Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek, sp. zn. 68 T 2/2021'.

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
Tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA  Si 928/2021 
VAŠE ZNAČKA:    
e-mail: 
foi+request-9180-
VYŘIZUJE:  
Mgr. Klára Belkovová 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
DNE:  
18. 11. 2021 
 
 
Vážení, 
 
 
Krajský soud v Brně obdržel dne 4. 11. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), 
kterou jste požádali o: „zaslání anonymizovaného rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka Zlín, sp.zn. ve 
věci 68 T 2/2021 ze dne 19.10.2021, kde rozhodoval v trestní věci soudce Mgr. Pavel Dvorský.“ 
 
Na základě této žádosti Vám zasíláme přílohou rozsudek Krajského soudu v Brně, pobočka ve 
Zlíně, ze dne 19. října 2021, č. j. 68 T 2/2021-4555. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
  
 
Mgr. Klára Belkovová                                                       
asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 
Digitálně podepsal Mgr. 
 Mgr. Klára 
Klára Belkovová 
 Belkovová
Datum: 2021.11.18 
 
09:00:40 +01'00'
 
 
Příloha: 
1x