Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudky 31 TO 399/2018, 4 T 110 / 2017'.


číslo jednací: 4 T 110/2017 – 28 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
 
T R E S T N Í   P Ř Í K A Z  
 
 
 
Samosoudce Okresního soudu v Ústí nad Labem vydal dne 26. září 2017 podle § 314e odst. 
1, 7 trestního řádu následující  t r e s t n í   p ř í k a z :  
 
Obviněný 

 
K
   K 
 
nar. 

, trvale bytem v 

   svobodný, bez 
zaměstnání, 
 
j e   v i n e n ,   ž e 
 
1)  dne  5.9.2017  v  10,17  hodin  v  Ústí  nad  Labem,  Krušnohorská  2,  v  prodejním  centru  Albert-
Hypermarket  provozovaném  obchodní  společností    AHOLD  Czech  Republic,  a.s.,  se  sídlem 
v Praze 5 – Jinonicích, Radlická 520/117, IČ: 44012373, odcizil ke škodě jmenované obchodní 
společnosti  10  čokolád  Milka  a  3  konzervy  tuňáka  Rio  Mare,  tedy  zboží  v celkové  hodnotě 
679,- Kč, a vynesl je uschované v pod oděvem bez zaplacení mimo pokladní prostor, 
 
2)  dne  8.9.2017  v  10,20  hodin  v  Ústí  nad  Labem,  Krušnohorská  2,  v  prodejním  centru  Albert-
Hypermarket  provozovaném  obchodní  společností  AHOLD  Czech  Republic,  a.s.,  se  sídlem 
v Praze 5 – Jinonicích, Radlická 520/117, IČ: 44012373, odcizil ke škodě jmenované obchodní 
společnosti  4  konzervy  tuňáka  Rio  Mare  v celkové  hodnotě  440,-  Kč,  a  vynesl  je  uschované 
v pod oděvem bez zaplacení mimo pokladní prostor, 
 
takže tímto svým jednáním uvedeným pod body 1) a 2) způsobil škodu na odcizených věcech 
v celkové výši 1.119,- Kč, 
 
a tohoto jednání se dopustil přes skutečnost, že byl trestním příkazem Okresního soudu Ústí nad 
Labem ze dne 30.6.2017, č.j. 2 T 68/2017-57, jenž nabyl právní moci dne 23.8.2017, odsouzen pro 
spáchání přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v 
trvání 4 měsíců podmíněně odloženému na zkušební dobu v trvání 16 měsíců,  
 
 

pokračování 
– 2 –   
sp. zn.:  4 T 110/2017 
t e d y 
 
přisvojil si cizí věc tím, že se jí zmocnil, 
a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen, 
 
č í m ž   s p á c h a l 
 
přečin krádeže podle § 205 odst. 2 trestního zákoníku, 
 
a   o d s u z u j e   s e 
 
podle § 205 odst. 2 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání   d e s e t i   (10) 
m ě s í c ů . 
 
Podle § 84 a § 85 odst. 1 trestního zákoníku se výkon tohoto trestu podmíněně odkládá na 
zkušební dobu v trvání   t ř i c e t i   (30)   m ě s í c ů   za současného vyslovení dohledu. 
 
P o u č e n í : 
  Proti  tomuto  trestnímu  příkazu  lze  do  o s m i   d n ů   od  jeho  doručení  podat 
u zdejšího  soudu  o d p o r .  Odpor  může  podat  státní  zástupce,  obviněný  a  osoby 
uvedené v § 247 odst. 2 trestního řádu. Právo podat odpor nenáleží poškozenému. 
Bude-li  podán  proti  trestnímu  příkazu  oprávněnou  osobou  ve  lhůtě  odpor,  trestní 
příkaz  se  tím  ruší  a  ve  věci  bude  nařízeno  hlavní  líčení;  při  projednání  věci 
v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou 
trestu, obsaženými v trestním příkazu. Jinak se trestní příkaz stane pravomocným 
a vykonatelným. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 26. září 2017 
 
Mgr. Michal Roubíček v.r. 
                    samosoudce 
Za správnost vyhotovení: 
Aneta Kováčová