Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz na cenu opravy povrchu dětského hřiště v parku U Čeňku'.Vážený pan
Petr Bystroň
Bryksova 666
Praha, 19800
ČJ: LHMP/2374/2021
Vyřizuje: Mgr. Ing. Gabriela Šmídová
Praha 13.10.2021
Věc:
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ze dne 13.10.2021
Ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ze dne 13.10.2021, Vám k Vámi položenému dotazu níže sdělujeme
následující:
Dotaz:
V nedávné době byl opravován povrch dětského hřiště v parku U Čeňku. Mohu se
informovat, jaká byla cena realizace?
Odpověď:
Oprava pryžového povrchu na dětském hřišti v parku U Čeňku byla provedena na základě
výběrového řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, s celkovými náklady ve výši 908.738, 92 Kč vč. DPH. Pryžový povrch byl
opraven na třech oddělených plochách o celkové výměře 750 m2.
Se srdečným pozdravem
Ing. Ondřej 
Digitálně podepsal Ing. 
Ondřej Palička 
Palička
Datum: 2021.10.13 15:29:05 
------------------------------------------------------
+02'00'
Ing. Ondřej Palička, ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy