Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vyjádření památkářů ke kruhovému objezdu u pošty'.
Město Boskovice
Ing. Jaroslav Dohnálek – starosta
Masarykovo náměstí 4/2
680 01 Boskovice
Váš dopis čj.:
DMBO 151/2022/OKT 
Ze dne / doručeno dne:  5. 1. 2022 / 5. 1. 2022
Naše čj.:
NPU-371/1110/2022
Vyřizuje: 
Vícha
Spisový znak:  
823
Brno, 11. 1. 2022
Boskovice,  okres  Blansko,  kraj  Jihomoravský  –  odpověď  na  dopis  ve  věci  vyjádření  NPÚ, 
ÚOP  v Brně  čj.  NPU-371/94992/2021  z 29.  11.  2021  k úpravě  křižovatky  v ochranném 
pásmu kulturní památky ÚSKP ČR r. č. 28025/7-374.
Vážený pane starosto,
děkuji  za  váš  podnětný  dopis.  Je  pro  nás  důležitá  zpětná  vazba  naší  činnosti  i  ze  strany 
samosprávy, protože na jejím základě můžeme následně naši činnost zkvalitňovat. Dávám 
Vám za pravdu, že naše vyjádření vyznívá rozporuplně a je obtížně srozumitelné. Referent 
neformuloval  veřejný  zájem  na  ochraně  kulturně-historických  hodnot  území  ochranného 
pásma KP pregnantně a rozšířil obsah vyjádření nad rámec podání.
Vyjádření  odborné  organizace  státní  památkové  péče  je  obligatorním  podkladem  pro 
správní úkon orgánu státní památkové péče, který nás o ně požádal, a kterému je určeno. 
Správní orgán věc posoudil jako přípustnou a vydal závazné stanovisko v souladu s výrokem 
našeho vyjádření. Kdybychom však dostali možnost záměr konzultovat již v době přípravy, 
snažili  bychom  se  být  nápomocni  při  nalezení  řešení  vyvažující  hodnoty  území  a  potřeby 
obyvatel města.
Omlouvám se za invalidní vyjádření a věřím, že naše kritické hodnocení dopravní stavby, jež 
nemá faktický dopad na její realizaci, nebude v budoucnu překážkou naší doposud dobré 
spolupráce  při  péči  o  památkový  fond  Boskovic.  Referent  i  jeho  vedoucí  byli  náležitě 
instruováni.
S pozdravem
PhDr. Zdeněk Vácha
ředitel
Elektronický podpis - 11.01.2022
Certifikát autora podpisu:
  Jméno: PhDr. Zdeněk Vácha
  IČO: NTRCZ-75032333 
  Vydal: PostSignum Qualified CA 4
  Platnost do: 12.08.2022