ředitel Ptáček, jsme 
provedli PCR testy u všech zaměstnanců a pacientů. Zaměstnanci: Pozitivní testy mělo celkem 
5 zaměstnanců, zdravotní sestra a sanitářka ze stanice 3, sanitář a sanitářka ze stanice 1 a již 
dříve, tedy 29. října byla pozitivní recepční. Kromě recepční, která jediná měla těžší průběh, 
ale zůstala v domácí péči, byli všichni ostatní očkovaní, tj. 80 %, což byli čtyři zaměstnanci. 
 
U  pacientů  celkem  jsme  zjistili  23  PCR  pozitivních  pacientů  (připočítávám  i 
diagnostikované již dříve). Z toho plně očkovaných je 13, což je 56,5 % neočkovaných nebo 
pouze jednou dávkou 10, což je 43,5 %. Z toho bez příznaků je 5 pacientů (z toho 4 očkovaní), 
80 % lehký průběh, který zvládáme vlastními silami. Dalších 14 pacientů, což je 61 %, z toho 
očkovaných je 10 (71 %). Vzhledem ke zhoršení celkového stavu jsme museli přeložit do FN 
Královské  Vinohrady  celkem  4  pacienty.  Ani  jeden  z nich  nebyl očkovaný.  Opět  pan  ředitel 
překládá tabulku. 
 
Jak  jsem  psal  již  ve  své  minulé  zprávě,  zřídili  jsme  na  stanici  4  provizorní  „covid“ 
jednotku, tam jsme všechny PCR pozitivní pacienty přemístili. Momentálně je úplně plná. Po 
ukončení  karantény  plánujeme  desinfekci  všech  prostor  LDN  plynem,  stejně  jako  v první 
polovině  roku  2021.  Rovněž  máme  ve  FN  připravené  vakcíny  pro  očkování  zaměstnanců  i 
pacientů třetí  dávkou, eventuálně doplnění  očkování  pro  skupinu  neočkovaných.  Očkování 
proběhne také po ukončení karantény. S pozdravem pan doktor Ptáček Václav. 
 
Doufám, že jsem poskytl vyčerpávající odpovědi, jak jsem zmínil před chvílí, ochotně 
poskytnu i písemně vážnějším zájemcům. Děkuji za zájem. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, pane radní. Omlouvám se, přetáhli jsme trošku 
limit na odpověď, když tak to o ty dvě minuty prodloužím, pokud bude z vaší strany zájem, ale 

pokládala jsem za důležité, když to měl pan radní připravené, aby zde zazněl ucelený pohled 
na otázku, která tady byla. 
 
Další je na řadě pan zastupitel Zdeněk Vávra. Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Vávra: Vážený paní starostko, milí zastupitelé, 20. září 2021 na steno příslušná paní 
místostarostka  slíbila  předložit  do  dvou  měsíců  zhodnocení  spokojenosti  se  zakázkami  na 
čistotu.  Jedná  se  měsíčně  asi  o  2,5  mil.  Kč. Připustila,  že  městská  část byla  nespokojena  a 
patrně došlo i k sankcím, např. u odpadkových  košů. Můžete, prosím, sankce specifikovat? 
Předpokládal jsem, že to zazní zde na zastupitelstvu, ale budiž, řeší to výbor, který má čistotu 
ve své náplni. 
 
Začal jsem tedy pátrat. Výbor měl 21. září výjezdní podobu v Počernické ulici, podle 
pozvánky 18. října byl na programu návrh rozpočtu a informace o naplňování smluv na údržbu 
zeleně a úklid chodníků, takže patrně tam bylo informováno, ovšem občan se toto nedozví. 
Podle webových stránek proběhly letos výbory hlavně v únoru a březnu, další stopa se ztrácí. 
Takže občan tady je v roli detektiva Martina Tomsy, může se jen dohadovat nebo se někde 
ptát stranou, bokem. Zápisy dohledat nelze. 
 
Jak  k situaci  dochází?  Je  to  problém,  který  je  celostátní,  celoevropský,  k přeplnění 
kontejnerů dochází vždycky s blížícím se svozovým dnem. Městská část nemá zcela volné pole 
působnosti, místo pro nádoby koordinuje městská část ve spolupráci s Magistrátem, a vlastně 
vždycky  se  zohledňuje  i hledisko dopravy,  proto  třeba  na  Praze  2  dokonce  bylo  stanoviště 
rušeno. 
 
Tady vítám kampaň městské části, to je určitě pozitivní věc, že finanční prostředky šly 
na environmentální výchovu, ale ono to povědomí o nakládání s odpady, s plasty sice vzrostlo, 
ale  na  druhé  straně  je  jiná  realita,  kdy  výroba  plastů  v Evropě  stále  roste,  online  obchod, 
pandemie, roušky, rukavice, boxy na jídlo, nepořádek nevzniká sám. 
 
Městská část se snaží, to vítáme, ale než dojde k celoevropskému řešení, ke zvýšení 
oběhovosti a inteligentnímu využívání plastů, tak je potřeba flexibilně reagovat na frekvenci 
svozu. Když se podívám do programového prohlášení této koalice v roce 18 – 22, tak zde stojí: 
nastavíme standardy kvality úklidu ulic a veřejných prostranství. Tak se chci zeptat, kde bych 
se ty standardy dočetl, tedy kdy byly vydány, kde se nacházejí, popř. pokud nebyly, tak kdy 
budou stanoveny ty konkrétní standardy kvality. 
 
Dál se tam dočteme: budeme rychle reagovat na nepořádek kolem popelnic, tak to je 
určitě také v pořádku, ale tady kolegyně Cabrnochová navrhovala paní místostarostce, dělat 
si procházky. To ani není nutné, ono nejde jenom o notorická místa za poštou Na padesátém, 
Vršovické  náměstí,  Minská,  Francouzská,  Kubánské  náměstí.  Stačí  se  projít  ulicí  V dolně, 
kterou šel dneska, když jsem šel na zastupitelstvo. Proč o ní mluvím, paní místostarostka ví. 
Tam  u  obou  nádob  na  tříděný  odpad,  plasty,  se  nacházely  na  zemi  pytle.  Takže  je  nutno 
apelovat jak tedy na Městskou polici , ty kontejnery slouží pouze obyvatelům bytů, neslouží 
nedisciplinovaným živnostníkům. A ony jsou tady sankce, které jsou až do 300 tisíc Kč podle 
zákona o odpadech. Informovat možná více i o postizích, intenzivně spolupracovat s Městskou 

policií.  Samozřejmě  je  to  záležitost  každého  jednotlivce, nebo  každého občana,  aby  pokud 
někdo  odkládá  židli  nebo  pytle  k nádobám  na  tříděný  odpad,  tak  obratem  kontaktovat 
příslušná místa.   
 
Můj dotaz tedy byl standardy kvality, aby to nebyla jenom fráze, aby to mělo konkrétní 
obsah, aby to nebyla jenom ozdoba programového prohlášení. Jak se s těmi standardy kvality 
pracuje a jakým způsobem se stanovily nebo se budou stanovovat. Děkuji. 
 
 
Paní  Komrsková:  Děkuji  za  dotaz  a  děkuji  za  připomenutí  mého  slibu.  Každopádně 
pracuje  se  se  správními  společnostmi,  protože  proběhla  v nedaleké  minulosti  jednání  se 
všemi, a máme k tomu poskytnuty zápisy. Myslím si, že za týden na výboru životního prostředí 
bychom  toto  mohli  předložit.  Tu  zprávu  vám  samozřejmě  můžeme  nějakým  způsobem 
shrnout. 
 
Sankční  řízení  vás  překvapím,  ale  probíhají  a  je  to  asi  poprvé,  co  se  tady  uplatňují 
sankční řízení. Na minulých starých smlouvách neproběhlo ani jednou. Dnes máme od roku 
2019, resp. od roku 2020 máme nové dodavatele jak úklidu, tak údržby zeleně. 22. 11. myslím 
si, že můžu s panem vedoucím, když na mne kývne, připravit zprávu ve spolupráci i s panem 
předsedou  výboru  životního  prostředí  ohledně  toho,  co  požadujete.  To  vůbec  není  žádný 
problém, a ty schůzky probíhají. Proto si nemyslím, že v tomto směru nic neděláme. 
 
Co se týče ulice V dolině, jak jsou tam umístěné pytle, nebo ne, tady to pan kolega říkal 
proto, že ví, že tam bydlím, on bydlí nedaleko. To opravdu nemůžu sloužit. Každopádně myslím 
si, že možná dneska nebo včera byl svozový den, tak pokud tam jeden svoz vypadne, tak to 
vypadá, jak to vypadá, a to není jenom problematika ulice, kde bydlím, ale myslím, že celé 
Prahy, nejenom Prahy 10. 
 
Každopádně ty sankce jsem tady okomentovala. Co se týče tříděného odpadu, tak sám 
víte,  že  to  je  věcí  hlavního  města,  to  my  neřešíme.  Každopádně  od  nás  chodí  pravidelně 
požadavky na navýšení četnosti vývozu a případně když máme nějaký pozemek, kde bychom 
mohli umístit další stání tříděného odpadu, tak samozřejmě o to hlavní město žádáme, a už 
jsme, myslím, dávali i zprávu nedávno, kdy nám vychází hlavní město vstříc. 
 
Co se týče těch standardů, tak tam samozřejmě je to dáno novými smlouvami, tak je 
to dáno počtem vývozů, množstvím úklidů a jejich specifikací, a samozřejmě našimi požadavky 
ad  hoc,  jak  jste  říkal,  že  tam  někde  se  zakládá  černá  skládka,  tak na to myslím,  že  umíme 
okamžitě reagovat. Občané nám v rámci aplikace dávají informace, a řeknu, moje zkušenost 
je do pár hodin, za to děkuji odboru, do pár hodin většinou všechno stihne vyřešit. To, že se 
zakládají černé skládky, tak je problematika samozřejmě jednotlivých lidí a s tím asi nikdo nic 
úplně neudělá, protože každý si musí sáhnout do svědomí, a ta problematika tady bude za nás, 
za vás, za kohokoli. Snažíme se, nicméně tu zprávu předložíme. 
 
Co  se  týče  webu  výboru  životního  prostředí,  jestli  chce  okomentovat pan  předseda 
nějakým způsobem. Já teď na to neumím reagovat, co je na webu, nebo není. To se opravdu 
omlouvám, že nejsem schopna reagovat. 

 
 
Starostka Renata Chmelová: 40 sekund. 
 
 
Pan Maršálek: Dobrý den, 40 sekund, já to stihnu. Pan Vávra má skutečně pravdu, že 
nám  tam  chybí  několik  zápisů,  které  jsou  schválené.  Bohužel  to  visí  někde  mezi  panem 
Pecánkem a webařem, všechno před prázdninami. Poprázdninové zápisy z výboru by měly být 
ověřeny tento týden. Dostali jsme se u některých zastupitelů do problémů, že byli v karanténě, 
nemohli to jít podepsat atd. 
 
A co se týče informace o naplňování smluv na údržbu zeleně a úklidu chodníků, byla 
projednána  na  posledním  jednání  tom  říjnovém,  a  pan  vedoucí  tam  avizoval,  že  finanční 
srovnání bude předneseno začátkem roku, byla vyžádána zpráva o výši pokut, které byly dány 
novým  firmám,  tam  kde  jsme  byli  nespokojeni.  Byl  tam  nějaký  výčet  spokojenosti.  Teď  to 
nechci  rozebírat,  bylo  to  tady  řečeno  ze  strany  paní  místostarostky,  že  se  tomu  tématu 
budeme dále intenzivně věnovat, a ty informace rozhodně nejsou žádný problém. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji,  a  dále  je  do  diskuze  přihlášen  pan  zastupitel 
Tomáš Pek. Prosím, máte slovo. 
 
 
Pan Pek: Děkuji za slovo. Chtěl bych se zeptat, na to, jak se řeší situace čtyř SVJ, která 
žádala  městskou  část  o  to,  aby  souhlasila  se  stavebními  úpravami  např.  podkroví,  které 
z povahy věci vyžadovaly souhlas městské  části jakožto jednoho z členů SVJ, a samozřejmě 
znamenaly i změnu majetkových poměrů v těch jednotlivých nemovitostech. Jde o to, že SVJ 
se zcela konkrétně na něco ptala, tzn., zcela konkrétně něco požadovala, tzn. souhlas, popř. 
nesouhlas městské části s touto úpravou, s naplněním záměru, který mají. 
 
Co jsem se od těch SVJ dozvěděl, je to, že práva městské části vykonává za městskou 
část zástupce Praha 10 – Majetková, samozřejmě na svá práva má zřejmě nějakou smlouvu, je 
omezen, resp. nemůže hned tak něco odsouhlasit, protože k tomu potřebuje schválení orgánů 
města.  Ale  já  jsem  se  dozvěděl, že  se  stává, že dostali  právě od  toho  zástupce  nepravdivě 
informace, popř. tem ten zástupce nechodí. 
 
Takže pana Beneše a paní Komrskové bych jako dva místostarosty požádal, aby mi řekli, 
jakým  způsobem  funguje  komunikace  mezi  zástupci  Majetkové  a  MČ  právě  ve  věci 
jednotlivých schůzí na SVJ. Jak jsou následně tyto materiály předkládány bez dalšího radě, a 
chtěl bych se zeptat vzhledem k tomu, že ty dispozice s majetkem se řeší až na zastupitelstvu, 
jak  je  možné, že  tyto  věci  do  zastupitelstva  vůbec  nedoputovaly.  Jak je možné,  že  se  rada 
nerozhoduje o tom, na co se jí lidé ptají nebo co žádají, ale udělá nějaký úkrok stranou, tzn., 
místo aby jednoznačně řekla ne, my si to nepřejeme, nebo ano, my s tím souhlasíme, tak místo 
toho  vymýšlí  často  ve  lhůtách  delších  než  jeden  rok  to,  že  místo  toho,  aby  dala  jasnou 
odpověď, tak řekne, ano, my ty naše zbytkové podíly prodáme a pak si s tím budete moci jako 
SVJ případně dělat, co chcete, resp. budete se bavit s novým vlastníkem. 

 
Já si myslím, že to není správně. Je to špatně. Pokud to SVJ, pokud ti lidé, často je to 
vlastně  plná  většina  SVJ  kromě  městské  části,  pokud  něco  žádají,  tak  si  myslím,  že  každá 
rozumná městská část má na ten jejich dotaz jednoznačnou odpověď. Nikoli aby to byl úkrok 
stranou. Tzn., nikoli abyste vymýšleli nějaké další řešení, které samozřejmě můžete vymýšlet 
paralelně, ale aby primárně dostali oni odpověď na to, co požadovali. 
 
A pak když jsem se díval do těch materiálů, tak vy říkáte, že se to nedostalo na program, 
nebo já nevím, jestli jste to stáhl, tím pádem bych vás, pane místostarosto Beneši, požádal, 
abyste  mi  řekl,  jakým  způsobem  došlo  k tomu,  že  to  nebylo  řádně  projednáno  a  že  k té 
konkrétní věci, tzn., k tomu dotazu, k té žádosti jednotlivých SVJ nebylo přijato usnesení, nebo 
proč nebylo předloženo usnesení, které by řešilo konkrétní záležitost. 
 
Je  to  podobné,  opět  se  budu  opakovat,  jako  na  Ruské.  Věci,  které  vy  si  myslíte,  že 
můžou být jinak, nebo že jsou nějak lepší, proveditelné, tak to je přece vaše právo si to myslet, 
je dokonce vaše právo si to v radě prosazovat, ale stejně tak my jako zastupitelé máme právo 
rozhodovat,  a  vy  byste  to  sem  měl  přinést.  Měl  byste  sem  do  zastupitelstva  přinést  ten 
původní požadavek, ne nějaký váš úkrok stranou. Děkuji. 
 
 
Pan Beneš: Vzhledem k tomu, že to byly dotazy více méně na mě, budu reagovat já. Vy 
jste začal tím, že nám ta práva vykonává zástupce za Praha 10 – Majetková. Řeknu to trošku 
lidově, to jste si naběhl, protože to už dávno není pravda. Takhle to bylo za vás. Ten systém 
fungoval špatně právě, a nejenom že stál městskou část veliké obrovské finanční prostředky 
na úkor městské části a vyplácely se Praha 10 – Majetková, tak tam nefungovala komunikace. 
My jsme tento systém zrušili, už si to vykonává odbor sám. Už tam skutečně tento prostředník 
není. 
 
SVJ  už  dlouhou  dobu  žila  v těchto  špatných  informacích.  Sešly  se  tam  žádosti  a  do 
hloubky se jim věnovala komise majetková, kde koaliční shoda byla ve finále na tom, že je 
nejlepší z těch SVJ co nejrychleji vyvázat. My to takt plníme, právě zítra jde třeba Moskevská, 
která mezi těmi SVJ je, na radu poslední byt, který byl obsazený, přesun, paní akceptovala nový 
byt. (Na mluvení si to sundám, jde to opravdu špatně.) 
 
My to řešíme tímto způsobem, tzn., práva už si vykonává MČ Praha 10 sama, výrazně 
jsme tím ušetřili. Tady se snažíme všem těm SVJ vyjít vstříc tak, že se z nich vyvážeme. Ona 
těch  důvodů  tam  byla  spousta.  Např.  v Minské  nám  nechtěl  dát  souhlas  ani  odbor 
majetkoprávní,  protože  ty  podmínky,  které  si  SVJ  kladlo,  byly  natolik  pro  městskou  část 
nevýhodné,  že  jsme  je  nechtěli  akceptovat.  V jiných  máme  problém  např.  s prohlášením 
vlastníka, které se opravuje, jinde pro nás bylo skutečně výhodnější se z SVJ vyvázat. 
 
My to všechno realizujeme, naopak si myslím, že těm lidem, kteří už to řeší dlouhou 
dobu, a nic se s nimi nedělo, už před námi, ještě když jsme tam nebyli, tak teď už posun je, už 
v Ruské, kde jsme se z podílového spoluvlastnictví vyvázali a budeme to prodávat čisté, tak SVJ 
Moskevská zrovna už budeme mít úplně stejný přístup a všechny ty další pokračují, pokračuje 
to docela rychle. Chci poděkovat zaměstnancům OMP, jak se tomu věnují a snaží se pro ty lidi 
najít nejlepší možné řešení. 

 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji,  a  dále  je  přihlášena  paní  zastupitelka  Romana 
Šímová. Prosím, máte slovo. Paní zastupitelka Romana Šímová, prosím, pusťte jí mikrofon. 
 
 
Paní Šímová: Děkuji za slovo. Chtěla bych v souvislosti s tím, co říkal pan místostarosta 
Beneš, povídali jsme si tady někdy v červnu o koncepci bytů a nebytů, tak bych se chtěla zeptat 
jenom stručně, jestli už jsou koncepce na světě, jestli už jsou publikovatelné, jestli bychom je 
mohli dostat. Zajímá mě, kolik tam zůstane bytů, kolik  nebytů, jestli víme, jak s nimi budeme 
nakládat, a všechny ty ostatní věci, které jsou spojené se strategií, s koncepcí atd. 
 
Druhá moje otázka je, jestli městská část neuvažuje v důsledku covidových opatření a 
funkčnosti úřadu i v šetření atd. o personálním auditu na úřadu. Já se s dovolením zeptám, to 
mě zajímá, objevila jsem, teď čerstvě visí volná pracovní místa, a tam jsem se dozvěděla, že 
městská  část  i  v tomto  režimu,  kde  by  se  mělo  šetřit,  měli  bychom  si  rozmýšlet,  kam  ty 
prostředky vydáme, tak hledá ceremoniáře. Chtěla jsem se zeptat, na co městská část právě 
v období covidu potřebuje ceremoniáře. To mě velice zaujalo. A teď se omlouvám, že střílím 
do  oddělení  paní  starostky,  ale  podle  mých  informací,  když  jsme  nastupovali,  tak  kancelář 
starostky měla kolem 23 – 25 zaměstnanců, teď jich je 49. Tiskové oddělení má 6, strategie 4. 
Tak  jenom  bych  se  chtěla  zeptat  na  ten  nárůst,  jestli  by  nebylo  vhodné  spíše  jít  cestou 
opačnou. Myslím to celoplošně, nejenom kancelář paní starostky. 
 
Ještě poslední otázka na doplnění toho, co se ptala doktorka Kleslová, protože jako 
opoziční zastupitelé bychom chtěli být členy těch pracovních skupin, proč je tam jenom jeden 
zástupce, protože jsme docela veliký klub. Asi si paní starostka nebo vedení myslí, že opoziční 
zastupitelé jsou méně náchylní na covid, protože uvolnění zastupitelé dostali respirátory na 
každý den, a my když přijdeme na komisi nebo na výbor, tak nedostaneme nic. To je taková 
drobná poznámka pod čarou. Děkuji. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: S dovolením  to  vezmu  odzadu,  přeskočím  pana 
místostarostu. Myslím si, že ej potřeba říct, že je potřeba nahlížet na počet systemizovaných 
míst na celém úřadě, a pokud dochází k navyšování pracovních míst např. v mé kanceláři, tak 
je  to  jenom  proto,  že  se  v rámci  úřadu  redistribuují  činnosti.  Ač  se  to  nezdá,  ale  my,  paní 
zastupitelko, dokonce  přijetím  nového  ceremoniáře  šetříme  jedno  pracovní  místo, protože 
ještě v předcovidové době to byly dvě pracovní pozice v odboru kultury, a v tuto chvíli to bude 
zastávat jeden člověk z důvodu, že jsou to věci typu jubilejní svatby, vítání občánků, dárky pro 
naše  jubilanty  seniory,  zasílání  přání  atd.  Je  to  skutečně  velká  agenda.  Pozvu  vás  do  své 
kanceláře, abyste se na to podívala. To je k pohledu šetření. 
 
Možná bych připomněla, že naše nové vedení tady ty tři roky co sedíme, jsme první, 
kdo zastavili růst běžných výdajů, a dokonce jsme je v následujících letech o 10 % snižovali. 
Nikdo  před  námi  takto  do  narůstání  běžných  výdajů  nesáhl.  Počet  zaměstnanců  nám  byl 
schválen zastupitelstvem, nikde k žádnému navyšování nedochází, pouze se rozdělují činnosti 

tak,  aby  byly  vykonávány  skutečně  efektivně,  a  ty  ceremonie  skutečně  nejvíc  patří  do 
kanceláře starosty. To je za mě. 
 
Pokud máte požadavek, že chcete na výboru obdržet respirátor, nevidím v tom žádný 
problém. 
 
Pane místostarosto, chcete reagovat na první část? Prosím. 
 
 
Pan  Beneš:  Děkuji  za  slovo.  Jenom  krátce,  koncepce  bytů,  nebytů,  v tuto  chvíli 
připravujeme koncepci bytové politiky. Já bych měl mít v tento čas už první nějaké teze této 
pracovní verze k dispozici v e-mailu. Chystáme se teď na jejich připomínkování, a potom bude 
mít cestu samozřejmě do všech komisí a výborů, které k tomu jsou relevantní. Jistě se to k vám 
brzy dostane a finální místo bude buď na radě, nebo na zastupitelstvu. Myslím si, že se máte 
brzy na co těšit. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji, a dále je na řadě pan zastupitel Martin Kostka. 
Prosím, máte slovo, pane zastupiteli. 
 
 
Pan Kostka: Děkuji za slovo. Nejdříve bych se chtěl zeptat na starou školu V Olšinách. 
Minulé  vedení  městské  části  připravilo  návrh  na  rekonstrukci  tento  školy.  Ten  byl  vámi 
odmítnut pro jeho vysokou cenu. A proto se ptám, a prosím o písemné odpovědi. 
 
S jakou cenou se počítalo na rekonstrukci podle původního návrhu? Kolik bude stát 
vámi plánovaná rekonstrukce a kolik stálo přepracování plánů na rekonstrukci za poslední tři 
roky? 
 
Další otázka se týká parkování. Na Praze 10 chybějí stovky parkovacích míst, proto mě 
překvapilo, když jsem se díval na parkoviště vedle a naproti stadionu Bohemians, kolik je tam 
volných parkovacích míst, a podle zanedbaného stavu asi dlouhodobě. Proto se chci zeptat, 
jak velká je obsazenost těchto parkovišť. Čekal bych, že bude minimálně 100  % při cenách 
parkování, které jsou nižší než ceny na PR parkovištích. 
 
Dalším  tématem  je  bezpečnost  na  Praze  10.  Obyvatelé  Prahy  10  jsou  stále  více 
obtěžováni osobami, popíjejícími alkohol na veřejnosti, a to i na místech, kde chodí děti do 
školy. Před třemi lety jste nás seznamovali s programem Poznej svého strážníka, kdy každý by 
měl znát strážníka, působícího v jeho okolí. V této době bych program nazval Najdi si svého 
strážníka, protože Městskou polici   potkáte na ulici jen minimálně. Ptám se, kde obyvatelé 
Prahy  10  najdou  kontakt  na  strážníka  působícího  v okolí  jejich  bydliště  a  v jakém  stavu  je 
program Poznej svého strážníka. 
 
A poslední otázka se týká vyhlášené architektonicko-urbanistické soutěže Nový Eden. I 
na tuto otázku bych prosil o písemnou odpověď. S jak velkými náklady počítá vedení městské 
části na vyhlášení a vyhodnocení této soutěže? Děkuji. 

 
 
Starostka Renata Chmelová: Tak  děkuji.  Vzhledem  k tomu,  že  byly  požadavky  na 
písemnou  odpověď,  nicméně  se dívám  na  kolegy,  jestli  chce  někdo  aspoň  nějaký  krátký 
komentář tady. Nechce? Pan radní pro bezpečnost Kočí, prosím. 
 
 
Pan Kočí: Stručně zareaguji. Ano, my jsme představovali program svého strážníka, aby 
měl možnost poznat každý občan, ale tato služba funguje ze strany Městské policie nadále. 
Můžete  si,  každý  občan  v celém  hlavním  městě  si  může  na  portálu  Městské  policie  Praha 
dohledat svoje odtažené vozidlo i svého správního okrskáře. Je to, myslím MMPraha.cz, na 
příslušnou aplikaci se dá intuitivně doklikat, a po zadání ulice a čísla popisného domu vyskočí 
jméno obou okrskářů, zpravidla jsou dva, a telefonní číslo na ně. Snažím se na to upozorňovat 
ve sloupku zastupitele, máme to i na portálu, prolink na tuto aplikaci na portálu radnice. Jestli 
vás napadne nějaký podnět, jak tuto informaci lépe šířit, budu za něj rád. Děkuji za zájem. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji.  Pokud  už  nikdo  nechce  reagovat,  určitě  bude 
písemně. 
 
Jdeme do druhého kola. Pan zastupitel Tomáš Pek, prosím. 
 
 
Pan Pek: Dobrý den, to budou dva krátké dotazy nebo dva krátké vstupy. Jeden je, 
dozvěděl jsem se, že by se snad s hlavním městem mělo jednat o odsvěření KD Barikádníků, 
takže bych chtěl informaci rady, zda tomu tak je, tzn., zda se toto odsvěření nějak připravuje, 
zda v této věci probíhají nějaká jednání. Pokud ano, kým byla iniciována a z jakých důvodů. Co 
tedy městská část, popř. hlavní město má s tímto prostorem za lubem. To je jeden dotaz. 
 
Druhý  dotaz,  lépe  řečeno  poznámka  je  k předchozímu  vystoupení  pana  Beneše  při 
mém prvním dotazu, kdy jsem se ptal na to, proč nejde napřímo od rady nebo zastupitelstva 
odpověď na to, co SVJ požadují. On říkal, že jsou to staré věci, které jdou za těmi před ním. 
Není to pravda. Ptal jsem se na čtyři konkrétní SVJ, jejichž zástupci si tady i stěžovali, a jsou to 
žádosti z let 2020 – 21. Chápu, že tento institut je dobrý v tom, že vy máte poslední slovo, a 
pokud nedojde na druhé a popřípadě třetí příspěvky, které nejsou, tak nemá zastupitel šanci 
reagovat, a proto toho můžete zneužívat v tom smyslu, že můžete říct něco, co pravda není. 
Jde  o  to,  že  opravdu  ty  žádosti  jsou  tady  z roku  2020,  a  pane  Beneši,  to  už  jste  tady  byl 
v podstatě dva roky. Děkuji. 
 
 
Pan Beneš: Jenom bleskově zareaguji. Např. u SVJ Moskevská jsem šel i na to SVJ, abych 
se tam postavil těm lidem a mohl jim to všechno vysvětlit. A zrovna SVJ Moskevská mi řeklo, 
že o tom jednají, o té nástavbě, už šest let. Šest let, a že právě před šesti lety jim zástupce 
města,  který  byl  ten  člověk  za  Majetkovou,  jak  jsem  vám  vysvětloval,  že  se  to  dřív  dělalo 
špatně, řekl, že na konci si dají jenom vyplněnou smlouvu, a my že ji jenom podepíšeme. To je 

samozřejmě  informace  špatná,  my  tam  musíme  naplnit  svoje  podmínky.  Zrovna  SVJ 
Moskevská mi říkali, že na tom pracovali šest let. Tolik jenom doplňující informace, proč jsem 
to takto říkal. 
 
 
Pan Kašpar: Já zareaguji na první část dotazu ohledně KD Barikádníků k odsvěření hl. 
m. Praze. Je to tak. My jsme obdrželi písemnou žádost od radní Třeštíkové, která vlastně ve 
svém dopise formulovala zájem Magistrátu o eventuální využití tohoto prostoru. Oni hledají 
možnosti pro rozšíření aktivit svých příspěvkových organizací, a KD Barikádníků se ukázal jako 
jedna z vhodných alternativ. Tzn., my to v tomto okamžiku, kromě toho, že o tom diskutujeme 
uvnitř  rady,  tak  toto  téma  budeme  probírat  na  výboru  pro  kulturu  a  sport  29.  listopadu. 
V okamžiku,  kdy  se  s tím  záměrem  ztotožníme  všichni,  a  ta  jednání  povedou  tím  směrem, 
určitě vás následně budeme o této věci informovat, resp. to půjde následně do zastupitelstva. 
V tomto okamžiku bych počkal na ta jednání a prezentaci záměru na kulturním výboru, kam 
bude přizván i zástupce dotčené příspěvkové organizace a bude tam prezentovat záměr hl. m. 
Prahy s možným využitím těchto prostor. 
 
Samozřejmě že celé to je motivováno tím, že hledáme v obecné rovině pro fungování 
a  provoz  kulturních  objektů  Prahy  10,  které  jsou  třeba  zanedbané  nebo  potřebují  nějaké 
investice, potřebují nějakou vzpruhu, tak pro ně hledáme solidní partnery, a já osobně jsem 
přesvědčen, že partnerství hl. m. Prahy v tomto směru by mohlo být výhrou. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Jako poslední pan zastupitel Ondřej Počarovský. 
Prosím. Ano, máme delší čas, pane předsedo, děkuji, že jste mě upozornil, ale my jsme přetáhli 
několikrát čas v odpovědích, takže jestli nikdo nemá námitek a nechce o tom procedurálně 
hlasovat, tak bych dala poslední vystoupení a zvládneme to tentokrát dneska vše. Prosím pana 
zastupitele Počarovského. 
 
 
Pan Počarovský: Pěkně děkuji, bude to rychlé. S dovolením bych se vrátil ke svému 
prvnímu příspěvku k panu radnímu Kočímu. Kvituji, že byl připraven a že čekal tento dotaz ode 
mě. V tuto chvíli bych ho chtěl požádat, aby dokud covid neskončí, aby pravidelně na naše 
zastupitelstva tyto pregnantní informace, které má z CSOP a z LDN, nosil. Bylo by to jednodušší 
a nemuseli bychom se tady takhle zdržovat a ptát se. 
 
Druhá  část  míří  samozřejmě,  jistě  vás  to  překvapí,  na  pana  místostarostu  Kašpara. 
Jedná se také o téma současné situace spojené s covidem. Opět jaká je alespoň orientačně 
proočkovanost personálu mateřských škol, základních škol, ať už se to týká pedagogického, 
ale i nepedagogického personálu. Jaká je aktuální situace v základkách a mateřských školách, 
případně  počty  nakažených,  jestli  se  to  dá  zjistit,  počet  karantén,  opatření,  jaká  jsou, 
eventuálně vize s testováním, což se mění ze dne na den, já to chápu. Nutno podotknout, že 
kolega  místostarosta  Kašpar  nám  toto  slíbil  na  KVV,  že  to  bude  nosit,  čili  on  jistě  bude 
připraven na rozdíl od pana Kočího. Děkuji. 

 
 
Pan Kašpar: Myslím si, že pan Kočí byl na odpověď připraven. To bych potvrdil. 
 
Nicméně vy jste to, pane kolego, předeslal, že samozřejmě aktuální sledování situace 
na školách je dost komplikované, protože někde, a to už třeba dříve chodily do karantény celé 
třídy, dneska už jsou to spíš jednotlivci, jednotliví žáci s ohledem na jejich eventuální kontakty. 
Někde se vrací, někdo má karanténu pětidenní, když jde na PCR test, někdo v té karanténě 
zůstává déle, takže samozřejmě toto sledování je obtížné. Nicméně faktem je, že těch případů 
spíše přibývá, to je asi zjevné. 
 
K proočkovanosti podle mých informací z minulého týdne, i na základě dotazu pana 
kolegy  Vávry  na  minulém  zastupitelstvu,  tak  je  asi  85  %  proočkovaných  pedagogů.  Jsem 
přesvědčen, že to číslo se týká všech zaměstnanců škol, mohu ještě zkusit prověřit rozdělení 
na pedagogické a nepedagogické pracovníky. 
 
Když odkazujete na školskou komisi, tak jsme hovořili o tom, jestli eventuálně poslat 
nějaký  apel  směrem  k ředitelům  nebo  učitelům  o  očkování.  Na  základě  zjištěné  míry 
proočkovanosti jsem to dále neinicioval. Navíc mně v tomto směru také pomohl pan primátor, 
který podobný dopis inicioval sám, v podstatě šel přes odbor přímo ředitelům podpůrný dopis 
pana  primátora,  aby  k očkování  přistupovali.  V tomto  směru  jsem  to  považoval  za  dobrou 
součinnost, a už jsme k tomu více nepodnikali. Nicméně se ztotožňuji s tím nápadem a jsem 
připraven  tady  na  dalších  zastupitelstvech  v nějakém  předkladu  nezávisle  informovat  o 
aktuálním stavu covidu na školách. 
 
 
Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Tímto jsme ukončili bod Dotazy a informace členů 
ZMČ. Pokud správně vidím, projeli jsme všechny body, které jsme dneska měli odsouhlasené. 
 
Prosím,  ještě  mi  dejte  minutu,  abych  vám  mohla  anoncovat  pozvánku  na  jednání 
finančního výboru, které se uskuteční příští pondělí 22. listopadu od 15.00 hodin ve Středisku 
územního rozvoje. Na programu bude projednání návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti 
na rok 2022. Jednání bude rovněž přenášeno online. 
 
Děkuji  všem  za účast na  dnešním zasedání ZMČ  Praha  10.  Prosím  všechny,  aby  své 
přihlašovací kartičky ponechali v hlasovacím zařízení. Přeji vám hezký večer a připomínám, že 
další zasedání zastupitelstva je plánováno na 20. prosince. Hezký večer všem. 
 
 
(Jednání ukončeno v 18.12 hodin.)