Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o přezkoumání hospodaření obce'.


 
Zborovská 11 
150 21  Praha 5 
 
SpZn:  SZ_054803/2019/KUSK 
Stejnopis č. 2 
Čj.:  101629/2019/KUSK 
 
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města 
 MLADÁ BOLESLAV 
IČ: 00238295  
 za rok 2019 
 
Přezkoumání hospodaření statutárního města Mladá Boleslav za rok 2019 bylo zahájeno dne 
29.07.2019  doručením  oznámení  o  zahájení  přezkoumání  hospodaření  zaslaného 
přezkoumávajícím orgánem. 
 
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
  18.05.2020 - 21.05.2020 
  04.11.2019 - 07.11.2019 
 
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků  a  dobrovolných  svazků  obcí,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  v souladu  se  zákonem  
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
 
Přezkoumávané období: 
              01.01.2019 - 31.12.2019 
 
 
Přezkoumání proběhlo v sídle statutárního města:  
Mladá Boleslav 
 
               Komenského nám. 61 
 
               293 01  Mladá Boleslav 1 
 
Přezkoumání vykonali: 
-  kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
Ing. Helena Francová 
-  kontrolor: 
Jiří Černovský 
- kontrolorky 04.11.2019 - 07.11.2019 
Marcela Pavlíčková 
 
Jana Pýchová 
 
Bc. Zuzana Svobodová 
 
Alena  Zemanová 
 
Zástupci statutárního města: 
MUDr. Raduan Nwelati - primátor  
  Ing. Miroslav Erben - vedoucí     
   Ekonomického odboru 
 

 
 
 
Pověření  k přezkoumání  podle  §  5  odst.  1  zákona  č.  420/2004  Sb.,  §  4  a  §  6  zákona  
č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu  
a  kontroly  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje  Mgr.  Štěpánka  Dvořáková  Týcová  
dne 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/KUSK. 
 
Předmětem  přezkoumání
  jsou  dle  ust.  §  2  zák.  č.  420/2004  Sb.,  ve  znění  pozdějších 
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle 
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: 
-  plnění příjmů a výdajů  rozpočtu,  včetně peněžních operací  týkajících se  rozpočtových 
prostředků, 
-  finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
-  náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 
-  peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 
mezi  dvěma  nebo  více  územními  celky,  anebo  na  základě  smlouvy  s jinými 
právnickými nebo fyzickými osobami, 
-  finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 
-  hospodaření  a  nakládání  s prostředky  poskytnutými  z Národního  fondu  a  s dalšími 
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
-  vyúčtování  a  vypořádání  finančních  vztahů  ke  státnímu  rozpočtu,  k rozpočtům  krajů, 
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, 
-  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 
-  nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 
-  zadávání  a  uskutečňování  veřejných  zakázek,  s výjimkou  úkonů  a  postupů 
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, 
-  stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
-  ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
-  zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
-  zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 
-  účetnictví vedené územním celkem, 
-  ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 
 
Přezkoumání  hospodaření  bylo  provedeno  výběrovým  způsobem  s ohledem  na  významnost 
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých 
právních  úkonů  se  vychází  ze  znění  právních  předpisů  platných  ke  dni  uskutečnění  tohoto 
úkonu. 
 
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, 
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. 
 
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu 
učiněným  dne  21.05.2020  bylo  shrnutí  kontrolních  zjištění,  předání  přezkoumaných 
dokumentů  zástupcům  územního  celku  a  prohlášení  kontrolora  pověřeného  řízením 
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena. 
 


 
 
 
A. Přezkoumané písemnosti 
Střednědobý výhled rozpočtu 
  návrh  střednědobého  výhledu  rozpočtu  na  roky  2019  -  2021,  zveřejněn  4.5.2018  - 
25.5.2018  
  střednědobý  výhled  rozpočtu  na  roky  2019  -  2021,  schválený  zastupitelstvem  města 
24.5.2018, zveřejněn 28.5.2018 
Pravidla rozpočtového provizoria 
  návrh  pravidel  rozpočtového  provizoria  do  doby  schválení  rozpočtu  na  rok  2019, 
schválené radou města ze dne 17.12.2018 
  pravidla  rozpočtového  provizoria  schválena  zastupitelstvem  města  dne  20.12.2018  - 
čerpání  běžných  výdajů  jednotlivých  kapitol  v  rámci  rozpočtového  provizoria  na  rok 
2019 dle schváleného rozpočtu na rok 2018 
  poskytování  dotací  obchodním  společnostem  města  a  příspěvků  městem  zřízeným 
příspěvkovým organizacím v době trvání rozpočtového provizoria, měsíčně maximálně 
ve výši 1/12 ročního objemu v naposledy schváleném rozpočtu města 
  čerpání kapitálových výdajů v rámci rozpočtového provizoria na rok 2019 maximálně 
do  výše  Kč  50.000.000,00  celkem,  a  to  jen  u  nasmlouvaných  rozpracovaných  akcí, 
nedokončených v roce 2018, pravidla zveřejněna 31.12.2018 - 15.3.2019 
Návrh rozpočtu 
  na rok 2019 zveřejněn 9. 2. - 25. 2. 2019 
Schválený rozpočet 
  na  rok  2019,  schválený  zastupitelstvem  města  25.2.2019  (usnesení  č.  506)  jako 
schodkový,  schodek  kryt  přebytky  minulých  let  a  čerpáním  úvěru,  závazné  ukazatele       
v odvětvovém členění rozpočtové skladby, zveřejněn 27.2.2019  
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 
  dopis  ze  dne  28.2.2019  -  neinvestiční  příspěvek  -  Mateřská  škola  Čtyřlístek  Mladá 
Boleslav, Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav Svatovítská 
574, Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám. 91  
  dopis  ze  dne  5.3.2019  -  neinvestiční  příspěvek  -  usměrnění  výše  objemu  prostředků      
na  platy  na  rok  2019  -  Městské  divadlo  Mladá  Boleslav,  Knihovna  města  Mladá 
Boleslav 
  dopisy  ze  dne  27.6.2019  a  23.10.2019  -  změna  neinvestičního  příspěvku  na  základě 
usnesení  zastupitelstva  města  č.  1067  ze  dne  24.6.2019  a  na  základě  usnesení 
zastupitelstva města č. 1562 ze dne 21.19.2019 - Městské divadlo Mladá Boleslav 
  dopis  ze  dne  2.10.2019  -  změna  neinvestičního  příspěvku  na  základě  usnesení 
zastupitelstva města č. 1411 ze dne 23.9.2019 - Knihovna města Mladá Boleslav 
  dopis ze dne 13.8.2019 - neinvestiční příspěvek - Mateřská škola Duha Mladá Boleslav 
  dopis  ze  dne  2.10.2019  -  změna  neinvestičního  příspěvku  na  základě  usnesení 
zastupitelstva města č. 1410 ze dne 23.9.2019 - Mateřská škola Duha Mladá Boleslav, 
Mateřská škola Čtyřlístek Mladá Boleslav, Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská 
škola  Mladá  Boleslav  Svatovítská  574,  Základní  škola  Mladá  Boleslav,  Komenského 
nám. 91 
Rozpočtová opatření 
  č. 1, č. 2 schválena zastupitelstvem města dne 25.2.2019, zveřejněna dne 6.3.2019 
  č. 58, č. 59 schválena radou města dne 3.6.2019, zveřejněna dne 19.6.2019 
  č. 60 - č. 66  schválena radou města dne 17.6.2019, zveřejněna dne 19.6.2019 
  č. 67 - č. 70 schválena zastupitelstvem města dne 24.6.2019, zveřejněna dne 2.7.2019 
  č. 112 - č. 115  schválena radou města dne 2.9.2019, zveřejněna dne 18.9.2019 
  č. 116 - č. 121 schválena radou města dne 16.9.2019, zveřejněna dne 7.10.2019 
 


 
 
 
  č.  122  -  č.  125  schválena  zastupitelstvem  města  dne  23.9.2019,  zveřejněna                   
dne 7.10.2019 
  č. 126 - č. 132 schválena radou města dne 30.9.2019, zveřejněna dne 7.10.2019 
  č.  228  -  č.  231  schválena  zastupitelstvem  města  dne  19.12.2019,  zveřejněna                 
dne 17.12.2019 
  č. 232 - č. 235 schválena radou města dne 30.12.2019, zveřejněna dne 6.1.2020 
Závěrečný účet 
  návrh  závěrečného  účtu  za  rok  2018  zveřejněn  dle  doložky  v  termínu  7.6.2019  - 
25.6.2019 
  závěrečný  účet  za  rok  2018,  schválený  zastupitelstvem  města  24.6.2019  s  vyjádřením 
"bez  výhrad",  současně  zastupitelstvo  města  bere  na  vědomí  zprávou  o  přezkoumání 
hospodaření za rok 2018, schválený zveřejněn 2.7.2019 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
  k  31.1.2019  ze  dne  18.2.2019,  k  28.2.2019  ze  dne  13.3.2019,  k  30.6.2019  ze  dne 
11.7.2019, k 30.9.2019 ze dne 10.10.2019, k 31.12.2019 ze dne 23.1.2020 
Výkaz zisku a ztráty 
  k 30.9.2019 ze dne 17.10.2019 
  k 31.12.2019 ze dne 24.2.2020 
Rozvaha 
  k 30.9.2019 ze dne 17.10.2019 
  k 31.12.2019 ze dne 24.2.2020 
Příloha rozvahy 
  k 30.9.2019 ze dne 17.10.2019 
  k 31.12.2019 ze dne 24.2.2020 
Účtový rozvrh 
  platný pro účetní období 2019 - elektronický 
Hlavní kniha 
  analytická předvaha za období 01 - 09/2019 ze dne 30.10.2019 
  elektronická hlavní kniha za období 01 - 09/2019 - dle potřeby 
  analytická předvaha za období 01 - 12/2019 ze dne 6.4.2020 
  elektronická hlavní kniha za období 01 - 12/2019 - dle potřeby 
Kniha došlých faktur 
  k  30.9.2019,  k  31.12.2019  -  elektronická  (došlé:  hlavní  činnost,  hospodářská  činnost, 
zálohové) 
Faktura 
  FD  191402,  191432,  191434,  191438,  191444,  191459,  191461,191463  -  191469, 
191489, 191934, 191945, 191950, 192100, 192108, 192154 – 192156, 192224, 192225, 
192231, 192232, 192234, 192235,  192237, 192288, 192322, 192330, 192336, 192337, 
192343, 192344, 192360, 192365, 192366, 192372, 192373, 192380, 192384, 192385, 
192389, 192392, 192394 – 192396, 192403, 192422, 192427, 192429, 192430, 192444 
–  192448,  192452,  192462,  192463,  192467  –  192469,  192471,  192475,  192477, 
192481,  192485,  192486,  192492  –  192494,  192496,  192497,  192500  –  192502, 
192505,  192519,  192521  -  192522,  192525,  192527  -  192531,  192539  -  192541, 
192545, 192546, 192549, 192552 - 192553, 192555, 192557, 192558, 192560, 192562 
–  192568,  192571,  192572,  192574,  192576,  192582  -  192583,  192587,  192588, 
192591, 192600, 192601, 192603, 192605, 192607, 192619, 192622, 192641, 192645 – 
192648, 192650, 192653, 192657, 192679, 192681, 192685, 192689, 192691, 193488, 
193491,  193772,  193286  –  193289,  193311  –  193314,  193328,  193383,  193353, 
193386, 193424, 193454, 193456, 193489, 193510, 193513, 193515, 193537, 193538, 
193542, 193546, 193558, 193560 – 193563, 193568, 193569, 193571, 193572, 193579, 
 


 
 
 
193581, 193584, 193586 – 193590, 193591, 193593, 193598, 193619, 193632, 193617, 
193636  –  193641,  193643,  193644,  193654,  193655  –  193657,  193662,  193664  – 
193670, 193673, 193677, 193678, 193684, 193711, 193713, 193714, 193716 – 193718, 
193724, 193730, 193731, 193736 – 193739, 193747 – 193749, 193755, 193763, 193765 
–  193767,  193769,  193770,  193773  –  193776,  193782,  193785  –  193789,  193791, 
193794,  193796,  193798  –  193800,  193802  –  193807,  193813,  193818,  193823, 
193824, 193826, 193829, 193830, 193832, 193833, 193836 – 193839, 193841, 193843 
–  193849,  193853,  193857,  193859  –  193863,  193865,  193866,  193868,  193871  – 
193874, 193876 – 193883, 193885 – 193894, 193895, 193896, 193898, 193899, 193901 
–  193905,  193914,  193915,  193918  –  193921,  193923,  193924,  193927,  193928, 
193931,  193935  –  193938,  193940,  193943,  193945,  193948,  193951  –  193962, 
193964, 193966, 193968 – 193978, 193980 – 193991, 193993, 193994, 193996, 193998 
– 194001, 194003, 194005, 194008 – 194024, 194026 – 194029 
  FDZAL190164 – 190173, 190175, 190176, 190190, 190240, 190241, 190243 
  FDPDP 190083 – 190085, 190089, 190090 
  FA 00254943, 00254950, 00254954 
Bankovní výpis 
  k  účtu  č.  94-1528181/0710  vedenému  u  České  národní  banky  :    č.  42  –  č.  50,  
č. 69 – č. 75, č. 105 
  k účtu č. 78-66337722/0800 vedenému u České spořitelny, a. s. (FRR) : č. 6, č. 9  
  k  účtu  (příjmový)  č.  19-66337722/0800  vedenému  u  České  spořitelny,  a.  s.  :  č.  105,        
č. 112, č. 251  
  k účtu  č.27-6685441577/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (podnikatelský úvěr - 
72 milionů) : č. 16, č. 17, č. 24 – č. 25, č. 34 
  k  účtu  č.  1222-621181/0100  vedenému  u  Komerční  banky,  a.  s.  :  č.  15  –  č.  19,  
č. 26 –     č. 31 
  k účtu č. 4061062/0800 vedenému u České spořitelny, a. s. (Portfolio-inv. blok.účet) : 
za období červen, září, prosinec 
  k  účtu  č.  51-6965420287/0100  vedenému  u  Komerční  banky,  a.  s.  :  č.  189  –  č.  191,        
č. 255  
  k účtu č. 107-66337722/0800 vedenému u České spořitelny, a. s. (SF) : č. 72 – č. 82,       
č. 114 – č. 122, 161  
  k účtu č. 43-66337722/0800 vedenému u České spořitelny, a. s. (hospodářská činnost) : 
č. 90 – č. 108, č. 150 – č. 169, č. 229  
  k účtu č. 51-66337722/0800 vedenému u České spořitelny, a. s. (výdajový účet) : č. 109, 
č. 117 – č. 123, č. 178 – č. 186, č. 244 – č. 248  
  k účtu č. 115-66337722/0800 vedenému u České spořitelny, a. s. (výdajový účet mzdy) : 
č. 88  
  k  účtu  č.  27-66337722/0800  vedenému  u  České  spořitelny,  a.  s.  (příjmový  účet  
odpady) : č. 250  
  k účtu č. 621181/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (investiční výdajový) : č. 54 – 
č. 64, č. 96 – č. 101, č. 127 – č. 134    
  k  účtu  č.  483193379/0800  vedenému  u  České  spořitelny,  a.  s.  (běžný  účet)  :    č.  22  –       
č. 29, č. 51 – 56  
  k  účtu  č.  1852352/0800  vedenému  u  České  spořitelny,  a.  s.  (fond  rozvoje  
bydlení) : č. 12  
  k účtu č. 3050505/0300 vedenému u Československé obchodní banky, a. s. (DOMOS) : 
č. 322  
  k účtu č. 6015-621181/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (depozitní účet) : č. 12 
 


 
 
 
  k  účtu  č.  35-66337722/0800  vedenému  u  České  spořitelny,  a.  s.  (depozitní  účet  - 
opatrovanci OSV) : č. 49  
  k účtu č. 35-1459601517/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (revolvingový úvěr) : 
k 31.12.2019 
  k účtu č. 27-6685431547/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (podnikatelský úvěr - 
44 milionů) : k 31.12.2019 
  k účtu č. 3682-003/0800 vedenému u České spořitelny, a. s. (úvěr) : č. 12 
  k  účtu  č.  35-1459591507/0100  vedenému  u  Komerční  banky,  a.  s.  (investiční  úvěr)  :       
k 31.12.2019 
  k účtu č. 35-1607131597/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (investiční úvěr 180 
milionů) : k 1.1.2020 
  k účtu č. 3682-006/0800 vedenému u České spořitelny, a. s. (úvěr - 100 milionů) : č. 2 
  k účtu č. 35- 897431517/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (úvěr): k 1.1.2020 
Účetní doklad 
  k  účtu  č.  94-1528181/0710:    č.  CNB/19/0055  -  č.  CNB/19/0063,  č.  CNB/19/0090  -        
č. CNB/19/0099      
  k  účtu  č.  78-66337722/0800:  č.  V2362219006/001,  č.  V2362219006/002,                       
č. V2362219009/001, č. V2362219009/002  
  k  účtu  (příjmový)  č.  19-66337722/0800  vedenému  u  České  spořitelny,      a.  s.:                  
č.  V2313319105/001  -  č.  V2313319105/037,  č.  V2313319106/001  -                                   
č. V2313319106/032, č. V2313319107/001 - č.V2313319107/36, č. V2313319108/001 - 
č.V23133191108/034, 
č. 
V2313319109/001 

č. 
V2313319109/037,                                
č.  V2313319110/001  -  č.  V2313319110/064,  č.  V2313319111/001  -                                            
č. V2313319111/037, č. V2313319112/001 - č. V2313319112/041  
  k  účtu  č.  1222-621181/0100:  č.  V2310219015/001  -  č.  V2310219019/004,                             
č. V2310219026/001 - č. V2310219031/004  
  k  účtu č. 51-6965420287/0100: č. V2313119189/001 - č. V2313119191/021  
  k  účtu  č.  621181/0100  (výdajový  účet):  č.  V2312019054/001  -  č.  V2312019057/003, 
č.V2312019059/001  -  č.  V2312019064/008,  č.  V2312019096  -  č.  V2312019101,                      
č. V2312019127/001 - č. V2312019134/008 
  k  účtu  č.  483193379/0800:  č.  V2314319022/001  -  č.  V2314319029/001, 
V2314319051/001 - č. V2314319056/010  
  k  účtu  č.  51-66337722/0800:  č.  V2312119109/001  -  č.  V2312119109/051,                              
č. V2312119117/001 - V2312119123/017, č. V2312119178/001 - č. V2312119186/023, 
č. V2312119243/001 - č. V2312119248/018  
  k  účtu  č.107-66337722/0800:  č.  V2362019072  -  č.  V2362019082,  č.  V2362019114  -                    
č. V2362019122  
  k účtu č. 43-66337722/0800 vedenému u České spořitelny, a. s. (hospodářská činnost): 
č. V2417119090 - č. V2417119108, č. V2417119150 - č. V2417119169  
  opravné  účetní  doklady:  IDV190035  -  IDV190037,  IDV190053  -  IDV190060, 
IDV190079 - IDV190099 
  majetkové  účetní  doklady:  IDMAJ190016  -  IDMAJ190021,  IDMAJ190031, 
IDMAJ190038,  IDMAJ190040,  IDMAJ190071  -  IDMAJ190074,  IDMAJ190093, 
IDMAJ190097, IDMAJ190098 
Pokladní kniha (deník) 
  skonto  pokladní  hotovosti  ke  dni  dílčího  přezkoumání  v  7:30  hodin  v  pokladně  č.  2, 
Havlíčkova  1307,  činí  50.000,-  Kč,  stav  souhlasí  se  záznamem  v  pokladní  knize               
k dokladu č. HP2/19/13824 ze dne 4.11.2019, skonto stravenek činí 333 ks á 90,- Kč/ks, 
stav stravenek souhlasí s pomocnou evidencí ke dni 24.10.2019 
 


 
 
 
  skonto  pokladní  hotovosti  ke  dni  dílčího  přezkoumání  v  8:50  hodin  v  pokladně  č.  1, 
Komenského 61, činí 46.711,- Kč, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize,  
  k dokladu č. HP1/19/10773 ze dne 5.11.2019, skonto stravenek činí 193 ks á 90,- Kč/ks, 
stav stravenek souhlasí s pomocnou evidencí ke dni 5.11.2019 
  skonto  pokladní  hotovosti  VHČ  ke  dni  dílčího  přezkoumání  v  8:55  hodin  v  pokladně  
č.  1,  Komenského  61,  činí  28,-  Kč,  stav  souhlasí  se  záznamem  v  pokladní  knize  
k dokladu č. HP1HC/19/00152 ze dne 31.10.2019   
 
Pokladní doklad 
  k  pokladně  č.  HP1  (Komenského)  –  č.  HP1/19/06600,  HP1/19/06623,  HP1/19/06636, 
HP1/19/06641,  HP1/19/06644,  HP1/19/06695,  HP1/19/06698,  HP1/19/066999    ze  dne 
3.6.2019, HP1/19/06645, HP1/19/06655, HP1/19/06659, HP1/19/06660, HP1/19/06665, 
HP1/19/06669, 
HP1/19/06672, 
HP1/19/06673, 
HP1/19/06677, 
HP1/19/06689, 
HP1/19/06690,  HP1/19/06692  ze  dne  4.6.2019,  HP1/19/06715,  HP1/19/06716, 
HP1/19/06717,  HP1/19/06741  ze  dne  5.6.2019,  HP1/19/06766  ze  dne  6.6.2019,  
HP1/19/06742,  HP1/19/06750,  HP1/19/06774,  HP1/19/06784,  HP1/19/06785  ze  dne 
7.6.2019, HP1/19/06788, HP1/19/06790, HP1/19/06792, HP1/19/06808, HP1/19/06809, 
HP1/19/06811, 
HP1/19/06812, 
HP1/19/06813, 
HP1/19/06823, 
HP1/19/06827, 
HP1/19/06839,  HP1/19/06840  ze  dne  10.6.2019,  HP1/19/06851,  HP1/19/06852, 
HP1/19/06853, 
HP1/19/06854, 
HP1/19/06855, 
HP1/19/06856, 
HP1/19/06857, 
HP1/19/06858,  HP1/19/06862,  HP1/19/06867,  HP1/19/06878,    HP1/19/06881, 
HP1/19/06884 ze dne 11.6.2019           
  k  pokladně  č.  HP2  (Havlíčkova)  -  č.  HP2/19/7856    ze  dne  3.6.2019,  č. HP2/19/7979,      
č. HP2/19/8033   ze dne 5.6.2019, č. HP2/19/08106  ze dne 6.6.2019, č. HP2/19/08286  
ze dne 11.6.2019 
Evidence poplatků 
  za tuhý komunální odpad, poplatek za psa k 30.9.2019 
  složka  vymáhání  pohledávek  -  místní  poplatek  za  tuhý  komunální  odpad  (výběr           
dle potřeby) 
Inventurní soupis majetku a závazků 
  složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019" 
Mzdová agenda 
  Mzdové listy za rok 2019 ke kontrolovaným dohodám o pracovní činnosti a dohodám      
o provedení práce (kontrola odpracovaných hodin) 
Odměňování členů zastupitelstva 
  stanovení odměn neuvolněným zastupitelům od 20.12.2018, schváleno zastupitelstvem 
města 20.12.2018 
  mzdové listy za období leden až říjen 2019:   
  p.  L.  D.  -  předseda  komise  pro  kulturu,  člen  bezpečnostní  komise  a  člen  finančního 
výboru 
  Ing. M. D. - předseda komise MHD, člen finančního výboru a člen finanční komise 
  Mgr. K. H. - neuvolněný zastupitel 
  p. R. P. - náměstek 
Účetnictví ostatní 
  Protokol  o  schválení  účetní  závěrky  města  sestavené  k  31.12.2018,  schválená 
zastupitelstvem města dne 24.6.2019 
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán 
  Zřizovací  listina  příspěvkové  organizace  Mateřská  škola  Duha  Mladá  Boleslav, 
Novákova 1143, příspěvková organizace Mladá  Boleslav ze dne 26.6.2019, schválena 
usnesením zastupitelstva města č. 1087 ze dne 24.6.2019 s účinností dne 24.6.2019  
 
 


 
 
 
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací 
  k 30.9.2019 (okamžik sestavení dne 16.10.2019) příspěvkové organizace Školní jídelna 
Václavkova, 1083 Mladá Boleslav, bez podpisu statutárního zástupce  
  k 30.9.2019 (okamžik sestavení dne 15.10.2019) příspěvkové organizace Základní škola 
T.  G.  Masaryka  a  Mateřská  škola,  Svatovítská  574,  Mladá  Boleslav,  bez  podpisu 
statutárního zástupce  
  k 30.9.2019 (okamžik sestavení dne 18.10.2019) příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čtyřlístek Mladá Boleslav, Havlíčkova 1000, bez podpisu statutárního zástupce  
  k  30.9.2019  (okamžik  sestavení  dne  18.10.2019)  příspěvkové  organizace  Městské 
divadlo Mladá Boleslav, bez podpisu statutárního zástupce  
  k  30.9.2019  (okamžik  sestavení  dne  16.10.2019)  příspěvkové  organizace  Knihovna 
města Mladá Boleslav, bez podpisu statutárního zástupce  
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací 
  k 30.9.2019 (okamžik sestavení dne 16.10.2019) příspěvkové organizace Školní jídelna 
Václavkova, 1083 Mladá Boleslav, bez podpisu statutárního zástupce  
  k 30.9.2019 (okamžik sestavení dne 15.10.2019) příspěvkové organizace Základní škola 
T.  G.  Masaryka  a  Mateřská  škola,  Svatovítská  574,  Mladá  Boleslav,  bez  podpisu 
statutárního zástupce  
  k 30.9.2019 (okamžik sestavení dne 18.10.2019) příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čtyřlístek Mladá Boleslav, Havlíčkova 1000, bez podpisu statutárního zástupce  
  k  30.9.2019  (okamžik  sestavení  dne  18.10.2019)  příspěvkové  organizace  Městské 
divadlo Mladá Boleslav, bez podpisu statutárního zástupce  
  k  30.9.2019  (okamžik  sestavení  dne  16.10.2019)  příspěvkové  organizace  Knihovna 
města Mladá Boleslav, bez podpisu statutárního zástupce  
Listiny  o založení právnických osob 
  Notářský zápis ze dne 8.11.2019 o založení obchodní společnosti s ručením omezeným 
Městská společnost pro správu nemovitostí s.r.o. Mladá Boleslav 
  Příkazní  smlouva  ze  dne  25.11.2019,  příkazce  statutární  město  Mladá  Boleslav, 
příkazník Městská společnost pro správu nemovitostí s.r.o. Mladá Boleslav, předmětem 
smlouvy je obstarávání správy, údržby, opravy a zabezpečení řádného provozu a užívání 
nemovitých věcí, zveřejněna v registru smluv 15.1.2020 
Smlouvy o dílo 
  Smlouva  o  dílo  č.  OStRM/2019/49  ze  dne  20.5.2019  uzavřena  se  zhotovitelem              
H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav, na akci „Celoplošná oprava ulice Ptácká a křižovatky 
Ptácká x Laurinova, Mladá Boleslav“, cena díla 5.546.622,50 Kč bez DPH, zveřejněna     
v registru smluv dne 5.6.2019 
  Dodatek  č.  1  ze  dne  28.6.2019  ke  Smlouvě  o  dílo  č.  OStRM/2019/49,  předmětem 
Dodatku  č.  1  jsou  vícepráce  a  méněpráce,  cena  díla  dle  Dodatku  č.  1  činí       
5.384.422,50 Kč, zveřejněn v registru smluv dne 24.7.2019 
  Smlouva  o  dílo  č.  OStRM/2019/30  ze  dne  22.3.2019  uzavřena  se  zhotovitelem              
H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav, na akci „Oprava chodníků Čejetice – ulice Nová – levá 
strana“, cena díla 1.133.270,02 Kč bez DPH, zveřejněna v registru smluv dne 1.4.2019 
  Dodatek  č.  1  ze  dne  21.6.2019  ke  Smlouvě  o  dílo  č.  OStRM/2019/30,  předmětem 
Dodatku  č.  1  jsou  vícepráce  a  méněpráce,  cena  díla  dle  Dodatku  č.  1  činí          
1.337.867,16 Kč, zveřejněn v registru smluv dne 15.7.2019 
  Smlouva o dílo č. OStRM/2019/24 ze dne 4.4.2019 uzavřena se zhotovitelem Stanislav 
Záhon, Liberec, na akci „Oprava části střechy Městského divadla včetně dekorativních 
prvků na střeše a atice“, cena díla 1.449.361,- Kč bez DPH, zveřejněna v registru smluv 
dne 8.4.2019 
 


 
 
 
  Dodatek  č.  1  ze  dne  2.9.2019  ke  Smlouvě  o  dílo  č.  OStRM/2019/24,  předmětem 
Dodatku č. 1 jsou vícepráce, cena díla dle Dodatku č. 1 činí 1.756.128,20 Kč, zveřejněn 
v registru smluv dne 6.9.2019 
  Smlouva  o  dílo  č.  OStRM/2019/124  ze  dne  22.10.2019  uzavřena  se  zhotovitelem 
GEMA  MB  s.r.o.,  Mladá  Boleslav,  na  akci  „Oprava  chodníku  a  komunikace                     
v  Koněvově  ulici  v  Čejeticích“,  cena  díla  1.865.356,19  Kč  bez  DPH,  zveřejněna              
v registru smluv dne 23.10.2019 
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
  Kupní  smlouva  ze  dne  31.1.2019  o  prodeji  pozemku  p.  č.  1135/12  o  výměře  472  m2       
k.  ú.  Mladá  Boleslav,  prodávající  statutární  město  Mladá  Boleslav,  kupující  fyzická 
osoba, zveřejněna dne 31.1.2019 
  Kupní smlouva ze dne 28.5.2019 o prodeji pozemku p. č. 1894 o výměře 31 m2 k. ú. 
Kosmonosy,  prodávající  statutární  město  Mladá  Boleslav,  kupující  Ředitelství  silnic        
a dálnic ČR Praha 4, zveřejněna dne 19.6.2019 
  Kupní smlouva o převodu movitých věcí ze dne 22.8.2019 o koupi movitého majetku      
v  celkové  výši  150.000,-  Kč,  prodávající  Mateřská  škola  DUHA,  o.  p.  s.  se  sídlem 
Mladá Boleslav, kupující statutární město Mladá Boleslav, zveřejněna dne 22.8.2019 
  Smlouva kupní smlouva ze dne 30.5.2019 o koupi pozemku p. č. 657/69 o výměře 1105 
m2  k.  ú.  Mladá  Boleslav,  prodávající  DOMINO  INVEST  s.  r.  o.,  kupující  statutární 
město Mladá Boleslav, zveřejněna dne 31.5.2019 
  Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ze dne 16.7.2019 
uzavřena  s  převodcem  Česká  republika  -  Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech 
majetkových Praha 2, nabyvatel statutární město Mladá Boleslav, o převodu pozemku     
p. č. 2072 o výměře 9 m2 k. ú. Mladá Boleslav 
  Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ze dne 24.6.2019 
uzavřena  s  převodcem  Česká  republika  -  Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech 
majetkových Praha 2, nabyvatel statutární město Mladá Boleslav, o převodu pozemku     
p. č. 1027/14 o výměře 352 m2 k. ú. Mladá Boleslav 
  Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ze dne 29.5.2019 
uzavřena  s  převodcem  Česká  republika  -  Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech 
majetkových Praha 2, nabyvatel statutární město Mladá Boleslav, o převodu pozemku    
p. č. 1369/3 o výměře 126 m2 k. ú. Mladá Boleslav 
  Smlouva  o  bezúplatném  převodu  movitého  majetku  č.  175/2019/OŠKTv  ze  dne 
30.9.2019  uzavřena  s  převodcem  či  zřizovatelem  statutární  město  Mladá  Boleslav, 
nabyvatel Mateřská škola Duha Mladá Boleslav o převodu movitého majetku v celkové 
výši 767.622,- Kč, zveřejněna dne 2.10.2019  
  Směnná  smlouva  ze  dne  7.8.2019  na  směnu  pozemku  města  p.  č.  366/15  o  výměře         
29  m2  k.  ú.  Mladá  Boleslav  za  pozemek  p.  č.  2872  o  výměře  30  m2  k.  ú.  Mladá 
Boleslav, směňující statutární město a fyzická osoba, zveřejněna dne 8.8.2019 
  Směnná  smlouva  ze  dne  17.6.2019  na  směnu  pozemku  města  p.  č.  295/33  o  výměře 
1589 m2 k. ú. Řepov za pozemek p. č. 295/34 o výměře 1589 m2 k. ú. Řepov, směňující 
statutární  město  a  ATT  -  Auto  Transport  Technik  s.  r.  o.  Plazy,  zveřejněna  dne 
27.6.2019 
  Kupní  smlouva  ze  dne  30.12.2019  na  nákup  pozemků  p.  č.  787/1  o  výměře  901  m2,        
p. č. 787/2 o výměře 18935 m2 a p. č. 787/3 o výměře 17820 m2 vše v k. ú. Podlázky, 
prodávající  fyzické  osoby,  kupující  statutární  město  Mladá  Boleslav,  zveřejněna  dne 
30.12.2019 
  Kupní smlouva ze dne 16.10.2019 na nákup pozemku p. č. st.130 o výměře 1359 m2, 
jehož  součástí  je  stavba  č.  p.  89  v  k.  ú.  Mladá  Boleslav,  prodávající  ALAFIA 
 


 
 
 
CENTRUM  s.r.o.,  Mladá  Boleslav,  kupující  statutární  město  Mladá  Boleslav, 
zveřejněna dne 16.12.2019 
Darovací smlouvy 
  Darovací  smlouva  ze  dne  28.6.2019,  finanční  dar  ve  výši  100.000,-  Kč,  obdarovaný 
statutární  město  Mladá  Boleslav,  dárce  ŠKODA  AUTO  a.s.  Mladá  Boleslav                   
(v elektronické podobě) 
  Darovací  smlouva  ze  dne  15.10.2019,  finanční  dar  ve  výši  200.000,-  Kč,  obdarovaný 
statutární  město  Mladá  Boleslav,  dárce  ŠKODA  AUTO  a.s.  Mladá  Boleslav                    
(v elektronické podobě) 
  Darovací smlouva ze dne 29.11.2019, finanční dar ve výši 2.500.000,- Kč, obdarovaný 
statutární město Mladá Boleslav, dárce Nadační fond ŠKODA AUTO Mladá Boleslav 
(v elektronické podobě) 
Smlouvy o výpůjčce 
  Smlouva  o  výpůjčce  nemovitosti  ze  dne  21.1.2019,  vypůjčitel  statutární  město  Mladá 
Boleslav,  půjčitel  fyzická  osoba,  předmětem  smlouvy  je  přenechání  k  bezplatnému 
užívání pozemek p. č. 2772 o výměře 349 m2 v k. ú. Mladá Boleslav, za účelem užívání 
pozemku pod stavbou parkoviště, smlouva uzavřena na dobu neurčitou 
  Smlouva  o  výpůjčce  ze  dne  18.3.2019,  vypůjčitel  Bytové  družstvo  seniorů  Mladá 
Boleslav  I, družstvo,  se  sídlem Kosmonosy, půjčitel statutární město Mladá Boleslav, 
předmětem  smlouvy  je  přenechání  pozemku  p.  č.  1123/1  o  výměře  27  m2  a  části 
pozemku p. č. 1123/13 o výměře 498 m2 v k. ú. Mladá Boleslav, za účelem umístění 
zařízení staveniště pro výstavbu projektu "Seniorské bydlení Mladá Boleslav", smlouva 
uzavřena na dobu určitou, nejdéle do 30.6.2021 
  Smlouva  o  výpůjčce  movitého  majetku  č.  176/2019/OŠKTv  ze  dne  30.9.2019, 
vypůjčitel  Mateřská  škola  Duha  Mladá  Boleslav,  půjčitel  statutární  město  Mladá 
Boleslav, předmětem smlouvy je dlouhodobý hmotný majetek: sochařské dílo Medvědi 
v pořizovací ceně 42.187,- Kč, které je umístěno na pozemku p. č. 851/11 v k. ú. Mladá 
Boleslav 
Smlouvy nájemní 
  Smlouva  o  nájmu  prostoru  sloužícího  podnikání  ze  dne  18.3.2019,  nájemce  fyzická 
osoba,  Mladá  Boleslav,  předmětem  smlouvy  je  pronájem  pozemku  stp.  č.  7557              
o  výměře  38  m2,  jehož  součástí  je  stavba  bez  čp.  (stánek  FOKY)  vše  v  k.  ú.  Mladá 
Boleslav  za  účelem  provozování  rychlého  občerstvení,  schváleno  radou  města 
usnesením č. 488 ze dne 18.2.2019 
  Smlouva o nájmu nemovitosti ze dne 5.2.2019,  nájemce ŠKODA AUTO a. s., Mladá 
Boleslav, předmětem smlouvy je pronájem části pozemku p. č. 379/1 o výměře 450 m2 
v  k.  ú.  Mladá  Boleslav  pro  parkování  motorových  vozidel  zaměstnanců,  schváleno 
radou města dne 4.2.2019 
  Smlouva  o  pronájmu  nemovitosti  ze  dne  11.4.2019,  nájemce  ELGO  CZ,  s.r.o.  Újezd, 
předmětem smlouvy je pronájem pozemek stp. č. 1071 o výměře 426 m2 v k. ú. Mladá 
Boleslav za účelem uložení stavebního materiálu při rekonstrukci vodovodu, schváleno 
radou města dne 18.3.2019 
  Dodatek  č.  1  ze  dne  15.8.2019  ke  Smlouvě  o  zemědělském  pachtu  ze  dne  9.7.2019, 
předmětem  Dodatku  č.  1  změna  výměry  propachtovaného  pozemku  p.č.  z  2938  m2        
na 1349 m2 a nové propachtování pozemku p.č. 295/34 o výměře 1589 m2, vše v k.ú. 
Řepov, schváleno radou města 5.8.2019 
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem 
  Pronájem pozemku stp. č. 7557 o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba bez čp. (stánek 
FOKY) vše v k. ú. Mladá Boleslav - záměr zveřejněn dne 5.11. - 21.11.2018 
 
10 

 
 
 
  Pronájem části pozemku p. č. 379/1 o výměře 450 m2 v k. ú. Mladá Boleslav - záměr 
zveřejněn dne 10.1. - 28.1.2019 
  Pronájem  pozemku  stp.  č.  1071  o  výměře  426  m2  v  k.  ú.  Mladá  Boleslav  -  záměr 
zveřejněn dne 26.2. - 14.3.2019 
  Prodej pozemku p. č. 1135/12 o výměře 472 m2 k. ú. Mladá Boleslav - záměr zveřejněn 
dne 27.11. - 13.12.2018 
  Prodej  pozemku  p.  č.  1894  o  výměře  31  m2  k.  ú.  Kosmonosy  -  záměr  zveřejněn  dne 
28.3. - 15.4.2019 
  Směna  pozemku  města  p.  č.  366/15  o  výměře  29  m2  k.  ú.  Mladá  Boleslav  -  záměr 
zveřejněn dne 24.5. - 10.6.2019 
  Směna pozemku města č. 295/33 o výměře 1589 m2 k. ú. Řepov - záměr zveřejněn dne 
27.11. – 13.12.2018 
  Výpůjčka  pozemku  p.  č.  1123/1  o  výměře  27  m2  a  části  pozemku  p.  č.  1123/13               
o výměře 498 m2 v k. ú. Mladá Boleslav - záměr zveřejněn dne 9.11. - 26.11.2018 
  Pacht  pozemku  p.č.  285/34  o  výměře  1589  m2  v  k.ú.  Řepov  -  záměr  zveřejněn  dne     
10.7. - 26.7.2019 
Smlouvy o přijetí úvěru 
  Smlouva  o  úvěru  č.  318/19/LCD  ze  dne  8.7.2019  uzavřena  s  poskytovatelem  Česká 
spořitelna,  a.  s.  Praha  4  o  poskytnutí  úvěru  ve  výši  100.000.000,-  Kč  na  financování         
a  spolufinancování  investičních  akcí  včetně  financování  prostřednictvím  investičních 
dotací  společnosti  Městská  společnosti  sportovní  a  rekreační  areály  a  společnosti 
Dopravní podnik Mladá Boleslav 
  Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru č. 99018145164 
  Dodatek  č.  2  ze  dne  19.12.2019  ke  smlouvě  o  revolvingovém  úvěru  č.  99018145164 
uzavřené  s  Komerční  bankou  a.s.,  doplnění  o  čl.  8.3.8.  -  čerpání  úvěru  na  nákup 
autobusů, 
Smlouvy o půjčce 
  Smlouva  o  zápůjčce  č.  4/2019/ODSH  ze  dne  28.3.2019,  zapůjčitel  statutární  město 
Mladá  Boleslav,  vydlužitel  Dopravní  podnik  Mladá  Boleslav  s.  r.  o.,  předmětem 
smlouvy  je  finanční  bezúročná  zápůjčka  ve  výši  21.930.000,-  Kč  na  pokrytí  nákladů      
na  část  kupní  ceny  za  dodání  4  ks  autobusů  Iveco  s  alternativním  pohonem  CNG, 
uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 669 ze dne 25.3.2019, 
zveřejněno v registru smluv dne 10.4.2019 
  Smlouva  o  zápůjčce  č.  5/2019/ODSH  ze  dne  28.3.2019,  zapůjčitel  statutární  město 
Mladá  Boleslav,  vydlužitel  Dopravní  podnik  Mladá  Boleslav  s.  r.  o.,  předmětem 
smlouvy je finanční bezúročná zápůjčka ve výši Kč 5.418.000,- Kč na pokrytí nákladů 
na úhradu DPH připočtené ke kupní ceně za dodání 4 ks autobusů Iveco s alternativním 
pohonem  CNG,  uzavření  smlouvy  schváleno  zastupitelstvem  města  usnesením  č.  670     
ze dne 25.3.2019, zveřejněno v registru smluv dne 10.4.2019 
Smlouvy o ručení 
  Prohlášení  o  ručení  ze  dne  9.9.2019  adresované  Komerční  bance  a.  s.,  ručení 
statutárního  města  Mladá  Boleslav  do  výšek  20%  jistiny  úvěru  Oblastní  nemocnice 
Mladá  Boleslav  a.  s.  se  sídlem  Mladá  Boleslav,  zastupitelstvo  města  schválilo  dne 
26.8.2019 
Smlouvy o věcných břemenech 
  Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. VBO/4009/2019 ze dne 23.5.2019, 
povinný  statutární  město  Mladá  Boleslav,  oprávněný  ČEZ  Distribuce,  a.  s.  Děčín            
o zřízení věcného břemene na pozemku stp. č. 5251 jehož součástí je budova bez čp.       
v k. ú. Mladá Boleslav 
 
11 

 
 
 
  Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  č.  IP-12-6012223/VB2  ze  dne 
8.2.2019,  povinný  statutární  město  Mladá  Boleslav,  oprávněný  ČEZ  Distribuce,  a.  s. 
Děčín o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 931/1 v k. ú. Podlázky, obec Mladá 
Boleslav 
  Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  inženýrské  sítě  ze  dne  14.3.2019, 
povinný statutární město Mladá Boleslav, oprávněný fyzické osoby o zřízení věcného 
břemene na pozemku p. č. 365/10 v k. ú. Mladá Boleslav 
  Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM19080 ze dne 30.4.2019, povinný Povodí 
Labe,  státní  podnik,  oprávněný  statutární  město  Mladá  Boleslav  o  zřízení  věcného 
břemene na pozemcích p. č. 1473/2, 1472/2 a 1404/1 v k. ú. Mladá Boleslav, oprávněný                   
je vlastníkem pozemku p. č. 1003/1 v k. ú. Mladá Boleslav 
  Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM190019 ze dne 30.4.2019, povinný Povodí 
Labe,  státní  podnik,  oprávněný  statutární  město  Mladá  Boleslav  o  zřízení  věcného 
břemene  na  pozemcích  p.  č.  1251/1  a  1280  v  k.  ú.  Debř,  obec  Mladá  Boleslav, 
oprávněný je vlastníkem pozemku p. č. 1186/6 v k. ú. Debř, obec Mladá Boleslav 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
  Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03B03375 ze dne 15. 5. 2019, 
poskytovatel  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  -  investiční  dotace  na  akci  "Cyklostezka 
náměstí  Míru  –  Českobratrské  náměstí“  ve  výši  3.652.205,71  Kč,  Závěrečná  zpráva         
o realizaci akce ze dne 3.10.2019 
  Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011348 ze dne 21. 5. 2019, 
poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj - investiční dotace na akci "Novostavba MŠ 
Pampeliška“ ve výši 37.663.520,30 Kč 
  - nepřezkoumáváno, použito podpůrně 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
  Veřejnoprávní smlouva č. OStRM/2019/68 o poskytnutí investiční dotace z prostředků 
rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2019 na pokrytí investičních nákladů 
spojených s pořízením nového odbavovacího systému, zpevněných ploch a vzduchové 
trampolíny  v  areálu  městského  koupaliště  Mladá  Boleslav  ze  dne  1.7.2019  uzavřena        
s příjemcem Městská společnost sportovní a rekreační areály, s. r. o. se sídlem Mladá 
Boleslav  o  poskytnutí  investiční  dotace  ve  výši  1.000.000,-  Kč,  zveřejněna  v  registru 
smluv dne 3.7.2019 
  Dodatek  č.  1  ze  dne  23.10.2019  k  Veřejnoprávní  smlouvě  č.  OStRM/2019/68, 
předmětem  Dodatku  č.  1  je  navýšení  poskytnuté  dotace  o  228.250,-  Kč,  zveřejněn           
v registru smluv 1.11.2019 
  Vyúčtování dotace včetně prohlášení k vyúčtování ze dne 26.11.2019 
  Veřejnoprávní smlouva č. OStRM/2019/26 o poskytnutí investiční dotace z prostředků 
rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2019 na pokrytí investičních nákladů 
spojených s rekonstrukcí vnitřních i vnějších prostor sportovní haly U Stadionu 1322, 
Mladá  Boleslav  včetně  přilehlých  ploch  a  pořízení  technického  vybavení  ze  dne 
29.3.2019 uzavřena s příjemcem Městská společnost sportovní a rekreační areály, s. r. o. 
se  sídlem  Mladá  Boleslav  o  poskytnutí  investiční  dotace  ve  výši  10.000.000,-  Kč, 
zveřejněna v registru smluv dne 3.4.2019 
  Vyúčtování dotace včetně prohlášení k vyúčtování ze dne 8.1.2020 
  Veřejnoprávní smlouva č. OStRM/2019/29 o poskytnutí investiční dotace z prostředků 
rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2019 na pokrytí investičních nákladů 
spojených s rekonstrukcí bazénových prostor v suterénu sokolovny včetně technického 
vybavení  a  dalších  nákladů  spojených  s  rekonstrukcí  ze  dne  29.3.2019  uzavřena               
s příjemcem Městská společnost sportovní a rekreační areály, s. r. o. se sídlem Mladá 
 
12 

 
 
 
Boleslav o poskytnutí  investiční  dotace ve výši  40.000.000,-  Kč, zveřejněna v registru 
smluv dne 1.4.2019 
  Dodatek č. 1 ze dne 2.1.2020 k Veřejnoprávní smlouvě č. OStRM/2019/29, předmětem 
Dodatku č. 1 je změna termínu vyúčtování dotace, zveřejněn v registru smluv 13.1.2020 
  Vyúčtování dotace včetně prohlášení k vyúčtování ze dne 26.2.2020 
  Veřejnoprávní smlouva č. 8/2019/OŠKTv o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků 
rozpočtu  statutárního  města  Mladá  Boleslav  na  rok  2019  na  částečné  pokrytí  výdajů 
spojených  s  provozem  a  údržbou  sportovních  zařízení  ze  dne  5.3.2019  uzavřena              
s příjemcem Městská společnost sportovní a rekreační areály, s. r. o. se sídlem Mladá 
Boleslav o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.500.000,- Kč - na základě žádosti 
ze dne 18.2.2019, zveřejněna v registru smluv dne 7.3.2019 a 11.4.2019 
  Vyúčtování dotace ze dne 10.12.2019 
  Veřejnoprávní  smlouva  č.  11/2019/OŠKTv  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace                     
z  prostředků  rozpočtu  statutárního  města  Mladá  Boleslav  na  rok  2019  na  částečné 
pokrytí provozních výdajů (na činnost) ze dne 5.3.2019 uzavřena s příjemcem Kultura 
města  Mladá  Boleslav  a.  s.  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  ve  výši  12.561.000,-  Kč     
na  základě  žádosti  ze  dne  18.2.2019,  zveřejněna  v  registru  smluv  dne  7.3.2019                
a 11.4.2019 
  Vyúčtování dotace ze dne 20.12.2019 
  Veřejnoprávní smlouva č. 5/2019/OŠKTv o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků 
rozpočtu  statutárního  města  Mladá  Boleslav  na  rok  2019  na  částečné  pokrytí  výdajů       
na  sportovní  činnost  ze  dne  4.3.2019  uzavřena  s  příjemcem  FK  Mladá  Boleslav  a.  s.        
o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  ve  výši  4.000.000,-  Kč  -  na  základě  žádosti  ze  dne 
3.8.2018, zveřejněna v registru smluv dne 7.3.2019 
  Vyúčtování dotace ze dne 18.12.2019 
  Veřejnoprávní smlouva č. 6/2019/OŠKTv o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků 
rozpočtu  statutárního  města  Mladá  Boleslav  na  rok  2019  na  částečné  pokrytí  výdajů  
na  sportovní  činnost  ze dne  7.3.2019  uzavřena  s  příjemcem  BK  Mladá  Boleslav  a.  s.           
o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  ve  výši  4.000.000,-  Kč  -  na  základě  žádosti  ze  dne 
15.1.2019, zveřejněna v registru smluv dne 13.3.2019 
  Vyúčtování dotace ze dne 7.12.2019 
  Veřejnoprávní  smlouva  č.  100/2019/OŠKTv  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace                  
z  prostředků  rozpočtu  statutárního  města  Mladá  Boleslav  na  rok  2019  na  částečné 
pokrytí  výdajů  na  sportovní  činnost  mládeže  ze  dne  11.4.2019  uzavřena  s  příjemcem 
Okresní  unie  sportu  Mladá  Boleslav  z.  s.  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  ve  výši 
130.600,-  Kč  -  na  základě  žádosti  ze  dne  31.1.2019,  zveřejněna  v  registru  smluv  dne 
15.4.2019 
  Vyúčtování dotace ze dne 14.1.2020 
  Veřejnoprávní  smlouva  č.  84/2019/OŠKTv  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace                     
z  prostředků  rozpočtu  statutárního  města  Mladá  Boleslav  na  rok  2019  na  částečné 
pokrytí  výdajů  na  sportovní  činnost  mládeže  ze  dne  10.4.2019  uzavřena  s  příjemcem 
ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Škoda Mladá Boleslav o poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 25.700,- Kč - na základě žádosti ze dne 23.1.2019  
  Vyúčtování dotace ze dne 9.12.2019 
Dohody o pracovní činnosti 
  ze dne 14.1.2019 uzavřena s MUDr. O. Š. v rozsahu max. 5 hodin týdně na dobu určitou 
od  14.1.2019  do  31.12.2019  za  posuzování  zdravotního  stavu  žadatelů  o  umístění             
v domech s pečovatelskou službou 
 
13 

 
 
 
  ze  dne  8.4.2019  uzavřena  s  pí  R.  F.  v  rozsahu  max.  20  hodin  týdně  na  dobu  určitou        
od 8.4.2019 do 31.12.2019 na administrativní práce na oddělení rozvoje města odboru 
stavebního a rozvoje města 
  ze  dne  2.1.2019  uzavřena  s  Mgr.  P.  B.  Ph.D.  v  rozsahu  max.  5  hodin  týdně  na  dobu 
určitou od 2.1.2019 do 31.12.2019 za práci vedoucího hvězdárny Mladá Boleslav 
Dohody o provedení práce 
  ze dne 10.5.2019 uzavřena s p. E. B. v rozsahu 30 hodin za vkládání hlasovacích lístků 
do obálek a roznos hlasovacích lístků voličům 
  ze  dne  9.9.2019  uzavřena  s  p.  V.  Z.  v  rozsahu  35  hodin  zabezpečení  městské  akce 
„Svatováclavská jízda historických vozidel“ 
  ze  dne  10.5.2019  uzavřena  s  p.  J.  B.  v  rozsahu  110  hodin  za  roznos  měsíčníku 
statutárního města Mladá Boleslav - „Boleslavan“ 
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů 
  ze  dne  31.5.2019  uzavřena  s  Ing.  G.  J.  na  dobu  neurčitou  od  1.6.2019  –  referent 
oddělení dopravně správních agent  – dopravní přestupky  odboru dopravy  a silničního 
hospodářství včetně platového výměru ze dne 30. 5. 2019 
  ze dne 22.8.2019 uzavřena s Bc. I. T, DiS. na dobu neurčitou od 22.8.2019 – referent 
oddělení bytového hospodářství odboru správy majetku města včetně platového výměru 
ze dne 21.8.2019 
Dokumentace k veřejným zakázkám 
  Složka  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  akci  „Celoplošná  oprava  ulice  Ptácká             
a  křižovatky  Ptácká  x  Laurinova,  Mladá  Boleslav“  OStRM/ORM  -  15/2019  –  Výzva        
k  podání  nabídky  –  poptávkovým  řízením,  Rozhodnutí  zadavatele  o  ustanovení 
hodnotící  komise,  Seznam  poptaných  firem  (písemně  obeslány  3  firmy),  Seznam 
podaných  nabídek  (2  nabídky),  Protokol  o  otevírání  obálek  s  nabídkami,  Rozhodnutí       
o přidělení veřejné zakázky, vybrána jako nejvýhodnější firma H-INTES s.r.o., Mladá 
Boleslav  
  Složka  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  akci  „Oprava  chodníků  Čejetice  –  ulice 
Nová – levá strana“ OStRM/ORM - 8/2019 – Výzva k podání nabídky – poptávkovým 
řízením,  Rozhodnutí  zadavatele  o  ustanovení  hodnotící  komise,  Seznam  poptaných 
firem  (zadávací  dokumentace  a  výzva  k  podání  nabídky  předána  osobně  3  firmám), 
Seznam  podaných  nabídek  (3  nabídky),  Protokol  o  otevírání  obálek  s  nabídkami, 
Rozhodnutí  o  přidělení  veřejné  zakázky,  vybrána  jako  nejvýhodnější  firma  H-INTES 
s.r.o., Mladá Boleslav 
  Složka  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  akci  „Oprava  části  střechy  Městského 
divadla včetně dekorativních prvků na střeše a atice“ OStRM/ORM - 7/2019 – Výzva      
k  podání  nabídky  –  poptávkovým  řízením,  Rozhodnutí  zadavatele  o  ustanovení 
hodnotící  komise,  Seznam  poptaných  firem  (písemně  obeslány  3  firmy),  Seznam 
podaných  nabídek  (1  nabídka),  Protokol  o  otevírání  obálek  s  nabídkami,  Rozhodnutí       
o přidělení veřejné zakázky, vybrána jako nejvýhodnější firma Stanislav Záhon, Liberec 
  Složka  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  akci  „Oprava  chodníku  a  komunikace            
v  Koněvově  ulici  v  Čejeticích“  –  Výzva  k  podání  nabídky  –  poptávkovým  řízením, 
zadávací  dokumentace  a  výzva  k  podání  nabídky  předána  osobně  3  firmám,  Seznam 
podaných nabídek (3 nabídky), Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, vybrána jako 
nejvýhodnější firma GEMA MB s.r.o., Mladá Boleslav 
  Veřejné  zakázky  byly  zadány  v  souladu  s  pravidly  stanovenými  vnitřním  předpisem 
města č. QS 74-02 o zadávání veřejných zakázek 
Vnitřní předpis a směrnice 
  Směrnice QS 61-02 Oběh účetních dokladů, účinná od 20.10.2017 
  Směrnice QS 74-02 Zadávání  veřejných zakázek, účinná od 7.10.2016 
 
14 

 
 
 
  Podpisová oprávnění vztahující se k účetním dokladům - dle potřeby 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 
  usnesení zastupitelstva města v elektronické podobě stažené z webových stránek města: 
20.12.2018,  28.1.2019,  25.2.2019,  25.3.2019,  29.4.2019,  27.5.2019,  24.6.2019, 
26.8.2019, 23.9.2019, 21.10.2019, 25.11.2019, 19.12.2019 - nepřezkoumáváno, použito 
podpůrně 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení 
  ze dne 7.1., 21.1., 25.1., 28.1., 4.2., 18.2., 25.2., 28.2., 4.3., 6.3., 18.3., 25.3., 1.4., 15.4., 
29.4., 6.5., 9.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6., 26.6., 1.7., 15.7., 5.8., 19.8., 26.8., 
29.8.,  2.9.,  16.9.,  23.9.,  30.9.,  14.10.,  25.11.,  16.12.,  30.12.2019  -  nepřezkoumáváno, 
použito podpůrně 
Výsledky kontrol zřízených organizací 
  Plán činnosti interního auditu pro rok 2019 
  Protokol o kontrole č. 1/2019 vyhotovený 24.4.2019 - veřejnosprávní kontrola na místě 
u příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Mladá  Boleslav za období leden  - 
duben 2019 
  Protokol o kontrole č. 2/2019 vyhotovený 24.5.2019 - veřejnosprávní kontrola na místě 
u  příspěvkové  organizace  Základní  škola  Mladá  Boleslav,  Komenského  nám.  91             
za období leden - květen 2019 
  Protokol o kontrole č. 3/2019 vyhotovený 30.5.2019 - veřejnosprávní kontrola na místě 
u  příspěvkové  organizace  Školní  jídelna  Žižkova  1327/III,  Mladá  Boleslav  za  období 
leden - květen 2019 
  Protokol o kontrole č. 4/2019 vyhotovený 5.6.2019 - veřejnosprávní kontrola na místě      
u příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Mladá Boleslav za období leden - 
červen 2019 
  Protokol o kontrole č. 5/2019 vyhotovený 22.7.2019 - veřejnosprávní kontrola na místě 
u  příspěvkové  organizace  Mateřská  škola  Pampeliška  Mladá  Boleslav,  Nerudova  797     
za období leden - červenec 2019 
  Protokol o kontrole č. 6/2019 vyhotovený 15.8.2019 - veřejnosprávní kontrola na místě 
u příspěvkové organizace za období leden - srpen 2019 Knihovna Mladá Boleslav 
  Protokol  č.  1/2019  o  veřejnosprávní  kontrole  na  místě  vykonané  dne  20.2.2019               
u  příspěvkové  organizace  Městská  knihovna  Mladá  Boleslav  -    následná  kontrola 
provedená pracovníky interního auditu 
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití 
  Statut  sociálního  fondu Statutárního  města  Mladá  Boleslav,  schválený  zastupitelstvem 
města 23.4.2009 
  Statut fondu rezerv a rozvoje, schválený zastupitelstvem města 23.4.2009 
Dohoda o vzájemném započtení závazků a pohledávek 
  ze  dne  21.8.2019  uzavřena  se  společností  Městské  parkovací  domy  Mladá  Boleslav        
s. r. o. se sídlem Mladá Boleslav 
 
V kontrolovaném  období  statutární  město  Mladá  Boleslav,  dle  prohlášení  primátora  
statutárního  města,  neuzavřelo  smlouvu  o  výprose,  o  nabytí,  převodu    nebo  o  zřízení  práva 
stavby  k pozemku  ve  svém  vlastnictví,    nehospodařilo  s majetkem  státu,  nezastavilo  movitý  
a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu  o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku,  
o  přistoupení  k závazku,  smlouvu  o  sdružení,  smlouvu  o  poskytování  majetkových  hodnot 
podle  smlouvy  o  sdružení,  jehož  je  město  společníkem,  nevydalo  komunální  dluhopisy, 
nezrušilo příspěvkovou organizaci a organizační složku. 
 
15 

 
 
 
B. Zjištění z přezkoumání 
Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Mladá Boleslav: 
 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 
 
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: 
a) při dílčím přezkoumání 
 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
 
 
b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 
 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 
 
16 

 
 
 
D) Závěr 
Při přezkoumání hospodaření statutárního města Mladá Boleslav za rok 2019 podle § 2 a § 3 
zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 
 
 
 
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 
Neuvádí se. 
 
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 
3,19 % 
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 
14,05 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 
2,68 %  
 
Komentář: 
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 1 276 305,77 Kč. 
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 485 136 685,69 Kč. 
 
 
 
Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 
  Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
 
 
 
Mladá Boleslav  21.05.2020 
 
 
Podpisy kontrolorů: 
 
   
 
 
 
 
Ing. Helena Francová 
…………………………………………….... 
 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
 
Jiří Černovský 
........................................................................ 
kontrolor 
 
 
 
17 

 
 
 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání
-  je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy 
se  stává  okamžikem  marného  uplynutí  lhůty  stanovené  v  §  6  odst.  1  písm.  d)  zákona  
č.  420/2004  Sb.,  k podání  písemného  stanoviska  kontrolorovi  pověřenému  řízením 
přezkoumání 
  
- ke  zjištěním  uvedeným  v tomto  návrhu  je  možno  podat  písemné  stanovisko  ve  lhůtě  
do  15  dnů  ode  dne  předání  návrhu  zprávy,  a  to  kontrolorovi  pověřenému  řízením 
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
- tento  návrh  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obsahuje  i  výsledky  konečného 
dílčího přezkoumání 
 
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci 
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku 
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 
 
S obsahem  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  statutárního  města  Mladá  Boleslav     
o  počtu  118  stran  byl  seznámen  a  stejnopis  č.  2  převzal,    pan    MUDr.  Raduan  Nwelati, 
primátor  statutárního města. Dále primátor  statutárního města převzal v elektronické podobě 
nepodepsanou  zprávu  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  statutárního  města  Mladá 
Boleslav za rok 2019  ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona 
č. 99/2019 Sb. 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Raduan Nwelati 
 
primátor  statutárního města Mladá Boleslav 
……….………………………………… 
 
 dne 21.05.2020 
 
 
 
Rozdělovník: 
Stejnopis 
Počet výtisků 
Předáno 
Převzal 
Krajský úřad 

1 x 
Středočeského kraje
Ing. Helena Francová 
 
Statutární město 

1 x 
Mladá Boleslav 
MUDr. Raduan Nwelati  
 
 
18