Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'stanovisko čj. HSHMP 1313701/2013, ze dne 2.4.2013 a stanovisko čj. HSHMP 47108/2012, ze dne 18.12.2012'.     
 
Váš dopis č. j.: - 
Vážená paní 
Ze dne: - 
Miluše Směšná  
Naše č. j.: HSHMP 80413/2021 
 
Sp. zn: S-HSHMP 80413/2021 
Email: foi+request-9218-
Vyřizuje: Ing. Anna Füleová 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Tel.: 281 000 427 
 
Email: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
V Praze dne: 28. 12. 2021 
  
                                  
 
 
Žádost o poskytnutí informací 
 
 
Dobrý den, 
dne 20. 12. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) Vaši e-
mailovou žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů.   
 
Vámi  požadované  informace:  „zveřejnění  předmětných  stanovisek,  které  by  měly  být  součástí 
ohlášení dočasné stavby Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o, IČO 24723649,“ 
přikládám v příloze č. 
1 a příloze č. 2.  
 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. 
Digitálně 
 
podepsal Ing. 
Ing. Anna Füleová 
Anna 
Anna Füleová 
Datum: 
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých 
Füleová 2021.12.28 
 
11:18:34 +01'00'
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
1.  HSHMP čj. 47108/2012 
2.  HSHMP čj. 13701/2013