Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'KD Barikádníků, dům na Moskevské a KD Eden'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan 
 
Kancelář hlavního architekta 
Michal Voska 
 
 
e-mail: foi+request-9249-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis zn.:   P10-036312/2022 
Naše značka:       P10-072568/2022 
Vyřizuje linka:   Ing. arch. Kučerová/429 
V Praze dne:   17. 2. 2022 
 
 
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kancelář hlavního architekta obdržel dne 
24. 1. 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen , InfZ“), o poskytnutí informací v níže uvedeném znění: 
 
„Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Vážená paní, vážený pane, 
žádám informace k těmto bodům: 
 
KD Barikádníků - údajně se má převést pod správu Prahy. Kdo o tom rozhodl a proč tomu tak je? Má 

MČ P10 jiný, odpovídající prostor, pokud ano, jaký, či jaké a jaký výnos z převodu P10 získá? Případně 
žádám o poskytnutí informací daného charakteru z jednání, včetně stenozáznamů týkajících se bodu 
KD Barikádníků. 
 
Dále dům na Moskevské, kde se nacházela prodejna Baťa. Kdo je nyní vlastníkem, pokud to již není 

Praha 10, kdo uživatelem a jaký je výnos? Pokud došlo, či dochází k převodu na Prahu, s jakým cílem, 
záměrem, kdo o tom rozhodl a kolik to do kasy MČ P10 přinese? 
 
A naposledy KD Eden - byla vypsána soutěž, arch řešení, kde jsou v porotě mimo jiné pan zastupitel 

Maršálek a paní Komrsková. Kdo rozhodl o zvolené porotě, na jakém základě a jaký je záměr s daným 
prostorem,  včetně možností  financování?  Jsou  již  nyní  nějaké  finanční  rozvahy?  A  i kdyby  ne,  bude 
v záměru prostory financovat z rozpočtu P10, či prostory předat ke správě jiným subjektům? 
 
Děkuji 

S přátelským pozdravem,“
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme 
v následující formě: elektronicky na Vámi zvolený e-mail formou textu tohoto přípisu a jeho příloh. 
 
Původní lhůta pro vyřízení žádosti byla stanovena dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ do 8. 2. 2022. Vzhledem 
k tomu, že pro vyřízení žádosti bylo třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské části Praha 10, 
které  mají  závažný  zájem  na  rozhodnutí  o  žádosti,  zejména  s  odborem  majetkoprávním,  povinný 

subjekt podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ přípisem č.j.: P10-051006/2022 ze dne 4. 2. 2022 prodloužil 
lhůtu o 10 dní, tj. do 18. 2. 2022. 
KD Barikádníků - údajně se má převést pod správu Prahy. Kdo o tom rozhodl a proč tomu tak je? Má 
MČ P10 jiný, odpovídající prostor, pokud ano, jaký, či jaké a jaký výnos z převodu P10 získá? Případně 
žádám o poskytnutí informací daného charakteru z jednání, včetně stenozáznamů týkajících se bodu 
KD Barikádníků. 
Povinný  subjekt  konstatuje,  že  o odsvěření  předmětného  objektu  nebylo  ke  dni  podání Vaší žádosti 
nikým  rozhodnuto.  Jelikož  o  žádném  převodu  tohoto majetku nebylo rozhodnuto, nemohla být ani 
stanovena její hodnota, resp. to, co by za tento převod mohla městská část Praha 10 získat.  Dne 15. 2. 
2022 RMČ Praha 10 svým usnesením č. 85 žádost o odsvěření předmětných nemovitostí ve vztahu ke 
KD Barikádníků zamítla.
MČ disponuje prostorem, který je možné využít obdobně, a to objektem „BIO VZLET“. 
Povinný  subjekt  dále  konstatuje,  že  předmětná  otázka  byla  částečně  zmíněna  (pozn.  avšak 
bez rozhodnutí o dané věci) na 27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, které se konalo 
dne 20. 12. 2021 a na 26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, které se konalo dne 15. 11. 
2021.  Příslušné  stenografické  záznamy,  vč.  zvýrazněných  částí  zasílá  povinný  subjekt  v  příloze. 
Tyto  jsou současně k naleznutí na stránkách městské části Praha 10.
Dále dům na Moskevské, kde se nacházela prodejna Baťa. Kdo je nyní vlastníkem, pokud to již není 
Praha 10, kdo uživatelem a jaký je výnos? Pokud došlo, či dochází k převodu na Prahu, s jakým cílem, 
záměrem, kdo o tom rozhodl a kolik to do kasy MČ P10 přinese? 
MČ Praha 10 měla předmětnou nemovitou věc vždy pouze ve svěřené správě, vlastníkem vždy bylo 
hlavní město Praha. Momentálně je vlastníkem hlavní město Praha. K odnětí objektu došlo k 1. 11. 
2021. 
K otázce ,,Kdo je uživatelem a jaký je výnos“ bylo ze strany povinného subjektu vydáno rozhodnutí o 
odmítnutí  části  žádosti  podle  §  15  odst.  1  InfZ  ve  spojení  s  §  2  odst.  4  InfZ.  Povinný  subjekt  totiž 
nedisponuje  informací  o  tom,  kdo  je  aktuálním  uživatelem  (tj.  např.  případným  nájemcem,  pokud 
takový je) a ani jaký je případný výnos.  
Objekt byl odsvěřen za účelem rekonstrukce a realizace bytové politiky. 
Odsvěření bylo schváleno Zastupitelstvem HMP. 
MČ Praha 10 od MHMP obdržela po „odsvěření“ dotaci 55 mil. Kč. 
A naposledy KD Eden - byla vypsána soutěž, arch řešení, kde jsou v porotě mimo jiné pan zastupitel 
Maršálek  a  paní  Komrsková.  Kdo  rozhodl  o  zvolené  porotě,  na  jakém  základě  a  jaký  je  záměr  s 
daným prostorem, včetně možností financování? Jsou již nyní nějaké finanční rozvahy? A i kdyby ne, 
bude v záměru prostory financovat z rozpočtu P10, či prostory předat ke správě jiným subjektům? 
Porota  architektonicko-urbanistické  soutěže  „Nový  Eden“  (dále  také  pouze  „soutěž“)  se  skládá 
ze  závislé  a  nezávislé  části.  Závislá  část  se  skládá z  vybraných  členů  zastupitelstva  MČ  Praha  10. 
Nezávislá část se skládá z praktikujících architektů mezinárodního zastoupení, kteří byli doporučeni 
administrátorem  soutěže  společností  MOBA  studio  s.r.o.  Navržené  složení  závislé  části  poroty  bylo 
schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 161 ze dne 23. 3. 2021. Rada MČ Praha 10 o předmětné 
usnesení schválila s odkazem na § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších  předpisů,  podle  kterého  ,,Rada  městské  části  rozhoduje  v  záležitostech  patřících 
do samostatné působnosti městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské 

části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí; rada městské části může tyto pravomoci 
zcela nebo zčásti svěřit starostovi městské části nebo úřadu městské části“. 
MČ Praha 10 vnímá tristní stav KD Eden a jeho okolí a zároveň jeho důležitost ve struktuře městské 
části. KD Eden společně s jeho okolím přilehlého sídliště Vlasta včetně radnice lze považovat za lokální 
centrum nejen Vršovic, ale celé městské části. Kromě rekonstrukce radnice samotné proto MČ Praha 
10 zamýšlí také upravit a modernizovat související území, to vše v kontextu KD Eden. K tomuto účelu 
byla vybrána varianta vypsání architektonicko-urbanistické soutěže, která má za úkol nalézt novou 
podobu tohoto významného místa spolu se zachováním potřebné prostupnosti územím. Cílem soutěže 
je navrhnout městský dům na parcele patřící KD Eden a představit koncept veřejných prostor celého 
dotčeného území. Cílem soutěže je navrhnout stavbu tak, aby v sobě spojovala několik programů, 
a  to  především  nájemní  bydlení  ve  vyšších  patrech  s  kulturním  programem,  obchody  a  službami 
v nižších patrech, které tuto lokalitu oživí a umožní trávení času uvnitř objektu i v jeho okolí - ať už 
půjde o kavárny a restaurace či konání kulturních aktivit uvnitř a vně samotného domu. 
Průběžné  informace  k  architektonicko-urbanistické  soutěži „Nový  Eden“  lze v budoucnu  nalézt též 
na níže uvedených odkazech: : 
https://cceamoba.cz/souteze/edn 
https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/dum-prahy-10-novy-eden 
Ke dni vyhotovení tohoto přípisy nejsou k dispozici žádné finanční rozvahy. 
Otázka financování záměru není v této fázi vyjasněna. Forma financování bude definována za jednání 
mezi  MČ  Praha  10  a  Hlavním  městem  Prahou.  Současně  nebylo  nijak  rozhodnuto  ani  o  otázce 
případného  předání  prostoru  jiným  subjektům.  I  toto  je  otázka  směřující  do  budoucna,  přičemž 
k dnešnímu dni nemá povahu zaznamenané a existující informace. Z tohoto důvodu byla tato část 
žádosti odmítnuta (viz § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ – viz rozhodnutí výše).  
Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  InfZ  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem  umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10. 
S pozdravem 
Ing. arch.  Digitálně podepsal 
Ing. arch. Jiří 
Jiří 
Zákostelný 
ZákostelnýDatum: 2022.02.17 
14:03:00 +01'00'
Ing. arch. Jiří Zákostelný      
vedoucí odboru kanceláře hlavního architekta   
 „otisk razítka“ 
„elektronicky podepsáno“ 
Přílohy: stenografický záznam z 26. a 27. jednání ZMČ Praha 10 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093          
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420           
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:           
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx

Document Outline