Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí'.

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
Tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA 
Si 801/2020 
e-mail: 
VAŠE ZNAČKA:  
 
foi+request-9122-
VYŘIZUJE:  
Mgr. Klára Belkovová 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
DNE:  
30. 9. 2021 
 
 
Vážení, 
 
 
Krajský  soud  v  Brně  obdržel  dne  19.  9.  2021  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  ve  smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„InfZ“), kterou jste požádali o anonymizovaného rozsudku: „ve věci 43 T 7/2019.“ 
 
Na základě Vaší žádosti zasílám přílohou rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 10. září 2019, 
č. j. 43 T 7/2019-628. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
  
 
Mgr. Klára Belkovová                                                       
asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 
Digitálně podepsal Mgr. 
 Mgr. Klára 
Klára Belkovová 
 Belkovová Datum: 2021.09.30 
 
14:10:07 +02'00'
 
 
Příloha: 
1x