Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz - testování mentálně postižených'.

 
 
Vážená paní 
 
Martina Hadravská 
 
Dlouhá 709 
 
35731 Horní Slavkov 
 
 
 
 
 
Váš dopis ze dne 18. listopadu 2021 
 
 
 
 
V Praze dne 1. prosince 2021   
Č. j.: MZDR 42615/2021-2/MIN/KAN 
*MZDRX01II3SO* 
 
MZDRX01II3SO  
VÝZVA k doplnění žádosti o poskytnutí informace  
 
K Vámi  podané  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu 
zdravotnictví dne 18. listopadu 2021, evidované pod č. j.: MZDR 42615/2021-1/MIN/KAN, 
prostřednictvím které jste položila následující dotaz:  
 
Jestli od 22. 11. 2021 musí být před ubytováním v hotelu testováni i mentálně postižení? 
 
Vám sděluji následující: 
 
Vaše  žádost  o  poskytnutí  informace  vyžaduje  dle  ustanovení  §  14  uvedeného  zákona 
doplnění data narození: 
 
  Dle  §  14,  odst.  2,  fyzická  osoba  ve  své  žádosti  uvede  jméno,  příjmení,  
datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště. 
 
 
Ve smyslu § 14,  odst.  5,  písm.  a)  Vás  vyzýváme  o doplnění  Vaší  žádosti,  a to písemně  
na adresu: Ministerstvo zdravotnictví – odbor Kancelář ministra, Palackého náměstí 4, 128 
01  Praha  2.  Nebo  na  adresu  e-podatelny  MZ:  xxxx@xxxx.xx  či  datovou  schránkou  (ID 
datové  schránky  pv8aaxd)  ve  lhůtě  30  dnů  od  jejího  doručení.  Po  doručení  doplňujícího 
povinného údaje vyřídíme Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., v zákonem stanovené 
lhůtě od data doručení doplnění žádosti.  
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 1.12.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Daniela Matějková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 4.1.2022 13:11:21-000 +01:00