Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Ekonomické zhodnocení autobusových linek'.

 
 
 
vaše značka 
 
 
 
 
naše značka 
 
1258/21/OMD/MF 
 
 
vyřizuje / linka
 
 
 
Fafejta / 551  
 
Vážený pan 
 
datum 
Richard Hunt 
 
14/12/2021 
 
Na Krutci 11  
 
160 00  Praha 6 - Vokovice 
 
e-mail: foi+request-9205-
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
 
 
 
 
 
Sdělení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace, 
se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00  Praha 1, IČO: 60437359 (dále 
jen  „ROPID“  nebo  „povinný  subjekt“),  obdržel  dne  1.  12.  2021 
prostřednictvím  elektronické  e-mailové  adresy  žádost  o  poskytnutí  informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).  
V žádosti  se  žadatel  domáhal  poskytnutí  informací  1)  podle  jakých  kritérií 
povinný subjekt rozhoduje, zda je provoz dané autobusové linky ekonomický, 
když  žadatel  předpokládá,  že  mezi  kritéria  patří  využití  cestujícími  a  různé 
náklady na provoz linky, 2) zda se počítají náklady na životní prostředí (např. 
pokud  je  použitý  autobus  s  naftovým  pohonem,  jsou  k  celkovým  nákladům 
přiřazeny zvýšené náklady na energi  ve srovnání s autobusem využívajícím 
čistou  energi ?),  3)  dokumentu  (pro  případ,  že  existuje),  který  tato  kritéria 
stanoví  (například  obecný  dokument,  který  je  součástí  celkové 
obchodní/provozní strategie). 
K žádosti o poskytnutí informací podle InfZ ze dne 1. 12. 2021 povinný subjekt 
sděluje,  že  základním  parametrem  ekonomických  kalkulací  v  hromadné 
dopravě jsou ekonomicky oprávněné náklady za provozované veřejné služby 
a čistý příjem, který odráží návratnost vloženého kapitálu.  
Veřejnou službu definují shodně předpisy EU i harmonizované právní předpisy 
ČR. Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v 
týdnu  především  do  škol  a školských  zařízení,  k  orgánům  veřejné  moci,  do 
zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči 
a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy 
zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.  
Veřejná  služba  je  to  proto,  že  by  se  nedala  zajistit  čistě  na  komerční  bázi 
(nebyla by dotována a na její financování by bylo pokryto jen vybraným jízdným 
od  cestujících),  proto  je  i  na  základě  stanovených  obecných  pravidel 
kompenzována. Tedy je potřeba zajistit i dopravu do částí města, obcí, regionu, 
kdy by se komerčně zajistit takové služby nedaly. Proto se objednávají i spoje, 
které  jsou  ekonomicky  ztrátové,  avšak  jsou  nesmírně  důležitým  prvkem, 
přispívajícím  k  udržitelnému  rozvoji  města/regionu.  Tedy  veřejné  služby  v 
Regionální organizátor 
přepravě  cestujících  jsou  často  ztrátové.  Nebývá  na  nich  z důvodů  sociální 
pražské integrované dopravy 
Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1
dostupnosti  nebo  jako  motivačního  prvku  pro  jejich  využití  a  odlehčení 
 
IČO 604 37 359 
infrastruktury  měst  účtováno  ani  ekonomické  jízdné.  Právě  proto  existuje 
Datová schránka ku79q7n 
institut  veřejné  služby  v  přepravě  cestujících,  který  je  zakotven  v  právních 
T +420 234 704 511 
předpisech EU a transponován do právních předpisů všech států EU.  
xxxxx@xxxxx.xx 
 
 
info +420 234 704 560 
www.pid.cz 
strana 1/2 

 
Postupy  kalkulace  nákladů  jsou  stanoveny  ve  vyhlášce  č.  296/2010  Sb., 
o postupech  pro  sestavení  finančního  modelu  a  určení  maximální  výše 
kompenzace  a  ty  jsou  obecně  závazné  pro  objednávku  veřejných  služeb. 
Pokud  se  jedná  o  Dopravní  podnik  hl.  m.  Prahy  a.s.,  ten  je  podle  zákona 
vnitřním  provozovatelem  a  zajišťuje  pro  město  i  další  služby  jako  je  např. 
ochranný systém metra, zálohy autobusů za kolejovou trakci a další činnosti.  
Veřejná služba je především záměr zákonodárců a následně objednatelů, jak 
zajistit dopravu i do poslední vesničky a pomoci tak rozvoji i regionů, které by 
bez fungující dopravy stále více stagnovaly nebo zaostávaly. Druhým neméně 
významným důvodem je snížení individuální dopravy ve městech. 
Dále povinný subjekt sděluje, že na městských autobusových linkách v hl. m. 
Praze  jsou  zatím  v  provozu  téměř  výhradně  naftové  autobusy,  projekty 
elektrifikace  se v gesci Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. teprve rozbíhají.  
Přestože účinnost elektromotorů je vyšší než u spalovacích motorů, konkrétní 
náklady na „čistý“ provoz budou pravděpodobně v přepočtu na ujetý kilometr 
až 2x vyšší. Je to s ohledem na více než 2x vyšší cenu elektrobusových vozidel 
oproti autobusům s klasickými dieselovými pohony, nutnost během životnosti 
vozidla  měnit  v  něm  obsaženou  baterii  a  nutnost  zohlednění  stavby  a 
provozování nové dobíjecí a trolejové infrastruktury.  
Tento  typ  provozu  se  tedy  neobejde  bez  zásadního  podílu  externích  dotací 
z evropských  fondů,  o  které  bude  hlavní  město  Praha  usilovat.  Ekologizace 
dopravy bude postupně řešena v souladu s legislativou a Klimatickým plánem.  
Je však potřeba zdůraznit, že tyto kroky budou významně ovlivňovat výdaje na 
veřejné služby v přepravě cestujících u všech objednatelů napříč Evropou.   
Specificky  dokument, který  by  stanovoval  žadatelem  uvedená  kritéria, mimo 
citovanou  vyhlášku,  neexistuje,  proto  je  povinný  subjekt  povinen  v této  části 
žádost o poskytnutí informace odmítnout. Rozhodnutí o částečném odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace pak povinný subjekt vydal dne 14. 12. 2021 pod 
č. j. 1259/21/OED/Sed.  
  
S pozdravem 
 
Ing. et  Ing.  Digitálně podepsal Ing. 
et  Ing. Petr Tomčík 
Petr Tomčík Datum: 2021.12.14 
15:36:16 +01'00'
Ing. et Ing. Petr Tomčík 
ředitel ROPID 
 
Regionální organizátor 
pražské integrované dopravy 
Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 
IČO 604 37 359 
Datová schránka ku79q7n 
T +420 234 704 511 
xxxxx@xxxxx.xx 
 
 
info +420 234 704 560 
www.pid.cz 
 
strana 2/2