Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Metodický pokyn u odštěpných závodů'. 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Sekce právní 
Č. j.: 76214/21/7700-00131-202098 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková, Oddělení soudních a správních agend 
Tel: (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
Kristýna Zápecová 
Pod Kavalírkou 32 
150  00 Praha 5 
SDĚLENÍ K ŽÁDOSTI O INFORMACE 
Generální  finanční  ředitelství  (dále  jen  „povinný  subjekt“)  obdrželo  dne 15.  11.  2021  Vaši 
žádost  dle  zák.  č. 106/1999 Sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), v rámci které jste žádala o poskytnutí odpovědi na dotaz týkající se 
aplikace  zákona  č. 235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
v případě odštěpného závodu Slovenské právnické osoby v České republice a jeho registrace 
do režimu „One stop shop“.  
Povinný subjekt žádost posoudil a došel k následujícímu závěru: Vzhledem k tomu, že dle § 2 
odst.  4  InfZ  se  povinnost  poskytovat  informace  netýká  dotazů  na názory  či  právní  výklady 
a stanoviska, byla Vaše žádost překvalifikována jako metodický dotaz a předána příslušnému 
odbornému útvaru Generálního finančního ředitelství, která ji vyřídí mimo režim InfZ.  
Pokud s vyřízením žádosti nesouhlasíte, můžete podat stížnost podle § 16a InfZ, a to do 30 
dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. O stížnosti 
rozhoduje Ministerstvo financí ČR. 
Ing. Mgr. Radim Patočka, Ph.D. 
               ředitel sekce  
Elektronicky podepsáno
22.11.2021
Ing. Mgr. Radim Patočka Ph.D.
ředitel sekce