Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Náklady na rekonstrukci budovy radnice'.


 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Jan Charvát 
 
odbor hospodářské správy 
e-mail: foi+request-9129-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

 
 
 
Váš dopis zn.:    P10-431812/2021 
Naše značka:               
Vyřizuje linka:    +420 267 093 688 
 
 
 
 
V Praze dne:  
 11.10.2021 
 
 
 
 
 
Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 7 písm. 
c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Městská část Praha 10, Úřad městské  části Praha 10,  odbor  hospodářské  správy obdržel dne 24.  9. 
2021  Vaši  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:   
  
,,Vážená paní, vážený pane, 
 
se zájmem jsem si přečetl zprávu radnice k údajnému snížení nákladů na rekonstrukci sídla radnice z 
1,2 na 1,1 miliardy korun. 
https://praha10.cz/mestska-cast/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-
prevzala-projekt-na-rekonstrukci-radnice-v-prubehu-kontroly-snizila-odhadovany-rozpocet-o-127-
milionu-korun?articleid=3491 
 
Vzhledem  k  tomu,  že  v  uplynulém  roce  vzrostly  v  některých  položkách  ceny  stavebních  materiálů  i 
stavebních prací i o 100 procent, rád bych položil v této souvislosti několik dotazů:  
 
- Projekční práce včetně nacenění byly zahájeny před dvěma lety. Projekt byl odevzdán v prosinci 2020. 
Od  té  doby  uběhlo  tedy  již  devět  měsíců.  Kdy  byly  prosím  ceny  za  jednotlivé  položky  v  kontrolním 
rozpočtu  projektu  naposledy  aktualizovány,  v  jakém  cenovém  systému  a  v  ceníku  pro  jaké  časové 
období? (Pokud nebylo použito běžných ceníků, jakou metodou byly tyto jednotkové ceny získány?  
 
- V materiálu MČ je uveden pojem skutečná cena. Jak je tato cena definována a ke kterému datu? 
 
-  Jakým  způsobem  jsou  v  aktuálním  projektu  rekonstrukce  zohledněny  výrazné  nárůsty  cen  všech 
stavebních materiálů? Jak je možné, že ceny reálně stoupají, ale v kontrolním rozpočtu klesají, ačkoliv 
nedošlo k žádné redukci projektu? Znamená to, že nacenění projektantem bylo provedeno vadně? Je to 
případně spojeno s nějakou sankcí?  
 
-  Jakým  způsobem  má  MČ  Praha  10  tyto  ceny  smluvně  garantovány  a  jak  je  připravena  zohlednit 
případné další nárůsty stavebních komodit i prací? Jaký má nárůst cen a opoždění realizace dopad na 
podmínky přislíbených či přidělených dotací či půjček? 
 


- Jaký je aktuální harmonogram přípravy a realizace akce a jak se liší od harmonogramů dodaných HMP 
či MŽP, od kterých MČ Praha 10 žádala dotace či půjčky? Tyto harmonogramy prosím přiložte, včetně 
jejich aktualizací, pokud byly výše zmíněným subjektům zaslány. 
 
Děkuji, S přátelským pozdravem, 
 
Konec lhůty pro vyřízení žádosti připadá podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ na 11. 10. 2021.  
 
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti je třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské 
části  Praha  10,  které  mají  závažný  zájem  na  rozhodnutí  o  žádosti,  zejména  s  odborem  kontroly  a 
komunikace,  který  v  podmínkách  zdejšího  úřadu  poskytuje  metodickou  pomoc  v  rámci  vyřizování 
žádostí o poskytnutí informací dle InfZ, prodlužuje povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst. 7, písm  c) 
InfZ o 10 dní, tj. do 19. 10. 2021. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 Tomáš 
Digitálně podepsal 
 
Tomáš Urbánek 
 
Datum: 2021.10.11 
 Urbánek 10:20:48 +02'00'
 
Mgr. Tomáš Urbánek 
pověřen zastupováním vedoucího odboru hospodářské správy   
„elektronicky podepsáno“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: 
xxxxx@xxxxxxx.xx