Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vyhodnocení efektivity Zón placeného stání'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan 
 
Odbor dopravy  
Jan Charvát 
 

 
emailfoi+request-9133-
Váš dopis zn.:               
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Naše značka: P10-417810/2021             
Vyřizuje linka:   Ing. Čech/476 
V Praze dne:   11.10.2021   
 
 
Poskytnutí informace na žádost podle §  14  odst. 5  písm. d) zákona č.  106/1999  Sb., o  svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor dopravy obdržel dne 29. 9. 2021 Vaši žádost 
podle zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění: 
 
„Vážená paní, vážený pane,  
v souvislosti se zavedením ZPS - parkovacích zón na území MČ Praha 10 si dovoluji vznést následující 
dotazy: 
1. Kolik abonentů se od startu projektu ZPS v Praze 10  zapojilo? Kolik parkovacích oprávnění Praha 10 
vydala? Kolik z toho jsou firemní a kolik vozidla v osobním vlastnictví/provozování?  
2. Kolik peněz k dnešnímu datu MČ Praha 10 za vydaná parkovací oprávnění utržila? 
3. Kolik porušení spáchaných v ZPS bylo k dnešnímu datu MČ Praha 10 nahlášeno ze strany Eltodo a 
jejích monitorovacích systémů? (od začátku fungování projektu ZPS)  
4. Kolik přestupkových řízení MČ Praha 10 k dnešnímu dni od zahájení fungování projektu ZPS v této 
souvislosti zahájila? Kolik uložila pokut, kolik z nich vybrala peněz a j aké pohledávky v této souvislosti 
aktuálně eviduje? 
5.  Kolik  bylo od  startu modrých zón vytvořeno na území  MČ  Praha 10  nových parkovacích míst  či 
avizovaných parkovišť? 
6. Jakým způsobem je efektivita ZPS na dopravu v klidu vyhodnocována? 
Děkuji, 
S přátelským pozdravem,“ 
 
 
V souladu s ustanovením § 14  odst. 5  písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme 
v následující formě: elektronicky na Vámi určenou emailovou adresu formou textu tohoto přípisu. 
 
„1. Kolik abonentů se od startu projektu ZPS v Praze 10 zapojilo? Kolik parkovacích oprávnění Praha 
10 vydala? Kolik z toho jsou firemní a kolik vozidla v osobním vlastnictví/provozování? “ 
 
Městská  část  při  výdeji  parkovacích  oprávnění  pracuje  v Centrálním  informačním  systému  ZPS, 
provozovaném hlavním městem Prahou  jakožto zřizovatelem zón, a  má  tudíž  k dispozici pouze ty 
informace, které sleduje uvedený systém. 
MČ Praha 10 eviduje od startu projektu, tj. od července 2020, celkem 51531  podaných žádostí s tím, 
že někteří žadatelé požádali opakovaně (např. kratší než roční oprávnění, změny, atp.) a tudíž už tak 
  

mají několikáté oprávnění. Rovněž je potřeba vzít v úvahu, že výsledkem některých žádostí je nikoliv 
jedno, ale více parkovacích oprávnění pro několik vozidel žadatele (platí zejména u firem). Sledovaným 
údajem je počet platných parkovacích oprávnění ke konci každého měsíce, ke dni 31. 8. 2021 byl stav 
následující, výčet obsahuje i rozdělení do kategorie firemní (abonentská), osobní (rezidentská) a další: 
 
Počet 

Čísla 
Druh oprávnění 
oprávnění 
P10 
29066 
P10 
17770 
Abonentská 
428 
Hybrid-abonent 

Hybrid-ostatní 

Hybrid-rezident 
12 
Přenosná 
67 
Rezidentská 
12900 
Seniorská/ZTP 
4245 
Sociální služby 
15 
Vlastnická 
90 
Zastupitelská - přenosná  6 
P10.1 
4840 
Abonentská 
644 
Přenosná 
68 
Rezidentská 
3482 
Seniorská/ZTP 
435 
Vlastnická 
211 
P10.2 
1533 
Abonentská 
134 
Přenosná 
35 
Rezidentská 
1112 
Seniorská/ZTP 
204 
Vlastnická 
48 
P10.3 
2622 
Abonentská 
320 
Přenosná 
52 
Rezidentská 
1756 
Seniorská/ZTP 
362 
Sociální služby 

Vlastnická 
131 
P10.4 
1925 
Abonentská 
177 
Přenosná 
38 
Rezidentská 
1368 
Seniorská/ZTP 
264 
Vlastnická 
78 
 
 „2. Kolik peněz k dnešnímu datu MČ Praha 10 za vydaná parkovací oprávnění utržila?“ 
 
  

Tržby za vydaná parkovací oprávnění za vymezené období činily 61.284.058  Kč, tato suma však byla 
bezezbytku odvedena Magistrátu  hl.  m.  Prahy  a  dosud  nebylo provedeno vzájemné  vypořádání. 
Vypořádání za rok 2020 lze očekávat teprve koncem tohoto roku. 
 
„3. Kolik porušení spáchaných v ZPS bylo k dnešnímu datu MČ Praha 10 nahlášeno ze strany Eltodo 
a jejích monitorovacích systémů? (od začátku fungování projektu ZPS)“ 
 
Za vymezené období bylo oznámeno 90551 podezření ze spáchání přestupku. 
 
„4. Kolik přestupkových řízení MČ Praha 10 k dnešnímu dni od zahájení fungování projektu ZPS v této 
souvislosti zahájila? Kolik uložila pokut, kolik z nich vybrala peněz a jaké pohledávky v této souvislosti 
aktuálně eviduje?“
 
 
Za vymezené období bylo zahájeno 1292 řízení, uložila 916 pokut v celkové výši 1.975.500 Kč, z nichž 
692.250  Kč nebylo uhrazeno. 
 
„5. Kolik bylo od startu modrých zón vytvořeno na území MČ Praha 10  nových parkovacích míst či 
avizovaných parkovišť?“
 
 
Byla zadána a realizuje se studie proveditelnosti pro dva parkovací domy (Jahodová a V  Olšinách). 
 
V rámci parkovací plochy při ulici Sportovní došlo k úpravě parkovacího systému. V rámci úprav bylo 
mimo jiné vytvořeno 50  zcela nových parkovacích míst.  Na tomto parkovišti je možný dlouhodobý 
pronájem všech míst nebo i jednorázové vjezdy na všechna místa, která nebudou obsazená. Jde tedy 
o kombinovaný provoz parkoviště. 
 
Dále  se  připravuje zprovoznění plochy při  ulici Dřevčická  v roce  2022.  Tyto  parkovací  kapacity je 
plánováno zpoplatnit a  nemají být zařazeny do systému ZPS.  V  rámci  moderních trendů je snahou 
prázdná parkovací místa více sdílet. Tedy bude snahou hledat řešení jak takováto místa využít právě 
například  prostřednictvím P+R, kde by byla pevně stanovena maximální doba možného stání.  
 
„6. Jakým způsobem je efektivita ZPS na dopravu v klidu vyhodnocována?“ 
 
Na  publikačním serveru Technické správy komunikací hl.  m.  Prahy  jakožto správce  zón, kam  mají 
zástupci MČ Praha 10 přístup, jsou po měsících uváděny procentuální hodnoty obsazenosti parkovacích 
míst  a  respektovanost zóny  v denní i noční  dobu, a  to  až do  podrobnosti jednotlivých parkovacích 
úseků. Lze tudíž porovnávat situaci kdekoliv v Praze 10 před zavedením zón se současnou situací.  
 
Podle ustanovení §  5  odst.  3  InfZ  bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.  
 
S pozdravem 
 
Ing. František Daníček 
vedoucí odboru dopravy 
v zastoupení podepsal Ing. Daniel Čech v.r. 
vedoucí oddělení státní správy odboru dopravy                                           „otisk razítka“ 
„podepsáno elektronicky“ 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093111 
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx