Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení 28 T 7 /2017'.

č. j. 28 T 7/2017 -9110 
 
 
USNESENÍ 
 
Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozhodl v neveřejném zasedání dne 30. června 2021 
v trestní věci obžalovaného Vratislava L., narozeného xxx v xxx, trvale bytem xxx, adresa pro 
doručování xxx, pro zločin úvěrový podvod podle § 211 odst. 1, odst. 6 písm. a) tr. zákoníku a další 
takto: 
 
Podle § 231 odst. 1, § 223 odst. 1 tr. řádu z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. f), g) tr. řádu se 
trestní stíhání vedené proti obžalovanému Vratislavu L., narozenému xxx v xxx, u Krajského soudu 
v Ostravě - pobočka v Olomouci pod sp. zn. 28 T 7/2017 zastavuje. 
 
 
Odůvodnění: 
 
1. 
Na  obžalovaného  Vratislava  L.  a  Mgr.  Ditu  L.  byla  podána  u  zdejšího  soudu  dne  1.  9.  2011 
obžaloba Krajského státního zastupitelství Ostrava, pobočka v Olomouci ze dne 1. 9. 2011, č.j. 2 
KZV  27/2010-383  pro  skutky,  které  jsou  uvedeny  ve  výroku  obžaloby,  jimiž  měli  obžalovaní 
spáchat zločin úvěrový podvod podle § 211 odst. 1, odst. 6 písm. a) tr. zákoníku a další. 
 
2. 
Zdejší soud v této trestní věci rozhodl rozsudkem ze dne 3. 8. 2015, č.j. 28 T 12/2011-8458, který 
byl ale k odvolání obžalovaných Vratislava L. a Mgr. Dity L. a státního zástupce zrušen usnesením 
Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 1. 2016, sp.zn. 2 To 86/2015, a věc byla vrácena zdejšímu 
soudu. Ve věci bylo v termínech 5. 4. 2016, 16. 5. 2016, 13. 6. 2016 a 25. 7. 2016 nařízeno hlavní 
líčení.  Obž.  L.  se  k  hlavnímu  líčení  nedostavil,  přičemž  soudu  následně  zaslal  lékařské  zprávy, 
z nichž je patrné, že ze zdravotních důvodů není schopen účasti u hlavního líčení. 
 
3. 
S ohledem  na  lékařské  zprávy  obsažené  ve  spisu  soud  opatřením  ze  dne  17.  10.  2016  přibral 
soudního  znalce  z oboru  zdravotnictví,  odvětví  psychiatrie,  MUDr.  Petra  Nedomu  s tím,  aby 
znalec  zodpověděl  na  otázky,  zda  je  obžalovaný  v současné  době  schopen  s ohledem  na  svůj 
zdravotní stav účasti u hlavního líčení u Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci. 
 
4. 
Soudní znalec MUDr. Nedoma ve svém znaleckém posudku ze dne 13. 1. 2017 (č.l. 8654-8701) 
uvedl, že posuzovaný není z důvodu přítomné organické poruchy nálady schopen účasti u hlavního 
líčení a není schopen se náležitě hájit. Znalec dospěl k závěru, že je třeba znovu zhodnotit psychický 
stav  obžalovaného  s odstupem  minimálně  půl  roku,  aby  bylo  možno  stanovit  průběh  a  další 
prognózu vývoje duševního onemocnění obž. L. 
 
5. 
Usnesením ze dne 1. 6. 2017, sp.zn. 28 T 12/2011, zdejší soud rozhodl, že podle § 23 odst. 1 tr. 
řádu  se  ze  společného  řízení  v  trestní  věci  vedené  u  Krajského  soudu  v Ostravě  -  pobočka  v 
Olomouci pod sp.zn. 28 T 12/2011 vylučuje řízení proti obžalovanému Vratislavu L. a řízení bude 
nadále vedeno pod sp.zn. 28 T 7/2017. 
 
6. 
Znalecký  posudek  byl  poté  doplňován  a  rovněž  bylo  na  žádost  soudu  provedeno  Policií  ČR 
prošetření  osobních  poměrů  obž.  L.  z toho  hlediska,  zda  jsou  údaje  o  jeho  zdravotním  stavu, 
vyplývající z podání obhajoby a ze znaleckého posudku z odvětví psychiatrie, věrohodné. Následně 
v rámci vyšetření duševního stavu byl obž. L. pozorován ve zdravotnickém ústavu Psychiatrické 
Shodu s prvopisem potvrzuje: Marcela Suchá 
 

 

28 T 7/2017  
léčebně Šternberk od 15. 8. 2017do 15. 9. 2017. S ohledem na skutečnost, že znalec i po pozorování 
obžalovaného setrval na svých závěrech bylo zdejším soudem rozhodnuto usnesením ze dne 22. 9. 
2017, č.j. 28 T 12/2011-8875, že se podle § 231 odst. 1, § 224 odst. 1 tr. řádu z důvodů uvedených 
v § 173 odst. 1 písm. b) tr. řádu trestní stíhání vedené proti obžalovanému Vratislavu L. přerušuje, 
přičemž toto usnesení nabylo právní moci dne 6. 10. 2017. 
 
7. 
Duševní  stav  obžalovaného  byl  soudem  průběžně  sledován  a  soudní  znalec  MUDr.  Nedoma 
doplňoval opakovaně svůj znalecký posudek, přičemž znalec setrval na svých závěrech, že obž. L. 
není z důvodu přítomné organické poruchy nálady schopen účasti u hlavního líčení, není schopen 
chápat smysl trestního stíhání a není schopen se náležitě hájit. 
 
8. 
Zdejší soud požádal 28. 7. 2020 Polici  ČR o opětovné prošetření osobních poměrů obž. L. z toho 
hlediska, zda jsou údaje o jeho zdravotním stavu, vyplývající z podání obhajoby a ze znaleckého 
posudku z odvětví psychiatrie, věrohodné. Policie ČR po prošetření osobních poměrů obž. L. dne 
31. 8. 2020 zaslala soudu zprávu o výsledcích šetření (č.l. 9007), s kterou soud  následně seznámil 
znalce MUDr. Petra Nedomu, který tyto výsledky šetření Policie ČR zohlednil v doplnění svého 
znaleckého  posudku  (č.l.  9008  –  9046).  Znalec  v zásadním  setrval  na  svých  výše  uvedených 
závěrech,  ale  s tím,  že  ambulantní  psychiatrické  vyšetření  obžalovaného,  a  potažmo  i  znalecké 
vyšetření ambulantní formou, je značně limitováno (ne-)spoluprací vyšetřovaného, či záměrným 
zveličováním nebo předstíráním psychických potíží. Z tohoto důvodu znalec doporučil u obž. L. 
opětovné nařízení pozorování ve zdravotnickém zařízení, a to v jiném zařízení, než ve kterém byl 
posuzovaný  dosud  hospitalizován  (tedy  Psychiatrické  oddělení  FN  Olomouc  a  Psychiatrická 
léčebna Šternberk). Znalec předpokládá, že na základě pozorování v jiném zdravotnickém zařízení 
bude  možné  v budoucnu  přesněji  vyjádřit  k míře  postižení  psychických  funkcí  obžalovaného, 
potažmo pak k prognóze duševní choroby a k případné účasti obžalovaného v trestním řízení.  
 
9. 
Soud proto usnesením ze dne 27. 1. 2021, č.j. 28 T 7/2017-9059, rozhodl o opětovném pozorování 
obžalovaného za účelem vyšetření duševního stavu, a to v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, 
které se uskutečnilo od 10. 5. 2021 do 10. 6. 2021. Na základě výsledků tohoto pozorování podal 
soudní znalec MUDr. Nedoma doplnění znaleckého posudku (posudek č. 2588/2021 ze dne 23. 6. 
2021, č.l. 9087-9106). Znalec v zásadním setrval na svých výše uvedených závěrech, s tím, že i 
opětovné  ústavní  pozorování  potvrdilo  předchozí  znalecká  zkoumání,  kdy  obžalovaný  není 
schopen chápat smysl trestního řízení, není schopen se náležitě hájit a případná účast obžalovaného 
u hlavního líčení by mohla vést ke zhoršení jeho psychického stavu. Znalec dospěl k závěru, že 
prognóza  diagnostikovaného  onemocnění  se  jeví  jako  nepříznivá,  u  obžalovaného  se  jedná  o 
setrvalý stav, kdy pozitivní korekce je do budoucna nepravděpodobná. 
 
10.  Podle § 11 odst. 1 písm. f) a písm. g) tr. řádu trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze 
v  něm  pokračovat  a  musí  být  zastaveno,  proti  tomu,  jehož  těžká  choroba  trvale  vylučuje  jeho 
postavení před soud, a proti tomu, jemuž duševní choroba, která nastala až po spáchání činu, trvale 
znemožňuje chápat smysl trestního stíhání. 
 
11.  Z výše citovaného znaleckého posudku včetně jeho doplnění je patrno, že obž. L. není schopen 
chápat  smysl  trestního  stíhání  a  není  schopen,  s ohledem  na  jeho  zdravotní  stav,  se  účastnit 
hlavního líčení a není schopen se náležitě hájit. Dle aktuálních závěrů znalce se jedná o setrvalý 
stav,  kdy  pozitivní  korekce  je  do  budoucna  nepravděpodobná.  Za  této  situace  soud  dospěl 
k závěru, že se jedná o důvody uvedené v ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) a písm. g) tr. řádu, kdy 
jednak těžká choroba trvale vylučuje postavení obžalovaného před soud a u obžalovaného nastala 
po spáchání činu duševní choroba, která obžalovanému trvale znemožňuje chápat smysl trestního 
stíhání.  
Shodu s prvopisem potvrzuje: Marcela Suchá 
 

 

28 T 7/2017  
12.  Proto soud rozhodl o zastavení trestního stíhání obž. L. podle § 231 odst. 1, § 223 odst. 1 tr. řádu 
z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. f), g) tr. řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 
 
Poučení: 
 
Proti  tomuto  usnesení  může  státní  zástupce  podat  stížnost  do  tří  dnů  od  oznámení,  a  to  k 
Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci. 
Stížnost má odkladný účinek. 
 
 
Olomouc 30. června 2021 
 
 
Mgr. Eduard Ondrášek  v. r. 
předseda senátu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje: Marcela Suchá