Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.'.

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
Tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA  Si 831/2020 
e-mail: 
VAŠE ZNAČKA:    
foi+request-9130-
VYŘIZUJE:  
Mgr. Klára Belkovová 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
DNE:  
11. 10. 2021 
 
 
Vážený pane, 
 
 
Krajský soud v Brně obdržel dne 24. 9. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), 
kterou jste požádal o: „zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci 29 A 70/2019, která byla rozhodnuta 
dne 29. 6. 2021.“ 
 
Na základě Vaší žádosti zasílám přílohou rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. června 2021, 
č. j. 29 A 70/2019-61. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
  
 
Mgr. Klára Belkovová                                                       
asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 
Digitálně podepsal Mgr. 
 Mgr. Klára Belkovová Klára Belkovová 
 
Datum: 2021.10.11 
 
08:15:27 +02'00'
 
 
Příloha: 
1x