Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpomalovací pás a zastávka MHD'. 
 
 
 
*MDCRX013IYZS* 
Vážený pan 
Zdeněk Adamec 
foi+request-9176-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Odpověď k č. j. ze dne 
Č. j./Sp. zn./Typ 
Vyřizuje/E-mail/Telefon 
Datum 
 
MD-33568/2021-072/4 
Jana Klenotová 
Praha 
MD/33568/2021/072 
xxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx 
02.11.2021 
      
+420 2251 31317 
 
Věc: Žádost o informace ze dne 29.10.2021 - odpověď 
Vážený pane,  
dne 29.10.2021 bylo Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, doručeno Vaše podání označené 
jako „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“),  které  bylo  zaevidováno  podatelnou  ministerstva  pod 
čp. MDCRX013ICFU. V podání požadujete po Ministerstvu dopravy - cit.: 
„existuje  nějaký  předpis  nebo  norma,  která  stanovuje  vzdálenost  umístění  zpomalovacího  pásu 
(retardéru)  od  zastávky  MHD,  Tedy  v  jaké  minimální  vzdálenosti  před  zastávkou  MHD  lze 
instalovat zpomalovací pás.“ 

Na  základě  vyjádření    věcně  příslušného  Odboru  liniových  staveb  a  silničního  správního  úřadu 
Vám  sdělujeme,  že  Ministerstvo  dopravy  předpisem,    který  by  stanovoval  minimální  vzdálenost 
zpomalovacích příčných prahů od zastávky MHD, nedisponuje.  
 
Technické  podmínky    85  (TP  85),  dostupné  z www.pjpk.cz,  stanoví  ve  svém  článku  2.2.    Návrh 
a zřizování  zpomalovacích  prahů,  pouze  potřebu  při  návrhu  zpomalovacího  prahu  zajistit 
informace  o  potřebách  všech  účastníků  provozu.    Zde  je  uvedena  jako  jedna  z důležitých 
podmínek i informace o charakteru provozu hromadné dopravy a typu zastávek. 
  
Další  náležitosti  pro  navrhování  zastávek  pak  stanoví  ČSN  73  6425-1  Autobusové,  trolejbusové 
a tramvajové zastávky, přestupní  uzly  a stanoviště  -  Část  1:  Navrhování  zastávek, která se  však 
dané  problematice  též  podrobně  nevěnuje  a  naopak  stanoví,  že  zpomalovací  prahy  v blízkosti 
zastávek  mohou  sloužit  ochraně  přecházejících.  Sponzorovaný  přístup  k této  normě  (tj.  přístup 
zdarma) je možný po registraci zde: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/ 
S pozdravem 
 
Mgr. Jakub Stadler  
ředitel  
Odbor komunikace 
Elektronický podpis - 2.11.2021
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
Certifikát autora podpisu :
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 
Jméno : Mgr. Jakub Stadler

Vydal : PostSignum Qualified CA 4
IČO: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111 
 
Platnost do : 8.12.2021 10:27:27-000 +01:00