Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'informace ohledně stavebního povolení akce Traumacentrum FNKV'.


 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
Odbor stavební 
 
Spis. zn.:  OST 406361/2021/Op 
Č.j.: 
P10-418324/2021 
Vyřizuje:  Mgr. Richard Opolecký 
Telefon:  267 093 299 
Email: 
xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
V Praze, dne 5. 10. 2021 
         
 
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Odbor  stavební  Úřadu  městské  části  Praha  10  obdržel  dne  20.  9.  2021  Vaši  žádost  podle  zákona 
č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen,,InfZ“) 
o poskytnutí informací ve znění:   
 
„…Ve  FNKV  se  dlouhodobě  plánuje  výstavba  Traumacentra  FNKV,  která  má  platné  stavební  povolení  ( 
č.j.P10-074130/2012,ze  dne  17.9.2012)  opakovaně  prodloužené  naposledy  do  léta  2022.  Toto  SP  je 
vydáno na konkrétní akci s konkrétním obsahem, hmotou, počtem lůžek, počtem ambulancí a zázemím 
pro  konkrétní  technické  vybavení  související  především  s  plánovanou  činností  tedy  poskytováním 
urgentní  nejen  traumatologické  zdravotní  péče.  Mimo  jiné  770  lůžek,  více  než  20  operačních  sálů, 
rozsáhlý urgentní příjem, atd. Dne 29.6.2021 za účasti předsedy vlády ČR, ministra zdravotnictví a dalších 
představitelů  státu  a  rezortu  zdravotnictví  byl  ve  FNKV  položen  „základní  kámen“    (či  byla  vyhlášena 
výstavba)  Českého  onkologického  institutu  v místě připravovaného  Traumacentra  FNKV  s  tím,  že  místo 
Traumacentra FNKV bude postaven v rámci Národního onkologického plánu Český onkologický institut. 
Protože případná výstavba institutu spěchá, dochází u zaměstnanců FNKV, odborné veřejnosti i občanů k 
vyvolání  pocitu,  že  lze  využít  s  nevelkými  úpravami  stávající  projekt  Traumacentra  FNKV  s  platným 
stavebním povolením a překlopit jej do projektu Českého onkologického institutu, který bude mít třeba i 
stejný  objem  stavby  ale  rozdílnou  strukturu,  počty  zaměstnanců  a  technické  vybavení.  Vše  s  cílem 
zachovat platnost stávajícího platného stavebního povolení. Náš spolek se domnívá, že toto „překlopení“ 
podle stavebního zákona i logiky věci nelze provést a muselo by být zažádáno na základě nové stavební 
dokumentace  o  nové  stavební  povolení.  To  jistě  lze.  Ale  dojde  tak  dle  našeho  názoru  nutně  k  expiraci 
stávajícího stavebního povolení se všemi důsledky.   
Proto bychom v této souvislosti rádi znali stanovisko Vašeho orgánu k této problematice, konkrétně pak 
především: 

•  Byl  stavební  odbor  informován  investorem/držitelem  stavebního  povolení  o  změně  využití 
projektu na onkologické centrum a pokud ano, kdy a jakým způsobem? Pokud ne, vyžádáte si od 
investora informace ke změně projektu?  

 
•  Jaký  je  postoj  Vašeho  odboru  ke  změně  funkčního  a  dalšího  využití  připravované  stavby, 
především pak zda-li lze k výstavbě Českého onkologického institutu využít stavební povolení ke 
stavbě Traumacentra FNKV, které má fakticky jiné parametry?  

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: 267 093 477 
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Pondělí  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
 
IČ: 00063941 
Středa    8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800 
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx 

Č.j. P10-418324/2021 
str. 2 
 
 
•  Hrozí  kvůli  tomu  odejmutí  stavebního  povolení  pro  výstavbu  traumacentra?  Bude  muset  být 
zahájeno nové stavební řízení pro výstavbu onkologického centra? …“ 
 
V  souladu  s  ustanovením  §  14  odst.  5  písm.  d)  InfZ  Vám  tímto  požadované  informace  poskytujeme 
v následující formě: elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu a 
souběžně do Vaší datové schránky
 
 
K první odrážce žádosti: 
 
Otázka:  
„Byl  stavební  odbor  informován  investorem/držitelem  stavebního povolení  o  změně  využití projektu  na 
onkologické centrum a pokud ano, kdy a jakým způsobem? Pokud ne, vyžádáte si od investora informace 
ke změně projektu?“ 
 
Odpověď:  
Povinný subjekt nebyl informován investorem/držitelem stavebního povolení o změně využití projektu 
na  onkologické  centrum.  Povinný  subjekt  si  informace  ke  změně  projektu  nevyžádá,  neboť  Vámi 
uváděným  položením  základního  kamene  nedošlo  k zahájení  stavby  ve  smyslu  stavebního  zákona. 
Vzhledem  k tomu,  že  stavba  není  zahájena,  nemůže  být  s podstaty  věci  povinným  subjektem 
kontrolováno, zda je prováděna v souladu s vydaným povolením. 
 
K druhé odrážce žádosti: 
 
Otázka:  
„Jaký je postoj Vašeho odboru ke změně funkčního a dalšího využití připravované stavby, především pak 
zda-li  lze  k  výstavbě  Českého  onkologického  institutu  využít  stavební  povolení  ke  stavbě  Traumacentra 
FNKV, které má fakticky jiné parametry“? 
 
Odpověď:  
Stavebník  je  povinen  provádět  stavbu  v  souladu  s  jejím  povolením.  Povinný  subjekt  může  na  žádost 
stavebníka  nebo  jeho  právního  nástupce  povolit  změnu  stavby  před  jejím  dokončením.  Na  řízení  a 
povolení  změny  stavby  před  dokončením  se vztahují  přiměřeně  ustanovení o  stavebním  řízení. Změna 
stavby,  která  není  nepodstatnou  odchylkou  ve  smyslu  ust.  §  118  odst.  7  stavebního  zákona  (kdy  se 
nemění  půdorysný  ani  výškový  rozsah  stavby,  nezasahuje  se  do  nosných  konstrukcí  stavby,  nemění  se 
vzhled  stavby  ani  způsob  užívání  stavby,  změna  nevyžaduje  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí,  její 
provedení  nemůže  negativně  ovlivnit  požární  bezpečnost  stavby  a  nejde  o  změnu  stavby,  která  je 
kulturní  památkou)  smí  být  zahájena  až  po  nabytí  právní  moci  povolení  změny  stavby  před  jejím 
dokončením. 
 
 
Ke třetí odrážce žádosti: 
 „Hrozí kvůli tomu odejmutí stavebního povolení pro výstavbu traumacentra? Bude muset být zahájeno 
nové stavební řízení pro výstavbu onkologického centra?“. 
 
Odpověď:  
Nehrozí,  stavební  zákon  nezná  pojem  „odejmutí  stavebního  povolení“.  Nové  stavební  řízení  nebude 
nutně  muset  být  zahájeno.  Povinný  subjekt  konstatuje,  že  změna  stavby,  která  není  nepodstatnou 
odchylkou, smí být zahájena až po nabytí právní moci povolení změny stavby před jejím dokončením, viz 
odpověď na otázku výše. Změna stavby před dokončením může být povolena i před zahájením stavby.  
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: 267 093 477 
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Pondělí  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
 
IČ: 00063941 
Středa    8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800 
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx 

Č.j. P10-418324/2021 
str. 3 
 
Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  InfZ  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem  umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10. 
 
 
 
 
  
Ing. Marie Borovková 
vedoucí odboru stavebního 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
účastník 
1. Za zdraví, z. s., Na bateriích č.p. 822/9, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616,  
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, IDDS: 6q2wgu6, 
  
ostatní 
2. Městská část Praha 10, - Odbor kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10 
3. spis OST 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: 267 093 477 
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Pondělí  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
 
IČ: 00063941 
Středa    8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800 
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx