Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'KD Barikádníků, dům na Moskevské a KD Eden'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan 
 
Kancelář hlavního architekta 
Michal Voska 
 
 
 
Email: foi+request-9249-
Váš dopis zn.:   P10-036312/2022 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Naše značka:   P10-051006/2022 
Vyřizuje linka:   Ing. arch. Kučerová/429 
 
V Praze dne:   4. 2. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyrozumění  o  prodloužení  lhůty  pro  vyřízení  žádosti  o  poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  7  
písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská  část  Praha  10,  Úřad  městské  části  Praha  10,  kancelář  hlavního  architekta  obdržela  dne 
24. 1. 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen , InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:   
 
„Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
Vážená paní, vážený pane, 
žádám informace k těmto bodům: 
 
KD Barikádníků - údajně se má převést pod správu Prahy. Kdo o tom rozhodl a proč tomu tak je? Má 

MČ P10 jiný, odpovídající prostor, pokud ano, jaký, či jaké a jaký výnos z převodu P10 získá? Případně 
žádám o poskytnutí informací daného charakteru z jednání, včetně stenozáznamů týkajících se bodu 
KD Barikádníků. 
 
Dále dům na Moskevské, kde se nacházela prodejna Baťa. Kdo je nyní vlastníkem, pokud to již není 

Praha 10, kdo uživatelem a jaký je výnos? Pokud došlo, či dochází k převodu na Prahu, s jakým cílem, 
záměrem, kdo o tom rozhodl a kolik to do kasy MČ P10 přinese? 
 
A naposledy KD Eden - byla vypsána soutěž, arch řešení, kde jsou v porotě mimo jiné pan zastupitel 

Maršálek a paní Komrsková. Kdo rozhodl o zvolené porotě, na jakém základě a jaký je záměr s daným 
prostorem,  včetně možností  financování?  Jsou  již  nyní  nějaké  finanční  rozvahy?  A  i kdyby  ne,  bude 
v záměru prostory financovat z rozpočtu P10, či prostory předat ke správě jiným subjektům? 
 
Děkuji 

S přátelským pozdravem,“
 
 
Konec lhůty pro vyřízení žádosti připadá podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ na 8. 2. 2022.  
 

Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti je třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské 
části Praha 10, které mají závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, zejména s odborem majetkoprávním, 
kterého se předmět jednotlivých dotazů týká, prodlužuje povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst. 7, 
písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 18. 2. 2022. 
 
 
 
 
 
Digitálně podepsal Ing. 
 
Ing. arch. Jiří arch. Jiří Zákostelný 
 
Zákostelný Datum: 2022.02.04 
11:40:03 +01'00'
Ing. arch. Jiří Zákostelný 
vedoucí kanceláře hlavního architekta   
 
 
„otisk razítka“ 
„elektronicky podepsáno“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx